NYHETER IMDG

NYHETER IMDG-koden 2015
Från och med den 1 januari 2015 får IMDG-koden 2014
(amendment 37-14) att börja tillämpas. Precis som vid
tidigare utgåvor så är det först den 1 januari 2016 som
dessa reviderade bestämmelser blir tvingande.
Dessutom finns det nu en ny utgåva (2014) av supplemented som innehåller kompletterande information med
uppgifter om bland annat MFAG och Emergency Schedules (EmS).
Nedan följer en sammanfattning av ändringarna som
skett gentemot de befintliga bestämmelserna. När det
gäller ändringarna i del 1-6 (part 1-6) så är de flesta av
dessa rent tekniskt likvärdiga med de ändringar som
presenterats i dokumentet ”Nyheter i ADR/RID 2015”.
Beställ redan
idag!
www.dgm.se
Del 1 – Allmänna bestämmelser, definitioner och utbildning
•
Nytt avsnitt för lampor som innehåller farligt gods, i linje med SP 366 förklarar transportförhållanden och när de undantas från reglerna (mer detaljer ges i dokumentet ”Nyheter i
ADR/RID 2015”)
•
Revideringar av CSC -konventionen från 1972 , den internationella konventionen om containersäkerhet och kriterier för att ta sådana enheter ur drift
•
Vissa definitioner har reviderats och en del nya begrepp har tillkommit, bland annat
- ”Design”,
- ”Exclusive use”,
- ”Freight container”,
- ”GHS”,
- ”Manual of Test and Criteria”,
- “Multiple-element gas container”,
- “Radiation level”,
- ”Large Salvage packaging”,
- ”Management systems”,
- ”Radiation detection system”
•
Som en följd av ändringarna för transport av klass 7 så blir det en hel del ändringar i kapitel 1.5 (mer detaljer ges i dokumentet ”Nyheter för transport av radioaktiva ämnen, 2015”)
NYHETER IMDG-koden 2015
Del 2 – Klassificering
•
Ändring införs för ”Marine Pollutants” i 2.0.1.2, samt att det i kapitel 2.10 införs ett stycke
som förklarar undantag från kraven vid små mängder.
•
Förändringar i klassificering av ämnen, blandningar och lösningar med flera faror (företräde för riskegenskaper).
•
Inledande förklaringar (notes) införs för kapitlet som berör klass 1
•
Ändringar i definitioner och förkortningar för klass 2. Det införs bland annat begreppet
adsorberade gaser (mer detaljer ges i dokumentet ”Nyheter i ADR/RID 2015”)
•
Ändringar i klass 3 för viskösa vätskor
•
Definitioner och egenskaper för klass 4.3 ändras
•
Definitioner och allmänna bestämmelser klass 5.1 ändras
•
Undantag för klass 6.2 ändras
•
Definitioner och särskilda villkor för klass 7 ändras (mer detaljer ges i dokumentet ”Nyheter för transport av radioaktiva ämnen, 2015”)
•
Ändringar införs rörande litiumbatterier i kapitlet för klass 9
Del 3 – DGL, särbestämmelser samt LQ och excepted quantities
•
Nya krav för Officiella transportbenämningar för marine pollutants vid användning av
NOS poster
•
Ändringar av ”Segregation Groups”
•
Ändringar i tabellen i DGL, kolumnerna 16a och 16b har införts för nya koder för stuvning
och separation
•
Förpackningsgrupper tas bort för föremål
•
Många ändringar i DGL för olika UN-nummer, samt att det tillkommer en hel del UNnummer (mer detaljer ges i dokumentet ”Nyheter i ADR/RID 2015”)
OBS! ”PACKAGING DISCARDED, EMPTY, UNCLEANED” (UN 3509) har lagts till, men
får ej användas för sjötransport.
•
Ändringar av särbestämmelserna - SP 66 , 122 , 135 , 172 , 225 , 235 , 251 , 280 , 289 ,
306 , 309 , 310 , 361 , 363 , 919 , 957 , 961 , 962 , 963
•
Tillkomst av nya särbestämmelser - SP 367 , 368 , 369 , 370 , 371 , 372 , 373 , 376 , 377
, 968 , 969 , 970
•
Följdändringar i kapitel 3.4 för ”Limited Quantity”
•
Följdändringar i kapitel 3.5 för ”Excepted Quantity”
•
Följdändringar i bilaga A -lista av generiska och NOS-benämningar (nya UN-nummer
3510 – 3518)
•
Ändringar i bilaga B av vissa termer och begrepp
•
Följdändringar av alfabetiska listan (index)
NYHETER IMDG-koden 2015
Del 4 – Förpackningar, IBC:er, storförpackningar och tankar
•
Nya krav för Officiella transportbenämningar för marine pollutants vid användning av
NOS poster
•
Revideringar av 4.1.1 för att tillåta användning av kompletterande förpackningar vid
sammansatt förpackning (combination packaging).
•
Ändringar och tillägg till förpackningsinstruktionerna - P001 , P003 , P114 ( a ) , P116 ,
P131 och P137 , P404 , P501 , P502 och P504 , P601 och P602 , P650 , P802 , P901 ,
P903 , P904 , P906 , New P208 , P505 , P805 , P908 , P909.
•
Ändringar och tillägg till IBC-instruktionerna - IBC02, IBC04 , IBC05 , IBC06 , IBC100
•
Nya storförpackningsinstruktioner - LP903 , LP904
•
Ändringar av de särskilda förpackningsbestämmelser för klass 2
•
Ändringar av de särskilda förpackningsbestämmelser för klass 7
•
Ändringar i UN-tankinstruktionerna - T1-T22 , T23 , TP32 och TP41
Del 5 – Bestämmelser för avsändning
•
Nya krav för Officiella transportbenämningar för marine pollutants vid användning av
NOS poster
•
Ändringar av allmänna bestämmelser märkning av ”overpack”. Numer ska märkning med
”OVERPACK” vara med minst 12mm höga bokstäver.
•
Revidering av bestämmelserna för "tomma ej rengjorda…"
•
Ändringar för klass 7, bland annat rörande de allmänna bestämmelserna om godkännanden och aviseringar, de särskilda bestämmelserna för märkning av kollin och lastbärare
med radioaktiva ämnen samt bestämmelser rörande dokumentation (mer detaljer ges i
dokumentet ”Nyheter för transport av radioaktiva ämnen, 2015”).
•
Märkning med UN-nummer ska numer vara minst 12 mm höga bokstäver eller siffror, får
vara mindre för förpackningar med en kapacitet på 30 liter/kg eller mindre.
•
Märket för marine pollutant ska ha minimimått på 100 x 100 mm , med övergångstid till
och med den 31 Dec, 2016
•
Ändringar av kraven på hur etiketten ska vara utformad (mer detaljer ges i dokumentet
”Nyheter i ADR/RID 2015”).
•
Det införs undantag om kravet på märkning på två motstående sidor för ”små” UN-tankar
•
Ändrade märkningskrav i 5.3 för upphettade ämnen
•
Märkningskraven i 5.3.2.3 för ”marine pollutant” ändras
•
Ändringar rörande DGD för marina föroreningar 5.4.1.4.3
•
Revideringar av DGD för transport av fast farligt gods i bulk CTU i 5.4.1.5.12
•
Ändringar av bestämmelserna för stuvningsintyg i 5.4.2
•
Revidering av särskilda bestämmelser i 5.5.2.3 rörande märkning av gasade transportenheter samt 5.5.3 för kvävande gaser och kylmedel i slutna lastbärare.
NYHETER IMDG-koden 2015
Del 6 – Konstruktion och test av förpackningar, IBC och tankar
•
Ändringar av de allmänna bestämmelserna i 6.1.3
•
En hel del ändringar införs i kapitel 6.2 för engångsbehållare, aerosoler och små tryckkärl
där det införs hänvisningar till ISO-standarder
•
Ändringar av märkning av gasflaskor och gasflaskpaket i 6.2.2.10
•
Redaktionella ändringar i 6.2.4 beträffande krav för aerosoler
•
Det införs ändringar i kapitel 6.4 rörande kollin för klass 7
•
Revidering av märkningskraven för IBC-behållare (staplingssymbolen) i i 6.5.2.2
•
Reviderade koder och testkrav för storförpackningar i 6.6
•
Ändringar och revideringar 6.7 för MEG-containrar
Del 7 – Transport, stuvning och separation
•
Det blir en hel del följdändringar som en konsekvens av omställningen i kolumnerna 16a
och 16b
•
Införande av stuvningskoderna (SW) som anges i kolumn 16a sker i 7.1.5
•
Införande av hanteringskoderna (H) som anges i kolumn 16a i nya 7.1.6. Där införs också
en förklaring till dessa.
•
Det blir följdändringar i den allmänna separationstabellen för klasserna 2.1 , 3 och 4.3
•
Införande av, och förklaring till, separationskoderna (SG) som anges i kolumn 16b sker i
nya 7.2.8.
•
Ändringar i Annex (ej tvingande). Flödesschemat för separation ändras på grund av de
nya kolumnerna 16a och 16b
•
Det blir följdändringar i 7.3.3 på CPC krav
•
Revidering av temperaturkriterier i 7.3.7.2 avseende förorenade gaser.
•
Det blir följdändringar i kapitel 7.4 , 7.6 , 7.7 på grund av de nya kolumnerna 16a och 16b