Klicka här för att läsa

Medlemsmöte
PRO Knivsta 19 AUG 2015
Närvarande ca 76 medlemmar
§154
Mötets öppnande:
Marianne Hägerström förklarar
mötet öppnat och passar på att informera om en
inbjudan från PRO Uppsala Samorganisation den 19/9
”Välkommen hem” (Bo&Leva Mässan) UKK.
§155
Val av justeringsperson: Lennart Runnding
§156
Val av mötessekreterare: Hans Bergqvist
§157
Dagordningen: godkändes
§158
Föregående protokoll (6 maj):
Marianne Hägerström
läste protokollet, som lades till handlingarna
§159
Ekonomi
Kassör Gunvor Vallmark redogjorde punktvis
för föreningens ekonomi och vad pengarna går till.och kommer ifrån
Ekonomin är god men kontanthanteringen innebär
stora problem genom bankernas ovilja att hantera
kontanta medel.
§160
Agneta Darberg med make Tommy visade hur man
gjuter i betong genom ett intressant bildspel och en
mångfald intressanta visningsexemplar.
Agneta och Tommy erbjuder utbildning och finns
intresse för en studiecirkel skall Inga-Britt Marcusson kontaktas.
§161
Fika och mackor samt mingel vid ”betongbordet”.
§162
Information om höstens studiecirklar
Studieorganisatör Inga-Britt Marcusson informerade
om höstens studieutbud och intresserade
uppmanades att ta kontakt med Inga-Britt tel.380634
§163
Hemsidan www.pro.se/knivsta:
Påminnelse och uppmaning till besök. Bra och nyttig information.
§164
Förfrågan från SK Vide (Peter Lundin): behov av hjälp
med olika aktiviteter t.ex. innebandy.
Intresserade uppmanas att ta kontakt med Peter.( 34 25 94 )
§165
KPR-ärenden 15 september:
Marianne Hägerström Informerade om aktuella ärenden
(hemtjänsten b.l.a.)
§166
Rapporter:
- 3 juni körfestivalen, PRO-vetarfinalen och stegräkningen
som dessvärre kom lite i skymundan (Knivsta vann)
för övrigt en mycket trevlig dag.
- 22 juni 80 års resan, mycket lyckad och uppskattad.
- 11 aug. Enköpingresan, studiebesök och besök i
stadens vackra parker. En bra och trevlig resa.
- Ängby park,torsdagsdanserna, två gånger kvar.
- Promenadgruppen tredagar startar den 4 september.
Måndagspromenaderna har pågått hela sommaren
§167
Höstens aktiviteter:
- Bingostart må. 21 sept. kl. 19.00 Thunmansskolan.
- Onsdagsgruppen 23 september kl.13.00 kortspel, fika
och gemenskap. Kom som du är.
-Äldredag i kommunen 13 oktober, äldrefrågor i vidare
bemärkelse (program kommer senare).
§168
Inga ”övriga frågor” förelåg.
§160
Inga-Britt Marcusson förrättade lotteridragning.
Vinstnr 1: 42 , 2: 53 , 3: 95
§161
Marianne Hägerström förkunnade mötet avslutat och
hälsade välkommen till nästa medlemsmöte 14/10.
Vid protokollet.
……………………………………………….
Hans G. Bergqvist
Sekreterare
Justeras
……………………………….
Lennart Runnhding
-------------------------------------Marianne Hägerström
ordförande