här - Enhet

Enhets förlängda årsmöte protokoll 3-4 oktober 2015
Tullhuset, Dalarö, Haninge.
Välkommen
Styrelsens ordförande Dominic Venter hälsar välkommen och föreslår samma mötespresidium som i
april.
1. Val av mötesordförande och vice ordförande
Årsmötet väljer Anders Carlsson till mötesordförande.
Till vice mötesordförande väljs LO Landin.
2. Val av protokollförare
Årsmötet väljer Siv Maria Rabnor till protokollförare.
3. Val av två justeringspersoner
Årsmötet väljer Aila Ringblom och Georg Svensson till justerare tillika rösträknare vid behov.
4. Behandla frågan om årsmötets behöriga utlysande
Årsmötet finner att mötet är behörigt utlyst.
5. Justering av röstlängden
Medlemmarna tilldelas numrerade röstsedlar (gula för medlemmar och gröna för fullmakter).
Närvarolista med tilldelade nummer för de på lördagen 19 närvarande medlemmarna tillsammans
med 9 fullmakter bifogas protokollet och godkänns som röstlängd.
10. Behandla till årsmötet insända motioner och propositioner
Sju motioner kvarstår att behandla i årsmötet som inleddes 18-19 april.
Tidigare styrelse, som var gällande fram till årsmötet i april, behandlade motionerna och gjorde
yttranden till samtliga.
Mötet väljer följande förfarande för behandling av motionerna, nämligen att motionen läses upp,
styrelsens yttrande om motionen läses upp, ordförande förklarar ordet fritt och medlemmar anmäler
sig till talarlista, eventuella tilläggsyrkanden görs skriftligen och lämnas till presidiet under debatten,
vid behov gör ordförande streck i debatten, röstning sker för respektive emot styrelsens yttrande. Vid
behov sker röstning därefter för respektive emot eventuella tilläggsyrkanden.
Motion om revidering av Barnkonventionen
Årsmötet avslår motionen men menar att Enhet stödjer barnkonventionen.
Motion om Enhets visionsprogram
Årsmötet avslår motionen och hänvisar frågan om revidering av Enhets visionsprogram till
Kommunikationstskottet i enlighet med dess mandat.
Tilläggsyrkande från Daniel Harrysson: ”Tillsätta en grupp som ser över Enhets visioner samt
reviderar Enhets grund och återpublicerar den i dokument och på hemsidan.”
Tilläggsyrkande från Dominic Venter: ”Årsmötet bestämmer att ge mandat till styrelsen för löpande
revidering av visioner.”
Inkomna tilläggsyrkanden behandlades inte då motionen avslogs.
Motion om strukturering av organisationen som helhet
Årsmötet avslår motionen i enlighet med styrelsens yttrande.
Motion om H-länder
Årsmötet avslår motionen i enlighet med styrelsens yttrande.
Motion om tillägg till stadga för Enhet
Årsmötet avslår motionen då frågan redan regleras av Enhets stadgar.
Motion om Visionsbevarare handledare i Enhets visioner
Årsmötet avslår motionen.
Motion om Enhet som ”Det andliga politiska alternativet”
Årsmötet avslår motionen. Mötet är enigt om att Enhet står på en andlig grund och har en politik
som genomsyras av en förståelse för människans andliga behov, men avslår motionen då Enhet
redan är ett andligt parti och marknadsför sig som sådant, bland annat via begreppet Existenslinjen.
22. Ärenden anmälda till årsmöte
Inga ärenden är anmälda till årsmötet.
23. Mötets avslut
Årsmötesordförande tackar för väl genomfört förlängt årsmöte och förklarar detsamma avslutat kl
17:33.
_______________________________________
Anders Carlsson (mötesordförande)
_________________________________________
Aila Ringblom (justerare)
_________________________________________
Georg Svensson (justerare)
Siv Maria Rabnor (vid protokollet)