Datum: 2015-09-22 kl 08:30 – 10:50 Paragrafer: § 102

Protokoll
2015-09-22
Barn- utbildning och
kulturnämnden
Datum:
2015-09-22 kl 08:30 – 10:50
Plats:
Lyran, Kommunkontoret, Hova
Paragrafer: § 102 - 114
Underskrifter
Anja Nyström
Ordförande
Lina Edkvist
Sekreterare
Justeringens
plats och tid:
Justeras
Martina Karlsson
Victor Albertsson Tidestedt
Beslutande
Anja Nyström (S), Ordförande
Jenny Ros (FI), Ledamot 2:e vice ordf.
Martina Karlsson (S)
Victor Albertsson Tidestedt (M)
Abdullah Abdallah Hamid Idris (S)
Övriga
Yvonne Kjell, Verksamhetschef, Skola och kultur
Lina Edkvist, Sekreterare, Barn-, utbildning och kulturverksamheten
Pia Lindholm, Rektor, Gullstensskolan äldre § 4-7
Viktor Gustafsson-Rydberg, Controller, Ekonomikontoret § 8
Jim Gustavsson, Fastighetsförvaltare, Kommunkontoret § 9
1/19
Barn- utbildning och
kulturnämnden
Protokoll
2015-09-22
FÖREDRAGNINGSLISTA
Ärende
Ärendenummer
§1
Val av justerare
§2
Anmälan om eventuellt jäv
§3
Godkännande av dagordning
§4
Sekretessärende: Klagomål på Gullstensskolan
KS 2015/492
Föredragande: Pia Lindholm
§5
Sekretessärende: Begäran om kompletterande yttrande om
elevs skolsituation vid Gullstensskolan
KS 2015/421
Föredragande: Pia Lindholm
§6
Sekretessärende: Klagomål på lärarlegitimationer
KS 2015/523
Föredragande: Yvonne Kjell
§7
Information om klasstorlekar och nyanlända elever
KS 2015/542
Föredragande: Pia Lindholm
§8
Delårsbokslut och budgetuppföljning
KS 2015/202
Föredragande: Viktor Gustafsson-Rydberg
§9
Upprustning av skollokalerna i Gullspångs kommun
KS 2014/509
Föredragande: Jim Gustavsson
§ 10
Information: Angående nya tjänster
KS 2015/1
Föredragande: Yvonne Kjell
§ 11
Delgivning: Polisanmälningar
KS 2015/335
2/19
Justerandes signaturer
Utdragsbestyrkande
Barn- utbildning och
kulturnämnden
Protokoll
2015-09-22
§ 12
Delgivning: Elever som är papperslösa: rätt till utbildning
KS 2015/512
§ 13
Delgivning: FAS-protokoll för Barn- och
utbildningsverksamheten 2015-08-24
KS 2015/1
3/19
Justerandes signaturer
Utdragsbestyrkande
Barn- utbildning och
kulturnämnden
Ärende
BUK §
102
Protokoll
2015-09-22
Ärendenummer
Val av justerare
Beslut
Martina Karlsson (S) och Victor Albertsson Tidestedt (M) justerar protokollet.
4/19
Justerandes signaturer
Utdragsbestyrkande
Barn- utbildning och
kulturnämnden
Ärende
BUK §
103
Protokoll
2015-09-22
Ärendenummer
Anmälan om eventuellt jäv
Beslut
Det föreligger ingen anmälan om jäv.
5/19
Justerandes signaturer
Utdragsbestyrkande
Barn- utbildning och
kulturnämnden
Ärende
BUK §
104
Protokoll
2015-09-22
Ärendenummer
Godkännande av dagordning
Beslut
Barn-, utbildning- och kulturnämnden godkänner dagordningen.
6/19
Justerandes signaturer
Utdragsbestyrkande
Barn- utbildning och
kulturnämnden
BUK §
105
Protokoll
2015-09-22
Ärende
Ärendenummer
Sekretessärende: Klagomål på Gullstensskolan
KS 2015/492
Beslut
Barn-, utbildning och kulturnämnden förklarar sig informerade.
Bakgrund
Pia Lindholm, rektor informerar Barn-, utbildning och kulturnämnden om ett klagomål
på Gullstensskolan. Klagomålet handlar om en missnöjd vårdnadshavare till elev med
skolplikt i annan kommun.
Kopia till
Akt.
7/19
Justerandes signaturer
Utdragsbestyrkande
Barn- utbildning och
kulturnämnden
BUK §
106
Protokoll
2015-09-22
Ärende
Ärendenummer
Sekretessärende: Begäran om kompletterande yttrande om elevs
skolsituation vid Gullstensskolan
KS 2015/421
Beslut
Barn-, utbildning och kulturnämnden förklarar sig informerade.
Bakgrund
Pia Lindholm, rektor informerar Barn-, utbildning och kulturnämnden angående
begäran om kompletterande yttrande om elevs skolsituation vid Gullstensskolan samt
det svar som skickats in.
Kopia till
Akt.
8/19
Justerandes signaturer
Utdragsbestyrkande
Barn- utbildning och
kulturnämnden
BUK §
107
Protokoll
2015-09-22
Ärende
Ärendenummer
Sekretessärende: Klagomål på lärarlegitimationer
KS 2015/523
Beslut
Barn-, utbildning och kulturnämnden förklarar sig informerade.
Bakgrund
Yvonne Kjell, skol- och kulturchef informerar Barn-,
utbildning och kulturnämnden om ett klagomål som rör lärarlegitimationer.
Kopia till
Akt.
9/19
Justerandes signaturer
Utdragsbestyrkande
Barn- utbildning och
kulturnämnden
BUK §
108
Protokoll
2015-09-22
Ärende
Ärendenummer
Information om klasstorlekar och nyanlända elever
KS 2015/542
Beslut
Barn-, utbildning och kulturnämnden förklarar sig informerade.
Bakgrund
Pia Lindholm, rektor informerar Barn-, utbildning och kulturnämnden om klasstorlekar
i årskurs 7-9 samt situationen med många nyanlända elever.
Pia Lindholm diskuterar om klasstorlekar, när hon planerade klasserna i våras såg
elevantalet inte alls ut som det gör idag, elevantalet har ökat drastiskt och ser
fortsättningsvis ut att fortsätta öka. Under föregående år började nyanlända elever
tillkomma till klasserna sporadiskt under läsåret. De nyanlända eleverna har fortsatt att
öka. Pia Lindholm är bekymrad över hur måluppfyllelsen ska kunna uppnås. Det finns
även flertalet elever som kommer till Gullstensskolan från Källtorp.
I juni månad 2015, var det 17 elever i förberedelseklass på Gullstensskolan åk 7-9 och i
september 2015 är det 29 elever i förberedelseklass.
I årskurs 8 och 9 är det ca 30 elever i varje klass. Denna ökning av elever gör förutom
att klasserna blir stora även att skolbänkar och elevskåp inte räcker till, det är trångt i
klassrummen, det blir dålig luft i klassrummen, det är dåligt med plats i
matsalen, elevdatorerna räcker inte till samt är skolbussarna överfulla.
Pia Lindholm har försökt att annonsera efter fler lärare som är behöriga i svenska som
andraspråk utan att lyckas. Det är även brist på modersmålslärare och studiehandledare.
Klasstorlekarna i årskurs 8 är stora det kan bli aktuellt med en klassuppdelning, att göra
tre årskurs 8 istället för två. Någon sorts resursförstärkning kommer att behövas i både
årskurs 8 och 9. Men det är inte klart än på vilket sätt förstärkningen ska genomföras
med fler klasser och tjänster eller resurser i redan befintliga klasser.
Kopia till
Akt.
10/19
Justerandes signaturer
Utdragsbestyrkande
Barn- utbildning och
kulturnämnden
BUK §
109
Protokoll
2015-09-22
Ärende
Ärendenummer
Delårsbokslut och budgetuppföljning
KS 2015/202
Beslut
Barn-, utbildning och kulturnämnden förklarar sig informerade.
Bakgrund
Viktor Gustafsson Rydberg, controller informerar Barn-, utbildning och kulturnämnden
om delårsbokslut och budgetuppföljning.
Barn-, utbildning och kulturnämnden
Budgetuppföljning 2015-08-31
Prognos vid årets slut 2015. Avvikelse
Belopp i tkr
Ledning skola och kultur
(gemensamt)
Barnomsorg
Grundskola
-Gemensamt grundskola
-Skolbarnomsorg
-Åk F-6
-Åk 7-9
-Grundskola sär
Gymnasieskola
-150
0
148
730
-151
69
-219
-281
-1 011
Kultur och fritidsverksamhet 20
-Bibliotek - kultur
0
-Musikskolan
60
-Fritidsgård
-40
Summa verksamheter
-993
Kopia till
Akt.
11/19
Justerandes signaturer
Utdragsbestyrkande
Barn- utbildning och
kulturnämnden
Protokoll
2015-09-22
12/19
Justerandes signaturer
Utdragsbestyrkande
Barn- utbildning och
kulturnämnden
BUK §
110
Protokoll
2015-09-22
Ärende
Ärendenummer
Upprustning av skollokalerna i Gullspångs kommun
KS 2014/509
Beslut
Barn-, utbildning och kulturnämnden förklarar sig informerade.
Bakgrund
Jim Gustavsson, fastighetsförvaltare informerar Barn-, utbildning och kulturnämnden
om hur statusen ser ut för upprustningen av skollokalerna i Gullspångs kommun.
Jim Gustavsson informerar om att upphandlingen av fönster är klar och vecka 44
kommer renoveringen med byte av fönster att påbörjas den preliminära sluttiden för
arbetet beräknas till v. 7 2016.
Vecka 44 kommer även värmen att stängas av på skolan och ventiler kommer att tas
bort och ersättas. Det går i dagsläget inte att säga hur lång tid det kommer ta att byta ut
ventilerna i varje klassrum. I vissa klassrum kommer även lamporna att bytas ut.
Förhoppningen är att kunna prioritera ett eller två klassrum i taget så att resterande
klassrum kan användas till undervisning.
Den stora upphandlingen om projektet med renovering av skollokaler och förskolor i
Gullspångs kommun är på gång. Det finns inget beslut än på vad som ska göras med
förskolan Bikupan. Det finns heller inget beslut än på vad de 33 miljoner kronor som är
avsatta kommer att användas till.
Jim Gustavsson, fastighetsförvaltare och Yvonne Kjell, skol- och kulturchef ska
tillsammans utreda de tekniska och de pedagogiska lösningarna gällande förskolornas
framtida placering i Hova.
Svaret till arbetsmiljöverket angående Gullstensskolan ska skickas in senast den 31
oktober vilket innebär att renovering och byte av fönster kommer att hinna
påbörjas innan svaret ska vara inskickat.
Solinstrålningsfoliet som är testat i ett klassrum på Gullstensskolan, visar inte på några
större skillnader temperaturmässigt. Dock kan klassrummet med solinstrålningsfoliet
ändå av personal upplevas behagligare att vistas i än intilliggande klassrum.
Kopia till
Akt.
13/19
Justerandes signaturer
Utdragsbestyrkande
Barn- utbildning och
kulturnämnden
Protokoll
2015-09-22
14/19
Justerandes signaturer
Utdragsbestyrkande
Barn- utbildning och
kulturnämnden
BUK §
111
Protokoll
2015-09-22
Ärende
Ärendenummer
Information: Angående nya tjänster
KS 2015/1
Beslut
Barn-, utbildning och kulturnämnden förklarar sig informerade.
Bakgrund
Yvonne Kjell, skol- och kulturchef informerar Barn-, utbildning och kulturnämnden
om att ny rektor på Gullstensskolan F-6 och skolsköterska till Gullspångs kommun är
klara båda kommer att börja sina anställningar i slutet på höstterminen 2015.
Kopia till
Akt.
15/19
Justerandes signaturer
Utdragsbestyrkande
Barn- utbildning och
kulturnämnden
BUK §
112
Protokoll
2015-09-22
Ärende
Ärendenummer
Delgivning: Polisanmälningar
KS 2015/335
Beslut
Barn-, utbildning och kulturnämnden förklarar sig delgivna.
Bakgrund
Barn-, utbildning och kulturnämnden delgivs följande polisanmälningar:
- Polisanmälan om att mat och pizzasallad har kletats på rutorna i vid Näckrosens
förskola i Otterbäcken.
- Polisanmälan om inbrott i förråd tillhörande skola/fritids på Regnbågsskolan i Hova.
Bilagor
- Polisanmälan om inbrott i förråd tillhörande skola/fritids på Regnbågsskolan i
Hova.pdf
- Polisanmälan om mat och pizzasallad har kletats på rutorna i vid Näckrosens förskola
i Gullspång7.pdf
Kopia till
Akt.
16/19
Justerandes signaturer
Utdragsbestyrkande
Barn- utbildning och
kulturnämnden
BUK §
113
Protokoll
2015-09-22
Ärende
Ärendenummer
Delgivning: Elever som är papperslösa: rätt till utbildning
KS 2015/512
Beslut
Barn-, utbildning och kulturnämnden förklarar sig delgivna.
Bakgrund
Barn-, utbildning och kulturnämnden delges inkomna handlingar från Skolverket om
papperslösa elevers rätt till utbildning.
Bilagor
- Skolverket - Elever som är papperslösa, rätt till utbildning.pdf
- Elever som är papperslösa - rätt till en likvärdig utbildning.pdf
Kopia till
Akt.
17/19
Justerandes signaturer
Utdragsbestyrkande
Barn- utbildning och
kulturnämnden
BUK §
114
Protokoll
2015-09-22
Ärende
Ärendenummer
Delgivning: FAS-protokoll för Barn- och
utbildningsverksamheten 2015-08-24
KS 2015/1
Beslut
Barn-, utbildning och kulturnämnden förklarar sig delgivna.
Bakgrund
Barn-, utbildning och kulturnämnden delges FAS-protokoll för Barn- och
utbildningsverksamheten 2015-08-24.
Bilagor
- FAS-protokoll Barn- och utbildningsverksamheten 2015-08-24 utan underskrifter.pdf
Kopia till
Akt.
18/19
Justerandes signaturer
Utdragsbestyrkande
Barn- utbildning och
kulturnämnden
Protokoll
2015-09-22
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ:
Barn- utbildning och kulturnämnden
Sammanträdesdatum:
2015-09-22
Datum då anslaget sätts upp:
Datum då anslaget tas ned:
Förvaringsplats för protokollet:
Underskrift:
Lina Edkvist