Anställning av anhöriga

1 (2)
2015-01-01
Anhöriganställningar
Anmälan
Anordnaren ska omgående anmäla till Sociala kvalitetsenheten när en anhörig anställs och
skälen för detta.
Anordnare har samma ansvar för anhöriganställda som för andra anställda. Det innebär
följande för anordnaren:
Kompetens


Att kontrollera att den anhörige har tillräcklig kompetens för uppdraget. Att
anhöriga känner varandra och tar hand om varandra innebär inte att man alltid har
den professionella kompetensen som krävs för en anställning.
Att kontinuerligt följa upp att arbetet utförs på ett professionellt sätt.
Genomförandeplan


Att göra en genomförandeplan i enlighet med biståndsbeslut.
Att följa upp att uppdraget utförs i enlighet med genomförandeplanen. Det har
förekommit att anhöriganställda vill utföra uppdraget på ett sätt som gör det möjligt
att kombinera med annan anställning. Det kan till exempel innebära att man samlar
ihop tid till färre besök per dag, istället för fler besök med kortare tider enligt
biståndsbeslut. Detta är inte acceptabelt och ska återrapporteras till handläggaren,
som ska göra en omprövning av beslutet.
Mål


Att sätta delmål utifrån huvudmål i beställningen biståndshandläggaren. Det kan till
exempel vara att kunden ska återta tidigare förmågor eller på annat sätt stärkas i sin
förmåga att själv klara vardagsaktiviteter helt eller delvis.
Att följa upp hur målet nås och återkoppla till biståndshandläggaren.
Återkoppla till biståndshandläggaren vid förändrade behov

Att kontinuerligt följa upp att biståndsbeslutet stämmer med behoven. Det har
förekommit att varken kunden eller den anhöriganställde har intresse att signalera
att behoven har minskat. Den anställde vill ha så många timmars anställning som
möjligt och kunden vill ha sin anhörige hos sig så mycket som möjligt.
Anställningsvillkor

Vanliga anställningsvillkor gäller, den anhöriganställde kan inte jobba 7
dagar/veckan löpande.
POSTADRESS
BESÖKSADRESS
TELEFON
E-POST
SMS
WEBB
ORG.NUMMER
Nacka kommun, 131 81 Nacka
Stadshuset, Granitvägen 15
08-718 80 00
[email protected]
716 80
www.nacka.se
212000-0167
2 (2)
Hemtjänstbeslut gäller i Nacka
Hemtjänstinsatser som Nacka kommun beviljar ska utföras i Nacka. Om en kund reser till
en annan kommun och behöver hemtjänst där är vistelsekommunen ansvarig.
Hemtjänst kan inte utföras utomlands. Här förekommer missuppfattningar, som kan bero
på att kommunen ibland kan ansvara för personlig assistans och ledsagning enligt LSS
utomlands. Det gäller aldrig hemtjänst.
 Anordnaren ska ha kontroll på att hemtjänst utförs i Nacka. Såväl kund som anställd
ska informeras om vad som gäller och alltid rapportera bortovaro från hemmet till
hemtjänstanordnaren, som meddelar biståndshandläggaren.
Myndighetens förhållningssätt till anhöriganställningar
Biståndshandläggaren beviljar aldrig anhöriganställning. Om någon anhörig önskar bli
anställd hänvisas personen att ta kontakt med någon anordnare och höra sig för om
han/hon kan bli anställd. Det är anordnaren som avgör om personen anställs.
Handläggaren förklarar skillnaden mellan att vara anställd och att vara anhörig, vilket ibland
kan vara svårt att förstå för personer med annan kulturell bakgrund. Vi förklarar:
 Vissa saker gör man normalt för sin anhörige, utan att vara anställd, till exempel
följer med till läkarbesök, hjälper till med vissa ärenden, till exempel klädinköp,
träffas och umgås.
 Andra insatser ligger utöver vad man normalt gör som anhörig och för dessa
insatser kan vi bevilja bistånd och därmed kan dessa uppgifter utföras av en anställd
till exempel hjälp med personlig hygien, dagligen iordningsställa mat med mera.