På vårdcentralen i Jordbro finns hjälp för alla. Samarbetet med

ANNONS
HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN MÅNADENS FÖRETAG
ANNONS
WWW.EFFKOM.SE
Månadens Företag
Souad Hai Maddi är en av många duktiga och
erfarna läkare på vårdcentralen.
Distriktssköterska Iwona Piotrowska Engman,
distriktsläkare Roland Morgell och verksam­
hetschef Elisabeth Bos diskuterar hur man
kan förbättra vården ytterligare för patienterna.
En duktig och engagerad personalstyrka på vårdcentralen i Jordbro kan ge invånarna hjälp med det mesta som rör hälsa och livsstilsfrågor.
Vårdcentralen har ett eget laboratorium för
provtagningar. Här jobbar undersköterskorna
Shabnam Aslan och Naciye Yildiz.
En vårdcentral för alla
På vårdcentralen i Jordbro finns hjälp för alla. Samarbetet med Haninge kommun och andra myndigheter bidrar till att ge patienterna
en trygg, personlig och väl fungerande primärvård.
Vårdcentralen i Jordbro är en liten men väl
fungerande mottagning. Man har drygt
6 500 listade patienter, många av dem
relativt unga. Personalen består av 18
engagerade medarbetare från världens
alla hörn. På vårdcentralen finns även ett
laboratorium för provtagning, en familje­
central och öppen förskola.
– Hos oss kan man få hjälp med det
mesta som gäller hälsan, förklarar verk­
samhetschef Elisabeth Bos. Vårdcentralen
firade 30 års jubileum härom året och strä­
var efter att fortsätta ge invånarna i Jord­
bro tillgång till en ännu bättre primärvård.
– Detta omfattar bland annat telefon­
rådgivning och möjlighet att träffa läkare,
distriktssköterskor eller kurator för akuta
besvär eller långvariga sjukdomar. Det till­
lägger medicinskt ansvarige distriktsläkaren
Roland Morgell.
Vårdcentralens läkare arbetar också på
barnavårdcentralen. Det innebär att de
träffar patienter i alla åldrar, både nyfödda
och äldre.
– För äldre eller svårt sjuka patienter
som inte har möjlighet att besöka mottag­
ningen kan ge vi vård i hemmet när det
behövs, säger Elisabeth.
Distriktssköterskorna samarbetar med
kommunens hemtjänst och de privata
hemtjänstföretagen i Jordbro.
– Vi tar hand om akut sjuka och be­
handlar olika kroniska sjukdomar som
astma/KOL, diabetes och psykisk ohälsa.
Det förklarar distriktssköterska Iwona
Piotrowska Engman. Hon berättar att de
även har hand om provtagningar, blod­
tryckskontroller, vaccinationer och sårom­
läggningar.
– Distriktssköterskorna spelar en central
roll när det gäller folkhälsa och förebyg­
gande arbete. Detta genom att erbjuda
råd om kost, motion och andra livsstils­
frågor. Det kan handla om rökavvänjning
och problem med sömn och alkohol.
Trygg och personlig vård
Det är brist på distriktsläkare i hela landet.
Tidigare har Jordbro vårdcentral, liksom
andra vårdcentraler, försökt lösa detta ge­
nom att anlita hyrläkare.
– Men detta har vi valt att ta bort då det
inte bara blev väldigt dyrt. Det innebar
också sämre vård eftersom patienterna
hela tiden fick träffa olika läkare, förklarar
Elisabeth.
Sedan några år har man istället anställt
utbildningsläkare. De har inte lika stor
erfarenhet, men i gengäld stannar de kvar
på kliniken under flera år. Först under sin
specialistutbildning i allmänmedicin och
sedan förhoppningsvis som färdiga
distriktsläkare.
Kontinuitet är nyckeln till en bra vård.
Med utbildningsläkarna har kliniken idag
en mer stabil läkarkår. Mottagningen får
gott betyg i de årliga enkäter som görs.
– Flertalet av våra patienter upplever att
de får ett tryggt, kompetent och personlig
bemötande, säger Roland.
Nära samarbete ger rätt hjälp
Samarbetet med sjukhusen och specia­
listmottagningarna i Handen är viktigt.
Likaså det lokala samarbete som vård­
centralen i Jordbro har med sjukgymnaster,
Försäkringskassan, Haninge kommun
och andra myndigheter.
– När det behövs kan vi tillsammans
träffa patienten och andra berörda för att
gemensamt diskutera på vilket sätt vi bäst
ska kunna hjälpa, säger Elisabeth.
På uppdrag av landstinget bedriver
vårdcentralen även ett Hälsoprojekt. Det
handlar om hälsofrämjande insatser för att
nå socialt och ekonomisk utsatta grupper
i Jordbro.
– Det kan innebära att man träffar en av
distriktssköterska för samtal om sin hälsa
och på vilket sätt man kan påverka sin
situation, förklarar Iwona.
– Vi kan erbjuda hjälp om någon till ex­
empel behöver stöd för att gå ned i vikt,
sluta röka eller få bättre matvanor.
Förra hösten erbjöds även gruppträffar
för alla som ville få mer kunskap om sin
hälsa och vad de kan göra för att må bättre.
– Personer som kommer från länder
utanför Västeuropa har en ökad förekomst
av diabetes, högt blodtryck. I många fall
även ohälsosamma levnadsvanor, även
om det är stora skillnader mellan olika
folkgrupper. Detta gör att det kan vara extra
angeläget att nå nyanlända invånare med
Hälsoprojektet, avslutar Roland Morgell.
Projektet är tänkt att fungera som en
del i den förebyggande hälsovården och
ska pågå under fem år.
JORDBRO VÅRDCENTRAL
Hurtigs torg 2, 137 64 Jordbro
Telefon: 08-606 14 65
Webbsida: http://slso.sll.se/
vard-hos-oss/vardcentralerhuslakarmottagningar/
Öppettider: Mån-fre 08.00–17.00
Kassan stänger kl 16.00
Laboratoriet har öppet 8.15–12.00.
Kom helst före kl 11 för provtagning.