Protokoll FM1

PROTOKOLL
FM1 / 2015
Kårhuset Lund, 17 februari 2015
Johan Förberg, Sekreterare
Protokoll FM1
Protokoll fört vid sammanträde med Teknologkårens Fullmäktige, tisdagen den 10 februari 2015 i
Hollywood, Kårhuset.
§1 TFMÖ
Björn Sanders förklarar mötet öppnat klockan 17.16.
§2 Val av mötessekreterare
Björn Sanders yrkar
1.
att
välja Johan Förberg till mötessekreterare.
Beslut
att
att bifalla yrkandet
§3 Tid och sätt
Björn Sanders yrkar
1.
att
mötet ska anses behörigen utlyst.
Beslut
att
bifalla yrkandet.
§4 Val av tvenne rösträknare tillika justerare
Johan Förberg yrkar
1.
att
till rösträknare, tillika justerare, välja
• Beata von Koch
• Carolina Koronen.
Beslut
att
bifalla yrkandet.
§5 Adjungeringar
Björn Sanders yrkar
1.
att
adjungera samtliga närvarande med närvaro-, yttrande- och yrkanderätt.
Beslut
att
bifalla yrkandet.
§6 Föredragningslista
Björn Sanders yrkar
1.
2.
att
att
lägga till §6.1 Justering av röstlängden
godkänna föredragningslistan med denna ändring.
Beslut
att
bifalla samtliga yrkanden.
§6.1 Justering av röstlängden
Röstlängden justeras enligt bilaga A.
§7 Datum för justering av protokoll
Johan Förberg yrkar
1.
2.
3.
att
att
att
protokollet skall vara klart och skickas ut idag
kommentarer skall skickas in inom sju dagar
protokollet skall vara justerat och klart inom fjortong dagar.
Beslut
att
bifalla samtliga yrkanden.
§8 Meddelanden
§8.1 Rapport från styrelsen
Jacob Adamowicz föredrar styrelsens rapport och tillägger i huvudsak:
Styrelsen har genomfört några fyllnadsval under vintern som behöver stadfästas.
Björn Sanders yrkar
1.
att
stadfästa styrelsens fyllnadsval enligt
• Filippa de Laval fyllnadsvald till Utbildningsutskottets ordförande
• Anny Eriksson-Bernholz fyllnadsvald till Medaljkommitténs ordförande
2.
att
lägga rapporten till handlingarna.
Beslut
att
bifalla samtliga yrkanden.
§8.2 Rapport från Styrelsen FM10
Jacob Adamowicz har inget att tillägga utöver den skriftliga rapporten.
Björn Sanders yrkar
1.
att
lägga rapporten till handlingarna.
Beslut
att
bifalla yrkandet.
§8.3 Rapport från presidiet
Styrelsen har inte inkommit med någon skriftlig rapport.
Protokoll: FM1 / 2015
2 (11)
Sara Gunnarsson föredrar punkten muntligt och säger i huvudsak följande
Nu i dagarna har det varit det SFS1 medlemsmöte i Lund. Arbetet med delegaterna inför SFS
Fullmäktige kommer snart att dra igång. Bland annat kommer man i år att diskutera hur medlemsavgiften skall se ut.
Jacob Adamowicz lägger till i huvudsak följande
Styrelsen jobbar med att marknadsföra valen till ideella och arvoderade funktionärsposter.
Beslut
att
lämna punkten utan åtgärd.
§8.4 Delrapport verksamhetsplan
Jacob Adamowicz har inget att tillägga utöver den skriftliga rapporten.
— Ordningsfråga
Björn Sanders förklarar mötet ajournerat kl. 17.31.
Mötet återupptas kl. 17.36.
Rickard Möller yrkar
1.
att
Fullmäktige ger en viljeyttring med lydelsen
Fullmäktige önskar att styrelsen till FM3 inkommer med en delrapport, gällande de punkter på verksamhetsplanen som inte har påbörjats.
Björn Sanders yrkar
2.
3.
att
att
lägga Delrapport angående verksamhtesplanen till handlingarna
lägga Tillägg till delrapport angående verksamhetsplanen till handlingarna.
Beslut
att
bifalla samtliga yrkanden.
§8.5 Övriga meddelanden
Inga övriga meddelanden förelåg.
§9 Avsägelser
§9.1 Fullmäktigeledamöter
Björn Sanders yrkar
1.
att
1
entlediga följande fullmäktigeledamöter från deras uppdrag
• Linnéa Thörnqvist
• Linus Blomgren
• Tom Allen
och därmed välja in suppleanterna
• Amelia Andersson
• Tomas Harryson
• David Gustafsson
som ordinarie ledamöter i Fullmäktige.
Sveriges Förenade Studentkårer
Protokoll: FM1 / 2015
3 (11)
Beslut
att
bifalla yrkandet.
§9.2 Inspector
Viktor Öwall yrkar
1.
att
entlediga honom från uppdraget som Inspector för TLTH.
Beslut
att
bifalla yrkandet.
§9.3 Utbildningsutskottets ordförande
Daniel Lundell yrkar
1.
att
entlediga honom från uppdraget som Utbildningsutskottets ordförande.
Beslut
att
bifalla yrkandet.
§9.4 Övriga avsägelser
Det föreligger inga övriga avsägelser.
§10 Valärenden
§10.1 Val av extern representant
Johan Simonsson yrkar
1.
att
välja Erdzan Hodzic till 1:a suppleant i forskningsnämnd 3 med mandatperiod kalenderåret.
Beslut
att
bifalla yrkandet.
§10.2 Val av miljöombud
Petter Mårtensson yrkar
1.
att
välja Axel Flodin Vacher till miljöombud för återstoden av innevarande verksamhetsår.
Beslut
att
bifalla yrkandet.
§10.3 Val till rekryteringsnämnden
Petter Mårtensson yrkar
1.
att
välja Fatima Abou Alpha till ledamot i rekryteringsnämnden för återstoden av innevarande verksamhetsår.
Redaktionell ändring: verksamhetsår i förslaget ändrat till kalenderår.
Beslut
att
bifalla yrkandet.
Protokoll: FM1 / 2015
4 (11)
§10.4 Val till valberedningen
Petter Mårtensson yrkar
1.
att
till ledamöter i valberedningen välja
• Maria Aurell
• Rasmus Björklund
• Björn Hansson
• Jakob Klitte
för återstoden av innevarande kalenderår.
Redaktionell ändring: dito.
Beslut
att
bifalla yrkandet.
§10.5 Övriga valärenden
Johan Simonsson yrkar
1.
att
välja Kajsa Ahlgren till ordinarie ledamot i LTHs ledningsgrupp för jämlikhets-,
likabehandlings- och mångfaldsarbete med mandatperioden 10 februari 2015 till och
med 30 juni 2015.
— Ordningsfråga
Björn Sanders förklarar mötet ajournerat kl. 18.15.
Mötet återupptas kl. 18.20
§11 Stadfästande av sektionsstadgar
§11.1 I-sektionens stadgar
Björn Sanders yrkar
1.
att
stadfästa ändringarna.
Beslut
att
bifalla yrkandet.
§11.2 M-sektionens stadgar
Björn Sanders yrkar
1.
att
stadfästa ändringarna.
Beslut
att
bifalla yrkandet.
§12 Datum för kommande möten
Björn Sanders yrkar
1.
2.
3.
4.
5.
att
att
att
att
att
hålla FM2 den 10 mars
hålla FM3, val-FM, den 29 mars
hålla FM4 den 7 april
hålla FM5, val-FM, den 19 maj
hålla FM6 den 15 september
Protokoll: FM1 / 2015
5 (11)
6.
7.
8.
9.
att
att
att
att
hålla FM7 den 13 oktober
hålla FM8 den 3 november
hålla FM9, höst-FM den 22 november
hålla FM10 den 15 december.
Lars Gustafsson yrkar
10. att
11. att
12. att
hålla FM2 den 11 mars
hålla FM4 den 8 april
hålla FM5 den 20 maj.
Sara Gunnarsson yrkar
13.
14.
15.
16.
att
att
att
att
hålla FM2 den 9 mars
hålla FM4 den 30 mars
hålla FM5 den 21 april
införa ett nytt möte FM6 den 19 maj.
Björn Sanders tar tillbaka sina yrkanden 1, 3 och 4.
Lars Gustafsson tar tillbaka sitt yrkande 10.
— Ordningsfråga
Lars Gustafsson yrkar
att
bordlägga frågan om när höstterminens möten ska hållas, utom första mötet.
Beslut i ordningsfråga
att
bifalla yrkandet.
— Ordningsfråga
Lars Gustafsson yrkar
att
tolka stadgarna på så sätt att söndag i läsvecka inte är en feriedag.
Beslut i ordningsfråga
att
bifalla yrkandet.
Lars Gustafsson tar tillbaka sina yrkanden 11 och 12 (samtliga).
Niklas Ingemansson yrkar
17. att
hålla FM5 den 22 april.
Charles Mäkelä yrkar
18. att
hålla FM4 den 31 mars.
Johan Andersson yrkar
19. att
hålla FM5 den 23 april.
Beslut
att
att
att
bifalla Björn Sanders yrkande 2
bifalla samtliga Sara Gunnarssons yrkanden 13 –16
avslå övriga yrkanden.
Protokoll: FM1 / 2015
6 (11)
Konsekvensändring
Som konsekvens av Sara Gunnarssons yrkande 16 ändras FM6 i Björn Sanders yrkande 5 till FM7.
Kommentar
Härvid beslutades alltså att hålla möten enligt
•
•
•
•
•
•
FM2 den 9 mars
FM3, val-FM, den 29 mars
FM4 den 30 mars
FM5, vår-FM, den 22 april
FM6 den 19 maj
FM7 den 15 september
— Ordningsfråga
Björn Sanders förklarar mötet ajournerat kl. 18.59.
Mötet återupptas kl. 19.41.
§13 Proposition angående alumniföreningar
Jacob Adamowicz föredrar föreslaget och svarar på frågor.
Beslut
att
bifalla förslaget.
§14 Proposition angående arbetsgrupper för verksamhetsplan och
budget
Jacob Adamowicz föredrar förslaget.
Diskussion kring antalet ledamöter som ska väljas. Man kommer fram till att välja fler än det står i
förslaget.
Beslut
att
bifalla förslaget.
Det öppnas för fri nominering till arbetsgrupperna.
Kandidaturer inkommer enligt
Arbetsgrupp för budget
• Johan Andersson
• Victoria Ahlqvist
• Per Ahlbom
Arbetsgrupp för verksamhetsplan
•
•
•
•
Philip Dahlström
Ludwig Z. Rosendahl
Carolina Koronen
Oskar Hansson
Protokoll: FM1 / 2015
7 (11)
Beslut
att
välja samtliga föreslagna till respektive arbetsgrupper.
§15 Motion angående gemensam policy för nollning
Michaela Bortas och Sara Gunnarsson föredrar förslaget.
Jacob Adamowicz föredrar styrelsens svar.
Lars Gustafsson yrkar
1.
att
återremittera förslaget.
Motivering förs till protokollet som bilaga B.
Johan Andersson yrkar
2.
att
under rubriken ”TLTH:s Nollning” stryka meningen
Evenemanget ska heller inte erbjuda starksprit eller uppmuntra till efterfest
3.
att
under rubriken ”Nollningsfunktionärers relation gentemot nyantagna studenter” ändra
meningarna
Därför skriver inblandade i nollningen på ett avtal. Syftet med avtalet är att informera funktionären om dennes åligganden
till
Därför skall samtliga inblandade i nollningen göras införstådda i de regler som sätts upp för
nollningen och deras åligganden under densamma
Mikael Bergmark yrkar
4.
att
meningen
Evenemanget ska heller inte erbjuda starksprit eller uppmuntra till efterfest
bytes ut mot
Evenemanget ska heller inte erbjuda starksprit och arrangörer för evenemanget ska inte uppmuntra till efterfest.
Lars Gustafsson yrkar dessutom
5.
att
ändra lydelsen
Arrangörer av fester och andra arrangemang under nollningen ska vara väl insatta i LTHs och
TLTHs dokument, listade sist i policyn, och informera berörda om dessa.
till
Arrangörer av fester och andra arrangemang under nollningen ska vara väl insatta i de dokument listade sist i policyn, samt informera berörda om dessa.
— Ordningsfråga
Björn Sanders förklarar mötet ajournerat kl. 21.03.
Mötet återupptas kl. 21.19.
Johan Andersson tar tillbaka sitt yrkande 2.
Mikael Bergmark tar tillbaka sitt yrkande 4.
Björn Sanders lyfter Mikael Bergmarks yrkande 4 på nytt.
Michaela Bortas och Sara Gunnarsson jämkar sig med Lars Gustafssons yrkande 5.
Protokoll: FM1 / 2015
8 (11)
Beslut
att
att
att
att
behandla förslaget idag
avslå Johan Anderssons yrkande 3
avslå Björn Sanders yrkande 4
bifalla det framvaskade förslaget med Lars Gustavssons yrkande 5.
§16 Beslutsuppföljning
Björn Sanders yrkar
1.
att
lägga till punkten ”Delrapport verksamhetsplanen” med redovisningsdatum FM3 och
ansvarig styrelsen.
Jacob Adamowicz yrkar
2.
att
flytta uppföljning av besluten 184 och 200 från FM5 till FM6.
Beslut
att
bifalla samtliga yrkanden.
§17 Övrigt
Det förs en informell diskussion huvudsakligen om arbetsgrupper och beredningsgrupper.
Peter Dahl pratar kort huvudsakligen om riktlinjer för valprocesser på Teknologkåren.
§18 TFMA
Björn Sanders förklarar mötet avslutat kl. 22.00.
Vid protokollet
Johan Förberg
Sekreterare
Björn Sanders
Talman
Beata von Koch
Justerare
Carolina Koronen
Justerare
Protokoll: FM1 / 2015
9 (11)
Bilaga A
Röstlängd
Ledamöter
X
Ledamot
Arvid Rensfeldt
Beata von Koch
Björn Söderström
Carolina Koronen
Charles Mäkelä
Erik Molin
Johan Andersson
John Alvén
Josefin Karlsson
Lars Gustafsson
Linnea Thörnqvist
Linus Blomgren
Ludvig Nybogård
Ludwig Z. Rosendal
Mikael Bergmark
Niklas Ingemansson
Oscar Sönnergren
Oskar Hansson
Oskar Jönsson
Per Ahlbom
Philip Dahlström
Rickard Möller
Simon Gustafsson
Sofiane Tekfi
Tobias Mörtlund
Tom Allen
Victoria Ahlqvist
X
X
X
Amelia Andersson
Tomas Harrysson
David Gustafsson
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Protokoll: FM1 / 2015
Övriga
från §9
entledigad
entledigad
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Björn Sanders
Johan Förberg
Elin Nordahl
Jacob Adamowicz
Sara Gunnarsson
Michaela Bortas
Linnéa Thörnqvist
Linn Svärd
Daniel Lundell
Axel Flodin Vacher
Fatima Abou Alpha
Love Sjögren
Jakob Klitte
Rasmus Björklund
Petter Mårtensson
Maria Aurell
Björn Hansson
till §15
från §9
från §9
till §12
entledigad
invald
invald
invald
10 (11)
Bilaga B
Lars Gustafssons yrkande under §15
Protokoll: FM1 / 2015
11 (11)