§ 300 Motion om förebyggande beredskap för TBC

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg
2015-10-27
§ 300
Motion om förebyggande beredskap för TBC-smitta.
KS 2015-198
KS, KF
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Avslå motionen eftersom huvudansvaret för hantering av TBC-smitta ligger hos Region
Halland. Initiativ för beredskap och utbildning tas vid behov från regionens
samverkansforum.
Beslutsunderlag
Motion från Sara-Lena Bjälkö (SD) 2015-06-01
Yttrande från Räddningstjänsten Väst 2015-06-11
Yttrande från socialnämnden 2015-08-26
Yttrande från miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015-09-09
Yttrande från barn- och utbildningsnämnden 2015-10-07
Sammanfattning av ärendet
Sara-Lena Bjälkö (SD) har lämnat in en motion i vilken hon föreslår att kommunens
personal får utbildning i hur de kan förebygga och hantera situationer med TBC-smitta.
Dessutom föreslår motionären en handlingsplan på hur personal, drabbade, anhöriga och
kommuninvånare i stort kan få hjälp vid TBC-utbrott.
Räddningstjänsten Väst, socialnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och barn- och
utbildningsnämnden har yttrat sig över motionens förslag och förklarar i korthet följande:
Räddningstjänsten Väst förklarar att de inte är sakkunniga i frågan, men att de följer de
anvisningar och rekommendationer som ges ut av ansvariga myndigheter.
Socialnämnden förklarar att det ligger i nämndens ansvar att ha ett ledningssystem för
kvalitet. Detta innebär att gällande lagstiftningar, riktlinjer och rutiner är kända i
organisationen och att de efterlevs. Nämnden förklarar att 8 personer diagnosticerades med
TBC 2014 och att samtliga troligtvis smittades utomlands.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden förklarar att de enbart ansvarar för smitta som är
objektburen, det vill säga mellan människor och objekt. Frågan om utbildning och
handlingsplan hänvisar de till socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden att tycka
till om. Vidare menar nämnden att det enligt smittskyddslagen (2014:168) är
smittskyddsläkaren som har en nyckelroll och samlat ansvar för smittskyddsarbetet inom
regionen.
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: [email protected]
www.falkenberg.se
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg
2015-10-27
Forts § 300
Barn- och utbildningsnämnden förklarar att det redan idag finns goda rutiner för arbetet
med luftburna smittor samt att det inom Region Halland finns ett samarbetsforum med god
kompetens för att bedöma behovet av nödvändig utbildning.
Ekonomi
Motionen skulle kräva resurser för utbildningsinsatser. Dessa medel skulle troligtvis tas
från barn- och utbildningsnämnden och/eller socialnämnden.
Övervägande
Huvudansvaret för beredskap och hantering av TBC-smitta ligger hos Region Halland.
Nämnderna har i sina yttranden hänvisat till arbetet som utförs inom Region Halland och
indikerar inte på något behov av att ha en kommunal utbildning eller handlingsplan om
TBC-smitta. Skulle situationen förvärras och smittan sprida sig markant skulle Region
Halland som ansvarig instans ta initiativ till åtgärder.
Därmed föreslår kommunstyrelseförvaltningen avslag på motionen.
Vid protokollet
Jenny Antonsson
Protokollet justerat 2015-10-30 och anslaget samma dag.
Utdragsbestyrkande
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: [email protected]
www.falkenberg.se
K°"s«mtSSl^Bon
Falkenberg 2015-05-24
MOTION
Beredskap gällande TBC.
Under de senaste 10 åren har bl.a. TBC haft en ordentlig ökning i Sverige. Ca
650 nya fall/år, 2014 var det 684 nya fall.
8 % av dessa smittades i Sverige, 58 % Afrika (51 % i länder på
Afrikashorn), 18 % i Asien, 6 % Nordafrika och mellanöstern, 6 % Östeuropa
och f.d. Sovjet, 2 %Sydamerika och 2 % i övriga Norden.
Bland de smittade svenskfödda, är det framför allt personer vars anhöriga
kommer från länder med hög förekomst av TBC.
Bland de regioner som är mest drabbade i Sverige så ligger Skåne på tredje plats
strax efter Stockholm och Västra Götaland. Det beror främst på att många
flyktingar har bosatt sig i regionen.
Källa Folkhälsomyndigheten
Det finns också ett stort mörkertal. Alla som kommer till Sverige som flykting
eller invandrare, blir erbjudna att testa sig om man bär på smitta eller är sjuk
i bl.a. TBC. Denna undersökning är frivillig, och många väljer att inte göra den.
Den senaste tiden har det kommit rapporter om misstänkta fall av TBC. Senast
från en förskola i Örebro där 1 anställd har TBC. Alla som vistas på förskolan
undersöktes och 10 barn och 3 vuxna misstänks vara smittade.
Då jag med mina partikamrater ser att TBC och andra sjukdomar som förr var
mer eller mindre utrotade i Sverige ökar markant, så föreslår jag att:
- personal inom kommunens verksamheter ska få utbildning, om hur man
förebygger och hanterar situationen när smittan dyker upp.
- man arbetar fram en handlingsplan hur man på bästa vis ska hjälpa personal,
drabbade och anhöriga. Även hur man på bästa vis ska informera övriga
kommunmedborgare.
Sara-Lena Bjäfkö
Sverigedemokraterna
Dnr: 2015-994
Falkenbergs kornmun
Kommunstyrelseförvaitningen
Kanslienheten
2915 -06- 1 1
Dnr
Dpi
Yttrande
Angående motion KS 2015-198, Falkenbergs kommun
Räddningstjänsten Väst har inget direkt uppdrag eller sakkunskaper inom
smittspridning och förebyggande åtgärder inom smittspridning. Vi följer de anvisningar
och rekommendationer som ges av ansvariga myndigheter och organisationer, så som
Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen men även indirekt av SKL.
2015-06-05
Jens Christiansson
Stabschef
Räddningstjänsten Väst - Stormhallsvägen 1 - 432 32 Varberg - Org.nr, 222000-2964
Tel: 010 - 219 30 00 - Fax: 0340 - 156 02 - [email protected] - www.rvast.se
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
socialnämnden i Falkenberg
2015-08-26
FALKENBERG
Falkenbargs kornmun
Kommunstyreiseförvdtrsingen
Kanslienheien
2015 -08- 2 8
Dnr
K^> CLQP5 -196
O
Dpi
44"
§127
Yttrande över motion " Beredskap gällande TBC". Dnr SN 2015114
Beslut
Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta
1
Socialnämndens kvalitetsorganisation och ledningssystem för kvalitet säkrar nämndens
ansvar för aktuell lagstiftning, riktlinjer och rutiner gällande TBC.
Beslutsunderlag
Sverigedemokraternas motion.
Förvaltningens skrivelse.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningens kanslienhet har begärt socialnämndens yttrande över en
motion från Sverigedemokraterna om beredskap avseende förebyggande och hantering av
TBC. Motionären skriver att TBC har haft en ordentlig ökning i Sverige de senaste 10
åren. Under 2014 konstaterades 684 nya fall och den senaste tiden har det kommit
rapporter om misstänkta fall av TBC, senast från en förskola i Örebro enligt motionären.
I Halland diagnosticeras mellan fem och tio fall per år. Under 2014 anmäldes åtta fall.
Samtliga hade sannolikt smittats utomlands och bara tre bedömdes som riktigt smittsamma.
Enligt smittskyddslagen (2004:168), 6 Kap. 1§ och i 2§ ska smittskyddsläkaren planera,
organisera och leda smittskyddet och verka för effektivitet, samordning och likformighet.
Nämndens ansvar innefattar att vi har ett ledningssystem för kvalitet som innebär att
gällande lagstiftningar, riktlinjer och rutiner är kända i organisationen och att de efterlevs.
Yrkanden
Göran Persson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. I yrkandet instämmer Fredrik
Johansson (S), Shlomo Gavie (C), Maria Larsson (C) och Sophia Nilsson (MP).
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: [email protected]
www.falkenberg.se
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
socialnämnden i Falkenberg
2015-08-26
FALKENBERG
Vid protokollet
Anders Hedenby
Protokollet justerat 2015-08-28 och anslaget samma dag.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelseförvaltningen
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-8 ;60 00. Fax:0346-133 40
e-post: [email protected]
www.falkenberg.se
Nr 7
Protokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-09
Sammanträdestid
13:00-15:00
FALKENBERG
Falkonbargs kommun
™~]
Kommunslyrelseförvaitainaen
Kanslienheten
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
2015 -09- 17
Dnr
Närvarande
KS 2Di5- 1^8
Ledamöter
Ingemar Johansson (C), ordförande
Bengt Hackberg (S), vice ordförande
Håkan Nyländer (M)
Peter Janson (S)
Bo Dannegren (C)
Eva Bengtsson (S)
Göran Paulsson (M)
Ersättare
Ero Ahola (S)
Othmar Nekham (MP)
Tjänstemän
Per Ola Svensson, Sekreterare
Anders Ramberg, Förvaltningschef
Paragrafer
§§ 59-66
Justering
Ordföranden samt Håkan Nyländer^,
Underskrifter
Sekreterare
Ordförande
Justerare
Per Ola Svensson
Ingemar Johnsson
Håkan Nyländer
Protokollet justerat 2015-09-15 och anslaget 2015-09-16
Underskrift ..
Per Ola Svensson
A:
Dpi
4W
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015-09-09
Falkenbergs kommun
§63
Motion om beredskap avseende förebyggande och hantering av
TBC
Hälsoskydd - Övrigt Smittskydd
2015-1194
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar följande yttrande:
Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden är de nämnder som i sin verksamhet kan ha
störst behov av den utbildningsinsats som motionären föreslår. Eftersom de båda nämnderna också
har fatt denna remiss så får de själva redogöra för eventuellt behov av specifik utbildning och
handlingsplan. Nämndens ansvar inom smittskyddsområdet begränsas till objektburen smitta. Med
objektburen smitta menas sjukdomar som sprids mellan objekt och människa.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden vill framhålla att när det gäller smittskydd så har smittskydds­
läkaren en nyckelroll och är enligt smittskyddslagen (2004:168) den som har ett samlat ansvar för
smittskyddsarbetet inom sitt Landstingsområde:
2 kap 3 § Landstinget, och under landstinget smittskyddsläkaren,
skall se till att allmänheten har tillgång till den information
och de råd som behövs för att var och en skall kunna skydda sig
mot smitta som kan hota liv eller hälsa.
6 kap 1 § Smittskyddsläkaren har ett samlat ansvar för
smittskyddsarbetet inom det område där han eller hon verkar
enligt 1 kap. 9 §. Smittskyddsläkaren skall planera, organisera
och leda smittskyddet och verka för effektivitet, samordning
och likformighet.
Ett eventuellt framtagande av handlingsplan bör därför ske med beaktande av detta.
Ärendet
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Sara-Lena Bjälkö (SD) att personal inom kommunal
verksamhet ska fa utbildning om hur man förebygger och hanterar situationer med TBC-smitta
samt att en handlingsplan arbetas fram för hur man på bästa vis hjälper personal, drabbade och
övriga anhöriga. Planen ska också ta upp hur man på bästa vis informerar övriga
kommunmedborgare.
Kommunstyrelseförvaltningen har skickat motionen på remiss till socialnämnden, barn- och
utbildningsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden samt till räddningstjänsten.
7(14)
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015-09-09
Falkenbergs kommun
§ 63 forts.
Förslag och yrkanden
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2015-09-04 lämnat förslag på yttrande i
ärendet
Ordförande Ingemar Johansson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg:
"Nämndens ansvar inom smittskyddsområdet begränsas till objektburen smitta. Med objektburen
smitta menas sjukdomar som sprids mellan objekt och människa".
Nämnden beslutar enligt ordförandens förslag.
8(14)
Utdragsbestyrkande
J
Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-23
Falkenbergs kom: ruin
Kommunslyrelsäförval.r,ingen
Kanslienheten
2915 -1/1- 07
§65
Bnr
Motion om beredskap avseende förebyggande
och hantering av TBC. Dnr 2015-160
KS ~2Qiö- iqs ~
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Antar förvaltningens yttrande som sitt eget
2 Översänder yttrandet till kanslienheten
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2015-07-03
Yttrande över motionen Beredskap avseende förebyggande och hantering av
TBC 2015-07-03
Motion om beredskap avseende förebyggande och hantering av TBC 2015-06-01
Sammanfattning av ärendet
Sara-Lena Bjelkö, Sverigedemokraterna, har inkommit med en motion avseende beredskap
avseende förebyggande av TBC.
Motionären menar att TBC ökar markant i Sverige och föreslår att personal inom
kommunens verksamheter ska fa utbildning om hur man förebygger och hanterar
situationen när TBC-smittan dyker upp, att kommunen ska arbeta fram en handlingsplan
hur man på bästa vis ska hjälpa personal, drabbade och anhöriga samt hur man på bästa vis
ska informera övriga kommunmedborgare.
Övervägande
Förvaltningens bedömning är att det redan idag finns goda rutiner för arbetet med luftburna
smittor såsom TBC samt att det samarbetsforum som finns inom Region Halland besitter
en god kompetens för att bedöma när personal inom Halland behöver fortbildas inom nya
och nyuppkomna smittor och sjukdomar.
Beslutet expedieras till
Chef för skolhälsovården
Kommunkansliet
j/tcfragsbestyrkande
7(19)
7
Dpi