2015-03-26 Årsmöte

Vision Trelleborg
Sjöviksvägen 2
231 62 Trelleborg
Telefon: 0410-18468 / 0708-817402
[email protected]
Vision Direkt 0771 44 00 00
[email protected]
www.vision.se
www.vision.se/trelleborg
www.facebook.com/visiontrelleborg
PROTOKOLL
Vision Trelleborg 007
Årsmöte
Sammanträdesdatum 2015-03-26
Plats och tid:
Söderslättshallen klockan 18.30
Närvarande: Kenneth Johansson (ordförande) och 18 medlemmar.
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Kenneth hälsade välkomna och förklarar mötet öppnat.
§ 2 Godkännande av utsänd föredragningslista
Medlemmarna beslutade att godkänna föredragningslistan.
§ 3 Val av ordförande för mötet
Medlemmarna beslutade att utse sittande ordförande Kenneth Johansson som ordförande för
mötet.
§ 4 Val av sekreterare för mötet
Medlemmarna beslutade att utse sittande sekreterare Maria Tigerschiöld som sekreterare för
mötet.
§ 5 Val av två justeringsmän
Medlemmarna beslutade att utse Bengt Larsson och Gerd Freij till justerare av protokollet.
§ 6 Föregående årsmötesprotokoll
Föregående årsmötesprotokoll godkändes.
§ 7 Verksamhetsberättelse för år 2014
Verksamhetsberättelse för år 2014 godkändes.
§ 8 Kassa- och revisionsberättelse för år 2014
Kassa- och revisionsberättelse för år 2014 godkändes.
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning år 2014
Årsmötet beslutade efter tillstyrkan av revisorerna att bevilja ansvarsfrihet för år 2014.
§ 10 Val för år 2015-2016
På förslag av valberedningen beslutade medlemmarna att välja Sanja Culjak till ordförande på två
år, styrelseledamoter Pia Caräng och Richard Karlsson (omval) på två år, Johan Leo och Carina
Dahlstrand (nyval) på ett år.
§11 Val av revisorer för år 2015
På förslag av valberedningen beslutade medlemmarna att välja Kerstin Lindkvist (omval) och
Annie Madsen (omval) som revisorer för år 2015.
§12 Val av revisorsuppleant för år 2015
På förslag av valberedningen beslutade medlemmarna att välja Annika Lindberg (omval) som
revisorsuppleant för år 2015.
Vision Trelleborg
Sjöviksvägen 2
231 62 Trelleborg
Telefon: 0410-18468 / 0708-817402
[email protected]
Vision Direkt 0771 44 00 00
[email protected]
www.vision.se
www.vision.se/trelleborg
www.facebook.com/visiontrelleborg
§13 Val av valberedning för år 2015
Medlemmarna beslutade att välja Ismet Dedic (omval) och Bengt Larsson (omval) som
valberedning för år 2015.
§14 Val av rätt att teckna Vision Trelleborg 007s bank och postgiro och andra § 20
värdehandlingar av ekonomisk art fram till nästa årsmöte
Medlemmarna beslutade bemyndiga avdelningens ordförande Sanja Culjak 800628-4163 och
kassör Martin Hansson 811130-3957 att var för sig ha rätten att teckna Vision Trelleborg 007s
bank- och postgiro samt andra värdehandlingar av ekonomisk art fram till nästa årsmöte.
§15 information
Löner 2015 är klara med ett genomsnitt på cirka 2,5 - 3%.
§ 16 Övrigt
Avtackning av ordförande Kenneth Johansson som går i pension efter lång och trogen tjänst.
Avtackning av styrelseledamot Janet Novén-Liljeberg som också går i pension efter lång och
trogen tjänst.
§17 Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Kenneth Johansson
Ordförande
Maria Tigerschiöld
Sekreterare
Bengt Larsson
Justerare
Gerd Freij
Justerare