Årsmöte Stjärnorps Byalag söndagen 29 mars 2015 Ordföranden

Årsmöte Stjärnorps Byalag söndagen 29 mars 2015
Ordföranden förklarar mötet öppnat
§1. Val av ordförande för årsmötet.
Till ordförande för mötet valdes Carola Jörgensen.
§2. Val av sekreterare för årsmötet.
Till sekreterare för årsmötet valdes Maria Bällman.
§3. Fastställande av dagordning samt röstlängd.
Dagordning och röstlängd fastställdes.
§4. Val av 2 st justeringsmän att jämte ordföranden justera
årsmötesprotokollet.
Till justeringsmän valdes:
Yvonne Glenning
Birgitta Pettersson
§5. Godkännande av kallelsen till årsmötet.
Kallelsen godkändes.
§6. Genomgång av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för
verksamhetsåret 2014.
Carola Jörgensen läste upp 2014 års verksamhets berättelse. Se bif bilaga.
Inga frågor uppkom.
§7. Genomgång av revisionsberättelsen för året 2014.
Lars Åke Ström läste upp 2014 års revisionsberättelse. Se bif bilaga.
Inga frågor uppkom.
§8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för 2014.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2014.
§9. Val av ordförande för Stjärnorps Byalag för 2015.
Till ordförande valdes:
Anna Holm nyval 1 år.
§10. Val av ledamöter och suppleanter för Stjärnorps Byalags Styrelse för
2015.
Till ledamöter valdes:
Yvonne Glenning nyval 2 år
Carina Thorell omval 1 år kvar
Annika Jonsson omval 1 år kvar
Janne Pettersson nyval 2 år
Till suppleanter valdes:
Per Danielsson nyval 2 år
Anita Mårtensson omval 1 år kvar
Bengt Lundell omval 1 år kvar
Carola Jörgensen nyval 2 år
§11. Val av 2 revisorer samt 1 revisor suppleant
Till revisorer valdes:
Kristina Gartéus omval 1 år
Anne-Marie Karlsson nyval 2 år
Till revisor suppleant valdes:
Eva Brandow nyval 1 år
§12. Val av valberedning.
Till ordinarie valberedning valdes:
Lars Åke Ström – sammankallande
Åke Johanzon
Valberednings suppleant:
Gunnar Fritzsche
§13. Fastställande av medlemsavgift för verksamhetsåret 2016.
Beslut togs på 100 kr/familj och 50 kr/enskild medlem.
§14. Redovisning av budget- och verksamhetsplan för 2015.
Carola Jörgensen läste upp verksamhetsplan samt budgetplan för 2015. Se bif
bilaga. Den nya styrelsen fick i uppgift att sätta ny verksamhetsplan och
budgetplan för 2015.
§15. Övriga framställningar och förslag som inkommit till årsmötet senast
10 dagar före årsmötet.
Sittande styrelse har lämnat in en motion ang ändring i stadgarna för att få ha 3
ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. Se bif bilaga.
Tillägg: Det ska tillskrivas i motionen att suppleanterna alltid ska kallas till
mötet.
§16. Övriga frågor.
Inga övriga frågor uppkom.
§17. Årsmötets avslutades.