Circassia förklarar budet på Aerocrine ovillkorat

DETTA PRESSMEDDELANDE SAMT INFORMATION HÄRI ÄR FÖREMÅL FÖR RESTRIKTIONER OCH FÅR INTE, I SIN HELHET
ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, MEDDELAS, DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS I USA, AUSTRALIEN, HONGKONG,
KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON STAT ELLER JURISDIKTION DÄR ETT SÅDANT
MEDDELANDE, PUBLIKATION ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA FÖRBJUDET ENLIGT LAG. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE TILL
(OCH ACCEPTER GODKÄNNS INTE FRÅN) PERSONER I DESSA JURISDIKTIONER ELLER PERSONER I NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR ACCEPT AV ERBJUDANDET SKULLE KRÄVA YTTERLIGARE DOKUMENTATION, REGISTRERING ELLER ANDRA
ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE EN UTVIDGNING AV
ERBJUDANDET TILL USA OCH ÄR INTE ETT ERBJUDANDE ATT SÄLJA VÄRDEPAPPER ELLER EN UPPMANING ATT LÄMNA
ACCEPT AV ETT ERBJUDANDE ATT SÄLJA VÄRDEPAPPER I USA. VÄNLIGEN SE NEDAN UNDER "VIKTIG INFORMATION" I
SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.
Pressmeddelande 15 juni 2015
Circassia förklarar budet på Aerocrine ovillkorat och förlänger acceptfristen
Den 15 maj 2015 offentliggjorde Circassia Pharmaceuticals plc ("Circassia") ett kontanterbjudande till
aktieägarna i Aerocrine Aktiebolag (publ) ("Aerocrine") att överlåta samtliga sina aktier i Aerocrine till
Circassia till ett pris om 2,55 kronor kontant per aktie ("Erbjudandet"). Anmälningsperioden
avslutades den 11 juni 2015.
Under anmälningsperioden har 647 106 297 aktier lämnats in i Erbjudandet, vilket motsvarar cirka
92,6 procent av samtliga aktier och röster i Aerocrine. Samtliga villkor för Erbjudandet har uppfyllts
och Circassia förklarar härmed Erbjudandet ovillkorat.
Likvid för de aktier som lämnats in fram till och med den 11 juni 2015 kommer att utbetalas omkring
den 18 juni 2015. För att möjliggöra för de aktieägare i Aerocrine som ännu inte accepterat
Erbjudandet att lämna in sina aktier, har acceptperioden förlängts till den 26 juni 2015 kl. 17.00.
Utbetalning av likvid för de aktier som lämnats in efter den 11 juni 2015 beräknas kunna påbörjas
omkring den 2 juli 2015. Ytterligare förlängning av acceptperioden kommer inte att ske.
Före Erbjudandets offentliggörande innehade eller kontrollerade Circassia inte några aktier, varken
direkt eller indirekt, i Aerocrine och hade inte heller några finansiella instrument som skulle ha gett
Circassia en finansiell exponering motsvarande ett aktieinnehav i Aerocrine.
Circassia kan komma att förvärva aktier på marknaden under den förlängda acceptfristen där det är
tillåtet.
Då Circassia innehar mer än 90 procent av aktierna i Aerocrine avser Circassia att påkalla
tvångsinlösen avseende resterande aktier i Aerocrine i enlighet med aktiebolagslagen samt verka för
en avnotering av Aerocrines aktier från Nasdaq Stockholm.
2
Circassia Pharmaceuticals plc
För ytterligare information:
Circassia Pharmaceuticals plc
+44 (0)1865 405 560
Steve Harris
Rob Budge
Informationen i detta pressmeddelande lämnades för publicering den 15 juni 2015 kl. 08.00.
För ytterligare information angående Erbjudandet hänvisas till:
www.circassia.com/investors/ipo-documentation/
Viktig information
Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA
eller i eller till någon annan jurisdiktion där ett erbjudande enligt lagar och förordningar i sådan relevant jurisdiktion
skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag (tillsammans de ”Förbjudna jurisdiktionerna”) eller genom post, något
kommunikationsmedel som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller
handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon
och Internet) i någon Förbjuden jurisdiktion, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något
sådant kommunikationsmedel i eller från någon Förbjuden jurisdiktion. Varken detta pressmeddelande eller annan
dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att få sändas, postas eller spridas på annat sätt i eller till någon
Förbjuden jurisdiktion.
Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i någon Förbjuden
jurisdiktion. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i
någon Förbjuden jurisdiktion får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade
dokument, till sådana personer.
Information i detta pressmeddelande eller i erbjudandehandlingen som rör framtida förhållanden eller omständigheter,
inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör
framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”,
”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och
osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden.
Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade
informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Circassia kontroll. All sådan
framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Circassia har ingen skyldighet (och åtar sig
ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida
händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.