e - Allt om f-gas!

9 Nuvarande Svenska förordning SFS 2007/846.
Den svenska förordningen SFS 2007/846 kommer fortsätta
gälla efter årsskiftet, men där den strider mot, eller avviker från
den nya europeiska förordningen EG 2014:517 är det EG
2014:517 som gäller.
I vissa fall pekar den svenska förordningen SFS 2007/846 på
den europeiska förordningen. När nu den nya förordningen EG
2014:517 blir gällande kommer dessa hänvisningar att gälla
den nya förordningen.
9 Läcksökning ändras från kg till CO2-ekvivalent.
3, 30, 300 kg byts mot 5, 50, 500 ton CO2-ekvivalent.
5 ton = 1,3 kg R404A
2,4 kg R410A
3,5 kg R134a
• Kommer att införas från 2017.
• 5 ton kan ändras till 10 ton om helhermetiskt system.
• Läcksökningsintervall dubblas om det finns läckagedetekteringsutrustning monterad.
Men…..
Periodisk läcksökning
Vad gäller från1 januari 2015 respektive 1 januari 2017?
R404A
1,5kg =
5,9 ton
CO2(e)
R134a
3,2kg =
4,6ton
CO2(e)
R134a
32kg =
46 ton
CO2(e)
R407C
2,99kg =
5,3 ton
CO2(e)
R410A
25,0kg =
52 ton
CO2(e)
R404A
150kg =
588 ton
CO2(e)
Periodisk läcksökning
Från1 januari 2015 gäller!
R134a
3,2kg =
4,6ton
CO2(e)
3,2kg men mindre än 5 ton CO2(e)
Krav på läckagekontroll upphör
Periodisk läcksökning
Från1 januari 2015 gäller!
R134a
32kg =
46 ton
CO2(e)
32kg men mindre än 50 ton CO2(e)
Intervall ändras från 6 månader till 12 månader
Periodisk läcksökning
Från1 januari 2015 gäller!
150kg men mer än 500 ton CO2(e)
Intervall ändras från 6 månader till 3 månader
Krav på läckagevarningsutrustning *
Intervall blir då 6 månader
* Läckagevarningsutrustning ska kontrolleras
minst var 12:e månad
R404A
150kg =
588 ton
CO2(e)
Periodisk läcksökning
Från1 januari 2015 gäller!
25kg men mer än 50 ton CO2(e)
Intervall ändras från 12 månader till 6 månader
R410A
25kg =
52 ton
CO2(e)
Periodisk läcksökning
Från1 januari 2017 gäller!
2,99kg men mer än 5 ton CO2(e)
Krav på läckagekontroll från 1/1 2017
R407C
2,99kg =
5,3 ton
CO2(e)
Periodisk läcksökning
Från1 januari 2017 gäller!
1,5kg men mer än 5 ton CO2(e)
Krav på läckagekontroll från 1/1 2017
R404A
1,5kg =
5,9 ton
CO2(e)
9 Utrustning med 3 kg eller mer MEN mindre än 5 ton CO2(e)
(tex R134a) fråntas kravet på periodisk läckagekontroll från
och med 1:a januari 2015.
Dock ska årsrapportering ske för 2014.
9 Utrustning med mindre än 3 kg MEN mer än 5 ton CO2(e)
(tex R404A) får från och med 1:a januari 2017 krav på
periodisk läckagekontroll.
9 För utrustning med motsvarande 50 ton CO2(e) eller mer
kan perioden mellan läckagekontrollerna förändras från 1
januari 2015. I t ex ett system med 20 kg R404A, där
läckagevarningsutrustning saknas, förändras periodiciteten
från 12 månader till 6 månader.
9 Beräkningsexempel för läcksökningsintervall.
Utgå från när föregående kontroll utfördes och lägg på det nya
intervallet som ny period från datum då kontrollen skedde 2014. Om
det ”nya” datumet hamnar på 2014, ska 1:a kontrollen 2015 ske
senast enligt det datum som gällde för intervallet 2014.
Exempel 2:
Ett aggregat som i nuvarande system ska
kontrolleras inom 12 månader och där man gjort
kontroll 15 mars i år (2014).
Efter årsskiftet då EG/517/2014 träder i kraft
förändras intervallet till inom 6 månader. Det
innebär att nästa kontroll ska ske senast 14 mars
2015!
Detta eftersom det annars skulle bli en ”fiktiv”
kontroll senast 14 september 2014 men då gällde
inte EU/517/2014
Exempel 1:
Ett aggregat som i nuvarande system ska
kontrolleras inom 12 månader och där man gjort
kontroll 15 oktober i år (2014).
Efter årsskiftet då EG/517/2014 träder i kraft
förändras intervallet till inom 6 månader. Det
innebär att nästa kontroll ska ske senast 14 april
2015!
Köldmedium
23
32
134a
125
245fa
404A
407A
407C
407D
407F
410A
417A
422A
422D
423A
424A
426A
427A
428A
434A
437A
438A
442A
449A
507
508A
508B
-
Annat namn
Performax LT ™
ISCEON® MO59
ISCEON® MO79
ISCEON® MO29
ISCEON® 39TC ™
RS44
RS24
FX100
RS52
RS45
ISCEON® MO49plus
ISCEON® MO99
RS50
Suva 95
ISCEON® MO89
GWP
14800
675
1430
3500
1030
3922
2107
1774
1627
1825
2088
2346
3143
2729
2280
2440
1508
2138
3607
3245
1805
2265
1888
1397
3985
13214
13396
3805
5 ton CO2-eq
(kg)
0.34
7.41
3.50
1.42
4.85
1.27*
2.37*
2.82*
3.07
2.74*
2.39*
2.13*
1.59*
1.83*
2.19*
2.02*
3.32
2.34*
1.39*
1.54*
2.77*
2.21
2.65
3.58
1.25*
0.38*
0.37*
1.31*
50 ton CO2-eq
(kg)
3.37
74.07
34.96
14.28
48.54
12.75
23.73
28.18
30.73
27.40
23.95
21.31
15.91
18.32
21.93
20.49
33.16
23.39
13.86
15.41
27.70
22.07
26.48
35.79
12.55
3.78
3.73
13.14
500 ton CO2-eq
(kg)
33.78
740.74
349.65
142.86
485.44
127.49
237.30
281.85
307.31
273.97
239.46
213.13
159.08
183.22
219.30
204.92
331.56
233.86
138.62
154.08
277.01
220.75
264.83
357.91
125.47
37.83
37.32
131.41
9 Nedfasningstakten enligt kommissionens förslag.
Referensperiod för startvärde 2009-2012.
Årtal
Procent
2015
2016
2017
2018-20
2021-23
2024-26
2027-29
2030
100
93
93
63
45
31
24
21
9 Nedfasningstakten enligt kommissionens förslag.
Referensperiod för startvärde 2009-2012.
Årtal
Procent
GWP-ekv
2015
2016
2017
2018-20
2021-23
2024-26
2027-29
2030
100
93
93
63
45
31
24
21
2250
2093
2093
1418
1013
698
540
473
Men…..
GWP-ekv visar medelvärdet för den årliga konsumtionen.
Befintliga höga GWP-köldmedier måste kompenseras av
mycket låga värden för nyinstallationer.
9 Producenter och importörer av köldmedium får kvoter tilldelade
sig på motsvarande 89% av nuvarande volymer.
9 Övriga 11% avsätts för nya
aktörer.
9 Överträdelse av kvoter
bestraffas med 200%
minskning av den mängd
kvoten överskridits.
Årtal
Procent
GWP-ekv
2015
2016
2017
2018-20
2021-23
2024-26
2027-29
2030
100
93
93
63
45
31
24
21
2250
2093
2093
1418
1013
698
540
473
Köldmediekvoter
Kvot1
Kvot2
89
89
83
83
83
74
56
50
40
36
28
25
21
19
19
17
9 Från 1/1 2017 ska köldmediemängderna från förfyllda aggregat
medräknas i kvoten. Beräknas motsvara ca. 11% av totala
volymen.
9 Förbud för påfyllnad vid service och underhåll av hög-GWP
medier (>2500).
System med köldmediets GWP över 2500 och med en
fyllnadsmängd över 40 ton CO2-ekvivalenter (ca 10 kg R404A)
får inte fyllas på med nytt köldmedium vid service efter 2020.
Återtaget och regenererat köldmedium får användas fram till
2030.
• Vem vill/kan rena köldmedium i Sverige?
• Vem vill importera renat köldmedium till Sverige?
Î Snar brist på nytt köldmedium.
Î Inget regenererat att tillgå.
9 Förbud mot placering av produkter på marknaden.
• Kyl- och frysskåp med GWP >150 – 2015
• ”Hyraggregat” med GWP>150 - 2020
• Plug-in diskar med GWP >2500 – 2020
GWP >150 – 2022
• Stationär kyl- och frysutrustning med GWP >2500 – 2020
• Multipack kyl-och fryssystem över 40kW med GWP>150 – 2022
• Singel split A/C under 3kg med GWP>750 – 2025
Gäller inte om produkten enligt ecodesignkraven ger en
högre effektivitet och lägre TEWI än tillgängliga låg-GWP
P
alternativ.
9 Krav på certifiering, inte utbildning.
”Certifieringen ska täcka information om relevanta tekniska
lösningar för att ersätta eller reducera användandet av GWP
köldmedier och deras säkra hantering.”
9 Förfyllda split-aggregat fortsatt tillåtna att levereras.
”Icke hermetiska system förfyllda med köldmedium får endast
säljas till slutbrukare om det kan bevisas att installationen
kommer ske av certifierad personal.”
9 Förordningen baseras sig endast på miljögrundande bas.
9 HFO likställs inte med HFC
9 Köldmedieskatt nämns inte.
9 Mobil kyla gäller endast lastbil och släp över 3,5 ton.
9 Åtgärdande av läckage ska ske ”utan dröjsmål” och kontrolleras
inom en månad efter reparation.
9 Europeiska kommissionen
Framtagning av föreskrifter. Förväntas inte klart före 1/1 2015.
9 EPEE (European Partnership for Energy and the Environment)
Europeisk tillverkarorganisation
ƒ
Arbetar på en FAQ som beräknas vara framme tidigt nästa år.
9 AREA (Air-conditioning and Refrigeration European Association)
Europeiska kyl- och VP-installatörsorganisationen
ƒ
ƒ
ƒ
Praktiska råd och anvisningar – finns att ladda ner
Köldmedie-App med alla gränsvärden inlagda – Q1 2015
Webbaserad distansutbildning för alternativa köldmedier kallad ”Real
Alternatives” – sent Q1 2015
AREA
[email protected] | www.area-eur.be
CONTENTS
LIST OF ACRONYMS..............................................................................................................................................5
FOREWORD .........................................................................................................................................................6
I-
Legal basis ....................................................................................................................................................7
II-
Definitions....................................................................................................................................................8
III- Prevention of emissions ...............................................................................................................................9
IV- Leakage prevention and treatment .............................................................................................................10
V-
Record keeping...........................................................................................................................................16
VI- Recovery ....................................................................................................................................................17
VII- Training & certification ...............................................................................................................................19
VIII- Bans ...........................................................................................................................................................22
IX- Delivery of f-gases ......................................................................................................................................25
X-
Sale of pre-charged equipment ...................................................................................................................27
XI- Labelling of recycled/reclaimed refrigerant .................................................................................................28
XII- Service ban.................................................................................................................................................29
XIII- Pre-charging of equipment .........................................................................................................................31
XIV- Phase-down of f-gases ................................................................................................................................32
ANNEX 1 – Relevant key dates ............................................................................................................................35
ANNEX 2 - Correlation table ...............................................................................................................................37
ANNEX 3 - Delivery of F-Gases ............................................................................................................................38
9 Naturvårdsverket
Uppdatering och anpassning av gällande föreskrifter till nya Fgasförordningen. Förväntas inte klart före 1/1 2015.
9 SKVP (Svenska Kyl & Värmepumpföreningen)
Bjudit in till branschen till samråd för att diskutera praktiska
tillämpningar samt behov av eventuella tilläggsbestämmelser.
Resultat kommer löpande presenteras med start under hösten 2014.
Medverkande parter
En huvudgrupp, 6 undergrupper
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
1. Tolkning av F-gasförordningen
Naturvårdsverk
MSB
Energimyndigheten
Miljöförvaltningar
Branschorganisationer
Certifieringsorgan
Utbildare
Tillverkare / Importörer
Installatörer
Konsulter
2. Rapportering – köldmedium
3. Utbildning och certifiering –
Kommunikation
4. Teknik (Komponenter, hantering,
alternativ …)
5. Koordinering MAC-direktivet nya
F-gas
6. Svensk Kylnorm (SKN)
Grupp 2 – Rapportering - köldmedium
9
9
9
9
Hur säkerställer vi att det finns kontroll på köldmedieflödet i Sverige?
Ska ett nationellt register skapas för ändamålet – och i så fall hur?
Vem ska ha tillgång till det?
Hur ska det finansieras?
Grupp 3 – Utbildning och certifiering
9 Nödvändiga förändringar av dagens certifieringskrav
9 Hur hantera frågan kring ”information om” alternativa köldmedier?
9 Vilka grupper behöver kompetensutvecklas?
Tekniker, konstruktörer, konsulter?
Grupp 4 – Teknik
9 Konsekvenser när hög-GWP köldmedier försvinner?
ƒ Gammal utrustning – nya köldmedier – vad göra?
ƒ Nytt/återtaget/regenererat köldmedium – hur/när/var?
www.skvp.se
www.alltomfgas.se
Allt om F-gas
www.alltomfgas.se
Sveriges officiella informationskanal för tillämpning
och tolkning av F-gasförordningen.
Innehåll – www.alltomfgas.se
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Myndighetsinformation
Broschyr gemensam för myndigheter och organisationer
Praktisk tolkning av myndighetsbestämmelser
Bedömningsmall för befintliga anläggningar
Guidelines för framtagna lösningar
Information om utbildning för tekniker
Information om utbildning för konstruktör/konsult
Vad gör man i Europa – AREA
Frågor och svar
Annat………..
1. Den nya F-gasförordningen är ett bra beslut.
2. Se till att befintliga system är täta och väl underhållna.
3. Gör inga nya installationer med hög-GWP köldmedier (R404A eller
R507).
4. Undersök om system behöver läcksökas eller om
läcksökningsintervallen förändras.
5. Äger man en kyl- och frysanläggning med hög-GWP köldmedium,
föreslå då att ni redan nu planerar för ett byte till annat medium.
2020 är snart här.