Digital kommunikation är det moderna samhällets nya och viktiga

Digital kommunikation är det moderna samhällets nya och viktiga infrastruktur. Inte minst i ett län
med stora avstånd och gles befolkning är det av största vikt att alla har tillgång till snabbt,
välfungerande bredband via fiber. Den utbyggnad som sker nu med statligt stöd är landsbygdens
chans att få fiber i glesbebyggda områden. Det är därför angeläget att landsbygdsbefolkningen
anammar möjligeten att gemensamt svara för utbyggnaden som med bidragshjälp kan ske till en
lägre kostnad. Det är inte säkert att denna möjlighet återkommer.
Fiber i marken eller mobil kontakt via etern? Det är en fråga som ofta dyker upp. Svaret är: både och.
Hemma behöver vi en stationär lösning med fast och hög kapacitet. När vi åker hemifrån räcker det
med en mobil lösning som har begränsad kapacitet. Fibern är en grundinfrastruktur som möjliggör
bättre mobilitet i framtiden.
Mobilt bredband är alltså ett komplement till fast fiber.
Statens målsättning är att 90 procent av Sveriges befolkning ska ha tillgång till bredband med en
överföringskapacitet på minst 100 Mbit/sekund. Värmland sätter målet högre: 100 procent av
värmlänningarna ska ha denna möjlighet senast år 2020.
Bredbandsutbyggnaden i Värmland började för ungefär 15 år sedan. Idag har nästan alla invånare i
Säffle, Årjäng, Kil och Sunne bredband. Det innebär att tolv kommuner återstår att ”fibrera”.
Länsstyrelsen och Region Värmland är de två myndigheter som har varsin roll när det gäller att stötta
finansieringen av bredbandbyggnationen i länet. Det sker huvudsakligen via EU-pengar;
landsbygdsprogrammet som hanteras av länsstyrelsen och regionalfonden som hanteras av
tillväxtverket. Region Värmland bidrar med medfinansiering.
Bredbandsutbyggnaden i landsorten sker främst i en så kallad ”byanätsmodell” där
landsbygdsbefolkningen själva gör en stor del av arbetet via lokala fiberföreningar. Anledningen är
att det blir betydligt billigare än om staten ska göra det.
Att bygga bredband är dock ett komplicerat arbete och en tidsödande process. Många instanser är
inblandade och regelverket för att få ekonomiskt stöd är bitvis besvärligt. På de här sidorna
informerar vi om vad som gäller, reder ut begrepp och frågor samt länkar vidare till andra parter som
är inblandade. Här kommer också att finnas ansökningsblanketter för att söka stöd.
Än så länge är det exakta regelverket för landsbygdsprogrammet för åren 2014-2020 inte klart.
Föreskrifterna beräknas vara färdiga den 10 oktober 2015. Först då kan vi börja handlägga
fiberansökningar på länsstyrelsen. Utbetalningar kan ske tidigast under våren 2016.
Tills vidare hänvisar vi i första hand till Jordbruksverkets hemsida www.sjv.se/bredband (sök under
projektstöd) och Bredbandsforums hemsida bredbandsforum.se På bägge dessa sidor finns
omfattande och ständigt uppdaterad information i ärendet.