Information Viktiga förändringar i REK-listan 2015-2016

Information
från Läkemedelskommittén
Viktiga förändringar i
REK-listan
2015-2016
regiongavleborg.se
Läkemedelskommittén 2015
• Björn Ericsson
• Cecilia Eklund
• Peo Hermansson
• Simon Gunnarsson
• Helena Gustafsson
• Johanna Carlsson
• Karl Kappinen
regiongavleborg.se
• René Klötz
• Britt Aspgren
• Britt-Marie BlomLindström
• Michael Rosenberg
• Joel Oras
• Erik Söderström
• Jessica Schnell
Rekommenderade läkemedel för barn
Gemensamt framtagen av läkemedelskommittéerna i UppsalaÖrebro regionen
Finns på regiongavleborg.se/lmk
regiongavleborg.se
”Responsive web”
bättre läsupplevelse i mobil och surfplatta
regiongavleborg.se
•
Långversionen endast på nätet
• Kortversionen på nätet och i pocketformat
• Kortversionen och barnreklistan planeras komma i app
till smartphone, surfplatta under 2015
regiongavleborg.se
Ä – Äldre och läkemedel
För läkemedelsdosering rekommenderas nu eGFR som
skattat kreatininclearance.
Ger primärt svaret i relativt eGFR men det finns även
möjlighet att få absolut GFR om man matar in kroppsmått.
www.egfr.se
regiongavleborg.se
Ä – Äldre och läkemedel
Psykotiska symtom hos äldre – Ej behandlas med
läkemedel
Undantagsvis neuroleptika – Risperidon 0,25 – 1,5
mg / dygn
regiongavleborg.se
A – Mag-tarmsjukdomar
• Begränsa användningen av meklopramid
(Primperan) pga biverkningsrisk
• Risken för vanebildande effekt av
motorikstimulerande laxermedel tonas ned
regiongavleborg.se
A – Diabetes
Kapitlet framtaget i samarbete mellan 7
läkemedelskommittéer i Uppsala-Örebro regionen
(DiaReg)
regiongavleborg.se
A – Diabetes
Ny maxdos metformin : 2 g / dygn
Vid nedsatt njurfunktion, eGFR = 45 – 60 mL/minut ska dosen
sänkas.
Vid eGFR <45 ska metformin sättas ut.
Viktigt att instruera patienterna att göra uppehåll med metformin vid
kräkningar, diarré etc.
Nytt på listan är även glimepirid och Insulatard
regiongavleborg.se
regiongavleborg.se
B – Blod och blodbildande organ
• Warfarin Orion (vita) med vid allergi mot blått färgämne
• Ferinject kommer med som ”högdosjärn” jämte Monofer
• Länk till ”Järn – intravenös behandling i öppenvård”
regiongavleborg.se
C – Hjärta och kretslopp
Nitroglycerin
Nitroglycerin resoribletter finns igen att tillgå liksom
Suscard buckaltablett.
T Sorbangil 5 mg som tidigare rekommenderats som
ersättning för Suscard finns inte längre i den styrkan.
regiongavleborg.se
C – Hjärta och kretslopp
Antikoagulantia vid förmaksflimmer:
Falltendens har setts som en relativ kontraindikation.
Betydelsen av det tonas ned.
Det har visat sig att man behöver falla väldigt många
gånger per år innan risken blir större än nyttan.
NOAK – ordnat införande
regiongavleborg.se
C – Hjärta och kretslopp
Hypertoni
Klortalidon (Hygropax) införs. Tiazidliknande diuretikum
som funnits i Sverige tidigare (Hygroton).
Det är det diuretikum som använts i flest
blodtrycksstudier, alla med positivt resultat.
Styrkan är 25 mg och rekommenderad dos är ½-1
tablett dagligen.
regiongavleborg.se
C – Hjärta och kretslopp
Hypertoni
• Bendroflumetiazid (Salures) stryks från rek-listan.
• Hydroklortiazid (Esidrex/generika) kvarstår.
• Doxazocin (Alfadil/generika) resp. metoprolol införs.
Dessa kan läggas till om andra läkemedel först
provats och inte ger tillräcklig effekt eller inte
tolereras.
regiongavleborg.se
C – Hjärta och kretslopp
Hyperlipidemi
• Simvastatin stryks från rek-listan !
• Atorvastatin ersätter (20-80 mg, post infarkt ges
80mg utan tidsbegränsning om patienten tål dosen)
• Om detta inte är tillräckligt kan man prova
rosuvastatin (Crestor) upp till 40 mg.
regiongavleborg.se
C – Hjärta och kretslopp
Hyperlipidemi
Atorvastatin och simvastatin kostar omkring 1 kr/tablett.
Crestor 40 mg kostar omkring 14 kr/tablett.
Vid biverkningar av atorvastatin kan man sänka dosen eller prova simvastatin
eller pravastatin.
Behandlingmål (måldos eller målvärde) uppdateras enligt 2014 års
behandlingsrekommendationer från Läkemedelsverket.
regiongavleborg.se
C – Hjärta och kretslopp
Riskskattning: SCORE (www.heartscore.org).
(inlogg krävs)
Observera att Sverige numera räknas som ett land med
låg risk. Använd rätt tabell.
Riskskattning för diabetiker: Använd NDR (Nationella
diabetesregistrets) riskmotor: www.ndr.nu/risk
regiongavleborg.se
D - Hud
• Adrenalin förfylld penna: Byte till Emerade. Finns i
doser 150, 300 och 500 ug. (ej barn < 15 kg!)
• Kräm Ovixan är ny på listan och innehåller grupp III
steroiden mometason, samma som Elocon.
Preparaten bedöms likvärdiga, men Ovixan tolereras
bättre kosmetiskt. Ovixan är inte utbytbar med
Elocon.
regiongavleborg.se
D - Hud
akne
Lokalbehandling är alltid grunden vid akne.
Monoterapi med antibiotika p.o./utvärtes är
icke göra
regiongavleborg.se
D - Hud
Komedoakne – endast Differin rek, inte bensoylperoxid
(Basiron)
regiongavleborg.se
D - Hud
Mild papulopustulös akne
• I första hand rekommenderas kombination av bensoylperoxid
och adapalen (Epiduo), alternativt bensoylperoxid, adapalen
eller azelainsyra som monoterapi.
• Duac (bensoylperoxid + klindamyin) stryks vid mild akne
regiongavleborg.se
D - Hud
Medelsvår papulopustulös akne
• Förstahandspreparat är kombinationen bensoylperoxid och
adapalen (Epiduo). Effekten bör utvärderas efter sex veckor.
• Kombinationen bensoylperoxid och topikalt klindamycin (Duac)
är andrahandsmedel pga antibiotikainnehållet. Ska användas i
högst tre månader.
• Klindamycin ska aldrig ges som topikal monoterapi pga. risken
för resistensutveckling.
regiongavleborg.se
D - Hud
Aktinisk Keratos
kan behandlas inom primärvården med imiquimod
(Aldara, Zyclara) eller ingenolmebutat (Picato).
Finns diagnostisk osäkerhet, eller om otillräcklig effekt
konstateras vid behandlingskontroll, rekommenderas
remiss till specialist för bedömning och behandling.
regiongavleborg.se
D - Hud
Hudpärmen – på regiongavleborg.se
regiongavleborg.se
G- urologi
• Tolterodin (Detrusitol® generika) i första hand p g a
priset.
• Solifenacin (Vesicare), darifenacin (Emselex) och
fesoterodin (Toviaz) har likvärdig behandlingseffekt
som tolterodin, rekommenderas som andrahandsval.
regiongavleborg.se
G- urologi
Mirabegron (Betmiga) har introducerats.
Mirabegron har ungefär samma behandlingseffekt som
de andra antikolinerga läkemedlen, men med mindre
risk för antikolinerga biverkningar.
Tredje-/fjärdehandsalternativ !
regiongavleborg.se
J - infektion
Divertikulit
Det finns ingen dokumentation av nyttan vid
antibiotikabehandling av lindrig divertikulit.
Remiss till akut slutenvård är exempelvis aktuellt vid:
• Nedsatt immunförsvar
• Graviditet
• Generell peritonit, sepsis och abscess
regiongavleborg.se
J - infektion
Kattbett:
Vid snabb debut (<48 tim) rekommenderas nu PcV.
Sen debut / lednära – Amoxicillin / Klavulansyra
(Påminnelse: Använd inte Heracillin eller Dalacin – hjälper inte mot
Pasteurella)
regiongavleborg.se
J - infektion
Infekterade bensår – nytt namn,
hette förut Kronisk bensår.
regiongavleborg.se
J - infektion
UVI - kvinnor
Cystit
• råd när man bör odla och
• mecillinam tre dagars beh enbart gäller kvinnor under 50 år
Ceftibuten (Cedax) rek ej vid cystit. (Finns kvar vid cystit under
graviditet och vid pyelonefrit)
Nitrofurantoin – Undvik i anslutning till förlossning.
Pyelonefrit: Trimetoprim-sulfa ges enbart efter resistensbesked.
regiongavleborg.se
J - infektion
UVI – män
Afebril UVI – som andrahandsalternativ är
cefadroxil struket.
Febril UVI: Ceftibuten (Cedax) tillagt som alternativ
efter resistensbesked.
regiongavleborg.se
J - infektion
Info om UVI och ESBL:
De flesta ESBL-bildande E.Coli är känsliga för
mecillinam och nitrofurantoin.
Kinolonresistens vanlig.
regiongavleborg.se
J - infektion
Atypisk Pneumoni - Nytt avsnitt
M.Pneumoniae, Chlam.Pneumoniae, Legionella Pn.
Behandling rekommenderas bara vid kraftiga
symtom med allmänpåverkan, hög feber och/eller
andningspåverkan. (Legionella pneumoni ska man behandla även utan
kraftiga symtom medan det inte gäller för de andra atypiska pneumonierna. )
Diagnostik baserad på PCR-teknik skall ske i tidigt
skede. Undvik serologi för diagnos.
regiongavleborg.se
J - infektion
Atypisk Pneumoni
Vid misstanke Legionellainfektion bör
infektionsspecialist kontaktas.
Atypisk etiologi hos barn
är ovanligt före 5 års ålder.
regiongavleborg.se
J - infektion
Nytt avsnitt: Praktisk handläggning av
penicillinreaktioner…
• Råd om hur tolka allergi kontra ospecifik reaktion
• När och hur remittera och till vilken
specialistklinik
regiongavleborg.se
J - infektion
Nytt:
• Lathund för vanligaste antibiotikadoseringar för
barn 3–40 kg
• Ny resistenstabell i långversionen
regiongavleborg.se
M – Rörelseapparaten
Osteoporos – Nytt avsnitt
• Alendronat veckotablett förstahandsval.
• I andra hand: Zoledronsyra (Aclasta) infusion
en gång per år.
• I tredje hand: Denosumab (Prolia) subcutan
injektion 2 gånger per år.
• (kalk o D-vit subst. som tidigare)
regiongavleborg.se
M – Rörelseapparaten
Osteoporos
• Program för uppföljning av
läkemedelsbehandlingen finns.
• Planerade behandlingstider:
Alendronat sex år.
Aclasta tre år.
Prolia sex år.
regiongavleborg.se
N – Smärta/Terminalvård
• Jönköpings län har utarbetat en guide över
ekvipotenta doser när opioider behöver konverteras.
Länk finns i långversionen.
• Dosen metoklopramid (Primperan) mot
opioidillamående sänks från 20 till 10 mg x 3 efter
varningar från europeiska läkemedelsmyndigheten.
• Ett förtydligande om morfin vid nedsatt njurfunktion
har skrivits. Morfin ska ej ges då eGFR ≤30 ml/min
regiongavleborg.se
N – Smärta/Terminalvård
• Läkemedel sista dagarna (ordinationsmall) har
flyttats till ett eget kapitel.
• Dosen av Midazolam är sänkt. Förut 0,5 – 1 mL.
Nu 0,5 mL
• Haldol, ändrad dos: Förut 1 mg (0,2 mL) subcutant
vid behov. Nu: 1 - 2,5 mg (0,2 - 0,5 mL) subcutant
max två gånger per dygn.
regiongavleborg.se
N – Psykiatri
Bipolära tillstånd
Nytt: quetiapin (ex. Seroquel) tillagt vid bipolära tillstånd
Psykoser:
Nytt: apipiprazol (Abilify)
Strykes: Tabl Cisordinol, Inj Cisordinol Depot,
haloperidol (Haldol)
regiongavleborg.se
N – Psykiatri
Sömnstörningar:
Ny text: ”Det dygnsreglerade hormonet melatonin
(Circadin) kan vara ett ytterligare alternativ hos patienter
med diagnosen primär insomni.”
OBS! I första hand icke farmakologiska
behandlingsmetoder
regiongavleborg.se
Sömnbroschyren
Ny upplaga !
http://www.regiongavleborg.se/Global/hall_
dig_frisk/sov_gott/Battre_somn_utan_som
nmedel.pdf
Läkemedelskommittén
Division Primärvård
Samhällsmedicin
regiongavleborg.se
P – Parasitsjukdomar
Huvudlöss:
• I första hand dimetikoner (Hedrin med flera).
• I andra hand rekommenderas disulfiram
(Tenutex)
• tredje hand malation (Prioderm kutan lösning).
• I fjärde hand läkemedel innehållande malation
eller permetrin i beredningsformen schampo.
regiongavleborg.se
R – Andningsorganen
Easyhaler tillagt:
Lättanvänd inhalator till lägre pris än Turbuhaler-preparaten.
• Giona Easyhaler (budesonid),
• Buventol Easyhaler (salbutamol),
• Bufomix Easyhaler (formoterol + budenosid).
regiongavleborg.se
R – Andningsorganen
Rekommenderas ej längre:
Bricanyl Turbuhaler, Pulmicort Turbuhaler, Oxis
Turbuhaler, Symbicort/Mite/Forte Turbuhaler.
Inte heller: Flutide Diskus, Serevent Diskus, Seretide
Diskus/Mite/Forte.
Fortsatt rekommendation: Ventilastin Novolizer,
Novopulmon Novolizer, Formatris Novolizer.
regiongavleborg.se
regiongavleborg.se
regiongavleborg.se
Överkänslighetsreaktioner
Tavegyl injektion stryks.
Emerade in – se hudkapitlet
Antihistamin (desloratadin, loratadin eller
cetirizin) ges peroralt, dubbel normaldos.
regiongavleborg.se
Sjukdomsförebyggande åtgärder inklusive FYSS
Helt nytt avsnitt som bygger på
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för
Sjukdomsförebyggande åtgärder:
Hur sjukvården kan arbeta med åtgärder mot
tobak, alkohol, bristande fysisk aktivitet och
olämpliga matvanor.
regiongavleborg.se
Viktiga Länkar
Tillagt: Läkemedelsboken, som ständigt
uppdateras på nätet och har många nya
användbara funktioner.
regiongavleborg.se