Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan för Hardemo förskola 2015-2016
Inledning
Det som ligger till grund för Hardemo förskolas verksamhetsplan 2015-2016 är: ”Läroplan för
förskolan, Lpfö 98/10” och vår förskolas ”Likabehandlingsplan” och” plan mot diskriminering och
kränkande behandling”. På vår förskola har vi valt att kalla dessa två tillsammans för vår
”Trygghetsplan”.
Enhet Hardemo förskola
Förutsättningar
38 barn och 6,75 heltidstjänster.
Hardemogänget har sin hemvist i den röda trä suterräng byggnaden som också rymmer
gymnastiksal. Det finns en veranda och en välplanerad inhägnad gård samt uteförråd. Här
har vi barn som är mellan 1 och 3 år.
Paviljongen har sin hemvist i en paviljongbyggnad som har två ingångar. Det finns en veranda
och en välplanerad inhägnad gård samt uteförråd. På tomten finns även en grillkåta. Här har
vi barn som är mellan 3 och 5 år.
Förskolan har tillsammans med skola och fritids tillgång till en fin gymnastiksal. En gång i
månaden kommer Bokbussen till skola och förskola.
Arbetsplatsträffar hålls en gång i månaden på kvällstid, tillsammans med vår förskolechef.
Pedagogisk reflektionstid i arbetslagen har vi en gång i veckan.
Under KUP (kompetensutveckling-utvärdering-planerings) -dagarna deltar vi alla aktivt.
Vi läser pedagogisk litteratur och tidskrifter och delger varandra tankar, tips och idéer.
Utvecklingspedagogerna från Hardemo, Kumlasjön, Kvarngården och Björnen träffas
tillsammans med vår gemensamma förskolechef varje vecka för fördjupade samtal kring
utvecklingsfrågor.
Verksamhetsvision
De barn som gått i Hardemo förskola växer upp till modiga demokratiska världsmedborgare.
De vet att alla behövs, ingen kan allt men alla kan något. De fortsätter sitt livslånga lärande
för att de aldrig slutar vara nyfikna. De vågar ifrågasätta och pröva nya lösningar. De ser
möjligheter där andra ser hinder. De lever alla på ett hållbart sätt så jordens resurser räcker
till alla. De visar allt och alla respekt och därför förändras världen till en plats där ingen
behöver vara rädd eller ofrivilligt ensam.
De vet att det är: - Vi tillsammans - du och jag i världen.
Enhetens årshjul (se bilaga)
Utvecklingsarbete- område
Vårt arbetssätt är projektinriktat.
Pedagogisk dokumentation ska utvecklas
Övergripande analys

Vi har under en tid arbetat aktivt med barns inflytande och har sett en ny kreativitet
växa fram hos barnen. Fler barn visar att de tar egna initiativ. Klarar av problem
genom att pröva själva, be om hjälp av barn eller vuxna. Bättre kontinuitet i lek och
utforskande. T.ex. får byggen stå kvar, material får användas där de behövs och inte
bara där de har sin givna plats.

Vi ser ett behov av att lyfta det gemensammas bästa. Hänsyn till varandra och vår
miljö.

Vårt arbete med vår lärmiljö och tillgänglighet ska fortsätta.

Pedagogernas har tittat närmare på den barnsyn som ska genomsyra vårt arbete. En
modern barnsyn i enlighet med vår läroplan.
Mål
Normer och värden
”Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt
samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem.” ”Förskolan ska
sträva efter att varje barn utveckla respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.” (Lpfö
98/10)
1 Mål
Under höstterminen ska vi uppmärksamma vårt förhållningssätt till varandra. Vi bemöter varandra
med respekt barn-barn, barn-pedagog, pedagog-pedagog.
Under vårterminen senast ska vi kunna hissa ”Grön flagg”.
Detta ser vi när:

Barn och pedagoger använder orden vän, kompis, tillsammans, samarbeta.

Pedagoger är goda förebilder

Det pågår samtal och reflektion kring orden och deras motsatser, ex. vän-ovän

Vi hjälps åt med att vårda våra saker och hålla ordning i våra gemensamma utrymmen, ute
och inne.

Vi hissar flaggan!
2 Arbetssätt
Vi, vuxna och barn använder orden: vän, kompis, tillsammans. Vi använder orden när vi pratar och
stödtecknen. Vi pratar om hur man gör när man är vän och kompis. Vi gör en vän-ballong eller ett
kompis-paraply. Vi skriver orden och lägger dem i vän-ballong/kompisparaplyet/ritar av varandra och
lägger i korgen mm. Vi gör ”blomman” och fotograferar. Tillsammans kan betyda samarbete. Vi gör
barnen uppmärksamma på när de samarbetar. Vi leker samarbetslekar. Fylla
vänskapsballongen/kompisparaplyet med bilder och exempel på när vi varit vän, kompis, tillsammans.
Vad kan man göra tillsammans? Vi uppmuntrar barn att be om hjälp, inte bara av vuxna utan även av
varandra.
Vi deltar i skräplockardag. Vi källsorterar och komposterar. Vi odlar, vårdar, skördar och äter
grönsaker, frukt och bär.
Vi erbjuder barnen och deras familjer möjlighet att delta i någon hjälpinsats. Ex. Trädplantering,
klädinsamling, leksaksinsamling för att ge tillbaka en del av våra gemensamma resurser och främja
återanvändning. Vi pedagoger lyfter fokus från det lilla lokala till det stora globala.
Ansvariga: Hela arbetslaget. Huvudansvariga är Jenny och Anna.
3 Utvärderingssätt
Reflektion sker kontinuerligt enskilt och tillsammans i arbetslaget och med barn och föräldrar. Vi
använder oss av Lotusdiagram och matrisen Bedömning av förskolans kvalité.
Utveckling och lärande
”Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande
bildar en helhet. Verksamheten skall bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och
sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska
verksamheten.” (Lpfö 98/10)
1 Mål
Verksamheten ska arbeta med ett projektinriktat arbetssätt under läsåret 15/16.
I projekten ska strävansmålen språk, matematik, natur och teknik synliggöras.
Verksamheten ska under läsåret 15/16 arbeta med att utveckla den pedagogiska lärmiljön.
Detta ser vi när:
 Pedagogerna tar vara på barnens intressen och ger barnen förutsättningar att fördjupa sig i
dem.
 Barnen deltar i dokumentation och reflektion kring projekt.
 Strävansmålen är synliggjorda i dokumentationen av projekten.
 Pedagogerna reflekterar kring lärmiljön och förändrar den tillsammans med barnen.
2 Arbetssätt
Vi upptäcker och undersöker utgående från barnens intresse.
Projekt: Hardemogänget fortsätter med Babblarna. Nya bomullsbabblare flyttar in (Plastbabblarna
flyttar in i ett ”vitrinskåp” Vi vill undvika att barnen biter/suger på den olämplig mjukgjorda plasten
som kan utgöra en hälsorisk.) Nya Babblarhus, Sånger med stödtecken. Ex. ”Bobbos väska” NaturGrön flagg fortsätter med fördjupning i Maskarnas värld. Vi dyker ner i komposten, gör ett
Maskhotell, osv. Vi jobbar med ljus och mörker inne och ute.
Paviljongen fortsätter med Natur-Grön flagg Vad gör vi med de grönsaker och blommor som vi får
skörda? Ringblomssalva är på gång. Vi börjar med Vän och Kompis(se mål för normer och värden).
Vi pedagoger tar ansvar för att varje barn vägleds, utmanas och handleds i sin utveckling.
Musikinstrument ska vara tillgängliga och möjligheter att skapa nya ljud är möjligt för barnen både
inne och ute. Det är möjligt att undersöka ljus mörker. Plats och material för bild och formskapande är
tillgängliga. Vi fortsätter fylla vår verksamhet med utforskningsbart material och så fortsätter vi att
stimulera barn till ett utforskande av sig själva och sin omvärld. Vi kommer att använda oss av bild-,
form-, film-, ljudupptagnings- och skriftdokumentation tillsammans med barnen. Vi reflekterar
kontinuerligt kring våra projekt tillsammans med barnen.
Ansvariga: Hela arbetslaget.
3 Utvärderingssätt
Kontinuerligt i vår pedagogiska reflektion med barn, i arbetslaget och med föräldrar. Med hjälp av
Lotusdiagram ser vi att alla strävansmål i vår läroplan finns med. Vi använder oss också av matrisen
Bedömning av förskolans kvalité.
Barns inflytande
”I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. De behov och intressen som
barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och
planeringen av verksamheten.” (Lpfö 98/10)
1 Mål
Under höstterminen och sedan under vårterminen ska vi se till att varje barns vilja blir hörd,
uppmärksammad och respekterad.
Detta ser vi när:
Barnets vilja och behov kommer i första hand.
Barnens intressen styr vilka projekt vi arbetar med.
Pedagoger lyssnar, frågar och försöker förstå vad det är barnet försöker kommunicera. Extra
tålmodigt då barnet inte behärskar talspråket eller när det inte själv riktigt vet vad det vill.
2 Arbetssätt
Vi bekräftar varje barn och bemöter det utifrån dess behov och förmåga. Vi bjuder in varje barn till
reflektion och dokumentation i projekten. Barnet självt väljer vilket projekt det vill delta i. Vi tar
hänsyn till varje barns behov av att äta och sova när det passar bäst för barnet. Vi gör material och
utrymmen tillgängliga för barnen. Vi låter barn ta den tid de behöver t.ex. när de vill ta på sig kläder
själva. Vi frågar varje barn vad det vill göra. Inne/ute, ensam/ tillsammans osv.
Ansvariga: Hela arbetslaget
3 Utvärderingssätt
Kontinuerligt i vår pedagogiska reflektion i arbetslaget, Vi använder oss av matrisen Bedömning av
förskolans kvalité.
Förskola och hem
”Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera
hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt
och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt
samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen
vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll
är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande.” (Lpfö 98/10)
1 Mål
Under höst och vårtermin ska varje förälder vara trygg med sitt barns vistelse i förskolan. Föräldrarna
har insyn i, deltar i och påverkar verksamheten. Vi ska ha ett förtroendefullt samarbete med alla
familjer.
Detta ser vi när:

Det pågår samtal mellan pedagoger och föräldrar om verksamhet, utveckling och lärande,
praktiska frågor mm.




Föräldrar ringer och meddelar om barnet blir hemma.
Föräldrar framför sina önskemål och klagomål.
Föräldrar deltar i utvecklingssamtal.
Föräldrar deltar i föräldramöten.
2 Arbetssätt
Vi bemöter föräldrar med hänsyn, empati och respekt. Varje dag finns det möjlighet att tala med
någon i personalen både vid lämning och vid hämtning.
Vi tar reda på vad som gör en förälder trygg. Verksamhetsplanen och Trygghetsplanen skickas ut till
alla föräldrar på e-post. Verksamhetsplanen, Trygghetsplanen och Läroplanen samt viktiga blanketter
finns tillgängliga för vårdnadshavare i ”Föräldrapärmarna” i pappersform i tamburerna.
Vi skickar brev till varje familj med aktuell information. Vi bjuder in till föräldramöte där vi bl.a. ger
respons på föräldraenkäten från i våras. I årets enkätsvar efterfrågades mer tydlighet kring hur
förskolan arbetar med matematik och teknik så detta kommer vi berätta mera om. Minst en gång per
år erbjuds varje familj utvecklingssamtal kring deras barn. Det går att lämna meddelanden på
telefonsvarare när förskolan är stängd.
Ansvariga: Hela arbetslaget
3 Utvärderingssätt
Kontinuerligt i vår reflektion. Efter höstens föräldramöte. Och vårens utvecklingssamtal.
Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet
”Förskolan ska sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskoleklassen, skolan och
fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv.
Samarbetet ska utgå från de nationella och lokala mål och riktlinjer som gäller för respektive
verksamhet.
När barnets övergång till de nya verksamheterna närmar sig har förskolan den särskilda uppgiften
att finna former för att avrunda och avsluta förskoleperioden. Vid övergången till nya
verksamheter ska särskild uppmärksamhet ägnas de barn som behöver särskilt stöd”. (Lpfö 98/10)
1 Mål
Varje barn som övergår till förskoleklass och fritis ska vara förberedd och känna sig trygg i processen.
Detta ser vi när:
 Varje barn fått möjlighet att avsluta sin vistelse i den förra gruppen.
 Varje barn fått möjlighet att bekanta sig med den nya innan övergången sker.
 Barnet och familjen har tillräcklig kännedom om den nya gruppen/klassen och ansvarig
personal.
2 Arbetssätt
Överlämningsrutiner görs upp tillsammans med förskoleklass- och fritidsansvarig personal.
Information om rutinerna ges till berörda föräldrar och barn. Vi håller fortsatt kontakt med de barn
som börjat förskoleklass genom ett samarbete mellan blivande förskoleklass och den nuvarande.
Ansvariga: Alla berörda pedagoger.
3 Utvärderingssätt
Reflektion tillsammans med förskoleklasslärare och fritidspersonal i oktober om vårens överskolning.
Ansvarig: Kerstin
Vår organisation och vårt val av arbetssätt har stöd i forskning genom Vygotskys tankar:
”Det finns ett rum hos barnet som innehåller de kunskaper som det redan kan, men det finns också
plats för de kunskaper som barnet inte har, men som det kan få genom sin sociala omgivning.”
(Vygotskys tankar om potentiella utvecklingszoner)
”Det som ett barn kan klara av
tillsammans med andra idag,
kan det klara
på egen hand
i morgon.”
Vygotsky, 1962, (1989)