Välkommen till Matteljen

Jessica Vesterlund
Ulrika Hultberg
Åsa Dahbo
Eva Samelius
Matteljéns uppdrag är att stödja utvecklingen av
matematikutbildning i förskola och skola.
Genom att sprida goda undervisningsidéer och
forskningsresultat vill vi inspirera pedagoger att
vidareutveckla, variera och förbättra sin
undervisning så att den passar alla elever oavsett
kunskapsnivå och inlärningsstil.
Matteljéns bakgrund
Projektstart 2007
Invigning 2008
Från lokal mot ett
matematikdidaktiskt
centrum
Matteljén 2015
Matematikambassadörer
Workshop
Ämnesutveckling
Studiecirklar
NTA-matematik
Tematräffar
Lärarstudenter
Verksamhetsbesök
Digitala verktyg
Digitala verktyg
Lgr 11
• Skolan har enligt LGR 11 i uppdrag att främja barns
lärande.
• I begreppet skolan innefattas även fritidshemmet som
ska tillämpa de delar av läroplanen som är lämpliga för
verksamheten.
• Lgr 11 framhåller vikten av lek och skapandeaktiviteter
för att barnen ska vara aktiva i sitt lärande
• Barnen ska få uppleva olika uttrycksformer för lärande
och kunskap.
• Ett ömsesidigt möte mellan olika pedagogiska synsätt
kan berika barnens lärande och utveckling.
• Samverkan mellan de olika skolformerna för att främja
en god lärande miljö för barnen.
Ur kursplanerna i matematik
Det finns mycket som fritidshemmet kan arbeta utefter
bla:
Barnen ska få insikt i hur man kan kommunicera matematik i
så väl vardagliga som matematiska sammanhang.
Barnen ska klara av att reflektera över matematikens
användning, begränsningar och betydelse i olika vardags
sammanhang.
Skolans undervisning ska bidra till att barnen utvecklar ett
intresse för matematik och att de vågar lita på sin egen
förmåga att i olika sammanhang använda sina
matematiska kunskaper.
Låter barnen höra,
känna och uppleva
matematik med alla
sinnen
MEDVETEN
PEDAGOG…
Lyssnar och
reflekterar
tillsammans
med barnen
Ur: Andersson, Kowalski 2010
Erbjuder redskapen
i miljön
Det är viktigt att vi får syn på matematiken
i miljön och i lek
Byggmaterial
Pärlplattor
Affär
Spel
Pussel
Klockor
Balansvågar
Kids canvas
En app där man kan skapa mönster med olika tekniker.
Syfte:
Ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med
matematiska mönster, former och samband.
Matematiskt innehåll:
Helhet och delar, mönster, begrepp
Kostnad 19:-
10
Kortleksaktiviteter
Gissa mina kort
Genomförande
Lag 1: Vår siffersumma är 15.
Lag 2: Vi gissar på 5, 7 och 3.
Lag 1: Ett kort är rätt
Lag 3: …
Gissa mina kort
Syfte
Föra och följa matematiska resonemang
Matematiskt innehåll
Addition och logiskt tänkande
Material
En kortlek
Glupska grisen
Genomförande:
Läraren drar kort från högen och du ska addera alla kort från ess till
tio så länge du är med i spelet. Fortsätt så länge du vågar. Får du ett
klätt kort så förlorar du alla dina insamlade poäng i den omgången.
Du bestämmer själv när du är nöjd med poängsumman och då sätter
du dig ner. Skriv ner din summa för första omgången och räkna från 0
i nästa.
Den som har högst poäng efter 5 omgångar vinner!
Glupska grisen
Syfte
Föra och följa matematiska resonemang
Matematiskt innehåll
Sannolikhet och statistik
Material
En kortlek
Ursprung
Familjematematik, NCM
Sweet sixteen
Genomförande
De klädda korten ges värdena: Ess = 1, Knekt = 11, Dam = 12 och Kung = 0.
Varje lag blandar sin kortlek och lägger 4 x 4 kort med framsidan upp.
Ett måltal fås genom att slå en 30-sidig tärning.
Försök med hjälp av korten hitta
räkneoperationer som leder till måltalet.
Alla räknesätt är tillåtna och det går bra att
använda flera tal i ett uttryck.
De kort som ingår i ett uttryck tas bort från
spelplanen.
Laget ska försöka få bort så många kort som
möjligt. De kort som är kvar efter en
omgång summeras och det gäller att få så låg
summa som möjligt. Lägsta och bästa
poäng är alltså att få noll!
Sweet sixteen
Syfte
Utveckla förmågan att välja och använda
lämpliga matematiska metoder för att
göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Matematiskt innehåll
Beräkningar med alla räknesätt,
prioriteringsregler
Ursprung
ncm.gu.se
Material
Kortlek, 30-sidig tärning
Sweet sixteen
Variation
Låt svarta kort vara positiva och
röda negativa.
Tillåt inte tvåkortskombinationer.
Tillåt inte multiplikation med noll.
www.ncm.gu.se
Sweet sixteen
Variation för yngre barn
Genomförande:
Varje par lägger upp nio kort framför sig.
Läraren slår ett måltal med en vanlig 1-6 tärning.
Med hjälp av addition och subtraktion ska paren försöka ta
bort så många av de 9 korten som möjligt.
Ytterligare förenkling är att bara använda sig av korten
1-10 i kortleken.
Under hökens vingar kom
Genomförande
En elev utses till ”hök” och övriga elever får varsitt talkort. De
ställer sig på en rad. Höken ropar ”Under hökens vingar kom!”. De
andra svarar ”Vilket tal?” Höken svarar t.ex. 8. Har man siffran 8
får man gå över, men man kan också samarbeta med andra barn
och lyckas få summan 8. Tränar man subtraktion kan man även
gå över om de har differensen 8. Övriga barn springer över till
andra sidan. De barn som blir tagna är hökar i nästa omgång.
Under hökens vingar kom
Syfte
Träna huvudräkning och samarbete.
Matematiskt innehåll
Enkel addition och taluppfattning
Material
Sifferkort utifrån det talområde som ska tränas.
Sitt på tio
Syfte:
Träna på talraden
Matematiskt innehåll:
Taluppfattning och tals användning
Genomförande:
- Alla står upp i en ring.
- Första barnet säger 1, nästa 2 o.s.v, tills man kommer till
10.
- Det barnet som säger 10 får sätta sig ner.
- Barnet efter börjar om från 1, så fortsätter man tills alla
barn har satt sig ner.
Dansande tiokompisar
Genomförande
Barnen rör sig fritt till musik.
När musiken tystnar ska de hitta sin tiokompis.
Variation
Hitta en kompis som har högre/lägre eller samma tal som du
Dansande tiokompisar
Syfte
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra
beräkningar
Matematiskt innehåll
Addition, träna tiokamraterna
Material
Sifferkort 0-10 och musik
Hoppa hopprep
• Två hopprep
• Hoppa lika många hopp var
• Hoppa olika många hopp var
• Hoppa framför din kompis
• Hoppa bakom din kompis
• Hoppa före din kompis
• Hoppa efter din kompis
• Hoppa i takt med din kompis
• Hoppa i otakt med din kompis
Spel
• Memory
• Logix
• Kalaha
• Nim
• Tornet i Hanoi
• Master mind
• Blokus
• Schack
• Sudoku
• SET
• Yatzy
• Tantrix
•...
Dokumentation av lärande
Dokumentation hjälper både lärare och barn att själva se
lärandet och att minnas vad de har gjort, vad de har tänkt och
talat om.
Läraren gör barnen uppmärksamma på att de nu tänker på ett
annat sätt om matematikinnehåll än tidigare och då synliggörs
barnens lärande.
Genom barnens dokumentation blir olika sätt att dokumentera
matematiken synlig.
”Genom att sätta ord på matematiken som finns
runt barnen kan fritidspedagogen bidra till att
utveckla den matematiska förmågan och stärka
barnets tilltro till det egna tänkandet generellt och
den matematiska förmågan specifikt. Forskning har
visat att det finns ett tydligt samband mellan att ha
tilltro till det egna tänkandet och att nå framgång i
matematikämnet.”
(Matematik i aktiviteter och vardagliga situationer, Anna-Lena Lindekvist)
[email protected]
www.linkoping.se/matteljen