Ladda hem dokument

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och
kränkande behandling
I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering,
trakasserier och kränkande behandling.
 Diskrimineringslagen (2008:567)
 6:e kap. i Skollagen (2010:800)
Vår vision:
På vår förskola är alla barn trygga och blir respekterade för den de är.
Ingen är diskriminerad trakasserad eller utsatt för kränkande behandling!
Ansvariga för planen
Vi som arbetar på Hedvigslunds förskola
Planen gäller
fr.o.m. jan 2015 till 2015-12-31
Barnens delaktighet
F.n. är 30 barn i åldrarna 1 och 4 år inskrivna på förskolan.
Vi samtalar med barnen utifrån ålder och mognad om hur man är en bra kompis. Detta
tränas i leken och genom enkla dramaövningar.
Vårdnadshavarnas delaktighet
Vårdnadshavarna får möjlighet att diskutera och revidera/utvärdera planen genom
föräldrarådet. Planen ska finnas tillgänglig på vår hemsida samt på vår anslagstavla.
Genom att vara lyhörd inför vårdnadshavarnas frågor och funderingar och ta dessa i
beaktning i syfte att utveckla verksamheten.
Personalens delaktighet
Personalen för kontinuerligt diskussioner om aktuella frågor utifrån
diskrimineringsgrunderna i olika forum. Läser litteratur.
Vi arbetar för att barnen ska bli trygga på vår förskola och strävar efter att varje barn
utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. Förmåga att ta hänsyn till och leva
sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra. Förståelse för att alla
människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning funktionsnedsättning
eller ålder.
Olika begrepp:
Det finns sju olika begrepp inom likabehandlingsarbetet:
 Kön
 Etnisk tillhörighet
 Religion eller annan trosuppfattning
 Funktionshinder
 Sexuell läggning
1
 Könsöverskridande identitet eller uttryck
 Ålder
Diskriminering:
Om förskolan på osakliga grunder skulle behandla ett barn sämre än andra barn och det
är kopplat till diskrimineringsgrunderna kallas det för DISKRIMINERING.
Det finns både direkt diskriminering och indirekt diskriminering. Direkt diskriminering
är när ett barn behandlas sämre än andra. Indirekt diskriminering är när någon till
synes neutral regel missgynnar någon med koppling till diskrimineringsgrunderna.
Kränkande behandling
Uppträdande som kränker ett barns värdighet men som inte har samband med någon av
diskrimineringsgrunderna kallas för kränkande behandling.
Ett barn som blir kränkt av någon personal är i särskilt utsatt situation då de befinner
sig i beroendeställning. Kränkningar som begåtts av personal betraktas därför som
mycket allvarliga. Samtidigt måste personal ibland tillrättavisa ett barn för att skapa god
miljö för hela barngruppen. Det enskilda barnet kan uppleva det som kränkande men
det faller inom ramen för befogade tillsägelser och ses inte som en kränkning i lagens
mening.
Kartläggning
Metod:
Barnen i vår barngrupp är mellan 1 och 4 år gamla. Vi observerar dagligen samspelet
mellan barnen. Vi dokumenterar och reflekterar för att se att alla barn mår bra. Vi vuxna
är med i barnens lek för att skapa trygghet och hjälpa barnen visa varandra hänsyn och
bemöta varandra på ett bra sätt. Om något händer agerar vi omgående.
Vi samtalar med barnen om vad det innebär att vara en bra kompis och reflekterar
tillsammans med dem utifrån ålder och mognad. Ställer frågor som: Hur kände du? Hur
tänkte du? Kunde du gjort på något annat sätt? Hur tror du att din kompis kände?
Ansvar:
Förskolechef:
 Se till att personal, barn och vårdnadshavare känner till att diskriminering,
trakasserier och kränkande behandling inte är tillåtet i verksamheten.
 Se till att bedriva ett målinriktat arbete för att främja barns lika rättigheter samt
att motverka diskriminering och kränkande behandling.
 Se till att utredningar görs och att åtgärder vidtas ifall verksamheten får
kännedom om att diskriminering och kränkande behandling förekommer.
 Se till att det finns rutiner för utredning, åtgärder och dokumentation av
trakasserier och kränkande behandling.
 Årligen upprätta och revidera likabehandlingsplanen med personal, barn och
vårdnadshavare.
Personalens ansvar:
Alla i verksamheten har ansvar för att främja likabehandling och motverka
diskriminering. Detta gäller inte bara den pedagogiska personalen utan var och en i
2
personalstyrkan har ett individuellt ansvar att sätta sig in i de åtagande som beskrivs i
plan mot diskriminering och kränkande behandling.
Barnens ansvar:
Barnen har inget formellt ansvar i likabehandlingsarbetet men det är ytterst nödvändigt
att göra dem delaktiga i arbetet och att uppmuntra dem att reagera mot diskriminering,
trakasserier och kränkningar. Barnen ska uppmuntras till att se varandras behov, att ge
varandra stöd och visa lyhördhet. De har också ett informellt ansvar att gå till en vuxen
för att söka stöd i situationer som uppstår, för att få hjälp att reda ut konflikter och finna
kreativa lösningar.
Handlingsplan
Hur vi ska jobba med de sju diskrimineringsgrunderna:
Kön
Mål: Flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar till att utvecklas till kompetenta
personer. Vi ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar
ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen
utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.
Hur: Vi som pedagoger ska arbeta aktivt med vårt synsätt och våra egna värderingar
genom diskussioner och värderingsövningar. Vi ska se till att vårt lekmaterial och vår
miljö uppmuntrar till barnens lek oavsett kön. Vi ska vara goda förebilder för barnen.
Vuxna ska ha ett förhållningssätt som gynnar båda könen.
Könsidentitet och könsuttryck
Mål: Alla barn ska få känna sig trygga i det kön de identifierar sig med.
Hur: Vi uppmuntrar till rollek och har ett tillåtande bemötande
Etnisk tillhörighet
Mål: Varje barn ska känna stolthet över sitt ursprung. Lära barnen att respektera och
acceptera andra oavsett etnisk tillhörighet.
Hur: Möta barnen med hjälp av sånger, sagor på deras modersmål.
Religion eller annan trosuppfattning
Mål: Alla är välkomna att gå på vår förskola oavsett vilken religion eller trosuppfattning
man har. Föräldrar ska med förtroende kunna lämna sina barn på vår förskola och vi ska
ha en öppen dialog om vilka traditioner vi firar på förskolan.
3
Hur: Vi firar de kristna högtiderna jul och påsk. Vi uppmuntrar familjer från andra
kulturer att berätta om sina högtider och traditioner. Vi på förskolan är en social och
kulturell mötesplats som ska förbereda barnen för ett liv i ett mångkulturellt samhälle.
Funktionsnedsättning
Mål: Verksamheten ska vara anpassad så att alla barn kan delta utifrån sina
förutsättningar. Vi ska fokusera på styrkor och inte på svagheter.
Hur: Anpassad verksamhet och vilja att se det barnet kan.
Sexuell läggning
Mål: Att acceptera varandras olikheter.
Hur: Visa respekt, prata, presentera olika typer av familjekonstellationer. Skaffa
litteratur, tänka på hur vi uttrycker oss.
Ålder:
Mål: Alla ska uppleva att man blir lyssnad på, att man har inflytande över sin situation.
Även om man inte kan uttrycka sig med tal än!
Hur: Inte nödvändigtvis dela in barnen utifrån födelsedatum utan efter intresse och
förmåga
Hur vi ska jobba mot kränkande behandling:
 Vi vuxna är med i barnens lek för att skapa trygghet och hjälpa barnen visa
varandra hänsyn och bemöta varandra på ett bra sätt. Om något händer agerar vi
omgående.
 Vi lär barnen att säga ”stopp” eller ”nej” om det är något annat barn som gör
något man inte vill.
 Vi tänker på hur vi uttrycker oss till barnen.
Åtaganden:
 Alla vuxna är goda förebilder.
 Vi ska finnas där barnen är! Vi ska se barnen och skapa trygghet samtidigt som vi
hjälper dem att visa hänsyn och bemöta varandra på ett bra sätt.
 Vi ska vara observanta på barnen och barngruppen . Att varje barn ska känna sig
respekterat och må bra i vår verksamhet.
 Ge alternativ till oönskat beteende genom att tala om för barnen hur de ska göra
istället.
4
T.ex. om någon knuffas pratar vi om hur det känns att vara arg vad man får göra
och inte. Ge barnen verktyg att hantera olika känslor på ett okej sätt.
 För att barnen ska uppleva verksamheten som likvärdig har vi på vår förskola
bestämt formen för bl. a. barnens födelsedagsfirande.
 Vi kollegor ska bli så trygga med varandra så att vi kan påtala för varandra om vi
inte är överens om hur någon behandlar ett barn.
 Fördömande personliga åsikter får inte påverka det pedagogiska arbetet! Vi ska
visa öppenhet och tolerans
Rutiner
Rutiner vid akuta situationer
Om personal ser eller hör att ett barn upplever sig kränkt av personal
 Avbryt situationen
 Informera förskolechef/huvudman och vårdnadshavare omgående.
 Förskolechef/huvudman utreder vad som hänt och upprättar en åtgärdsplan för
personen som kränkt
 Alla som varit inblandade ska ge upplysningar om det inträffade.
 Vid behov påkallas extern hjälp.
 Förskolechef/huvudman informerar vårdnadshavare
Om barn kränks av andra/annat barn
 Den pedagog som hör/ser händelsen samtalar med de inblandade om vad som
hänt.
 Dokumentera och informera övriga i arbetslaget.
 Informera vårdnadshavarna till alla inblandade samma dag
 Förskolechef beslutar om vidare åtgärder tillsammans med pedagoger och
vårdnadshavare
Dokumentation:
Händelsen ska dokumenteras åtgärdas och följas upp. (Blankett bil. 1)
Ansvarig för detta är förskolechef.
5
Bil 1
Dokumentation vid diskriminering/kränkande behandling
Datum:_______________________
Barnets namn: _______________________________________________________
Beskrivning av händelseförlopp:
e r nn
r er:
Uppföljning: (datum)
r
le e : ___________________________ Ansvarig pedagog: ____________________________________
r l er: ________________________________
6