KOMPIS – KOMmunikation genom Pekprat I Skolmiljö

KOMPIS - AKKtiv KomIgång
 KOMPIS har utvecklats med AKKtiv föräldrautbildning
som förlaga
KOMPIS
 Syfte: bygga upp en kommunikativt tillgänglig
skolmiljö där alla barns och elevers
kommunikativa rättigheter tillgodoses
 Inspireras av den amerikanska metoden Aided
Language Stimulation som använts i USA ända
sedan 80-talet (Goossens’, Crain & Elder)
KOMPIS
 Barnets rätt till kommunikation i fokus
 Barnkonventionen
 Skolans styrdokument (ex. skollag 5§ ”forskning och
beprövad erfarenhet”)
 Konventionen för personer med funktionsnedsättning
 Tillgänglighetsaspekten – AKK ska finnas naturligt i
miljön för att möjliggöra delaktighet
KOMPIS
 Utvecklades med SIS-medel från SPSM:
2 grundsärskolor
2 gymnasiesärskolor
 Projektgrupp – 4 lärare, 1 logoped H&H, forskare
från DART
Projektet
 Ta fram utbildningspaket
 Prova metoden och utbildningen på de 4 skolorna
 Ta fram materialpaket (pekkartor) till särskolemiljö
 Utvärdera - logopedstudenter
Omgivningens
kompetens
avgörande
Utgår från barnets
initiativ och intresse
i alla vardagens
situationer
Aktuell
evidens
Sociokulturellt
perspektiv på
lärande
(Vygotskij)
”Tidiga kommunikations- och
språkinsatser till förskolebarn”
Thunberg m.fl.
Multimodal
kommunikation
Utbildning
 Pedagoger i projektgruppen fick löpande
handledning från DART
 Genomförde kurs/studiecirkel på sina skolor –
totalt 6 utbildningstillfällen
 Syfte: Gemensam kunskapsbas ALL personal
KOMPIS-materialet
 Bildmaterial som utgår från situationer och
aktiviteter i skolvardagen
 Bildkartorna finns
 InPrint-filer i tre olika
utföranden på
DARTs hemsida
www.dart-gbg.org
Utvärdering
Merparten gjord inom ramen för magisterarbete i logopedi:
Frida Widstam och Sofia Wallin (finns på DARTs hemsida)
Syfte och metod
●
●
inhämta uppfattningar om Kompisprojektets
innehåll, material och genomförande från
personal och elever - ENKÄT
undersöka om elevernas kommunikation,
känsloläge, beteende förändrades under
interventionsperioden - LOGGBOK
Hur gick det sedan?
 KOMPIS handledarutbildning utvecklades – ges nu
på DART
 Utbildningsmodellen idag
- KOMPIS handledarutbildning 2 dagar, helst
2 personer från samma arbetsplats/verksamhet
- Handledarna startar studiecirkel i
KOMPIS-modellen på en arbetsplats – totalt 6
utbildningstillfällen
Hur gick det sedan?
 DART genomförde kurs/studiecirkel på förskola
- modifierade del av materialet
 Bildmaterial finns nu även i Bildstöd (fri resurs)
 Stort intresse för handledarutbildningen på DART
- främst förskolor och särskolor
 HT -15 utökat innehåll riktat mot förskola
 HT -15 utökat innehåll flerspråkighet
Framtid
 Utbildningstillfällen på DART:
4-5 februari
3-4 maj
 Datum för uppdragsutbildning
28-29 januari
16-17 mars
19-20 april
 Utveckla handledarutbildningen – 3 dagar