Nyhetsbrev Näringsliv nr 1 2015

NYHETSBREV
Nr 1, 2015. Redaktör: Kajsa Jernqvist, [email protected], 0520-65 95 40
Skribent: Pernilla Fredholm. Grafisk form: Jesper Gärder
Ansvarig utgivare: Lena Palm
Näringsliv
NYHETSBREV FÖR NÄRINGSLIVET I LILLA EDETS KOMMUN - NUMMER 1, JANUARI - FEBRUARI 2015
Nya handelsutvecklaren kavlar upp ärmarna
Ylva Laudon heter kommunens nya
handelsutvecklare, och hon har tusen
idéer för att lyfta handeln – både utseendemässigt och utbudsmässigt.
– Det är ju flera saker som behövs, dels måste
– Dessutom vet jag hur mycket duktiga hant-
man göra något åt torget, dels stråket på
verkare det finns i Lilla Edet, och de behöver
Storgatan ner mot älven. Jag tror faktiskt på
också synas.
modellen att börja med den fysiska miljön, så
att den blir tilltalande. Då ökar chanserna att
Något som också slagit henne är att det inte
olika verksamheter vill etablera sig där också.
finns någon zoobutik i Lilla Edet, trots att så
Tidigare har hon varit anställd i Nordstans
Hon tror att utifrånperspektivet hon har med
många kommuninnevånare här har djur.
marknadsledning, där hon bland annat utveck-
sig är en tillgång, men betonar samtidigt hur
– Lilla Edetborna åker till Ale och Uddevalla
lade deras webbplats och jobbade med fasad-
viktigt det är att också lyssna på Lilla Edet-
istället.
analys. Ett fantastiskt lärorikt jobb konstaterar
borna, fastighetsägarna och näringsidkarna:
hon – och med helt andra förutsättningar än
Vad är det man behöver, och vill?
Lilla Edet.
Turismen är en annan fråga som intresserar
Ylva Laudon. Den går ju hand i hand med
– Det jag funderat mycket på när jag gått om-
näringslivsutvecklingen i kommunen.
– Där hade vi ju pärmvis med ansökningar
kring i centrala Lilla Edet är just torget, som
– Vi har så många fantastiska möjligheter här,
från företag som ville etablera sig i Nordstan, i
många har synpunkter på. Det är ganska öde
med naturen, och Lilla Edets läge vid älven
Lilla Edets kommun är utmaningen en helt an-
och lite avsides, många som kommer till Lilla
med Inlandsön och Strömsparken. Turister
nan eftersom en del butikslokaler står tomma.
Edet vet inte ens vart det ligger. Ett levande
som kommer hit vill ha någonstans att äta, bo
Men denna utmaning har faktiskt Ylva Lau-
torg där man kan träffas, fika och handla är
och handla, annars åker de någon annanstans.
don velat ha länge.
väldigt viktigt för ett samhälle. Vi kan absolut
Jag ska ta kontakt med medlemmar från Göta
göra den platsen mycket trevligare än det är
Älv Turism, och höra vad de har för tankar.
Hennes föräldrar bor i Lödöse, så hon har
idag. Det inbegriper ett lyft av hela den fysiska
varit i kommunen en hel del och är dessutom
miljön med både parken, lekplatsen och tor-
på väg att flytta hit själv. Lägg till yrket hon
gytan, men man behöver också lyfta handeln,
har, så är det inte alls konstigt att hon hunnit
menar Ylva Laudon.
tänka på vad man skulle kunna göra i Lilla
Edets centrum. Det är nämligen hennes första
En annan tanke är att ordna små torgbodar
utmaning i uppdraget att utveckla handeln i
där småföretagare kan sälja sina produkter.
hela kommunen.
NYHETSBREV FÖR NÄRINGSLIVET I LILLA EDETS KOMMUN - NUMMER 1, JANUARI - FEBRUARI 2015
Många idéer hos nya oppositionsrådet
Julia Färjhage (C) är nytt oppositionsråd i kommunen, och hon vill att man
ska jobba hårdare för att få fram mer
industrimark, liksom att uppmuntra
kommunens företagarkvinnor mer.
som en grön oas med plats för husvagnar och
husbilar, liksom bodar för olika småföretagare
och hantverkare.
Hon vill också att man utnyttjar de tomma
lokalerna i centrum för att tänka lite nytt. En
idé skulle kunna vara att använda en större
– Mycket som händer i kommunen är bra, och
butikslokal till ett slags galleria, där få- och
utvecklingen går åt rätt håll. Men vi har ändå
enmansföretagare kan hyra platser för att sälja
ett hårt arbete framför oss, på flera områden,
sina produkter, och där internetbutiker kan ha
säger Julia Färjhage, som företräder Center-
ett showroom. Här kommer också frågan om
partiet och är nytt oppositionsråd efter Peder
alla företagarkvinnor in, något som ligger Julia
Engdahl (M).
Färjhage varmt om hjärtat:
Hon gläds åt den ökade inflyttningen i kom-
– Många av kommunens småföretagare är
munen, och tycker det är ett viktigt steg framåt
kvinnor. De står för viktiga arbetstillfällen nu
att man äntligen anställt en handelsutvecklare.
och i framtiden och behöver uppmärksammas
Samtidigt står många butikslokaler tomma,
mer.
och Lilla Edet ligger långt ner i rakningen för
näringslivsklimatet i landets olika kommuner,
konstaterar hon:
– Jag vet att mycket görs för att förändra
trenden, och att det tar tid. Men kommunen
måste dels bli bättre på att kommunicera detta,
dels jobba hårt för att företagare ska bli väl
bemötta och få effektiv service.
Kommunen måste också satsa på att få fram
mer industrimark, menar Julia Färjhage. Liksom satsa på turismen, som är en viktig del av
Lilla Edets utvecklingspotential. Ett samman-
Fakta
Julia Färjhage, 34 år
Gör: Oppositionsråd, tjänstledig som organisationsutvecklare
inom Centerpartiet.
Bor: I Västerlanda med make, tvåårig dotter och två katter.
hängande stråk från Storgatan ner över älven
till Ström är till exempel en sak som Centerpartiet funderat mycket på, med Inlandsön
Insikt 2015 - Dina svar är viktiga!
015
kt 2
Insi
Nu är det dags för Insikt 2015, där du som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under 2014 får svara på frågor i en enkät. Svaren är
väldigt viktiga för oss. Genom dessa får vi veta vad ni tycker om den information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet
som kommunen tillhandahåller.
Undersökningen är ett komplement till Svenskt näringslivs undersökning om företagsklimatet.
De myndighetsområden som undersöks i enkäten är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse (ej
arrende), miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. Svara gärna på frågorna i enkäten, så
att vi kan förbättra vår service till er företagare.
Läs mer om Insikt på skl.se/naringslivarbetedigitalisering
NYHETSBREV FÖR NÄRINGSLIVET I LILLA EDETS KOMMUN - NUMMER 1, JANUARI - FEBRUARI 2015
Fortsatt fokus på utveckling och tillväxt
Kommunen är i ett tufft ekonomisk
läge, men befolkningsökningen är en
stark motor för fortsatt tillväxt konstaterar kommunstyrelsens ordförande
Ingemar Ottosson (S).
Precis som Julia Färjhage ser Ingemar Ottosson en stor potential att utveckla turismen i
kommunen, där det nyligen avslutade Leaderprojektet Göta Älv Turism lagt en viktig grund
för samarbete turistföretagarna emellan.
Dessutom har projektet kunnat erbjuda mat-
Ingemar Ottosson sticker inte under stol med
nyttiga utbildningar och föreläsningar till sina
att kommunens ekonomiska resurser är be-
medlemmar.
gränsade och att man behöver prioritera. Men
samtidigt fortsätter det envisa arbetet med att
– Turism är en av de frågor vi just nu ut-
utveckla Lilla Edet som en attraktiv kommun
reder. Exempelvis kommer, vid kultur- och
att leva, bo och verka i:
fritidsnämndens möte i mars, slutrapporten
av utredningen turistdestination Lödöse att
– Vi känner optimism inför framtiden. Vi har
presenteras.
tillsammans med fastighetsägare och verksamheter anställt en handelsutvecklare som
ska jobba aktivt med handelsfrågorna. Vi
arbetar också vidare med detaljplanerna för
Lödöses utveckling. I Ekeberg har vi nyligen
tecknat avtal med exploatörerna Myresjöhus
och EREIM om 52 nya bostäder och Leifab
projekterar för byggnation av hyresrätter i
kvarteret Ängshöken.
Befolkningsökningen är en viktig motor för
Lilla Edets framtid, det skapar möjligheter
för nya verksamheter och servicenäringar att
komma igång, menar Ingemar Ottosson. Han
ser också fiberutbyggnaden som en viktig
faktor för fortsatt utveckling:
– Det måste finnas med i detaljplanearbetet likaväl som det ska finnas vatten och avlopp i
Fakta
Ingemar Ottosson, 62 år
Gör: Kommunstyrelsens ordförande (S), tidigare industriarbetare på
Inlands Kartongfabrik
Bor: I centrala Lilla Edet tillsammans med sin fru. Har tre vuxna barn
och två barnbarn.
nya fastigheter, ska det också finnas fiber.
Unga Jobb - anmäl dig till speed-meeting
Under våren arrangerar Swedbank i Lilla Edet tillsammans med Arbetsförmedlingen ett speed-meeting.
Det är för att du som arbetsgivare och ungdomar som
söker en praktikplats ska hitta varandra. Under ett par
intensiva timmar genomförs många korta och kärnfulla
möten. De bästa matchningarna mellan företag och
praktikanter görs där och då – därför är det viktigt att
just du är med.
Detta speed-meeting är en del av satsningen Unga Jobb, som Swedbank och Arbetsförmedlingen står bakom. En praktikplats inom
ramen för Unga Jobb är ett erbjudande till arbetslösa ungdomar
mellan 18 och 24 år om att prova ett jobb i upp till 90 dagar – och
därmed kanske ge dem den där första, viktiga raden i deras CV. Som
arbetsgivare betalar du inget, men du har ansvar för att praktiken
blir meningsfull. Ett bra sätt att ta det ansvaret är att fortsätta stötta
praktikanten även efter praktiktiden.
Tanken är att detta speed-meeting ska gå av stapeln i mars.
Anmäl ditt intresse snarast till Berth Karlsson på Swedbank,
0520-48 61 54, [email protected]
NYHETSBREV FÖR NÄRINGSLIVET I LILLA EDETS KOMMUN - NUMMER 1, JANUARI - FEBRUARI 2015
Gratis energirådgivning till ditt företag
Kommunens energi- och klimatrådgivare heter Peggy Magnusson (nu i
februari tillkommer även Petter Bergman), och hon kan hjälpa dig som
företagare med råd och vägledning när
det gäller frågor som rör energi och
transporter – helt gratis dessutom.
– Vi kan hjälpa företagen att starta upp ett energiarbete som både sparar pengar och miljö.
Ofta är det ganska enkla åtgärder som kan
spara pengar, sådant som företagaren kanske
redan är medveten om men inte hunnit ta tag
i. Att anlita oss blir ett bra sätt att komma
igång och spara pengar direkt.
Rent konkret gör energirådgivaren ett personligt besök, tittar på elräkningen för att kolla
om det är någon onödigt hög utgift någon
särskilt tid på dygnet. Om så önskas går man
också en rundtur i lokalerna för att titta på
bland annat belysning, ventilation, värme, kyla
och hur själva klimatskalet ser ut. Besöket följs
upp av minnesanteckningar med råd och tips,
och kanske nya besök eller samtal.
– Vi har värmekamera som ger en ganska
bra bild av energiutsläpp man inte tänker på.
dagar låna en energimätare, för att få koll på
energiåtgången.
Kommunens energi- och klimatrådgivning
har hjälpt alla möjliga verksamheter att spara
många tusenlappar – alltifrån småföretag
till hotell och idrottsföreningar, säger Peggy
Magnusson.
Kommunens besök kan också utgöra en bra
grund för en fördjupad energikartläggning, där
företaget anlitar en energikonsult.
– Vi är ju opartiska från kommunens sida, och
är även gärna med som bollplank i samtalen
med energikonsulten.
Ett nytt företagsstöd är på gång inom en snar
framtid, där företag ska kunna söka bidrag för
att anlita just en energikonsult.
– Så fort vi får besked kommer vi att gå ut
med information om hur man ansöker.
FAKTA:
Kommunerna Stenungsund, Tjörn, Orust och Lilla
Edet har gemensam kommunal energi- och klimatrådgivning med kontor i Stenungsund. Vill du boka
ett besök till ditt företag?
Kontakta då Peggy Magnusson:
0303-73 26 54, [email protected]
Många företag har timmätare idag, men inte
alla. Då finns det möjlighet att under några
Boktips:
Content marketing:
värdeskapande marknadskommunikation
Thomas Barregren, Pia Tegborg
Content marketing är i dag den största
Content marketing kallas innehållsmark-
trenden inom marknadsföring. Det är
nadsföring på svenska. Det handlar om
egentligen inget nytt - idén är väl beprövad:
att med innehåll som intresserar och
I över hundra år har framsynta företag
engagerar, skapa och stärka ett varumärke,
och organisationer skapat innehåll som
generera leads och konvertera potentiella
ger mervärde för kunder, medlemmar och
köpare till lojala kunder. För att lyckas
medarbetare. Internet, mobilitet och sociala
måste satsningen vara långsiktig, produk-
medier har förändrat förutsättningarna för
tionen utföras systematiskt och publicering
marknadskommunikation. Det räcker inte
ske regelbundet. Denna bok hjälper dig
att trycka ut budskapet. Nu måste bud-
att förstå content marketing och den nya,
skapet i sig, eller hur det levereras, skapa
värdeskapande, paradigmen.
värde för att vi skall ta det till oss. Och just
det handlar content marketing om - värdeskapande marknadskommunikation.
NYHETSBREV FÖR NÄRINGSLIVET I LILLA EDETS KOMMUN - NUMMER 1, JANUARI - FEBRUARI 2015

NYA FÖRETAG DEC 2014 - JAN 2015
Källa: UC
Andersson, Emma
Jouj, Jin
Automill AB
Martinsson, Henrik
Bostadsrättsföreningen Ekeberg i
Lödöse
Norén, Conny
Skogsförvaltning
Ingen uppgift
Har du fått samtal
från UC?
Lugn, det är inget skumt på gång! Lilla Edets
kommun vill kunna kommunicera bättre med
kommunens företagare, och har därför gett
UC (Upplysningscentralen) i uppdrag att ringa
runt och samla in kontaktuppgifter, främst
e-postadresser, från företagarna.
Det är ett led i vårt arbete med att underlätta
kontakterna med er alla.
Förvaltning i bostadsrättsföreningar
Holst, Ulrika
Kopiering, dokumentsammanställning
och andra specialiserade kontorstjänster
”
Ivarsson Larsson, Eva
Arrangemang av kongresser och mässor
Restaurangverksamhet
Uthyrning och förvaltning av egna eller
arrenderade, andra lokaler
Porträttfotoverksamhet
Syskonen Augustsson
Blandat jordbruk
Trollhättans Entreprenad AB
Mark- och grundarbeten
TÄNKVÄRT:
Dina mest missnöjda kunder är de du kan dra mest lärdom av.
- Bill Gates, medgrundare av Microsoft
Ny karriär som egen företagare?
Funderar du på att starta eget?
Business Region Göteborg erbjuder en
helgkurs som förbereder dig inför ditt
framtida företagande genom att fokusera på de allra första frågeställningarna. Kursen löper under en helg där
du arbetar konkret med din affärsidé.
Kursinnehåll:
Datum och tid:
• Vill och kan jag bli företagare?
• Vad är det jag ska sälja?
• Vilka är mina kunder?
• Hur vet jag om min idé är lönsam?
• Enskild firma, aktiebolag eller annan
företagsform?
• Hur startar och registrerar jag mitt företag?
Lördag 21 mars, kl. 9-16
Söndag 22 mars, kl. 9-13
Kursen passar dig som funderar på att starta
Låter det spännande? Välkommen att anmäla
eget företag, oavsett om du har en färdig af-
dig redan idag. Kursen finns i kalendariet på
färsidé eller inte. Kursen innehåller dessutom
businessregion.se. Att starta företag kräver
två individuella rådgivningstimmar där du har
både tid och engagemang. Kursen kräver att
möjlighet att diskutera dina frågor enskilt.
du deltar båda dagarna.
Plats:
Webfab Ale, Kvarnvägen 1A, Surte
Pris: 500 SEK inkl. moms
Priset är subventionerat av Lilla Edets
kommun och Ale kommun.
Anmäl dig på businessregion.se. Antalet platser är
begränsat. Sista anmälningsdag 13 mars. Kontakta
BRG för att få veta mer om kursen eller för att anmäla dig. Frågor: Maria Lindström, 031-367 61 66.
NYHETSBREV FÖR NÄRINGSLIVET I LILLA EDETS KOMMUN - NUMMER 1, JANUARI - FEBRUARI 2015
Vill du också prenumerera på nyhetsbrevet?
Få nyhetsbrevet om näringslivet i kommunen direkt i din inkorg. Skicka ett mejl till
näringslivsutvecklare Kajsa Jernqvist, [email protected]
8 steg till en supereffektiv vecka
Växla upp, jobba effektivare och få mer 3. Städa datorn
Alldeles för många filer sparade direkt på
tid över till både företag och privatliv.
Ta tre minuter och läs dessa åtta enkla skrivbordet i datorn är en riktig energifälla.
Lägg lite tid på att skapa en struktur, så komtips – och spara flera timmar av din
mer du tjäna på det i längden. Försök att ha
dyrbara tid varje vecka.
samma struktur i datorn som på ditt fysiska
6. Bunta ihop
Planera in hela dagar åt aktiviteter som annars
riskerar att splittra dina dagar. Exempelvis
mötesdagar, administrationsdagar och skrivdagar, eller vad som passar dig. Alla avbrott
kostar tid.
skrivbord.
1. Skriv en att göra-lista
7. Gör surdegarna först
Se till att ha en att göra-lista, en enda. Beskriv
4. Låt inte mejlen styra dig
uppgifterna tydligt, prioritera dem och skriv in
Ta bort plinget och aviseringarna som kommer
pigast först på dagen när du har som mest
hur lång tid de får ta. På så sätt kan du se om
när du får mejl. Prioriterar inte mejlen, och
energi. Riv av dem fort, som ett plåster. Käns-
du har en lagom mängd arbetsuppgifter på ditt
kolla den inte för ofta, utan håll fast vid att
lan av att de är avklarade kommer att fylla dig
bord, om du kan ta det lugnt och se till att en
göra-listan och bestäm specifika tidpunkter
med energi och göra under för resten av din
punkt blir perfekt – eller om du måste raska
när du kollar mejlen. Skapa en struktur med
att göra-lista.
på och nöja dig med “good enough”.
undermappar i din inkorg. Låt en mapp heta
“att göra” och samla mejl som du behöver ta
2. Ha ett rent skrivbord
In med alla papper i pärmar eller papperssamlare direkt när de kommer. Ha en mapp
tag i där, beta av den en eller ett par gånger
om dagen.
Se till att göra de uppgifter som känns käm-
8. Spara det roligaste till sist
Vänta med dina roligaste arbetsuppgifter till
sist på dagen. Att de är roliga kommer göra att
du orkar mer trots att din energi börjar tryta.
som du kallar “inkorg”. Där lägger du det som
5. Våga tacka nej till möten
kommit in som du ännu inte hunnit sortera.
Våga ifrågasätta möten, och be gärna om en
Källa: DRIVA EGET/ Effektivitetskonsulten
Det kan vara brev, mötesanteckningar, kvit-
agenda så att den som bjuder in till mötet
David Stiernholm.
ton – allt som du ska ta tag i så fort du får
får tänka till innan så att mötet blir kort och
en stund över. Se till att gå igenom den med
konstruktivt. Våga tacka nej till en mötesin-
jämna mellanrum, och se om du ska skriva
bjudan. Föreslå ny tid om den föreslagna tiden
upp något på att göra-listan. När inkorgen är
splittrar din dag. Halvera mötestiden, kanske
tom är du säker på att du betat av alla utestå-
till halvtimmar i stället för timmar.
ende puckar och har koll på läget.
Fler nyheter och
mer information om
näringslivet hittar
du på lillaedet.se