Valberedningens dokument

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET 2015
Valberedningen har bestått av i den ordning ni ser oss på bilden ovan från vänster till höger:
Sven-Olov Berggren
Hjördis Clarberg
Sivert Gustafsson
Anders Karlsson
Lotta Johansson sammankallande
Gun Rehnman
Bo Andersson, Jämtland, valdes också till valberedningen på årsmötet 2014, men har valt att
avstå från arbetet på grund av hälsoskäl.
Nomineringsprocessen har gått till på följande sätt:
Valberedningen har haft tre fysiska möten, 21 januari, 11 februari och 17 mars, samt två
telefonmöten 1 december 2014 samt 3 mars 2015. Samtliga har protokollförts, utom
telefonmötet i mars som var intervjuer med kandidater. Vidare har valberedningen varit med
på länsordförandeträffen 9 mars och HSSL:s styrelsemöte 10 mars.
Medlemmarna har via e-post uppmanats att lämna in nomineringar. Dessa skulle vara
valberedningen tillhanda senast 8 februari. Glädjande nog kom ett stort antal nomineringar in,
nära ett trettiotal, många nya namn samt nomineringar av redan i styrelsen sittande personer.
14 länsavdelningar/länsbygderåd och sex medlemsorganisationer har deltagit i
nomineringsprocessen.
1
Inga synpunkter har tillkommit på den tidigare framtagna ordförandeprofilen, vilket innebär
att vi arbetat med oförändrad profil.
Styrelsens ledamöter och ersättare vilkas mandattider går ut har fått en enkät, vilken samtliga
svarat på. Även de i styrelsen som har mandattid kvar har fått en enkät att besvara, vilket alla
gjort. Valberedningen har haft god nytta av svaren, kompletterat med att valberedningens
ledamöter besökt höstmötet, ordförandeträffar och ett styrelsemöte. Intervjuer har gjorts med
nya kandidater till styrelsen utifrån valberedningens urval bland de aktuella namnen.
Valberedningen informerade höstmötet 2014 om planeringen av arbetet inför årsmötet 2015.
Det publicerades också på HSSL:s hemsida direkt efter höstmötet 4 december. Samma vecka
skickade vi också ut brev till samtliga länsavdelningar/länsbygderåd och
medlemsorganisationer med uppmaning att nominera.
Särskilda möten har hållits med de båda ordförandena, var för sig, och samtliga ledamöter i
valberedningen, vi hade också ett liknande möte med dåvarande verksamhetschef Staffan
Bond.
Bearbetning av inkomna svar från dem som har mandattid kvar i styrelsen och de vars
mandattid går ut har gjorts och personliga kontakter har tagits där valberedningen haft
frågetecken och velat ha förtydliganden. Sammantaget har detta gett valberedningen
värdefulla bidrag till arbetet, vilka vi tackar alla varmt för!
Nedan finns en kort resumé av svar från styrelsen och vad som framförts från medlemmar
under arbetets gång.
Ambitionen har varit att ha en öppen och aktiverande process.
PRINCIPER SOM VALBEREDNINGEN JOBBAT EFTER:
Fördelning män/kvinnor
I stadgarna står att vi ska välja två ordföranden, en man och en
kvinna. Styrelsens sammansättning ska minst ha 40 % av endera
könet. Valberedningen eftersträvar att nå så jämn fördelning som
möjligt.
Ålder
Jämn åldersspridning ska eftersträvas.
Geografi
Valberedningen beaktar detta, men konstaterar att det är viktigare
att få fram lämpliga personer än att få jämn spridning – 14 st över
Sveriges karta – att få dessa jämnt utspridda är inte lätt. Ingen
större region i landet bör dock vara utan plats i styrelsen.
Förnyelse
Att eftersträva förnyelse men också ta tillvara kunskap, kompetens
och engagemang.
Erfarenhet i HSSL
Viktigast är engagemang för våra frågor och erfarenhet av att
driva sådana frågor.
Partipolitisk obundenhet
Valberedningen uppfattar att aktivt partiarbete kan innebära hinder
2
för att väljas till framför allt ordförande. Aktivt uttolkar
valberedningen som riksdagsman eller annan ledande partipolitisk
roll regionalt eller centralt. Politisk erfarenhet är en fördel.
Erfarenhet andra områden Erfarenhet från andra organisationer/utanför HSSL/, företagande
och andra kunskaper/erfarenheter anser valberedningen ska vägas
in som fördelar.
Förtroendevald revisor
Valberedningen markerar att uppdraget omfattar granskning både
av ekonomi och verksamhet.
RESUMÉ AV INKOMNA SYNPUNKTER & VALBEREDNINGENS SYNPUNKTER –
FLERA KVARSTÅR FRÅN 2013
-
Det behövs en introduktion för nyvalda i styrelsen med innehåll kring organisationens
uppbyggnad, ”själ”, arbetsområden, kontaktnät mm, dvs en utbildning som ger bra bas
för att lättare komma in i arbetet. Kan med fördel även omfatta nyvalda ordföranden i
länsbygderåden
-
Rapporter från styrelseledamöter som har olika uppdrag för organisationen efterfrågas
både till medlemmarna och i styrelsen. Finns ett sug efter information! Framförallt
efterfrågas fortfarande information ut till länsavdelningar/länsbygderåden och
medlemsorganisationer om vad som händer på riksplanet; kortare nyhetsbrev om vilka
möten som varit, vilka sammanhang vi deltar i nationellt och vad som händer i de
sammanhangen!
-
Förstärkning av dialogen mellan riks och regionala nivån behövs för att stärka
länsbygderåden och de lokala grupperna - mål att öka medlemsnyttan.
-
Länsavdelningarna/länsbygderådens samverkan behöver utvecklas, ta tillvara
varandras kompetenser och arbetssätt!
P2
VAL AV ORDFÖRANDE FÖR ÅRSMÖTET
Valberedningen föreslår
Anders Ceder, regionråd Örebro län till ordförande för årsmötet
P3
VAL AV MÖTESSEKRETERARE
Valberedningen föreslår
Ulrik Strömberg till mötessekreterare
P 13
BESLUT OM ARVODE FÖR STYRELSEN OCH REVISORERNA
Valberedningen föreslår årsmötet
att dagarvode för styrelseuppdrag ska utgå 1 800:-/dag.
3
Med styrelseuppdrag avses uppdrag som uppkommer med anledning av
styrelsens eller årsmötes/föreningsmötes beslut, samt styrelsemöten.
Alla närvarande ledamöter/ersättare har rätt till dagarvodet för fysiska
styrelsemöten och andra uppdrag enligt ovan.
att därutöver ersätta ordförandena med vardera ett årsarvode på 90 000:-.
/Anm. Oförändrat från föregående år./
P 14
VAL AV TVÅ ORDFÖRANDEN, ÖVRIGA STYRELSELEDAMÖTER OCH
ERSÄTTARE, SAMT I VILKEN ORDNING ERSÄTTARE SKA TRÄDA IN
Bifogat finns en presentation på de föreslagna till styrelsen. Under varje
valpunkt redovisas också de nomineringar som inkommit till valberedningen,
men endast de som nominerats och accepterats av den som föreslagits. Fler
namn har lämnats till valberedningen som uppslag – redovisas inte.
Två ordföranden – en kvinna och en man:
Valberedningen föreslår till ordföranden på ett år:
Åse Classon, omval
och
Staffan Nilsson, omval
Åse har nominerats av:
Hela Sverige ska leva Norrbotten
Hela Sverige ska leva X-ing Gävleborg
Hela Sverige ska leva, Länsbygderådet i Stockholms län
Hela Sverige ska leva Z
Hela Sverige ska leva Örebro
Hela Sverige ska leva Kronoberg
Studieförbundet Vuxenskolan
Staffan har nominerats av:
Hela Sverige ska leva X-ing Gävleborg
Hela Sverige ska leva, Länsbygderådet i Stockholms län
Hela Sverige ska leva Z
Hela Sverige ska leva Örebro
Hela Sverige ska leva Kronoberg
Studieförbundet Vuxenskolan
Övriga nominerade till ordförande:
Inga inkomna.
4
Övriga ledamöter – sju ledamöter, varav fyra ska väljas:
För fyra ledamöter går mandattiden ut.
Valberedningen föreslår till ordinarie ledamöter på två år:
Peter Zettermann,
Anna Frestadius Olofsson,
Asha Ismail,
Anna Haraldsson Jensen,
omval på 2 år
omval på 2 år
nyval på 2 år
nyval på 2 år
Peter Zetterman har nominerats av:
ABF, HSSLz, X-ing
Anna Frestadius har nominerats av:
LBR Stockholm, HSSLz
Asha Ismail har nominerats av:
LBR Stockholm, HSSLz
// Följande ledamöter har ett år kvar på sin mandattid: Jan Runfors, Bengt Grönblad och
Gunnel Cassel-Strömbäck
Ersättare – fyra varav tre ska väljas med en mandattid på två år och en på
fyllnadsval 1 år:
Valberedningen föreslår att Anna Haraldsson Jensen och Asha Ismail väljs som
ordinarie ledamot, varför behov uppstår att välja en ersättare på fyllnadsval ett
år.
Valberedningen föreslår till ersättare på två år:
Pia Tingvall
omval på 2 år
Anna Maris
nyval på 2 år
Holger Andersson
nyval på 2 år
och till ersättare fyllnadsval på ett år:
Erik Östergren
nyval/fyllnadsval på 1 år
Pia Tingvall har nominerats av:
HSSL Östergötland
Anna Maris har nominerats av:
Studiefrämjandet
Holger Andersson har nominerats av:
LBR Sjuhärad
Erik Östergren har nominerats av:
LBR Västerbotten
//Följande ersättare har ett år kvar på sin mandattid:
Wanja Wallemyr, Falköping.
5
I vilken ordning ersättare ska träda in:
Valberedningen föreslår följande ordning för inträdande av ersättare:
1. Pia
2. Wanja
3. Anna M
4. Holger
5. Erik
Fördelning på kön:
Stadgan säger att vi ska ha minst 40 % för ettdera könet. Förslaget ovan innebär
att ordföranden, ordinarie och ersättare fördelar sig sex män och 8 kvinnor.
P 15
VAL AV REVISOR JÄMTE ERSÄTTARE
Valberedningen föreslår till ordinarie revisor på ett år:
Anne Sörqvist, omval
och till ersättare för revisor på ett år:
Claes Forsgren, omval
Valberedningen föreslår vidare
att styrelsen ges i uppdrag att upphandla auktoriserad revisor
Inkomna nomineringar till valberedningen:
Lotta Johansson
Gun Rehnman
Hjördis Clarberg
Sivert Gustafsson
Anders Karlsson
6
LBR Örebro, LBR Stockholm, HSSLz
Länsbygderådet i Västerbotten, LBR Örebro, LBR Stockholm,
HSSLz
Länsbygderådet Blekinge, LBR Örebro, LBR Stockholm, HSSLz
LBR Örebro, LBR Stockholm, HSSLz
Bygdegårdarnas Riksförbund, LBR Örebro, LBR Stockholm,
HSSLz – Anders har dock avböjt omval.
BILAGA TILL VALBEREDNINGENS FÖRSLAG ÅRSMÖTE 2014-04-08
Presentationer av de föreslagna, ordförande samt på nya poster, till uppdrag i
Hela Sverige ska leva
Ordförande (2):
Åse Classon
Född 1972
Bor i Kumla
Styrelsen Hela Sverige ska leva sedan 2007, Hela Sverige
ska leva Norrbotten i lokal grupp, kommunbygderådet och i
länsbygderådet, flertal styrelseuppdrag i organisationer som
Coompanion Norrbotten, Hushållningssällskapet Norr/Västerbotten och
SEÖN (Social ekonomi i övre Norrland).
Sedan årsmötet 2013 är Åse ordförande för Hela Sverige ska leva.
Brinner för
Mobilisering av Hela Sverige ska leva på alla nivåer – få en ”röd tråd”
i arbetet, mångfald (jämställdhet, integration), lokalt utvecklingsarbete,
omställning, arbetsmarknad och ungdomars förutsättningar, liksom
”Överenskommelsearbetet”.
7
Ordförande (2):
Staffan Nilsson
Född 1946
Bor i Svågadalen
Hälsingland
Jordbrukare med mjölkproduktion, ledamot i Europeiska Ekonomiska
och sociala kommitté (EESK) sedan 1995 och dess ordförande sedan
oktober 2010 till mitten april 2013 (mer än heltidsuppdrag), är ledamot
av Centerpartiets Internationella stiftelse. Varit länsförbundsordförande
för LRF Gävleborg, ordförande Sveriges Fiskevattenägare, ordförande
Sveriges Bönder Hjälper, vice ordförande i Kooperation utan gränser.
Styrelseledamot i Studieförbundet Vuxenskolan, HS Gävleborg och HS
förbundsstyrelse.
Varit ordförande i Björsarvs byförening och vattenförening. Svågadalen
var en av framtidsbyarna under 80-talet.
Sedan årsmötet 2013 är Staffan ordförande i Hela Sverige ska leva.
Brinner för
Se till att staten ger förutsättningar för lokal och likvärdig utveckling
i hela landet. ”Stad och land går hand i hand” gäller än. Ser stora
utmaningar i den snabba urbaniseringen och förortsproblematiken runt
våra stora städer, men tillsammans genom samverkan kan vi nå resultat
för att skapa ett levande och hållbart Sverige.
8
Nya ordinarie ledamöter:
Född 1982
Röstånga
Anna Haraldsson Jensson
Samhällsvetare och humanist. Studerat nationalekonomi,
statsvetenskap, franska och miljövetenskap, landsbygdsutveckling, hållbar utveckling och samhällsanalys. Driver ett eget
företag Tillitsbyrån, projekt- och processledning.
Tillhör förtroendekretsen i Ekobanken, medlem i LAG Skåne NV,
styrelseledamot i utvecklingsbolaget Röstånga Utvecklings AB och
har byggt upp Röstånga Tillsammans (byalag) tillsammans med
övriga i styrelsen; har även andra förtroendeuppdrag.
Brinner för landsbygdsutveckling, affärsutveckling och
näringslivsutveckling, för långsiktig, uthållig och hållbar
utveckling. Nya idéer och innovation.
Asha Ismail Olsson
Kom in i styrelsen som ersättare 2014. Jag brinner för demokrati
och att alla som bor i Sverige blir en del av samhället och deltar i
Sveriges utveckling. Erfarenhet från SIOS, där jag sitter i styrelsen
och i ledningsgruppen. Där har jag kontakt med många olika
etniciteter och träffar dem genom mitt styrelseuppdrag. Jag är
också styrelseledamot i Somaliska Riksförbundet i Sverige och är
ansvarig för medlemsorganisationerna. Jag har också kontakter
med föreningar utanför vår organisation.
Jag vill stärka relationen mellan HSSL och utrikesfödda. Fortsätta
mobiliseringsarbetet i hela landet för att få flera utrikesfödda att
komma med på utvecklingståget och för att öka integrationen, samt
motverka främlingsfientlighet .Knyta närmare relationer mellan de
lokala HSSL och nysvenskar som är ett sätt att öka och sprida
HSSL värderingar och demokrati.
9
Nya ersättare:
Erik Östergren, Tärnaby, 42 år, fru och tre flickor 18, 20, 22 år.
Renägare, två stycken hemma resten i skogen, men för få för att
leva av. Därför driver jag ett gräv och återvinningsföretag.
Familjen har tidigare levt på fjälljordbruk i kombination av
renskötsel. Därav intresset för landsbygdsutveckling. Tycker inte
om urbaniseringspolitken. Älskar landsbygden med alla dess
smultronställen och kreativa människor.
Ledamot i styrelsen för Hela Sverige ska leva Västerbotten.
Holger Andersson
Född 1956
Stora Mellby, Alingsås
Ordförande i Göteborgsregionens länsbygderåd sedan det bildades.
Projektledare, jägare och politiskt aktiv med erfarenhet från
uppdrag i kommunen och i regionen. Känner för hela kedjan från
glesbygd till stad. Mångårig föreningserfarenhet i olika
sammanhang bl a i SV (Vuxenskolan). Ser den sociala ekonomin
som en hörnsten i den lokala utvecklingen; har jobbat aktivt med
Överenskommelsen. Sitter i beredningsgruppen för Västra
Götalands Överenskommelsen.
Brinner för omställning, jämställdhet, lokal utveckling med
glesbygden och staden i förening
Anna Maris, är distriktschef på Studiefrämjandet i Skåne och Blekinge. Hon är utbildad inom
journalistik och kommunikation och har bland annat varit chefredaktör och ansvarig utgivare
för Landets Fria Tidning och Skånes Fria Tidning. Hon har också
arbetat med landsbygdsutveckling i olika projekt, främst inom mat
och turism. Anna har bott utomlands i många år och drivit
tidningsförlag i England, jobbat på radio i Ryssland och arbetat med
lobbying i Bryssel. Hon växte upp i Bromölla och bor numera med
sin familj i Övraby i Tomelilla kommun. Hon är särskilt engagerad i
integration, internationella frågor, kommunikation och omställning,
däribland i Omställning Österlen och som inofficiell projektledare
för Nationella Omställningskonferensen i Malmö i maj 2015.
10