STK-2015-735

Särskilt yttrande
VoO 2015-08-19
STK-2015-735
Delrapport från Sociala investeringsfonden för barn och unga
Sverigedemokraterna kan återigen konstatera att måluppfyllelsen är låg och framförallt
inom stadsområde Öster. Vi har på senare tid sett hur både ”Hela familjen Almgården” och
”Lärande hela dagen” inte burit frukt i den mån staden önskat.
Exempelvis i projektet ”Hela familjen Almgården” där 28 hushåll deltog lyckades man endast lösa att ett hushåll slutat få försörjningsstöd efter att en person fått arbete, en siffra
som tydligt pekar på projektets ineffektivitet.
I projektet ”Lärande hela dagen” finns även där en del brister. Både att vi menar att det
saknas kompetens för att utvärdera kostnadseffektiviteten och tidsram för när det ska vara
på plats är aspekter som oroar. Sverigedemokraterna efterfrågar bättre måluppfyllelse genom mer effektiva åtgärder inom den sociala investeringsfonden.
___________________
Magnus Olsson (SD)
Malmö stad
1 (6)
Stadskontoret
Datum
Tjänsteskrivelse
2015-08-03
Vår referens
Anette Levander
Controller
[email protected]
Delrapporter från Sociala investeringsfonden för barn och unga
STK-2015-735
Sammanfattning
Då kommunfullmäktige den 12 april 2012 fattade beslut om medel till fem olika insatser från
sociala investeringsfonden för barn och unga, beslutades även att: ”anmoda de nämnder som
beviljats medel att inkomma med delrapporter över de respektive satsningarna senast 2015-0630.” De fem satsningarna är: Hela familjen (SDF Innerstaden), Hela familjen Almgården (SDF
Öster), SkolFam® (SDF Söder), Gränsöverskridande team för barn 1-5 år (SDF Väster) samt
Lärande hela dagen (SDF Öster). Satsningarna omfattar sammanlagt 33.531 tkr med ut- och
återbetalningsplaner på mellan fyra och tio år.
Föreliggande tjänsteskrivelse visar en kort sammanställning av rapporterna med vissa nedslag
som kan vara särskilt intressanta utifrån investeringsfondens värde och effekter.
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att godkänna fyra av de bifogade delrapporterna; Hela familjen (SDN Innerstaden), Hela familjen
Almgården (SDN Öster), SkolFam® (SDN Söder) samt Lärande hela dagen (SDN Öster) och
lägga dem till handlingarna.
att uppmana SDN Väster att inkomma med delrapport 2016-06-30 för satsningen Gränsöverskridande team för barn 1-5 år när verksamheten har pågått längre tid.
att ge stadskontoret i uppdrag att utarbeta tydliga uppföljningsmodeller för att kunna se om
insatserna har det positiva resultat som eftersträvas och som ansökan från fonden avsåg.
Beslutsunderlag
SIGNERAD
2015-08-10
Frågor till delrapport sociala investeringsfonden
Delrapport från SoN Söder - Delrapport 2015 Sociala investeringsfonden, Skolfam
Protokollsutdrag från SoN Söder - Delrapport 2015 Sociala investeringsfonden, Skolfam
Delrapport Hela familjen från stadsområdesnämnd Innerstaden
Protokollsutdrag - Delrapport Hela familjen från stadsområdesnämnd Innerstaden
Protokollsutdrag - Delrapport från stadsområdesnämnd Väster
Delrapport från stadsområdesnämnd Väster
2 (6)
Delrapport från stadsområdesnämnd Öster - Sociala investeringsfonden – Lärande hela dagen
Delrapport från stadsområdesnämnd Öster - Sociala investeringsfonden – Hela Familjen Almgården
G-Tjänsteskrivelse VoO-beredningen 2015-08-19 Delrapport för Sociala investeringsfonden
Beslutsplanering
Vård- och omsorgsberedningen 2015-08-19
KS Arbetsutskott 2015-08-24
Kommunstyrelsen 2015-09-02
Ärendet
Bakgrund
Kommunfullmäktige i Malmö stad fattade den 12 april 2012 beslut om att inrätta en social investeringsfond som ska användas för investeringar i förebyggande arbete som gagnar barn och
unga. Den ska även främja utveckling och användning av nya metoder och arbetssätt som kan
leda till effekter som på sikt ger minskade kommunala kostnader. Ansökningarna till fonden har
beretts av en grupp på stadskontoret bestående av representanter från Välfärdsavdelningen och
ekonomiavdelningen. Beslut fattades i Kommunstyrelsen i maj 2013 om att bevilja medel till fem
insatser vilka är: Hela familjen (SDF Innerstaden), Hela familjen Almgården (SDF Öster), SkolFam®
(SDF Söder), Gränsöverskridande team för barn 1-5 år (SDF Väster) samt Lärande hela dagen (SDF
Öster).
I samma ärende anmodades de nämnder som beviljats medel från fonden att inkomma med delrapporter över de respektive satsningarna senast 2015-06-30.
Nedan följer en kort presentation av de olika insatserna:
Hela familjen (SDN Innerstaden)
Satsningen riktar sig till barnfamiljer med långvarigt och regelbundet försörjningsstöd, bosatta i
Sevedsområdet, och med extra fokus på ensamstående föräldrar. Målen med insatserna är självförsörjning hos de vuxna, samt att stärka och förbättra livsvillkoren för barnen och ungdomarna.
Arbetsmodellen bygger i denna del på det beprövade “Thinking Family”-konceptet som kännetecknas av tätt och intensivt familjeinriktat arbete.
Gränsöverskridande team för barn 1-5 år (SDN Väster)
Syftet med satsningen är att främja förskolebarns utveckling genom framför allt beprövade och
beforskade insatser riktade direkt mot barnet samt föräldrastärkande arbete, och med samverkan
med BVC för tidig identifiering av omsorgssvikt. Den gränsöverskridande modellen - med tilllämpning i verksamhet, chefsskap och ekonomistyrning - är sedan 2010 permanent tillämpad i
arbete med barn och ungdomar 6-16 år. Satsningen finansieras av fonden i tre år, totalt 3.750 tkr.
Minskade kostnader väntas inom såväl förskola (bl a resurspersoner) och grundskola (bl a elevassistenter) som individ- och familjeomsorg (bl a öppenvård och familjehemsinsatser).
SkolFam® (SDN Söder)
Satsningen syftar till att stärka familjehemsplacerade barns skolgång, med utgångspunkt i att familjehemsplacerade barn som grupp presterar sämre skolresultat än andra, samtidigt som utbildning är en väl beforskad skyddsfaktor gentemot psykosocial utsatthet. Modellens kärna är väl
strukturerad kartläggning, analys och insatser i regi av en psykolog och en specialpedagog för
barn från förskoleklass till årskurs fem. Medel om 5 500 tkr beviljades för tre år och beräknas
3 (6)
leda till kostnadsminskningar inom individ- och familjeomsorgen (kostnader för institutionsplaceringar, öppenvårdsbehandlingar, ungdomsboende och ekonomiskt bistånd).
Hela familjen Almgården (SDN Öster)
Genom att bedriva stöd i familj och skola/förskola samt att stötta föräldrar mot självförsörjning
syftar satsningen till att skapa ekonomisk trygghet och förbättra uppväxtvillkoren för barn i familjer med ekonomiskt bistånd, och barnfamiljer med identifierade riskfaktorer. Satsningen omfattar 8.944 tkr under fem år, och de långsiktiga besparingarna ligger först och främst i minskade
kostnader i försörjningsstödet.
Lärande hela dagen (SDN Öster)
Satsningen riktas mot barn i förskoleklass till och med årskurs 6 med syfte att öka måluppfyllelsen på skolans område samt minska behoven av särskilt stöd och skoldaghemsplaceringar. Arbetsmodellen bygger på att fritidsaktiviteter, rastverksamhet och schemalagd läxläsning ingår i
skoldagen, som är förlängd. Kärnan i modellen är arbete för att främja skolnärvaro, föräldrars
delaktighet, meningsfull fritid, likabehandling och trygghet, samt att utverka och utveckla läxstöd. Satsningen finansieras under tre år och omfattar sammanlagt 9.000 tkr. Kostnadsminskningar förväntas ske först och främst inom grundskolans område (företrädesvis minskat antal
skoldaghemsplaceringar och särskilt stöd).
Återrapporteringen
För att underlätta återrapporteringen skickade stadskontoret i början av februari 2015 ut ett antal
frågor till verksamhetsansvariga för insatserna. Det var fritt att använda dessa frågor som underlag eller inte, och några har valt att följa frågorna, andra inte. Följande korta sammanställning
är utformad med utgångspunkt från dessa frågor och visar dels några tyngdpunkter, dels såväl
enskildheter som likheter att uppmärksamma i delrapporterna.
Satsningen Gränsöverskridande teamet i SDF Väster påbörjades först hösten 2014 med rekrytering av personal, och verksamheten satte igång i februari 2015. Teamet har under våren 2015
varit aktiv med informationsträffar och verksamhetsbesök till personalgrupper inom förskolan.
P.g.a. fördröjd start av insatsen kan redovisningen inte ge motsvarande bild av verksamheten
som de andra satsningarna som har beviljats medel från sociala investeringsfonden, och tas därför inte med i sammanställningen nedan. SDF Väster skriver själva i sin delrapport att det är för
tidigt att kunna konstatera i vilken utsträckning verksamheten kommit att stärka och förbättra
livsvillkoren för barn och unga.
A Vilka resultat har ni sett av insatsen så här långt? Det övergripande målet är att stärka
och förbättra livsvillkoren för barn och unga – kan ni se resultat som bidrar till detta?
Skolfam (SDF Söder) skriver att de redan nu kan se exempel på att kartläggningen av barnens
behov har satt igång positiva processer. Tester har gett ny kunskap om barnens styrkor och behov, vilket i flera fall har lett till omstrukturering av arbetet med enskilda elever. Oftast är detta
inte några kostnadskrävande insatser, utan bl.a. omfördelning av befintliga resurser.
Hela familjen (SDF Innerstaden) skriver att 23 hushåll har blivit självförsörjande, och att delmålen för insatserna i stort sett är uppfyllda för alla deltagare och utgör grunden för arbetet med
familjerna.
Hela familjen Almgården (SDF Öster) skriver att beträffande IoF enhet öppenvård har en mer
intensiv kontakt kunnat erbjudas familjerna, vilket har gjort att ett flertal långvariga ärenden har
kunnat avslutas. Ungdomar har i samtal med anvariga för områdesprogrammen uttryckt att de
4 (6)
känner sig tryggare och lugnare.
Lärande hela dagen (SDF Öster) skriver att skolorna tydligare tagit huvudansvar för närvaroarbete, föräldradelaktighet samt läxstöd. Beträffande mätresultat från genomförda elevenkäter visar
dessa att ”Elevenkäten från läsåret 2014/15 avseende den upplevda tryggheten i skolan visar att
utvecklingen är positiv på Videdalskolan. På frågan kring om de kände sig trygga i skolan var det
15 % fler som svarade positivt på denna fråga än tidigare år 2013/14. Motsvarande siffror för
Rosengård visar en minskning med 26 % i andel elever som upplever att de känner sig trygga i
skolan från 91 % till 65 %.”.
B I vilken utsträckning har det faktum att medlen kommit från den sociala investeringsfonden bidragit till eller hindrat arbetet med insatsen så här långt?
Flera av verksamheterna skriver att medlen från fonden har gett möjlighet till att testa ett innovativt och förebyggande arbetssätt. Tillskottet från fonden har också gjort att det möjligt att arbeta utifrån ett riskgruppstänkande, snarare än utifrån konstaterade behov.
C Håller den ekonomiska kalkylen? Har ni någon uppfattning om investeringstanken
håller?
Några delrapporter anger att större kunskap om hur man kan mäta besparingar utifrån den ekonomiska kalkylen krävs, en kompetens som verksamheterna i dagsläget saknar. Vidare att mätning av effekter av insatser till barn och unga är svåra att genomföra.
Några delrapporter redovisar kostnadsminskningar i verksamheterna till följd av medel från sociala investeringsfonden för barn och unga.
Skolfam (SDF Söder) skriver att besparingarna måste ses på lång sikt och att det därför är missvisande att endast räkna på vinster för IoF. De önskar att formerna för återbetalning ses över.
D Har arbetet som finansierats från sociala investeringsfonden påverkat andra verksamheter inom ditt arbetsfält? På vilket sätt? Har det blivit spridningseffekter, positiva synergieffekter eller har det tagit resurser från annat? Har arbetet blivit mer verksamhetsöverskridande?
Skolfam (SDF Söder) skriver om ett exempel där en lärare efter att ha fått fördjupad kunskap
om behoven hos ett barn börjat ge uppgifter och instruktioner till hela klassen på ett nytt och
mer strukturerat sätt.
Lärande hela dagen (SDF Öster) skriver att Lärande hela dagen (LHD) idag finns på flera skolor
i Öster som kan ta del av varandras exempel. Återrapporteringskravet har tydliggjort behovet av
tydliga och strukturerade samarbetsöverenskommelser, som ska användas på samtliga skolor där
LHD finns.
Hela familjen (SDF Innerstaden) reflekterar över att resultatet av insatsen är större än en minskning av utbetalt försörjningsstöd då skatteintäkter mm tillkommer staden från dem som nu börjat arbeta.
E Hur ser planerna för uppföljning och utvärdering ut? Något som redan gjorts? Behöver ni stöd i arbetet med uppföljning och utvärdering framöver? I så fall vilken typ av
stöd?
Hela familjen Almgården (SDF Öster) skriver att medarbetare genomför regelbunden uppfölj-
5 (6)
ning och att styrgruppen träffas kvartalsvis. I rapporten skriver man även att det stöd som insatsen behöver framöver är hjälp med att göra socioekonomiska kalkyler som kan belysa samhällsvinster.
Lärande hela dagen ( SDF Öster) skriver att följeforskning av insatsen är under planering för att
visa huruvida investeringstanken och den ekonomiska kalkylen håller.
Skolfam (SDF Söder) skriver att måluppfyllelsen för hela gruppen barn kommer att mätas vid
skolornas uppföljning samt vid den uppföljande kartläggningen som sker efter två år. Det långsiktiga målet att barnen ska ha nått behörighet till gymnasiets nationella program går dock att
mäta först 2015 och att ”formerna för en sådan långsiktig uppföljning kan behöva ses över”. De
föreslår också att en mer kvalitativ utvärdering skulle kunna ta fasta på hur Skolfams olika samarbetspartners uppfattar arbetet.
Hela familjen (SDF Innerstaden) har löpande gjort både kvalitativa och kvantitativa mätningar,
samt planerar att intervjua samarbetspartners, vilket redovisas i slutrapporten. De skriver vidare
att ”det vore önskvärt med en utvärdering av projektet vilket det tyvärr inte har planerats för i
starten” och önskar stöd av FoU/ Stadskontoret, helst redan hösten 2015.
F Har ni tankar kring förändringar/förbättringar i arbetet med sociala investeringsfonder i Malmö stad som skulle stödja ert arbete? Vilka och hur?
Skolfam (SDF Söder) skriver att ”Arbetet med sociala investeringsfonder ställer krav på att verksamheterna samverkar över sektors- och nämndsgränser. På motsvarande sätt behöver frågan
om återbetalning hanteras utifrån en helhetssyn och ur ett långsiktigt perspektiv.”
Hela familjen Almgården (SDF Öster) och Lärande hela dagen ( SDF Öster) har här samma
skrivningar och anger i punktform flera synpunkter och förslag. Ett är:
” Många medarbetare saknar kunskap om vad ’sociala investeringar’ betyder. Det är ett begrepp
som används i flera sammanhang men det saknas allmän kunskap om vad det faktiskt innebär
och framförallt om hur det görs i praktiken. Vidare knyts begreppet ofta till sociala investeringsfonder med konsekvensen att det glöms bort att sociala investeringar är ett sätt att arbeta och
inte enbart en fond.”
Hela familjen Almgården (SDF Öster) och Lärande hela dagen ( SDF Öster) skriver också att
verksamheterna behöver utökat stöd för att ta fram socioekonomiska modeller och att fondens
100%-iga återbetalningskrav kan vara ett hinder för ansökningar och ett hinder för framgångsrika exempel på sociala investeringar.
Stadskontorets bedömning
Fondens syfte är kort att medlen ska användas för investeringar i förebyggande arbete som gagnar barn och unga. Den ska även främja utveckling och användning av nya metoder och arbetssätt som kan leda till effekter som på sikt ger minskade kommunala kostnader.
Något som kommit fram i flera av delrapporterna är att det finns behov av stöd vad gäller dels
kunskaper om vad sociala investeringar är, dels behov av stöd när det gäller uppföljning och
utvärdering av insatserna med fondens medel. Det framkommer även önskemål om förtydli-
6 (6)
gande av återbetalningarna till fonden.
Insatsen Gränsöverskridande teamet i SDN Väster har endast pågått sedan februari 2015 och
kan därför inte lämna en redogörelse för verksamhetens utveckling. Därför föreslås att SDN
Väster inkommer med en motsvarande delrapportering som de andra fyra insatserna om ett år,
dvs. 2016-06-30.
Detta är den första delrapporteringen till kommunstyrelsen av hur medlen för fonden används.
En renodlad modell för hur rapporteringen bör ske kan vara både negativ och positiv. I några av
delrapporteringarna kan det vara svårt att utläsa tydliga redovisningar av hur insatserna med
medlen från fonden går och hur de följs upp. För att kommunstyrelsen ska kunna följa fondens
och verksamheternas utveckling är därför ett förslag att stadskontoret får i uppdrag att utarbeta
tydliga uppföljningsmodeller, för att kunna se om insatserna verkligen har det positiva resultat
som eftersträvas och som ansökan från fonden avsåg.
Ansvariga
[Här kommer namnet på de chefer som i systemet har godkänt ärendet inför nämnd att hämtas
in automatiskt. Du behöver bara skriva något under denna rubrik om du INTE kommer att få
ärendet godkänt digitalt.]
Malmö stad
Stadskontoret
Datum
2015-02-06
Lena Christenson, Maria Olin, Anette Ahlberg,
Bruno Skärstrand, Lina Heimer
Vår referens
Anette Levander
Direkttelefon
040- 34 40 27
Delrapport 2015 sociala investeringsfonden
I ärende STK-2013-219 beslutades att: ”anmoda de nämnder som beviljats medel att inkomma
med delrapporter över de respektive satsningarna senast 2015-06-30.”
Från stadskontorets sida sammanställer vi i vår tur rapporterna till KS för uppföljning
av Sociala investeringsfondens värde och effekter. För att underlätta
återrapporteringen samt stadskontorets sammanställning har vi nedan formulerat några
frågor.
Rapporten bör beskriva hur arbetet fortskridit, utmaningar och resultat så här långt
med fokus på följande frågor:
 Vilka resultat har ni sett av insatsen så här långt? Det övergripande målet är att
stärka och förbättra livsvillkoren för barn och unga – kan ni se resultat som
bidrar till detta?
 I vilken utsträckning har det faktum att medlen kommit från den sociala
investeringsfonden bidragit till eller hindrat arbetet med insatsen så här långt?
 Håller den ekonomiska kalkylen? Har ni någon uppfattning om
investeringstanken håller?
 Har arbetet som finansierats från sociala investeringsfonden påverkat andra
verksamheter inom ditt arbetsfält? På vilket sätt? Har det blivit
spridningseffekter, positiva synergieffekter eller har det tagit resurser från
annat? Har arbetet blivit mer verksamhetsöverskridande?
 Hur ser planerna för uppföljning och utvärdering ut? Något som redan gjorts?
Behöver ni stöd i arbetet med uppföljning och utvärdering framöver? I så fall
vilken typ av stöd?
 Har ni tankar kring förändringar/förbättringar i arbetet med sociala
investeringsfonder i Malmö stad som skulle stödja ert arbete? Vilka och hur?
 Övriga synpunkter och frågor som kommit upp under arbetets gång.
Vänliga hälsningar
Anette Levander (vikarie för Lotta Heckley)
Kvalitetscontroller
Välfärdsavdelningen
Stadskontoret
Skickat till kontaktpersoner för de befintliga fem satsningarna:
- Lena Christenson: Hela familjen, Innerstaden
- Maria Olin: Lärande hela dagen, Öster
2 (2)
-
Anette Ahlberg: Hela familjen Öster
Bruno Skärstrand: Gränsöveskridande teamet, Väster
Lina Heimer: Skolfam, Söder
Malmö stad
1 (72)
Stadsområdesnämnd Innerstaden
Datum
2015-06-02
Rapport
Adress
Diarienummer
Till
SOFI-2015-314
Välfärdsavdelningen,
Stadskontoret
Delrapport Hela familjen
Stadsområdesnämnd Innerstaden föreslås besluta att lämna följande delrapport:
Sammanfattning
Hela familjen är en satsning inom enheten för ekonomiskt bistånd för att stötta familjer boende på Seved med långvarigt bidragsberoende, att bli självförsörjande. Satsningen bekostas
genom sociala investeringsfonden under perioden 2013-2015. Nyckelbegrepp är närhet och
helhetstänkande samt fokus på samverkan.
Resultaten mäts i antal familjer som blir självförsörjande per år och jämförs med en likvärdig
jämförelsegrupp. Under 2014 blev 16 familjer i Hela familjen självförsörjande, varav 13 genom arbete och 3 genom studier. I jämförelsegruppen blev 2 självförsörjande, varav 1 genom arbete och 1 av okänd anledning. Resultatet visar tydligt vilken skillnad man kan åstadkomma inom ekonomiskt bistånd genom att satsa på ett mer individinriktat arbetssätt och på
ett närmre samarbete med samverkanspartners.
Bakgrund och urval
Under flera år i rad ökade antalet hushåll med försörjningsstöd, speciellt andelen långvarigt
bidragsberoende som tenderade att ”bli kvar” i systemet. Inom enheten för ekonomiskt bistånd lades fokus på att betala ut försörjningsstöd, på bekostnad av det aktiva arbetet mot
självförsörjning.
För att komma till rätta med denna problematik, undersöktes möjligheten till alternativa arbetssätt med större helhetstänk och bättre samverkan. Mot bakgrund av den forskning som
visat att långvarigt utanförskap går i arv bestämde man sig för att satsa på barnfamiljer som
haft försörjningsstöd kontinuerligt i minst 2 år. Extra fokus lades på ensamstående föräldrar
som är speciellt socioekonomiskt belastade.
Att bostadsområdet Seved valdes ut berodde på att arbetslösheten där var stor och att 42 %
av barnfamiljerna där hade försörjningsstöd under 2012. Området är ett också litet och klart
avgränsat och dessutom ett av fem prioriterade bostadsområden i Malmö som ingår i Områdesprogrammet.
2 (72)
Hela familjen startades inom Södra Innerstaden i april 2012 men beviljades medel från Sociala investeringsfonden först från 2013 varför beskrivningen främst kommer att gälla 20132015.
Metoder och samverkan
Hela familjen består av tre socialsekreterare från enheten för ekonomiskt bistånd inom individ- och familjeomsorgen. De har 25 familjer var, vilket ger dem större kännedom om familjerna än brukligt.
I början av kontakten gör de en noggrann kartläggning genom en djupintervju med varje
vuxen i familjen. Här kan då framkomma underliggande orsaker till försörjningshinder från
olika livsområden vilket gör att de lättare kan individanpassa planering och målsättning. Redan i början av kontakten inleds samarbetet med de samverkanspartners som klienten har eller behöver ha. Socialsekreterarna hänvisar inte klienten vidare utan ger själv ett aktivt stöd
genom att ta kontakter och att följa med klienten på de träffar som behövs.
Hela familjen fokuserar mycket på samverkan med olika aktörer för att man tillsammans ska
hitta nya vägar för de familjer man arbetar med. Flerpartsmöte är ett stående inslag både i
uppstart men också kontinuerligt under arbetet.
En viktig samarbetspartner är avdelning för områdesutveckling och speciellt då de verksamheter som också har fokus på Seveds området som förebyggarsektionen, Mötesplats Seved
och Områdesprogrammet. Andra väldigt viktiga samarbetspartners är AF Bryggan, JobbMalmö och Vägledningscentrum där Hela familjen har speciella personer att samverka med,
vilket varit mycket betydelsefullt för resultatet.
Resultat
Resultat 2013
Hela familjen
Jämförelsegruppen
Antal hushåll/antal
vuxna personer
69 hushåll med 98 vuxna personer
70 hushåll med 94 vuxna personer
Antal hushåll som
blev självförsörjande
och på vilket sätt
7 hushåll varav 6 genom arbete/studier och en genom föräldrapenning och flytt
1 hushåll genom arbete
Resultat 2014
Hela familjen
Jämförelsegruppen
Antal hushåll/antal
vuxna personer
66 hushåll med 104 vuxna personer
65 hushåll med 86 vuxna personer
3 (72)
Antal hushåll som
blev självförsörjande
och på vilket sätt
16 hushåll varav 13 genom arbete
och 3 genom studier
2 hushåll varav 1 genom arbete och
1 oklar
Totalt antal självförsörjande 20132014
23 hushåll självförsörjande
3 hushåll självförsörjande
Hela familjens övergripande målsättning och måluppfyllelse
1. Barnens levnadsvillkor och framtida möjligheter ska förbättras
Synliggöra barn som har ekonomiskt bistånd:
Även om arbetet i Hela familjen främst är inriktat på att träffa de vuxna och stötta dem mot
ett självständigt liv, finns ett stort fokus på barnens situation.
I Hela familjens 66 hushåll finns 147 barn (56 flickor och 91 pojkar) från 0-18 år. Dessutom
finns 16 hemmavarande ungdomar 18-20 år.
Barns eventuella egna problematik:
Redan under kartläggningen har socialsekreterarna synliggjort barnen genom att ställa frågor
kring varje enskilt barn. Har föräldrarna beskrivit några svårigheter kring barnen, har man
hjälpt familjen att få den kontakt som behövs. Ibland berättar föräldrarna först senare, vilket
gör att nya kontakter med olika verksamheter tas efter hand. Socialsekreteraren kan då följa
med till skola, förskola, sjukvården osv.
I vissa fall har Hela familjen också uppmärksammat brister som föranlett orosanmälan kring
barnens situation till enheten barn och familj. Detta kan vara svårt inför fortsatt kontakt med
föräldrarna, men det har ändå gått bra att fortsätta samarbetet även med dessa familjer.
Vikten av bra fritidsaktiviteter:
Inom hela enheten för ekonomiskt bistånd informeras familjer om att de har möjlighet att
ansöka om extra bistånd till fritidsaktiviteter för barn. Det är dock inte alltid föräldrar har
ork eller förmåga att undersöka och engagera sig i att hitta aktiviteter. Hela familjen försöker
därför föra samtal med föräldrar om vikten av meningsfull fritid för barns utveckling. De har
också kunnat använda samarbetspartners som förebyggarsektionen, Mötesplats Seved och
Garaget för att hjälpa familjerna att hitta bra aktiviteter.
Annat samarbete kring fritid både för barn och vuxna har inkluderat samarbete med Immanuelkyrkan som ordnat sommarläger för familjer samt erbjudit stödpersoner till familjer som
saknar socialt kontaktnät.
4 (72)
Inför studenten:
För att stötta unga vuxna i familjerna att bli självförsörjande, kallas alla ungdomar som ska ta
studenten på enskilt samtal under vårterminen. Där går man igenom vilka framtidsplaner den
unge har samt ger råd och stöd för hur den unge ska få sommarjobb. Om detta inte skulle
fungera utan den unge behöver ansöka om försörjningsstöd själv, kommer denne att tillhöra
Hela familjen direkt för möjlighet till utökat stöd.
Att fullfölja skolan:
Eftersom all forskning visar hur viktigt det är för barns framtid att få godkända betyg i årskurs 9 och att sen fullfölja gymnasiet, ska Hela familjen framöver i samtal med föräldrar till
äldre skolungdomar diskutera mer kring barnens skolprestationer. Då detta inte gjorts tidigare år, kommer det inte att kunna göras någon jämförelse av tidigare skolresultat, men genom att fokusera på skolprestationer i samtal, uppmuntras föräldrar till större insyn och delaktighet i barnens skolgång.
Slutsats:
Sambandet mellan föräldrars bidragsberoende och barns fysiska och psykiska hälsa är stark.
Därför har vi stora förhoppningar om att barnen i de 23 familjer där föräldrarna blivit självförsörjande under 2013-2014 har fått chansen till förbättrade livsvillkor och framtidmöjligheter.
2. Vuxna, arbetslösa personer i familjerna skall få arbete eller annan sysselsättning som gör
dem självförsörjande
Målet från sociala investeringsfonden är 15 hushåll självförsörjande 2014 och ytterligare 15
hushåll 2015. Målet för 2014 är uppnått då 16 hushåll blivit självförsörjande. Det är oklart
hur Hela familjen i rapporteringen ska räkna de 7 hushåll som blev självförsörjande redan
2013.
Under 2015 kommer vi titta extra på de 24 personer som är långtidssjukskrivna och undersöka möjligheten till sjukersättning. Dock kommer flertalet ändå inte att blir självförsörjande
på grund av för låg nivå på ersättningen.
För ett antal personer är planeringen mot självförsörjning mer långsiktig: 10 personer studerar på SFI, 2 studerar på Komvux, 1 studerar på folkhögskola, 3 personer går på yrkesutbildning genom AF och 7 är föräldralediga.
3. Unga vuxna skall ges möjlighet till eget boende
Detta har endast varit aktuellt vid ett par tillfällen. Hela familjen har kunnat godkänna de
kostnader det innebär när en ung vuxen flyttar till ett eget boende, men faktum kvarstår att
det är väldigt svårt att få eget kontrakt om man saknar inkomst i form av lön eller studiemedel. Den bästa hjälpen här blir därför stöd till att få arbete eller studier först.
5 (72)
4. Hitta nya samverkansformer och arbetssätt som kan inspirera och implementeras i ordinarie verksamhet
I Hela familjen har den personliga kontakten med samarbetspartners varit viktiga, framför
allt för att verksamheten har haft några få kontaktpersoner på AF Bryggan, JobbMalmö och
Vägledningscentrum som de samarbetat med.
En del av den närmre samverkan som Hela familjen startade upp är nu implementerade även
inom ordinarie verksamhet. AF Bryggan och JobbMalmö har ett gemensamt kontor på enheten som de bemannar på bestämda dagar.
Annat samarbete som Hela familjen har med Mötesplats Seved, Förebyggarsektionen och
Områdesprogrammet och Immanuelkyrkan, har spritt sig även till de andra enheterna inom
IOF, enheten vuxna och enheten barn och familj.
En viktig del i Hela familjens metodik är att arbeta flexibelt, med individuella planeringar och
lösningar samt att aktivt stötta familjerna genom att fysiskt följa med dem till AF, JobbMalmö, sjukvård mm. Detta är inte lika lätt att implementera för socialsekreterare med dubbelt så många sökande på sin tjänst. Dock har ordinarie verksamhet tagit fasta på vikten av
att träffa alla klienter regelbundet och att göra bra genomförandeplaner med SMARTA mål.
En fortsatt utveckling för ordinarie verksamhet blir att än mer stärka fokus på ”socialt arbete” inom ekonomiskt bistånd. Hela familjens arbetssätt har visat att detta går att förena på
ett bra sätt och med goda resultat även kvantitativt.
Hela familjens delmål och måluppfyllelse
De delmål som ställdes upp under 2013 var




att det skulle finnas en bedömning gjord för varje deltagare kring vilka livsområden som
utgör det största hindret för självförsörjning
att det finns en individuell planering och målsättning för varje person hur de ska öka sina
chanser till sysselsättning/ självförsörjning,
att säkerställa att rätt insats ges genom att ha täta uppföljningar
att samverkan med berörda samarbetspartners ska prioriteras och utvecklas utifrån deltagarnas planering.
Vid genomgång kan konstateras att delmålen är uppfyllda för i stort sett alla deltagare i Hela
familjen och att de utgör grunden för arbetet med familjerna.
Finansiering och ekonomisk kalkyl
Beräkningen för finansieringen är gjord utifrån följande prognos:
 Investeringskostnaden uppgår till 6 337 000 kronor, vilket innefattar lönekostnader på
5 599 000 kronor och övriga kostnader på 738 000 kronor. Satsningen löper under en
treårsperiod 2013-2015.
6 (72)


Kostnaden för försörjningsstöd för ett barnfamiljshushåll beräknas till i snitt 9 000 kronor per månad, alltså 108 000 kronor på ett år.
Målsättningen är att 15 familjer blir självförsörjande år 2014 och lika många 2015 medan
2013 räknas som ett uppstartsår utan krav på resultat.
Om 15 hushåll blir självförsörjande första året ger detta en kostnadsminskning gällande utbetalt försörjningsstöd på 1 600 000 kronor. Om dessa 15 hushåll är fortsatt självförsörjande,
samt att ytterligare 15 hushåll blir självförsörjande året därpå, blir besparingen 3 240 000
kronor. Om dessa 30 hushåll sedan fortsätter vara självförsörjande kommer investeringskostnaden att vara återbetald i juni 2016 enligt följande återbetalningsplan:



Återbetalning 2014: 1 620 000 kronor (15 hushåll x 108 000 kronor)
Återbetalning 2015: 3 240 000 kronor (30 hushåll x 108 000 kronor)
Återbetalning jan-jun 2016: 1 620 000 kronor (30 hushåll x 108 000 kronor/2)
Tankar kring sociala investeringsfonder
Tanken med sociala investeringsfonder är mycket god. Att mäta vad ett utbetalt belopp genererar i minskade kostnader är ett effektivt och tydligt sätt att presentera resultat. Hela familjens resultat är förhållandevis lätt att mäta på detta sätt, men det är också tydligt att resultatet är större än bara minskning av utbetalt försörjningsstöd.
Malmö stad får en direkt ökning av skatteintäkter från alla de som tidigare varit i kontakt
med Hela familjen och som nu börjat arbeta. Det förmodas också komma mer långsiktiga
kostnadsminskningar för socialtjänst, skola och sjukvård gällande både vuxna och barn som
genom Hela familjens arbete, fått en möjlighet till ett bättre liv.
Kvantitativa mätningar/statistik
Under hela perioden har olika kvantitativa mätningar gjorts kvartalsvis avseende:
 Antal familjer som blivit självförsörjande och på vilket sätt
 Antal långtidssjukskrivna personer där man inlett en ”HUR” process och där man gått
vidare till rehabiliteringsåtgärder.
 Antal SFI-studerande personer som har en parallell praktikplats
Dessutom har socialsekreterarna i Hela familjen ingått i den övergripande mätning av Ekonomiskt bistånd som varje månad redovisas till Stadskontoret avseende antal besök, antal aktuella genomförandeplaner och antal flerpartssamtal.
Kvalitativa mätningar
Det har gjorts intervjuer med två tidigare deltagare:
 ”Det kändes som att jag för första gången faktiskt fick berätta min historia. Hon (socialsekreteraren)
lyssnade på mig och det skapade förtroende… hon pushade mig och kom på andra lösningar. När jag
körde fast fick jag tips: ändra taktik, gör såhär i stället, prova detta. Hon hade förtroende för mig och
det gav mig självförtroende”. ( ”Sofia”, har haft försörjningsstöd i tio år men fick jobb inom
e-handeln och blev självförsörjande efter tio månader i Hela familjen projektet).
7 (72)

”Jag har kommit ut ur ett vakuum. Min handläggare, Jennie, hjälpte mig att gå till rätt myndighet och
fixa möten som jag aldrig skulle ha klarat av själv. Hon var alltid där för mig. Det är en sådan trygghet, det kändes som jag hade vunnit på lotto”. ( ”Nillan”, har haft försörjningsstöd i cirka sex år
och har försökt att få en anställning i cirka 15 år. Idag har hon en anställning på ett
bibliotek och är självförsörjande).
De pågår också intervjuer med tidigare och nuvarande socialsekreterare i Hela familjen. Vi
planerar också att intervjua våra samverkanspartners. Detta kommer att redovisas i slutrapporten.
Kommande utvärdering
Det vore önskvärt med en utvärdering av projektet vilket det har tyvärr inte planerats för i
starten. Innerstaden önskar därför stöd av FOU/Stadskontoret för att kunna genomföra
detta, gärna med start redan under hösten 2015.
Innerstaden skulle vilja lyfta brukarfokus genom att det genomförs intervjuer med deltagarna
kring deras upplevelser och erfarenheter av satsningen. Härigenom kan ännu fler positiva effekter från Hela Familjens arbetssätt, framkomma än de som hittills identifierats.
Det skulle också vara intressant att på något sätt följa de familjer som blivit självförsörjande
genom Hela familjen, för att se hur deras förankring på arbetsmarknaden ser ut efter det att
projektet avslutats.
Ordförande
Anders Nilsson
Stadsområdesdirektör
Ronny Andersson
1
Malmö stad
Stadsområdesnämnd Innerstaden
Protokollsutdrag
Sammanträdestid
2015-06-18 kl. 17:00 Sluttid: 19:30
Plats
Västra Rönneholmsvägen 39 A, rum 517
Utses att justera
Anders Nilsson (S), Ordförande
Emma-Lina Johansson (V), Vice ordförande
Ramtin Massoumi (M), Andre vice ordförande
Ann-Marie Hansson (S)
Martin Hjort (S)
Jolanta Payne (S)
Maria Bergqvist (S)
Stefana Hoti (MP)
Anne Nilsson (M)
Stefan Olofsson (M)
Max Hartler (FP)
Ortwin Lobbes (SD)
Michael Hård af Segerstad (SD)
Abdulkadir Mohamed (S)
Lena Björk (S)
Juan Moya (S)
Jörgen Olsson (V)
George Bica (MP)
Carl Hammarström (M)
Stefan Pettersson (FP)
Ulf Blomström (SD)
Lena Johansson (SD)
Ronny Andersson, Stadsområdesdirektör
Mats Rosengren, Ekonomichef
Eva Fröjd Boudebba, HR-chef
Rikard Vroland, Avdelningschef
Åsa Jensen, Avdelningschef
Pia Hesselroth Tegel, Avdelningschef
Li Lövdén , Enhetschef
Emelie Wieslander, Enhetschef
Rolf Svensson, Sekreterare
Stefana Hoti
Justeringens plats och tid
Västra Rönneholsvägen 39 A , 2015-06-24 00:00
Protokollet omfattar
§67
Beslutande ledamöter
Ej tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
2
§
67
Delrapport Hela familjen
SOFI-2015-314
Sammanfattning
Hela familjen är en satsning inom individ- och familjeomsorgen som riktar sig till
barnfamiljer bosatta på Seved med långvarigt biståndsmottagande. Satsningen, som präglas av
nyckelord som närhet och helhet, visar goda resultat. Under 2014 blev 16 familjer
självförsörjande genom arbete eller studier.
Beslut
Stadsområdesnämnd Innerstaden beslutar
att godkänna delrapporten samt sända den till välfärdsavdelningen på stadskontoret.
(M) och (FP) inkommer med ett särskilt yttrande.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse Stadsområdesnämnd Innerstaden 150618
Yttrande Stadsområdesnämnd Innerstaden 150618
Begäran om delrapport 2015 sociala investeringsfonden
3
Malmö stad
1 (1)
Stadsområdesförvaltning Söder
Datum
Tjänsteskrivelse
2015-05-06
Vår referens
Pontus Gleisner
Utvecklingssekreterare
[email protected]
§ 191
Delrapport 2015 Sociala investeringsfonden, Skolfam
SOFS-2015-206
Sammanfattning
Kommunstyrelsen i Malmö beslutade den 8 maj 2013 att bevilja dåvarande stadsdelsfullmäktige
Fosie medel om 5 500 tkr ur den sociala investeringsfonden avseende Skolfam – Skolsatsning
inom familjehemsvården. Stadsområdesnämnd Söder, som efter omorganisationen samma år
övertog ansvaret för satsningen, anmodades att särskilt följa och dokumentera de erfarenheter
av Skolfam som kan vara till nytta för en eventuell utvidgning av modellen i Malmö. Kommunstyrelsen beslutade också att anmoda de nämnder som beviljats medel att inkomma med delrapporter över de respektive satsningarna senast den 30 juni 2015.
Förslag till beslut
Stadsområdesnämnd Söder föreslås besluta
att godkänna föreliggande rapport från Skolfam – Skolsatsning inom familjehemsvården – och
överlämna den till kommunstyrelsen, samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
Beslutsunderlag
•
•
Tjänsteskrivelse SoN 150624 - Delrapport 2015 Sociala investeringsfonden Skolfam
Delrapport 2015 Sociala investeringsfonden Skolfam
Beslutsplanering
Stadsområdesnämnd Söders arbetsutskott 2015-06-10
Stadsområdesnämnd Söder 2015-06-24
Ansvariga
SIGNERAD
Eva Stener
Andelningschef, individ- och familjeomsorg
Delrapport 2015
Sociala investeringsfonden
Stadsområdesförvaltning Söder – Skolfam
Upprättad
Datum:
Version:
Ansvarig:
Förvaltning:
Enhet:
2015-05-05
1.0
Lina Heimer
Stadsområdesförvaltning Söder
Individ- och familjeomsorg, enheten barn och familj
Bakgrund
Kommunstyrelsen i Malmö beslutade den 8 maj 2013 att bevilja dåvarande
stadsdelsfullmäktige Fosie medel om 5 500 tkr ur den sociala
investeringsfonden avseende Skolfam – Skolsatsning inom familjehemsvården.
Stadsområdesnämnd Söder, som efter omorganisationen samma år övertog
ansvaret för satsningen, anmodades att särskilt följa och dokumentera de
erfarenheter av Skolfam som kan vara till nytta för en eventuell utvidgning av
modellen i Malmö. Kommunstyrelsen beslutade också att anmoda de nämnder
som beviljats medel att inkomma med delrapporter över de respektive
satsningarna senast den 30 juni 2015.
Följande delrapport är utformad med utgångspunkt från de frågor som
stadskontoret skickade ut den 6 februari 2015 till kontaktpersoner för de
satsningar som beviljats medel. Inledningsvis ges en kortfattad introduktion till
Skolfam Söder.
Om Skolfam Söder
Bakgrunden till Skolfam är att familjehemsplacerade barn utgör en tydlig
riskgrupp i förhållande till andra barn. Enligt Socialstyrelsens registerstudier
underpresterar de i förhållande till sina förmågor och uppnår sämre resultat i
skolan. Detta leder i sin tur till överrisker för negativ långsiktig psykosocial
utveckling, såsom psykiatriska svårigheter, missbruk, kriminalitet och
biståndsberoende. Dessa överrisker kan i stort sett halveras om de klarar
grundskolan med behörighet till gymnasieskolan (Socialstyrelsen, 2010).
Arbetsmodellen Skolfam syftar till att stärka skolresultaten för
familjehemsplacerade barn. Satsningen Skolfam Söder, som startade 2014,
riktar sig till familjehemsplacerade barn som vid arbetets start går i
förskoleklass till och med årskurs sju. Stödet riktar sig till alla barn i
åldersgruppen, oavsett uppvisade behov. Barnen är stadigvarande placerade i
familjehem i eller utanför Malmö, både i släktinghem och i traditionella
familjehem.
Arbetets olika steg är reglerade i en manual, där vissa delar är obligatoriska och
andra kan anpassas efter lokala förutsättningar. Inledningsvis gör Skolfam en
individuell kartläggning av barnets förmågor med hjälp av psykologiska och
pedagogiska tester. Med kartläggningen som grund tas en plan fram
tillsammans med socialtjänst, skola och familjehem för hur skolgången kan
optimeras efter barnets förutsättningar. Vid behov initierar Skolfam
individuella insatser, till exempel genom att rekommendera pedagogiska
metoder som även kan användas på gruppnivå. Skolfam kan också ge
handledning till skolans personal.
Utvecklingen följs upp kontinuerligt genom regelbundna möten med berörda
parter. En förnyad kartläggning med samma instrument görs efter två år för att
möjliggöra effektmätning och kvalitetssäkring. Uppföljningen fortsätter
2 │ Stadsområdesförvaltning Söder – Skolfam │
därefter under barnets resterande grundskoletid för att säkerställa att eleven
lämnar årskurs nio med godkända betyg och uppnår behörighet till gymnasiet.
Arbetet i Skolfam Söder bedrivs i nära anslutning till det
förvaltningsövergripande Skolfam-projekt som har pågått i Malmö stad sedan
2012 och som kommer att utvärderas 2015. Liksom Skolfam Malmö tillhör
Skolfam Söder organisatoriskt individ- och familjeomsorgen i stadsområde
Söder och personalen, en psykolog, en specialpedagog och en projektledare
(tjänsten delas med Skolfam Malmö) är anställd där. Arbetet bedrivs i nära
samverkan med socialsekreterarna och familjehemssekreterarna på sektionen
för familjehemsvård.
Skolfam samarbetar också med arbetslagen på berörda skolor (rektorer, lärare
och elevhälsopersonal), med familjehemsföräldrar samt, om ansvarig
socialsekreterare bedömer att det är lämpligt, med biologiska föräldrar. Det
förekommer också att Skolfam samarbetar med andra instanser, till exempel
barn- och ungdomshabiliteringen och elevhälsan.
På nationell nivå ingår Malmö stad i ett nätverk med 22 kommuner som alla
arbetar enligt Skolfams modell. Syftet med nätverket är att möjliggöra
erfarenhetsutbyte, jämförelser av resultat och gemensam metodutveckling.
Samarbetet stöds av Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Sveriges Kommuner och
Landsting, Skolverket och Socialstyrelsen. Mer information finns på
www.skolfam.se
Erfarenheter hittills
Vilka resultat har ni sett av insatsen så här långt? Det övergripande
målet är att stärka och förbättra livsvillkoren för barn och unga – kan ni
se resultat som bidrar till detta?
Inkluderingen av barn i satsningen har skett successivt under det första året.
De första psykologiska och pedagogiska kartläggarna genomfördes i mars 2014
och i maj 2015 kommer 19 barn att ha hunnit kartläggas. Varje kartläggning har
föregåtts av inhämtande av vårdnadshavarnas samtycke (vid placering enligt
socialtjänstlagen) samt informationsmöten med ansvariga social- och
familjehemssekreterare, familjehemmet, barnet och skolan. Efter
kartläggningen har individuella mål formulerats och fastställts i en plan. Intag
av nya barn sker löpande.
Redan nu går det att se exempel på att kartläggningen har satt igång positiva
processer på de medverkande skolorna. De psykologiska och pedagogiska
testerna har gett ny kunskap om barnens styrkor och behov, vilket i flera fall
har lett till en omstrukturering av arbetet med enskilda elever. Det handlar
oftast inte om några kostnadskrävande insatser, utan framför allt om
bemötande, strategier och omfördelning av befintliga resurser. Här har rektor
en central roll, och erfarenheten hittills är att det är en klar framgångsfaktor när
rektor deltar aktivt i arbetet.
Exempel på insatser som följt av Skolfams kartläggning:
3 │ Stadsområdesförvaltning Söder – Skolfam │
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Arbetsminnesträning i familjehemmet och i skolan
Extra stöd i matematik
Extra stöd i svenska
Tillgång till digitala läromedel
Deltagande i organiserad läxhjälp
Handledning till skolpersonal
Hjälp att öka läshastighet och läsförståelse genom särskild läsgrupp
Ökade pedagogiska utmaningar utifrån elevens kognitiva nivå
Kuratorskontakt för att hantera oro och kamratproblem
Tydligare instruktioner och genomgångar av lektionernas struktur från
läraren till hela klassen
Strategier för att få eleven att klara övergångar
Stöd från Skolfam i samband med byte till ny skola
Tre remisser har skrivits till logoped. En med anledning av läs- och
skrivsvårigheter, en för att utreda misstänkt dyskalkyli och en gällande
språkstörning. I ett fall har Skolfams kartläggning resulterat i att synfel har
upptäckts och att eleven har fått glasögon.
Kontakten med skolorna har överlag varit positiv. Kartläggningen har
inneburit en gemensam utgångspunkt för den fortsatta samverkan genom att
kunskapen om barnens förutsättningar har gjort det lättare för alla inblandade
parter – skola, socialtjänst och familjehem – att enas om målen för arbetet.
I vilken utsträckning har det faktum att medlen kommit från den sociala
investeringsfonden bidragit till eller hindrat arbetet med insatsen så här
långt?
Tillskott av medel från sociala investeringsfonden har varit en förutsättning för
inrättandet av ett Skolfam-team i stadsområde Söder. Det ekonomiska stödet
har gjort det möjligt att prioritera en förebyggande insats som baseras på ett
riskgruppstänk, snarare än på konstaterade behov. De har också inneburit en
möjlighet att prova en tidigare kommunövergripande arbetsmodell på ett mer
fokuserat sätt i ett och samma stadsområde, samt att även rikta insatsen till
barn som är familjehemsplacerade utanför stadens gränser, vilket är fallet för
majoriteten av Malmös familjehemsplacerade barn.
Det är en fördel att Skolfam Söder ingår i ett sammanhang med andra sociala
investeringar i Malmö stad och att de långsiktiga vinsterna med förebyggande
insatser diskuteras på central nivå. En förhoppning är att detta sammanhang
kan bidra till kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte som kan gynna fler barn
i riskgrupper. Till exempel skulle gemensamma former för uppföljning och
utvärdering kunna göra detta möjligt.
Håller den ekonomiska kalkylen? Har ni någon uppfattning om
investeringstanken håller?
För en redovisning av ekonomiskt utfall fr.o.m. 2014 t.o.m. maj 2015 samt
prognos t.o.m. december 2015, se bilaga 1.
4 │ Stadsområdesförvaltning Söder – Skolfam │
Forskare från Linköpings universitet har utvärderat Skolfam ur ett
hälsoekonomiskt perspektiv. Utvärderingen har omfattat ett 20-tal barn i
Norrköpings kommun som medverkade i Skolfam under åren 2008- 2011
(Linköping, 2014). Resultatet på kort sikt (fem år) visade att barnen i Skolfamgruppen, jämfört med barnen i en kontrollgrupp bestående av
familjehemsplacerade barn utanför Skolfam, använde mindre resurser från
socialförvaltningen. En före- och efterjämförelse visar att barnens förmågor
och prestationer i skolan förbättrades efter att de ingått i Skolfam. De hade
också bättre betyg än kontrollgruppen.
Forskarna skriver i sin rapport att värdet av insatser likt Skolfam bör ses ur ett
samhälleligt perspektiv. Barnens utbildning påverkar riskerna för att hamna i
kriminalitet, missbruk eller drabbas av psykisk ohälsa i vuxen ålder. Därmed
kan slutsatsen dras att Skolfam-insatsen, jämfört med att inte få någon insats
alls, är såväl livskvalitetshöjande som kostnadsbesparande, både på kort och på
lång sikt.
Att i Skolfam Söders fall endast räkna på framtida vinster för individ- och
familjeomsorgen vore missvisande. Besparingarna måste, som forskarna från
Linköping framhåller, ses på längre sikt och utifrån ett bredare
samhällsperspektiv, där stadsområde Söder drar nytta av minskade kostnader
för bland annat socialtjänstinsatser, men där framtida vinster även tillfaller
skolan, elevhälsan, Försäkringskassan, vuxenpsykiatrin och allmänsjukvården,
Arbetsförmedlingen, rättsväsendet med flera.
Även i sammanfattningen av kommunstyrelsens beslut 2014 om det fortsatta
arbetet för social hållbarhet i Malmö stad betonas vikten av långsiktighet:
För att hantera de strukturella förändringar som sker, betonar
kommissionen att det behövs ett perspektivskifte som bland annat innebär
att kommunen måste betrakta många av de insatser som görs i ett längre
perspektiv än vad som hittills gjorts. Effekterna av en social
investeringspolitik går sällan att finna inom ramen för ett budgetår eller en
mandatperiod. Tvärtom, att minska skillnaderna i hälsa tar tid, eller som
WHO beskriver det, en generation.
(Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö – Inriktning
för Malmö stad, 2014)
Mot bakgrund av ovanstående är det önskvärt att formerna för återbetalning
ses över (se även Har ni tankar kring förändringar/förbättringar i arbetet med sociala
investeringsfonder i Malmö stad?).
Har arbetet som finansierats från sociala investeringsfonden påverkat
andra verksamheter inom ditt arbetsfält? På vilket sätt? Har det blivit
spridningseffekter, positiva synergieffekter eller har det tagit resurser
från annat? Har arbetet blivit mer verksamhetsöverskridande?
Skolfam Söder arbetar aktivt för att insatser och metoder ska vara möjliga att
implementera i större grupper av elever på de skolor som omfattas av
satsningen. Ambitionen är att kunskap och erfarenheter från arbetet med de
5 │ Stadsområdesförvaltning Söder – Skolfam │
medverkande barnen ska leda till nytta för långt fler barn. Tidigare Skolfamsatsningar har visat att stödet som riktas till familjehemsplacerade barn i skolan
även gagnar andra elever. Oftast handlar det inte om att skolan behöver tillföra
resurser, utan framför allt om bemötande och anpassning utifrån elevernas
behov. Ett exempel är en lärare som, efter att ha fått fördjupad kunskap om
behoven hos ett barn i Skolfam, har börjat ge uppgifter och instruktioner till
hela klassen på ett nytt och mer strukturerat sätt.
Inom individ- och familjeomsorgen bidrar Skolfam Söder till att utbildningens
betydelse för placerade barn lyfts fram och diskuteras. För socialsekreterarna
innebär arbetsmodellen ett konkret stöd när det gäller att hävda barnens behov
i skolan samt en större generell kunskap om skolans betydelse för placerade
barn. Denna kunskap kan även omsättas i arbetet med andra placerade barn.
Samverkan kring barnen har gynnats av att parterna i teamet, det vill säga
psykolog, specialpedagog, socialsekreterare och familjehemssekreterare, tillhör
samma förvaltning och har nära till varandra i vardagen.Medan Skolfam
Malmö, där barnen är placerade av flera stadsområden, emellanåt har stött på
osäkerhet hos socialtjänstens personal kring roller och ansvarsfördelning, har
Skolfam Söder upplevt samarbetet med familjehemsvården som smidigt och
okomplicerat. Till exempel sker en stor del av förberedelsearbetet inför möten i
samband med att teamet samåker till skolor och familjehem.
En annan skillnad mellan de båda Skolfam-satsningarna gäller arbetets
spridningseffekter. Sedan det kommunövergripande projektet startade 2012 har
det funnits möjlighet att konsultera Skolfam även i andra socialtjänstärenden
där det finns frågor som rör barns skolgång. Trots att Skolfam Malmös
psykolog och specialpedagog har suttit nära familjehemsvården i SoF Söder har
denna möjlighet inte utnyttjats i särskilt stor omfattning. Sedan Skolfam Söder
startade har handläggarna i stadsområdet, både inom familjehemsvården och i
andra verksamheter inom individ- och familjeomsorgen, börjat vända sig till
Skolfam med skolrelaterade frågor i betydligt högre utsträckning än tidigare.
Det är tydligt att fler gemensamma ärenden har gjort arbetsmodellen mer
inarbetad. Inrättandet av ett ”eget” Skolfam-team i stadsområdet har bidragit
till att frågan om utbildningens betydelse för barn i riskgrupper har fått ökad
aktualitet i hela verksamheten.
Hur ser planerna för uppföljning och utvärdering ut? Något som redan
gjorts? Behöver ni stöd i arbetet med uppföljning och utvärdering
framöver? I så fall vilken typ av stöd?
Måluppfyllelsen för hela gruppen barn kommer att mätas vid skolornas
uppföljning av resultat samt vid den uppföljande kartläggningen som sker efter
två år. Effekterna mäts då med normerade och standardiserade tester av
kognitiv förmåga, emotionell status, adaptiva färdigheter, ordförståelse,
läshastighet med förståelse, rättstavning och matematik.
Det långsiktiga målet är att barnen efter genomgången grundskola ska ha
uppnått behörighet till gymnasiets nationella program. För den grupp barn som
nu omfattas av Skolfam Söder, där de yngsta börjar förskoleklass hösten 2015,
innebär det att det först år 2025 fullt ut kommer att vara möjligt att svara på
6 │ Stadsområdesförvaltning Söder – Skolfam │
om målet har nåtts. Former för en sådan långsiktig uppföljning kan behöva ses
över.
En mer kvalitativ utvärdering skulle kunna ta fasta på hur Skolfams
samarbetsparter – barnen, familjehemmen, de biologiska föräldrarna,
socialsekreterarna, lärarna och rektorerna – uppfattar arbetet. Vilken bild, eller
vilka bilder, finns egentligen av Skolfam? Hur ser förväntningarna hos olika
berörda aktörer ut? Vilka eventuella hinder och möjligheter ser man i
samverkan med andra?
Har ni tankar kring förändringar/förbättringar i arbetet med sociala
investeringsfonder i Malmö stad som skulle kunna stödja ert arbete?
Vilka och hur?
Arbetet med sociala investeringsfonder ställer krav på att verksamheterna
samverkar över sektors- och nämndsgränser. På motsvarande sätt behöver
frågan om återbetalning hanteras utifrån en helhetssyn och ur ett långsiktigt
perspektiv.
I Skolfam Söders fall kommer de tidigaste samhälleliga vinsterna sannolikt att
göras inom andra verksamheter än individ- och familjeomsorgen. Framför allt
är det skolan som förväntas dra nytta av det riktade stödet till Skolfam-barnen
de första åren. För det första innebär den förväntade ökade måluppfyllelsen
hos barnen väsentliga besparingar. För det andra får skolan, genom arbetet
med elever som ingår i Skolfam, tillgång till pedagogiska metoder och insatser
som kan användas i större elevgrupper. Då Skolfam kan följa ett barn från
förskoleklass till och med årskurs nio innebär detta betydande vinster för
skolan under flera års tid.
De stora besparingarna inom individ- och familjeomsorgen, liksom i samhället
i stort, kommer kanske inte att börja visa sig förrän om 15 år då barnen
uppnått vuxen ålder. Å andra sidan kommer de att fortsätta gälla under hela
deras livstid.
Övriga synpunkter och frågor som kommit upp under arbetets gång.
Se ovan.
--Referenser:
Socialstyrelsen (2010). Social rapport 2010. Stockholm, Socialstyrelsen.
Bernfort, L., Lundqvist, M. (2014). ”Är insatsen Skolfam lönsam? Utvärdering
av SkolFam2 i Norrköpings kommun”. Linköping: Linköpings universitet.
Bilaga 1: Ekonomiskt utfall samt prognos
7 │ Stadsområdesförvaltning Söder – Skolfam │
Bilaga 1: Ekonomiskt utfall samt prognos
Utfall fr.o.m. 2014 t.o.m. maj 2015 samt prognos t.o.m. december 2015
2014
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Totala kostnader
1 348
1 136
212
1 348
Faktiskt utfall
t.o.m. 2015-04-30
586
536
50
586
Prognos
t.o.m. 2015-12-31
1 758
1 608
150
1 758
Jouni Liimatainen
Ordförande
Josefin Haugthon
Planeringssekreterare
8 │ Stadsområdesförvaltning Söder – Skolfam │
1
Malmö stad
Stadsområdesnämnd Söder
Protokollsutdrag
Sammanträdestid
2015-05-27 kl. 17:06 Sluttid: 18:57
Plats
Oxievångsskolan, Keramikvägen 122 Oxie
Justeringens plats och tid
Jouni Liimatainen (MP), Ordförande
Zinaida Kajevic (S), Vice ordförande
Mohammad Mohammad (M), Andre vice ordförande
Bo Nilsson (S)
Arwin Sohrabi (S)
Neziya Rahman (S)
Josephine Reijs (V)
Carina Gudmundsson-Stridsberg (M)
Sonja Jernström (M)
Eva Bergkvist (SD)
Stefan Claesson (SD)
Robert Persson (S), Ersättare
Halid Osman (FP), Ersättare
Björn Johansson (S)
Ingrid Ahlqvist (S)
Andreas Ek- Sarfraz (V)
Hans Banke (M)
Malie Svärd (M)
Hassan Taher (M)
Krister Andersson (SD)
Uno Hansson (SD)
Lena Wetterskog Sjöstedt, Stadsområdesdirektör
Christer Eriksson, Ekonomichef
Katja Ligneman, Kommunikationschef
Josefin Haugthon, Nämndsekreterare
Jenny Ahlm, Förvaltningscontroller
Bo Nilsson (S)
Carina Gudmundsson- Stridsberg (M)
Eriksfältsgatan 28A , 2015-06-03 00:00
Protokollet omfattar
§89
Beslutande ledamöter
Ej tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Utses att justera
2
§
89
Delrapport 2015 Sociala investeringsfonden, Skolfam
SOFS-2015-206
Sammanfattning
Kommunstyrelsen i Malmö beslutade den 8 maj 2013 att bevilja dåvarande
stadsdelsfullmäktige Fosie medel om 5 500 tkr ur den sociala investeringsfonden avseende
Skolfam – Skolsatsning inom familjehemsvården. Stadsområdesnämnd Söder, som efter
omorganisationen samma år övertog ansvaret för satsningen, anmodades att särskilt följa och
dokumentera de erfarenheter av Skolfam som kan vara till nytta för en eventuell utvidgning
av modellen i Malmö. Kommunstyrelsen beslutade också att anmoda de nämnder som
beviljats medel att inkomma med delrapporter över de respektive satsningarna senast den 30
juni 2015.
Beslut
Stadsområdesnämnd Söder beslutar
att godkänna föreliggande rapport från Skolfam – Skolsatsning inom familjehemsvården –
och överlämna den till kommunstyrelsen, samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse SoN 150624 - Delrapport 2015 Sociala investeringsfonden Skolfam
Delrapport 2015 Sociala investeringsfonden Skolfam
Malmö stad
Stadsområdesförvaltning Väster
Till
Kommunstyrelsen
Delrapport 2015 sociala investeringsfonden
SOFV-2015-600
Sammanfattning
Innan omorganisationen 2013 tilldelades Stadsdelsförvaltning Limhamn Bunkeflo medel för
utveckling av det gränsöverskridande teamet mot målområde förskola också. I samband med
detta behövde på nytt klaras ut hur fördelningen av återbetalning skulle ske mellan de tre
förvaltningarna vilket sköt upp starten jämfört med ursprunglig planering. Efter att nya beslut
tagits så startade under hösten 2014 förberedelserna genom rekrytering av personal m.m. med
inriktning på uppstart 2015, vilket skedde den 23 februari 2015 .
Kort om bakgrund
Utökningen av det gränsöverskridande teamets verksamhet innebär förutom att teamet nu riktar
sig mot även förskolan, också en geografisk utvidgning då verksamheten numer vänder sig till
barn som är inskrivna på förskola och grundskola i hela Stadsområde Väster. Tydligast gäller
detta barn inom förskoleverksamheten. Det innebär också att barn/elever som bor i andra
stadsområden och i några fall kanske också andra kommuner får del av resurserna. Inom
grundskolan möjliggör det också för att skolorna i tidigare stadsområde Hyllie att delta i
verksamheten. Detta har ännu inte lockat dessa skolor att medverka. Teamet har dock
informerat respektive skolledning. Utöver detta så finns förväntningar på att det
gränsöverskridande teamet även skall kunna nå ut till grupper som inte omfattas av förskolans
pedagogiska verksamhet.
social i-fond rapport
Läget i verksamheten idag
Gränsöverskridande teamet har idag sina lokaler på Bergaskolan i Limhamn och består av två
socionomer anställda av IoF, två från Grundskoleförvaltningen och en specialpedagog från
förskolförvaltningen. Medlen från sociala investeringsfonden finansierar en av socionomerna
och specialpedagogen. Övrig personal finansieras inom ordinarie budget för
Grundskoleförvaltningen och IoF, stadsområde Väster. Teamet leds av en enhetschef, rektor
och pedagogisk teamledare i ett gränsöverskridande ledarskap.
Sedan uppstarten den 23 februari har teamet varit aktivt med att rikta information ut till olika
personalgrupper inom förskolan genom olika informationsträffar och verksamhetsbesök.
Teamet har således presenterat verksamheten för ledningsgrupper och specialpedagoger i
förskoleområde G och H samt område C där 3 förskolor omfattas av verksamheten. Här kan
tilläggas att i stadsområde Väster ingår sammanlagt 68 förskolor. Teamet har också fram till nu
besökt förskolorna Sannaparken, Älggården, Rosenvång, Järavallen, Rubinen, Smaragden,
Opalen, Frostmätaren, Papegojan RF Berg och Lindeborgs förskola. Teamet har också
informerat på Arbetsplatsträffar på Sofieholm, Snödroppen, Fosiedal och Lillbäcken.
Teamet har utbildats sig i en modell ”Vägledande samspel” (ICDP) vilket är ett hjälpmedel i
arbetet med att vägleda föräldrar och personal inom förskoleverksamheten. Teamet kommer
också att arbeta genom gruppverksamhet som till exempel COPE, Skilda vägar och stödgrupper
för barn.
STADSOMRÅDESFÖRVALTNING VÄSTER
205 80 MALMÖ
Tel. 040-34 63 00
Org.nr. 212000-1124
[email protected]
www.malmo.se
2 (2)
Samtidigt med detta så har nu arbetet i enskilda ”ärenden” tagit vid och utifrån detta arbetar nu
teamet med att finna former för uppföljning av verksamheten. I detta läge är det alltså för tidigt
att ur gjorda erfarenheter kunna konstatera i vilken utsträckning verksamheten kommit att stärka
och förbättra livsvillkoren för barn och unga. Genom att verksamheten är förebyggande och då
insatserna kommer in tidigt så är detta övergripande mål fullt möjligt att förhålla sig till.
Iakttagelser vad gäller verksamhetsöverskridande
Genom den konstruktion som redan det ursprungliga teamet hade och genom de organisatoriska
förändringar med mera som kommer ur Malmö stads nya organisation så kan redan konstateras
att teamet kan komma att leda till nya samarbetsformer och arbetssätt. Samtidigt finns där
utmaningar som handlar om hur verksamheten skall finansieras utifrån deltagande skolor, olika
regler vad gäller ärendehantering och dokumentation utifrån de olika lagregler som styr de olika
verksamheterna.
När det gäller positiva synergieffekter kan också konstateras att det finns en rad olika
utvecklingsområden där verksamheten kommer att behöva finna lösningar på olika
gränssnittsfrågor, organisationsformer, bemötande etc. Detta kommer att visa sig i det fortsatta
arbetet.
Ekonomi
Verksamheten har inte belastats tillräckligt vad gäller det ekonomiska för att se hur kalkylen
kommer att hålla. En svårighet är att den nytillkommande verksamheten i verkligheten integreras
med den ordinarie budgeten men det är uppmärksammat och verksamheten följs upp månadsvis
genom att medel rekvireras mot uppgivandet av faktiska kostnader.
Verksamheten som en investering
Detta område är svårt att redovisa då ”vinsterna” förväntas uppkomma inte i den ”egna”
verksamheten utan mer i form av uteblivna senare kostnader liksom uteblivna kostnader för
andra verksamheter och intressenter. I ansökan är ”räknat” på vissa sådana aktiviteter och
verksamheten kommer nu framöver att söka följa upp/exemplifiera sådana förväntade vinster
mot de insatser som genomförs. Den modell för uppföljning som verksamheten skapar kan
också ge ett underlag för sådana bedömningar.
Uppföljning och utvärdering
Det som närmast kommer att skapas är en uppföljningsenkät (före och efter) som riktar sig till
remitterande personal, deltagande föräldrar. I den mån barnen kan tillfrågas så kommer detta
också att ske, det gäller ju framför allt när det handlar om de äldre barnen/eleverna. Vad gäller
behovet av stöd i detta är det något tidigt att uttala sig om. Det blir ju också beroende på vilka
krav på redovisning som den sociala investeringsfonden och andra intressenter ställer på
verksamhetens återrapportering och bör därför utvecklas i dialog med desamma.
Malmö 2015-05-11
Anna Kalpakidis
Förskoleförvaltningen
Rikard Persson
Grundskoleförvaltningen
Bruno Skärstrand
Stadsområdesförvaltning Väster
1
Malmö stad
Stadsområdesnämnd Väster
Protokollsutdrag
Sammanträdestid
2015-06-23 kl. 17:00 Sluttid: 18:30
Plats
Mathildenborgs aula, Rudbecksgatan 1
Beslutande ledamöter
Ej tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Jamal El Haj (S), Ordförande
Marie Engqvist (MP), Vice ordförande
Göran Wiberg (M), Andre vice ordförande
Ulla-Britt Larsson (S)
Leif Bengtsson (S)
Britt-Louise Nilsson (S)
Peter Nilsson (S)
Tonni Andersson (SD)
Ilvars Hansson (SD)
Ylvar Emanuelsson (V), Ersättare
Ragnhild Ståleker (M), Ersättare
Anna Adell (M), Ersättare
Håkan Linné (FP), Ersättare
Nahid Biglari (S)
Alai Javardahi (S)
Linda Attin (S)
Ricardo Tarrida Thuré (S)
Birk Andersson (MP)
Mats Hansson (SD)
tf stadsområdesdirektör Mats Carlfalk
Justering
Leif Bengtsson
Göran Wiberg
2015-06-29
Protokollet omfattar
§88
Utses att justera
2
§
88
Delrapport 2015 sociala investeringsfonden
SOFV-2015-600
Sammanfattning
Innan omorganisationen 2013 tilldelades Stadsdelsförvaltning Limhamn-Bunkeflo medel för
utveckling av det gränsöverskridande teamet. I samband med detta behövde på nytt klaras ut
hur fördelningen av återbetalning skulle ske mellan de tre förvaltningarna vilket sköt upp
starten jämfört med ursprunglig planering. Efter att detta nya beslut tagits så startade under
hösten 2014 förberedelserna genom rekrytering av personal m.m. med inriktning på uppstart
2015, vilket skedde den 23 februari 2015.
Beslut
Stadsområdesnämnd Väster beslutar
att godkänna föreliggande delrapport som återrapportering till kommunstyrelsen
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse, rapport soc. investeringsfond
rapport
Begäran om återrapportering från STK
Malmö stad
Stadsområdesnämnd Öster
Protokollsutdrag §111
Sammanträdestid
Plats
Ledamöter
Ersättare
Fackligt förtroendevalda
Ej närvarande
Övriga deltagare
Underskrifter
2015-06-18 kl. 17:30 - 19.45
Draken, Agnesfridsvägen 2, Malmö
Andreas Konstantinides (S), Ordförande
Sadiye Altundal (V), Vice ordförande
John Roslund (M), Andre vice ordförande
Preben Andersson (S)
Ulla-Britt Mattisson (S)
Paul Andersson (S)
Valentina Stojanovska (S)
Jannika Badin (MP)
Lena Hamilton (M)
Tea Kurt (M)
Ulla Herbert (FP)
Anders Olsson (SD)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Eyüp Kurtulmus (S)
Mira Markovinovic (S)
El-Bachir El-Idrissi (S)
Mariam Ismail Daoud (S)
Åsa Durgut (S)
Ted Shirazi (V)
Havva Karanlik-Aydin (MP)
Ingrid Gunnarson (M)
Roland Hellborg (M)
Ahmad Jaro (M)
Tobias Pålsson (M)
Peter Jangbro (SD)
Mariola Hansson (SD)
Birgitta Nimgård, Vision
Lena Hamilton (M)
Tea Kurt (M)
Mira Markovinovic (S)
Britt-Marie Pettersson, stadsområdesdirektör
Anna Pettersson Gustafsson, verksamhetscontroller
Jesper Lindkvist, nämndsekreterare
Sekreterare
............................................
Jesper Lindkvist
Ordförande
...........................................
…………………………………
Andreas Konstantinides (S)
Justerande
...........................................
John Roslund (M)
…………………………………
Paul Andersson (S)
§
105
Sammanträdet öppnas, fastställande av dagordning
Beslut
Stadsområdesnämnd Öster beslutar
att fastställa dagordningen för sammnanträdet.
Stadsområdesnämnd Öster beslutar att ärende §111 Sommartjänstgöring
Stadsområdesnämnd Östers Myndighetsutskott 2015 utgår från dagordningen.
§
111
Delrapport rörande sociala investeringsfonden – Lärande hela dagen
SOFÖ-2015-98
Sammanfattning
Stadsdelsförvaltningar Rosengård och Husie beviljades juli 2013 medel till Lärande hela dagen
(LHD) genom Sociala investeringsfonden i syfte att investera i tidiga och stödjande insatser
för barn och ungas utveckling. Arbetet riktas till barn i åk f-6 på Rosengårdsskolan och
Videdalsskolan. I enlighet med ärende STK-2013-219 har stadskontoret ombett de nämnder
som beviljats medel att inkomma med delrapporter över sina respektive satsningar senast
2015-06-30.
Målsättningen i enlighet med ansökan är ökad måluppfyllelse för elever och på sikt minskat
behov av särskilt stöd och skoldaghemsplaceringar. Projektet genomförs i dialog mellan
avdelningen för områdesutveckling och respektive skola. Fem arbetsområden framhölls som
prioriterade i ansökan: Arbete för att främja närvaro, Föräldradelaktighet, Meningsfull fritid,
Likabehandlings- och trygghetsskapande arbete och Läxstöd. Under projekttiden har
skolorna tydligare tagit huvudansvar för närvaroarbete, föräldradelaktighet samt läxstöd.
Insatser kopplade till meningsfull fritid, likabehandling och trygghet har tydligare blivit
huvudfokus för LHD.
Videdalskolan och Rosengårdsskolan har inte samma behov och förväntningar avseende
LHD och valet av fokus och insatser varierar därför mellan skolorna. Resultaten varierar över
tid vilket gör det svårt att dra sammanfattande slutsatser avseende utvecklingen.
Att erbjuda barn och unga tillgång till meningsfull fritid efter skoltid genom aktiviteter de
själva valt och varit med att utforma har lett till att fler barn deltagit och fått ta del av
föreningslivet. I snitt deltar ca 180 barn i veckan i LHD:s aktiviteter efter skoltid och det
finns ett pågående samarbetet med 14 olika externa aktörer.
Alla insatser som lyckas förhindra att barn marginaliseras eller hamnar i utanförskap är
samhällsekonomiskt lönsamma. Det kräver en speciell kunskap för att tydligt visa och mäta
framtida besparingar. Denna kompetens saknar verksamheterna i dagsläget. Följeforskning på
Lärande hela dagen är därför under planering för att evidensbaserat kunna visa på huruvida
investeringstanken och den ekonomiska kalkylen håller.
Beslut
Stadsområdesnämnd Öster beslutar
att godkänna "Delrapport Lärande hela dagen" samt vidaresända det till kommunstyrelsen
Anders Olsson (SD) inkommer med ett särskilt yttrande, (bilaga 1).
Ulla Herbert (FP) inkommer med ett särskilt yttrande, (bilaga 2).
Beslutsunderlag

Angående återrapportering - delrapport sociala investeringsfonden


Ansökan sociala investeringsfonden - Lärande hela dagen
G-AU-2015-06-08 Delrapport rörande sociala investeringsfonden - Lärande hela dagen
Malmö stad
1 (11)
Stadsområdesförvaltning Öster
Datum
Tjänsteskrivelse
2015-05-28
Vår referens
Julia Magnusson
Planeringssekreterare
[email protected]
Delrapport rörande sociala investeringsfonden – Lärande hela dagen
SOFÖ-2015-98
Sammanfattning
Stadsdelsförvaltningar Rosengård och Husie beviljades juli 2013 medel till Lärande hela dagen
(LHD) genom Sociala investeringsfonden i syfte att investera i tidiga och stödjande insatser för
barn och ungas utveckling. Arbetet riktas till barn i åk f-6 på Rosengårdsskolan och Videdalsskolan. I enlighet med ärende STK-2013-219 har stadskontoret ombett de nämnder som beviljats medel att inkomma med delrapporter över sina respektive satsningar senast 2015-06-30.
Målsättningen i enlighet med ansökan är ökad måluppfyllelse för elever och på sikt minskat behov av särskilt stöd och skoldaghemsplaceringar. Projektet genomförs i dialog mellan avdelningen för områdesutveckling och respektive skola. Fem arbetsområden framhölls som prioriterade i
ansökan: Arbete för att främja närvaro, Föräldradelaktighet, Meningsfull fritid, Likabehandlingsoch trygghetsskapande arbete och Läxstöd. Under projekttiden har skolorna tydligare tagit huvudansvar för närvaroarbete, föräldradelaktighet samt läxstöd. Insatser kopplade till meningsfull
fritid, likabehandling och trygghet har tydligare blivit huvudfokus för LHD.
Videdalskolan och Rosengårdsskolan har inte samma behov och förväntningar avseende LHD
och valet av fokus och insatser varierar därför mellan skolorna. Resultaten varierar över tid vilket gör det svårt att dra sammanfattande slutsatser avseende utvecklingen.
Att erbjuda barn och unga tillgång till meningsfull fritid efter skoltid genom aktiviteter de själva
valt och varit med att utforma har lett till att fler barn deltagit och fått ta del av föreningslivet. I
snitt deltar ca 180 barn i veckan i LHD:s aktiviteter efter skoltid och det finns ett pågående samarbetet med 14 olika externa aktörer.
Alla insatser som lyckas förhindra att barn marginaliseras eller hamnar i utanförskap är samhällsekonomiskt lönsamma. Det kräver en speciell kunskap för att tydligt visa och mäta framtida besparingar. Denna kompetens saknar verksamheterna i dagsläget. Följeforskning på Lärande hela
dagen är därför under planering för att evidensbaserat kunna visa på huruvida investeringstanken och den ekonomiska kalkylen håller.
Förslag till beslut
SIGNERAD
2015-05-28
Stadsområdesnämnd Öster föreslås besluta
att godkänna ”Delrapport Lärande hela dagen” samt vidaresända det till kommunstyrelsen
2 (11)
Beslutsunderlag
•
•
•
Angående återrapportering - delrapport sociala investeringsfonden
Ansökan sociala investeringsfonden - Lärande hela dagen
G-AU-2015-06-08 Delrapport rörande sociala investeringsfonden - Lärande hela dagen
Beslutsplanering
Stadsområdesnämnd Östers arbetsutskott 2015-06-08
Stadsområdesnämnd Öster 2015-06-18
Ärendet
Inledning
Stadsdelsförvaltningar Rosengård och Husie beviljades juli 2013 medel till Lärande hela dagen
(LHD) med syfte att investera i tidiga och stödjande insatser för barn och ungas utveckling. Insatsen har riktats till barn i åk f-6 på Rosengårdsskolan och Videdalsskolan.
I enlighet med ärende STK-2013-219 har stadskontoret ombett de nämnder som beviljats medel
att inkomma med delrapporter över sina respektive satsningarna senast 2015-06-30.
Nedanstående rapport utgår från frågor sammanställda av stadskontoret avseende investeringarnas hittills uppnådda värde, resultat och effekter.
Bakgrund
Målsättningen i enlighet med ansökan till sociala investeringsfonden för LHD i Rosengårdsskolan och Videdalsskolan är ökad måluppfyllelse för elever och på sikt minskat behov av särskilt
stöd och skoldaghemsplaceringar. Detta ska uppnås genom ett brett lärandeperspektiv med fokus på jämlikhet och likabehandling med målsättningen att bidra till ökad delaktighet och en god
självkänsla hos barnen. Samtidigt stärks skolans koppling till hemmet och föräldrars delaktighet i
barnens skolgång.
Nedanstående fem arbetsområden framhölls som prioriterade i ansökan:
1. Arbete för att främja närvaro
2. Föräldradelaktighet
3. Meningsfull fritid
4. Likabehandlings- och trygghetsskapande arbete
5. Läxstöd
Projektet genomförs i tät och kontinuerlig dialog mellan avdelningen för områdesutveckling och
respektive skola. Insatsen omfattar fem barn -och ungdomsledare fördelat på två skolor, tre på
Rosengårdsskolan och två på Videdalsskolan. Då det blev sårbart med endast två tjänster på
Videdalsskolan valde Stadsområdesförvaltning Öster att kompletterar med ytterligare en tjänst,
vilket innebär att det i dagsläget tjänstgör tre barn och ungdomsledare.
1.) Vilka resultat har ni sett av insatsen så här långt? Det övergripande målet är att stärka
och förbättra livsvillkoren för barn och unga – kan ni se resultat som bidrar till detta?
Under projekttiden har skolorna tydligare tagit huvudansvar för närvaroarbete, föräldradelaktighet samt läxstöd. Insatser kopplade till meningsfull fritid, likabehandling och trygghet har tydligare blivit huvudfokus för LHD. Videdalskolan och Rosengårdsskolan har inte samma behov
och förväntningar avseende LHD och fokus och insatser varierar därför mellan skolorna.
3 (11)
Arbetet för att främja närvaro
Effektmål:
•
Hundraprocentig skolnärvaro efter 3 år.
Operativt mål:
•
Metodutveckling och implementering av arbetssätt som innefattar direktkontakt och
hembesök.
Skolorna tar eget huvudansvar för insatsen.
Det finns i dagsläget ingen tillförlitlig och jämförbar statistik som mäter elevernas närvaro
beroende på att närvaron inte registreras systematiskt för samtliga lektioner.
Under våren 2015 har skolorna och LHD utformat ett system där elevnärvaron fastställs utifrån
en baslinje. Under två veckor varje termin kommer noggrann närvarostatistik att mätas från alla
klasser i åk 1-6. Detta för att kunna få fram statistik som möjliggör jämförande år från år. Utifrån
resultaten kommer coachande samtal kunna erbjudas de barn som börjar visa tendenser till
minskad närvaro.
Föräldradelaktighet
Effektmål:
• Minst 75 procent närvaro på föräldramöten efter 3 år.
Operativt mål:
•
Arrangera minst ett Föräldracafé per termin på skolan
•
Minst ett hembesök per elev ska genomföras av barn- och ungdomsledare/mentor.
•
Arrangera och genomföra minst en COPE-utbildning per termin på skolan
Skolorna för inte statistik över föräldranärvaro och LHD är inte involverade i alla sammanhang
där föräldrar är inbjudna till exempel vid klassträffar. LHD har inlett ett samarbete med föräldrakommunikatörerna på Rosengårdsskolan och för sedan HT 2014 deltagarstatistik för de gemensamma aktiviteterna. Under HT 2014 deltog 95 föräldrar och under VT 2015 har sammanlagt 39 föräldrar deltagit vid olika aktiviteter, bland annat frukostmöten. Under VT 2015 har
även tre föräldracaféer genomförts i Rosengårdsskolan med i snitt 10 deltagande föräldrar vid
varje tillfälle.
Första COPE–utbildningen genomförs under hösten 2015 i Videdalskolan. Rosengårdsskolan
har flera olika aktiviteter för föräldrar samt ett fungerande föräldraråd och anser inte att det finns
något behov i dagsläget av utbildningen.
Avseende hembesök tar skolorna själv ansvar för dessa.
4 (11)
LHD har en Facebook-sida ”Fritid i Öster” med 240 följare dit föräldrar bjuds in och kan följa
aktiviteterna och lämna kommentarer.
Samtliga aktiviteter som erbjuds inom LHD kräver en så kallad medgivandeblankett med underskrift av vårdnadshavare.
Meningsfull fritid
Effektmål:
•
En tioprocentig ökning i föreningsdelaktighet av barn och unga efter 3 år. Detta mäts
inom ramen för screening-arbetet.
Operativt mål:
•
•
Arrangera meningsfulla fritidsaktiviteter för samtliga åldersgrupper på Rosengårdsskolan
och Videdalsskolan, i samverkan med det omgivande samhället.
Initiera samarbeten med minst fem externa aktörer per läsår.
Genom att erbjuda barn och unga tillgång till meningsfull fritid efter skoltid med aktiviteter de
själva valt och varit med att utforma har fler barn kunnat ta del av nya aktiviteter. Det förs en
kontinuerlig dialog med olika föreningar kring att underlätta möjligheter för att fler barn även
ska kunna bli föreningsaktiva i förlängningen. Föreningar erbjuds genom LHD en plattform att
visa upp sin verksamhet på och erbjuda aktiviteter för barn de kanske annars inte kommit i kontakt med. Alla aktiviter inom LHD är kostnadsfria vilket ger barn oavsett familjens ekonomiska
situation möjlighet till aktivitet och meningsfull fritid.
I snitt deltar ca 180 barn i veckan i LHD:s aktiviteter efter skoltid och det finns ett pågående
samarbetet med 14 olika externa aktörer. Möjligheten för barnen i Rosengårdsskolan att börja
dagen med frukost erbjuds genom ”Frukostklubben” i samarbetet med Röda Korset och 678
besök i frukostklubben är noterade hittills under 2015.
LHD har även ett gott samarbete med Malmö Civila Ryttarförening (MCR) där barn en gång i
veckan under hela året fått möjlighet att prova på ridning. 132 barn har deltagit och hittills har 5
barn på egen hand fortsatt rida i föreningen. Många ungdomar som vanligtvis inte skulle komma
i kontakt med sporten har fått en möjlighet att prova. Eftersom ridning är en förhållandevis dyr
sport erbjöds ungdomarna möjlighet att genom att vara ”ledare” för handikappsridning på MCR
kunna betala sina egna lektioner vilket varit uppskattat.
Speciella elev –och ungdomsledda aktiviteter har utformats där barn har fått möjlighet att aktivt
bidra både till sin egen och andra barns fritidsysselsättning. Dans och parkour är aktiviteter som
initierats och letts av barnen med stöd av barn -och ungdomsledarna inom LHD. Under skolåret
2014/15 har två elever i åk 4 varit ledare för parkour för mellanstadiet och i snitt har 7 ungdomar deltagit vid fem tillfällen, dans har hållits av två flickor i åk 5 och även där har i snitt 7 ungdomar deltagit vid fem tillfällen. Barnen som leder aktiviteten får en möjlighet att ta ansvar vilket
tydligt bidrar till ökad självkänsla. De som leder aktiviteterna blir positiva förebilder och de som
deltar får en möjlighet att på ett enkelt sätt prova på, en för dem, ny aktivitet.
5 (11)
Genom att LHD även erbjuder olika former av aktiviteter som efterfrågas av barnen till exempel
matlagning och bakning får barnen möjlighet att träna på både samarbete och vardagssysslor
som kan komma att behövas senare i livet. Denna typ av aktivitet går också tydligt att koppla till
skolämnen som till exempel matematik, svenska och hemkunskap.
Samarbetet mellan LHD i Rosengårdsskolan och Videdalsskolan har kunnat överbrygga föreställningar eleverna tidigare haft om varandra vilket bidrar till bättre förutsättningar för integration då barnen tänker allt mindre i ”vi och dom” mellan olika områden. I början av skolåret fanns
en rädsla hos elever från Videdalsskolan att delta i aktiviteter på Rosengårdsskolan även om de
var intresserade. I dagsläget deltar i snitt ett tiotal elever från Videdalsskolan i aktiviteter på Rosengårdsskolan och ungefär lika många från Rosengårdsskolan i aktiviteter på Videdalskolan.
Samma tendens finns avseende lovverksamhet då barn och ungdomar rör sig betydligt mer över
hela området för att delta i de aktiviteter som erbjuds.
Likabehandlings och trygghetsskapande arbete
Effektmål:
•
Ökad trygghet och välbefinnande hos elever på Rosengårdsskolan och Videdalsskolan.
Detta mäts genom årlig attitydundersökning.
Operativt mål:
•
•
Arrangera lärande lek- och rastverksamhet dagligen som syftar till att stärka skolornas
värdegrundsarbete
Stödja befintligt elevrådsarbete samt verka för en utveckling av denna
Värdegrundsarbetet och stödjande samtal
Under skoldagen utför LHD förebyggande och främjande arbete i form av värderingsövningar
och likabehandlingsarbete, enskild coachning och olika typer av enskilda stödjande samtal.
I de utvärderingar som görs kontinuerligt i samband med värdegrundsarbete och stödjande samtal i klassrummen uttrycker de involverade barnen att de känner sig stärkta och mer sedda i
klassrummet.
Exempel från utvärdering efter genomfört värdegrunds och likabehandlingsarbete:
”Jag har lärt mig att inte kommentera saker, att man ska vara artig, bara för att jag tror att något är okej betyder det inte att personen tycker det”.
-”Jag har lärt mig att visa mer respekt mot andra och att alla är lika värda”, ”att jag ska koncentrera mig mer
på lektionerna”, ”att inte bry mig så mycket om någon snackar bredvid mig”.
”Jag har lärt mig mer hur man ska vara mot andra och visa respekt”.
Värdegrunds -och likabehandlingsarbetet genomförs i samarbete med pedagoger på skolorna. I
de klasser LHD haft värderingsövningar har lärare uppmärksammat att det skett en förändring i
bemötandet eleverna emellan och att de börjat visa större respekt mot varandra i klassrummen.
Bland annat avbryter eleverna inte varandra i lika stor utsträckning, lyssnar mer på varandra och
kan i större utsträckning respektera att andra har åsikter som inte alltid överensstämmer med
deras egna.
6 (11)
Exempel på svar från pedagoger i genomförd utvärdering:
-”Miljön i klassrummet har blivit lugnare efter värderingsövningarna”.
I syfte att stödja enskilda barn att identifiera känslor både hos sig själv och hos andra och öka
empatiförmågan, för att på så vis motverka att barnen utsätter andra barn för kränkande handlingar, har enskilda stödjande samtal genomförts utifrån SET. SET är en metod för socioemotionell träning. Under tio lektioner á 30 min tränas barnet i att identifiera och namnge känslor hos
sig själv och andra med hjälp av samtalskort så kallade ”nallekort” och sedan prata om hur dessa
känslor kan uppstå. I de genomförda utvärderingarna uttrycker barnen att de "lärt känna
varandra bättre", "jag har lärt sig hur man är mot andra", "jag har lärt mig räcka upp handen och
visa respekt". Samtalen utvärderas även utifrån samtal med skolpersonal.
Rastverksamhet
Under åtta tillfällen i veckan på varje skola befinner sig barn och ungdomsledarna på skolgården
och leder olika aktiviteter. Genom en varierad och strukturerad lekmiljö får barnen lära sig turtagning, spelregler och att vara en god kamrat. Samtidigt får barn -och ungdomsledarna möjligheten att bygga bärande relationer med barnen på skolan. Relationen är viktig i barnens upplevelse av att det finns vuxna på skolan som de kan lita på Lärare har i utvärderingssamtal beskrivit
att lektionerna sätter igång snabbare efter rasterna dels på grund av att det faktiskt uppstår färre
konflikter och dels då de konflikter som uppstår kan lösas direkt genom att LHD är närvarande.
Även föräldrar har i samtal gett uttryck för att de märkt att barnen känner sig tryggare på rasterna när LHD är närvarande.
Mätresultat för genomförda elevenkäter
Elevenkäten från läsåret 2014/15 avseende den upplevda tryggheten i skolan visar att utvecklingen är positiv på Videdalskolan. På frågan kring om de kände sig trygga i skolan var det 15 %
fler som svarade positivt på denna fråga än tidigare år 2013/14
Motsvarande siffror för Rosengård visar en minskning med 26 % i andel elever som upplever att
de känner sig trygga i skolan från 91 % till 65 %.
Andel ungdomar på Videdalsskolan som uppger att vuxna på skolan reagerar om de får reda på
att någon varit elak mot en elev har ökat från 75 % till 83 % mellan 13/14 och 14/15 och andel
som svarar att de vet vem de kan prata med om någon har varit elak mot en elev har ökat från 84
% till 92 % mellan dessa två perioder.
Motsvarande siffror på Rosengårdsskolan visar en minskning av andel ungdomar som uppger att
vuxna på skolan reagerar om de får reda på att någon varit elak mot en elev från 97 % till 70 %
och en minskning av andelen som svara att de vet vem de kan prata med om någon har varit elak
mot en elev från 89 % till 66 %.
Den gemensamma analysen och kommentaren till ovanstående försämring av resultaten på Rosengårdsskolan är troligtvis att mätningarna för skolår 2013/14 genomfördes i direkt anslutning
till att åk 7-9 flyttades. Den för skolan betydligt högre siffrorna än vanligt återspeglar den omedelbara lättnad och det upplevda lugn som infann sig när de äldre barnen började på andra skolor. Försämringen mellan skolår 2013/14 och 2014/15 återspeglar en återgång till en för skolan
mer ”normal” nivå.
Samtlig personal i skolan ger i dagsläget uttryck för att ”skolan aldrig har varit lugnare”, skolre-
7 (11)
sultaten har höjts och kränkningar och incidenter har sjunkit med nära 60 %. Det är ett mål i sig
både för skolan och LHD att aktivt fokusera på elevernas medvetenhet och bidra till att barnen
får högre förväntningar både på sig själva och på omgivningen vilket även det kan vara en anlednings till försämrade resultat.
Läxstöd
Effektmål:
•
Ökad måluppfyllelse på nationella proven för elever i åk 4-6.
Operativt mål:
•
Bistå vid läxstöd minst en gång i veckan i åk 1-6.
•
Utveckla samarbete med externa aktörer avseende läxhjälp
LHD erbjuder läsgrupper efter skoltid i samarbete med områdesbiblioteken där elever i åk 5 och
6 erbjuds möjlighet att träna högläsning en gång per vecka efter skoltid. På Rosengårdsskolan
har man träffats 18 gånger och på Videdalsskolan 11 gånger under läsåret 2014/15. I Videdalsskolan har i snitt 7 elever deltagit varje gång (total 80 barn) och i Rosengårdsskolan har i snitt 18
barn deltagit per gång (total 146 barn).
På Rosengårdsskolan har LHD ett samarbete med Drivkraft Malmö som under läsåret 2014/15
haft 26 läxhjälpstillfällen med totalt deltagare vid dessa tillfällen. Drivkraft Malmö har även erbjudit mentorskap för barn på skolan och fyra barn har i dagsläget en mentor.
Andelen skoldaghemsplaceringar
I ansökan till sociala investeringsfonden framhålls att arbetet genom LHD på sikt ska leda till att
kostnaderna för bland annat skoldaghemsplaceringar ska minska. Beräknad kostnad per skoldaghemsplacering är mellan 250 000- 500 000 SEK beroende på typ av placering.
Enligt Grundskoleförvaltningens kvalitetsavdelning, som sammanställer ansökningar till skoldaghemsplaceringar för samtliga skolor i Malmö, finns inga ansökningar från Videdalskolan och
Rosengårdsskolan under 2012 – HT 2013 gällande elever i Åk 1-6. Detta kan förklaras med att
före omorganisationen ansökte skolorna direkt till de resursverksamheter som fanns inom respektive stadsområdesförvaltning. För Rosengårds skolor fanns Resursskolan och samverkansundervisningen och för Husies skolor Thymusskolan. Statistik efter omorganisationen visar på
en viss minskning av ansökan till skoldaghemsplaceringar mellan VT 2014- VT 2015.
VT 2014:
1 elev i åk 1 från Rosengårdsskolan ansökte- erhöll placering till HT -15
1 elev i åk 5 från Rosengårdsskolan ansökte-erhöll ej placering.
1 elev i åk 5 från Rosengårdsskolan ansökte- erhöll placering HT 14
HT 2014:
1 elev i åk 5 från Rosengårdsskolan ansökte – erhöll placering till HT 15
1 elev i åk 6 från Videdalsskolan ansökte – erhöll placering VT 15
VT 2015:
Inga ansökningar från Rosengårdsskolan eller Videdalsskolan gällande elever i Åk1-6 inkom un-
8 (11)
der VT15.
2.) I vilken utsträckning har det faktum att medlen kommit från den sociala investeringsfonden bidragit till eller hindrat arbetet med insatsen så här långt?
Investeringen från sociala investeringsfonden har erbjudit en möjlighet att utveckla och testa ett
innovativt förebyggande arbete och att i tätt samarbete mellan skola och fritidsverksamhet prova
på olika metoder kring utvecklandet av verksamheten. De lite yngre barnen på Videdalsskolan
och Rosengårdsskolan har satts i fokus på ett nytt sätt och olika professioner har fått möjlighet
att delta i en läroprocess och att prova på olika metoder samt utbyta erfarenheter.
Det är lika viktigt att få möjlighet att utveckla beprövade metoder som att få möjlighet att prova
på nya när det kommer till förebyggande och främjande insatser bland barn.
3.) Håller den ekonomiska kalkylen? Har ni någon uppfattning om investeringstanken
håller?
Alla insatser som lyckas förhindra att barn marginaliseras eller hamnar i utanförskap är samhällsekonomiskt lönsamma men att tydligt visa och mäta framtida besparingarna och att den ekonomiska kalkylen håller kräver speciell kunskap och kompetens verksamheterna i dagsläget till stor
del saknar.
Följeforskning på Lärande hela dagen är därför under planering för att evidensbaserat kunna visa
på huruvida investeringstanken och den ekonomiska kalkylen håller.
LHD:s verksamhet är i första hand en förebyggande och främjande insats, ett hälsofrämjande
arbete som syftar till att stärka barnen i att göra bra val i sina liv och för att förhindra att problem uppstår. Tanken är att genom att minska riskfaktorer som skolmisslyckanden och avsaknad
av anknytning till skolan kan man förebygga reella problem i framtiden. LHD har ett brett fokus
både på att minska riskfaktorer och på att öka skyddsfaktorer.
I ansökan till sociala investeringsfonden finns ett fokus på att minska antalet skoldaghemsplaceringar vilket ska leda till framtida besparingar. Analyser av effekter och framtida besparingar
kring tidiga insatser för barn och unga, då man också samtidigt måste visa på vad som är orsaken
till olika effekter, är svåra att genomföra. Något enklare är det att mäta kända skyddsfaktorer
såsom delaktighet, inflytande, trygghet och trivsel i skolan, sociala förmågor och allmän fysisk
och psykisk hälsa.
4.) Har arbetet som finansierats från sociala investeringsfonden påverkat andra verksamheter inom ditt arbetsfält? På vilket sätt? Har det blivit spridningseffekter, positiva
synergieffekter eller har det tagit resurser från annat? Har arbetet blivit mer verksamhetsöverskridande?
Lärande hela dagen finns idag på flera skolor i stadsområde Öster som kan ta del av varandras
erfarenheter och goda exempel. LHD riktade sig tidigare endast till åk 6-9. Finansieringen via
sociala investeringsfonden har möjliggjort ett förebyggande med en yngre målgrupp på Rosengårdsskolan och Videdalsskolan vilket har lett till att även de andra skolorna kan ta del av exempel på effekter av ett förebyggande arbetet i ett tidigare skede i barnens liv.
Hela LHD i stadsområdet tar del av synergieffekter av arbetet i Rosengård och Videdalskolan
bl.a. genom tydligare krav på utvärdering och uppföljning. Nya arbetssätt har väckt intresse och
efterfrågats från andra skolor till exempel arbete med delaktighet på Videdalskolan i samarbetet
med SO lärare där man arbetar med olika former av ”medborgarförslag”.
9 (11)
”Hela familjen”, ett annat samarbetsprojekt som finansieras via sociala investeringsfonden omfattar familjer i de två skolornas närområde. De barn och unga som projektet kommer i kontakt
med uppmuntras att vända sig till LHD:s verksamheter.
Återrapporteringskravet har tydliggjort behovet av samarbetsöverenskommelser som tydligt talar
om vilka insatser som ska genomföras och när, vem som ansvarar för vad och hur effekterna av
olika insatser ska följas upp och mätas. Dessa överenskommelser kommer att användas på samtliga skolor där LHD finns.
Sårbarheten som uppstod med endast två barn och ungdomsledare på Videdalskolan har tagit en
barn och ungdomsledare från övriga skolor stadsområdet i anspråk.
5.) Hur ser planerna för uppföljning och utvärdering ut? Något som redan gjorts? Behöver ni stöd i arbetet med uppföljning och utvärdering framöver? I så fall vilken typ av
stöd?
Som tidigare nämnts är följeforskning av Lärande hela dagen under planering för att evidensbaserat kunna visa på huruvida investeringstanken och den ekonomiska kalkylen håller. Följeforskningen ska belysa:
•
Hur upplever eleverna Lärande hela dagens verksamhet?
•
Hur upplever skolan Lärande hela dagens verksamhet?
•
Vilka effekter ger Lärande hela dagens insatser på Rosengårdskolan och Videdalsskolan?
•
På vilket sätt kan dessa eventuella effekter kvantifieras och ses ur ett socialt investeringsperspektiv?
Så kallad ”screening” är ett utvärderingsverktyg som i samarbetet mellan skola och fritidsverksamhet har utvecklats under flera år. Screening bygger på ett strukturerat samtal med barn och
unga med fokus på friskfaktorer där varje elev uppmärksammas positivt i ett samtal om vad de
upplever som bra och fungerande. Screeningen möjliggör kontinuerlig kartläggning, medvetna
val av metoder och systematisk uppföljning över professioner och verksamhetsgränser för att
utveckla verksamhetens arbete utifrån elevernas egna upplevda behov och aktuell forskning.
Värdegrundsarbete utvärderas efter varje utfört uppdrag genom frågor baserade på ungdomarnas
upplevelser och självskattning. Detta ger en omedelbar feedback hurivida ungdomarna har tagit
till sig arbetet och om det finns mer att jobba med i just den klassen.
Individuella coachinginsatserna utförs av barn och ungdomsledarna på skolorna för att öka
elevernas motivation och lust till skolarbete. Coachingarbetet utvärderas gemensamt; barn -och
ungdomsledare tillsammans med ansvarig mentor och elev och även föräldrarna inkluderas.
Deltagarstatistik är ett mätverktyg som påvisar om aktiviteter är populära och fångar ungdomars
intresse.
6.) Har ni tankar kring förändringar/förbättringar i arbetet med sociala
investeringsfonden i Malmö stad som skulle stödja ert arbete? Vilka och hur?
De förbättringar/förändringar som Stadområdesförvaltning Öster ser behov av, bedöms utifrån
hittills uppnådda erfarenheter vara desamma för projekt ”Hela familjen” och ”Lärande hela dagen”.
Förändringar
10 (11)
•
Ekonomiskt utrymme för sociala investeringar som kräver längre perspektiv än några år,
bedöms i dagsläget inte att rymmas inom befintliga ekonomiska ramar utan kräver extern
finansiering.
•
Många medarbetare saknar kunskap om vad ’sociala investeringar’ betyder. Det är ett begrepp som används i flera sammanhang men det saknas allmän kunskap om vad det faktiskt innebär och framförallt om hur det görs i praktiken. Vidare knyts begreppet ofta till
sociala investeringsfonder med konsekvensen att det glöms bort att sociala investeringar
är ett sätt att arbeta och inte enbart en fond.
•
Investeringsfonden ska möjliggöra innovativt arbete som syftar till att förbättra människors välfärd på längre sikt. Det är viktigt att dessa fonder finns att ansöka ifrån även
under tuffa ekonomiska omständigheter och inte bara vid positivt ekonomiskt utfall.
•
Fonden har ett 100 % återbetalningskrav. Erfarenhet från andra kommuner som arbetar
med sociala investeringsfonder visar att det är ovanligt med så högt ställda krav. Detta
krav har av många setts som ett hinder vilket har resulterat i färre ansökningar, färre
godkända projekt och färre framgångsrika exempel på sociala investeringar.
•
Att ansöka till fonden är väldigt tidskrävande vilket i sig kan utgöra ett hinder. Får man
ett avslag är det mycket tid som gått till spillo. I andra kommuner finns rådgivningsgrupper som är behjälpliga vid ansökan och som även kan avfärda ansökan i ett tidigt skede
och därmed förhindra onödigt arbete. En rådgivningsgrupp kan även medföra att det
byggs upp en kompetens kring ansökningsprocessen så att det t ex produceras bättre
mallar vilket med tid ger bättre ansökningar. Fler ansökningar kommer fram och individer och verksamheter uppmanas till större kreativitet.
•
När en socioekonomisk beräkning görs på framtida besparingar av t.ex. en tidig insats
för ungdomar med avvikande beteende redan under lågstadiet kommer kommunen att
bära kostnaderna för insatsen. Besparingen däremot kommer troligtvis att synas hos
myndigheter som t ex. försäkringskassan, rättsväsendet, polisen, arbetsförmedlingen och
sjukvården. Om effekterna av tidiga insatser är övertygande i kombination med en god
dialog med andra myndigheter är det kanske möjligt att realisera investeringsfonder mellan flera myndigheter.
•
Det är viktigt med insatser som möjliggör för medarbetare att ta fram innovativa idéer
och främjar en kultur som uppmuntrar intraprenörskap. Många medarbetare har troligtvis förslag på innovativa lösningar som kan spara pengar, tid och medföra skillnader för
Malmöbor.
•
Inte sällan förändras ett projekts förutsättningar under projektets gång såsom organisation, budget eller omvärld. Det är därför viktigt att det finns möjlighet till flexibilitet inom
en annars fyrkantiga projektram t ex gällande måluppfyllelse.
Förbättringsförslag
• Verksamheterna behöver utökat stöd med att ta fram socio-ekonomiska beräkningar.
För att på ett övertygande sätt visa på framtida besparingar måste man kunna ta fram
11 (11)
specifika beräkningar och inte endast utgå från Skandias övergripande beräkningsmodell.
•
Att ha inbyggda mätkriterier som är specialanpassade för varje projekt kräver en designkompetens som inte alla besitter. Vidare krävs bra effektmätning och tillgång till följeforskning vilket blir en betydande budgetpost om det köps in externt. Den resurs som i
dagsläget finns inom FoU avseende social hållbarhet är inte tillräcklig för att vara behjälplig i alla investeringsprojekt. En egen följeforskningskompetens inom staden skulle
möjliggöra att evidensbaserade metoder kan tas fram samt att kunskap om framgångsrika
metoder kan spridas på ett strukturerat sätt.
Ansvariga
Marie Hendra Avdelningschef
Britt-Marie Pettersson Stadsområdesdirektör
Malmö stad
1 (11)
Stadsområdesförvaltning Öster
Datum
Tjänsteskrivelse
2015-05-28
Vår referens
Julia Magnusson
Planeringssekreterare
[email protected]
Delrapport rörande sociala investeringsfonden – Lärande hela dagen
SOFÖ-2015-98
Sammanfattning
Stadsdelsförvaltningar Rosengård och Husie beviljades juli 2013 medel till Lärande hela dagen
(LHD) genom Sociala investeringsfonden i syfte att investera i tidiga och stödjande insatser för
barn och ungas utveckling. Arbetet riktas till barn i åk f-6 på Rosengårdsskolan och Videdalsskolan. I enlighet med ärende STK-2013-219 har stadskontoret ombett de nämnder som beviljats medel att inkomma med delrapporter över sina respektive satsningar senast 2015-06-30.
Målsättningen i enlighet med ansökan är ökad måluppfyllelse för elever och på sikt minskat behov av särskilt stöd och skoldaghemsplaceringar. Projektet genomförs i dialog mellan avdelningen för områdesutveckling och respektive skola. Fem arbetsområden framhölls som prioriterade i
ansökan: Arbete för att främja närvaro, Föräldradelaktighet, Meningsfull fritid, Likabehandlingsoch trygghetsskapande arbete och Läxstöd. Under projekttiden har skolorna tydligare tagit huvudansvar för närvaroarbete, föräldradelaktighet samt läxstöd. Insatser kopplade till meningsfull
fritid, likabehandling och trygghet har tydligare blivit huvudfokus för LHD.
Videdalskolan och Rosengårdsskolan har inte samma behov och förväntningar avseende LHD
och valet av fokus och insatser varierar därför mellan skolorna. Resultaten varierar över tid vilket gör det svårt att dra sammanfattande slutsatser avseende utvecklingen.
Att erbjuda barn och unga tillgång till meningsfull fritid efter skoltid genom aktiviteter de själva
valt och varit med att utforma har lett till att fler barn deltagit och fått ta del av föreningslivet. I
snitt deltar ca 180 barn i veckan i LHD:s aktiviteter efter skoltid och det finns ett pågående samarbetet med 14 olika externa aktörer.
Alla insatser som lyckas förhindra att barn marginaliseras eller hamnar i utanförskap är samhällsekonomiskt lönsamma. Det kräver en speciell kunskap för att tydligt visa och mäta framtida besparingar. Denna kompetens saknar verksamheterna i dagsläget. Följeforskning på Lärande hela
dagen är därför under planering för att evidensbaserat kunna visa på huruvida investeringstanken och den ekonomiska kalkylen håller.
Förslag till beslut
SIGNERAD
2015-05-28
Stadsområdesnämnd Öster föreslås besluta
att godkänna ”Delrapport Lärande hela dagen” samt vidaresända det till kommunstyrelsen
2 (11)
Beslutsunderlag
•
•
•
Angående återrapportering - delrapport sociala investeringsfonden
Ansökan sociala investeringsfonden - Lärande hela dagen
G-AU-2015-06-08 Delrapport rörande sociala investeringsfonden - Lärande hela dagen
Beslutsplanering
Stadsområdesnämnd Östers arbetsutskott 2015-06-08
Stadsområdesnämnd Öster 2015-06-18
Ärendet
Inledning
Stadsdelsförvaltningar Rosengård och Husie beviljades juli 2013 medel till Lärande hela dagen
(LHD) med syfte att investera i tidiga och stödjande insatser för barn och ungas utveckling. Insatsen har riktats till barn i åk f-6 på Rosengårdsskolan och Videdalsskolan.
I enlighet med ärende STK-2013-219 har stadskontoret ombett de nämnder som beviljats medel
att inkomma med delrapporter över sina respektive satsningarna senast 2015-06-30.
Nedanstående rapport utgår från frågor sammanställda av stadskontoret avseende investeringarnas hittills uppnådda värde, resultat och effekter.
Bakgrund
Målsättningen i enlighet med ansökan till sociala investeringsfonden för LHD i Rosengårdsskolan och Videdalsskolan är ökad måluppfyllelse för elever och på sikt minskat behov av särskilt
stöd och skoldaghemsplaceringar. Detta ska uppnås genom ett brett lärandeperspektiv med fokus på jämlikhet och likabehandling med målsättningen att bidra till ökad delaktighet och en god
självkänsla hos barnen. Samtidigt stärks skolans koppling till hemmet och föräldrars delaktighet i
barnens skolgång.
Nedanstående fem arbetsområden framhölls som prioriterade i ansökan:
1. Arbete för att främja närvaro
2. Föräldradelaktighet
3. Meningsfull fritid
4. Likabehandlings- och trygghetsskapande arbete
5. Läxstöd
Projektet genomförs i tät och kontinuerlig dialog mellan avdelningen för områdesutveckling och
respektive skola. Insatsen omfattar fem barn -och ungdomsledare fördelat på två skolor, tre på
Rosengårdsskolan och två på Videdalsskolan. Då det blev sårbart med endast två tjänster på
Videdalsskolan valde Stadsområdesförvaltning Öster att kompletterar med ytterligare en tjänst,
vilket innebär att det i dagsläget tjänstgör tre barn och ungdomsledare.
1.) Vilka resultat har ni sett av insatsen så här långt? Det övergripande målet är att stärka
och förbättra livsvillkoren för barn och unga – kan ni se resultat som bidrar till detta?
Under projekttiden har skolorna tydligare tagit huvudansvar för närvaroarbete, föräldradelaktighet samt läxstöd. Insatser kopplade till meningsfull fritid, likabehandling och trygghet har tydligare blivit huvudfokus för LHD. Videdalskolan och Rosengårdsskolan har inte samma behov
och förväntningar avseende LHD och fokus och insatser varierar därför mellan skolorna.
3 (11)
Arbetet för att främja närvaro
Effektmål:
•
Hundraprocentig skolnärvaro efter 3 år.
Operativt mål:
•
Metodutveckling och implementering av arbetssätt som innefattar direktkontakt och
hembesök.
Skolorna tar eget huvudansvar för insatsen.
Det finns i dagsläget ingen tillförlitlig och jämförbar statistik som mäter elevernas närvaro
beroende på att närvaron inte registreras systematiskt för samtliga lektioner.
Under våren 2015 har skolorna och LHD utformat ett system där elevnärvaron fastställs utifrån
en baslinje. Under två veckor varje termin kommer noggrann närvarostatistik att mätas från alla
klasser i åk 1-6. Detta för att kunna få fram statistik som möjliggör jämförande år från år. Utifrån
resultaten kommer coachande samtal kunna erbjudas de barn som börjar visa tendenser till
minskad närvaro.
Föräldradelaktighet
Effektmål:
• Minst 75 procent närvaro på föräldramöten efter 3 år.
Operativt mål:
•
Arrangera minst ett Föräldracafé per termin på skolan
•
Minst ett hembesök per elev ska genomföras av barn- och ungdomsledare/mentor.
•
Arrangera och genomföra minst en COPE-utbildning per termin på skolan
Skolorna för inte statistik över föräldranärvaro och LHD är inte involverade i alla sammanhang
där föräldrar är inbjudna till exempel vid klassträffar. LHD har inlett ett samarbete med föräldrakommunikatörerna på Rosengårdsskolan och för sedan HT 2014 deltagarstatistik för de gemensamma aktiviteterna. Under HT 2014 deltog 95 föräldrar och under VT 2015 har sammanlagt 39 föräldrar deltagit vid olika aktiviteter, bland annat frukostmöten. Under VT 2015 har
även tre föräldracaféer genomförts i Rosengårdsskolan med i snitt 10 deltagande föräldrar vid
varje tillfälle.
Första COPE–utbildningen genomförs under hösten 2015 i Videdalskolan. Rosengårdsskolan
har flera olika aktiviteter för föräldrar samt ett fungerande föräldraråd och anser inte att det finns
något behov i dagsläget av utbildningen.
Avseende hembesök tar skolorna själv ansvar för dessa.
4 (11)
LHD har en Facebook-sida ”Fritid i Öster” med 240 följare dit föräldrar bjuds in och kan följa
aktiviteterna och lämna kommentarer.
Samtliga aktiviteter som erbjuds inom LHD kräver en så kallad medgivandeblankett med underskrift av vårdnadshavare.
Meningsfull fritid
Effektmål:
•
En tioprocentig ökning i föreningsdelaktighet av barn och unga efter 3 år. Detta mäts
inom ramen för screening-arbetet.
Operativt mål:
•
•
Arrangera meningsfulla fritidsaktiviteter för samtliga åldersgrupper på Rosengårdsskolan
och Videdalsskolan, i samverkan med det omgivande samhället.
Initiera samarbeten med minst fem externa aktörer per läsår.
Genom att erbjuda barn och unga tillgång till meningsfull fritid efter skoltid med aktiviteter de
själva valt och varit med att utforma har fler barn kunnat ta del av nya aktiviteter. Det förs en
kontinuerlig dialog med olika föreningar kring att underlätta möjligheter för att fler barn även
ska kunna bli föreningsaktiva i förlängningen. Föreningar erbjuds genom LHD en plattform att
visa upp sin verksamhet på och erbjuda aktiviteter för barn de kanske annars inte kommit i kontakt med. Alla aktiviter inom LHD är kostnadsfria vilket ger barn oavsett familjens ekonomiska
situation möjlighet till aktivitet och meningsfull fritid.
I snitt deltar ca 180 barn i veckan i LHD:s aktiviteter efter skoltid och det finns ett pågående
samarbetet med 14 olika externa aktörer. Möjligheten för barnen i Rosengårdsskolan att börja
dagen med frukost erbjuds genom ”Frukostklubben” i samarbetet med Röda Korset och 678
besök i frukostklubben är noterade hittills under 2015.
LHD har även ett gott samarbete med Malmö Civila Ryttarförening (MCR) där barn en gång i
veckan under hela året fått möjlighet att prova på ridning. 132 barn har deltagit och hittills har 5
barn på egen hand fortsatt rida i föreningen. Många ungdomar som vanligtvis inte skulle komma
i kontakt med sporten har fått en möjlighet att prova. Eftersom ridning är en förhållandevis dyr
sport erbjöds ungdomarna möjlighet att genom att vara ”ledare” för handikappsridning på MCR
kunna betala sina egna lektioner vilket varit uppskattat.
Speciella elev –och ungdomsledda aktiviteter har utformats där barn har fått möjlighet att aktivt
bidra både till sin egen och andra barns fritidsysselsättning. Dans och parkour är aktiviteter som
initierats och letts av barnen med stöd av barn -och ungdomsledarna inom LHD. Under skolåret
2014/15 har två elever i åk 4 varit ledare för parkour för mellanstadiet och i snitt har 7 ungdomar deltagit vid fem tillfällen, dans har hållits av två flickor i åk 5 och även där har i snitt 7 ungdomar deltagit vid fem tillfällen. Barnen som leder aktiviteten får en möjlighet att ta ansvar vilket
tydligt bidrar till ökad självkänsla. De som leder aktiviteterna blir positiva förebilder och de som
deltar får en möjlighet att på ett enkelt sätt prova på, en för dem, ny aktivitet.
5 (11)
Genom att LHD även erbjuder olika former av aktiviteter som efterfrågas av barnen till exempel
matlagning och bakning får barnen möjlighet att träna på både samarbete och vardagssysslor
som kan komma att behövas senare i livet. Denna typ av aktivitet går också tydligt att koppla till
skolämnen som till exempel matematik, svenska och hemkunskap.
Samarbetet mellan LHD i Rosengårdsskolan och Videdalsskolan har kunnat överbrygga föreställningar eleverna tidigare haft om varandra vilket bidrar till bättre förutsättningar för integration då barnen tänker allt mindre i ”vi och dom” mellan olika områden. I början av skolåret fanns
en rädsla hos elever från Videdalsskolan att delta i aktiviteter på Rosengårdsskolan även om de
var intresserade. I dagsläget deltar i snitt ett tiotal elever från Videdalsskolan i aktiviteter på Rosengårdsskolan och ungefär lika många från Rosengårdsskolan i aktiviteter på Videdalskolan.
Samma tendens finns avseende lovverksamhet då barn och ungdomar rör sig betydligt mer över
hela området för att delta i de aktiviteter som erbjuds.
Likabehandlings och trygghetsskapande arbete
Effektmål:
•
Ökad trygghet och välbefinnande hos elever på Rosengårdsskolan och Videdalsskolan.
Detta mäts genom årlig attitydundersökning.
Operativt mål:
•
•
Arrangera lärande lek- och rastverksamhet dagligen som syftar till att stärka skolornas
värdegrundsarbete
Stödja befintligt elevrådsarbete samt verka för en utveckling av denna
Värdegrundsarbetet och stödjande samtal
Under skoldagen utför LHD förebyggande och främjande arbete i form av värderingsövningar
och likabehandlingsarbete, enskild coachning och olika typer av enskilda stödjande samtal.
I de utvärderingar som görs kontinuerligt i samband med värdegrundsarbete och stödjande samtal i klassrummen uttrycker de involverade barnen att de känner sig stärkta och mer sedda i
klassrummet.
Exempel från utvärdering efter genomfört värdegrunds och likabehandlingsarbete:
”Jag har lärt mig att inte kommentera saker, att man ska vara artig, bara för att jag tror att något är okej betyder det inte att personen tycker det”.
-”Jag har lärt mig att visa mer respekt mot andra och att alla är lika värda”, ”att jag ska koncentrera mig mer
på lektionerna”, ”att inte bry mig så mycket om någon snackar bredvid mig”.
”Jag har lärt mig mer hur man ska vara mot andra och visa respekt”.
Värdegrunds -och likabehandlingsarbetet genomförs i samarbete med pedagoger på skolorna. I
de klasser LHD haft värderingsövningar har lärare uppmärksammat att det skett en förändring i
bemötandet eleverna emellan och att de börjat visa större respekt mot varandra i klassrummen.
Bland annat avbryter eleverna inte varandra i lika stor utsträckning, lyssnar mer på varandra och
kan i större utsträckning respektera att andra har åsikter som inte alltid överensstämmer med
deras egna.
6 (11)
Exempel på svar från pedagoger i genomförd utvärdering:
-”Miljön i klassrummet har blivit lugnare efter värderingsövningarna”.
I syfte att stödja enskilda barn att identifiera känslor både hos sig själv och hos andra och öka
empatiförmågan, för att på så vis motverka att barnen utsätter andra barn för kränkande handlingar, har enskilda stödjande samtal genomförts utifrån SET. SET är en metod för socioemotionell träning. Under tio lektioner á 30 min tränas barnet i att identifiera och namnge känslor hos
sig själv och andra med hjälp av samtalskort så kallade ”nallekort” och sedan prata om hur dessa
känslor kan uppstå. I de genomförda utvärderingarna uttrycker barnen att de "lärt känna
varandra bättre", "jag har lärt sig hur man är mot andra", "jag har lärt mig räcka upp handen och
visa respekt". Samtalen utvärderas även utifrån samtal med skolpersonal.
Rastverksamhet
Under åtta tillfällen i veckan på varje skola befinner sig barn och ungdomsledarna på skolgården
och leder olika aktiviteter. Genom en varierad och strukturerad lekmiljö får barnen lära sig turtagning, spelregler och att vara en god kamrat. Samtidigt får barn -och ungdomsledarna möjligheten att bygga bärande relationer med barnen på skolan. Relationen är viktig i barnens upplevelse av att det finns vuxna på skolan som de kan lita på Lärare har i utvärderingssamtal beskrivit
att lektionerna sätter igång snabbare efter rasterna dels på grund av att det faktiskt uppstår färre
konflikter och dels då de konflikter som uppstår kan lösas direkt genom att LHD är närvarande.
Även föräldrar har i samtal gett uttryck för att de märkt att barnen känner sig tryggare på rasterna när LHD är närvarande.
Mätresultat för genomförda elevenkäter
Elevenkäten från läsåret 2014/15 avseende den upplevda tryggheten i skolan visar att utvecklingen är positiv på Videdalskolan. På frågan kring om de kände sig trygga i skolan var det 15 %
fler som svarade positivt på denna fråga än tidigare år 2013/14
Motsvarande siffror för Rosengård visar en minskning med 26 % i andel elever som upplever att
de känner sig trygga i skolan från 91 % till 65 %.
Andel ungdomar på Videdalsskolan som uppger att vuxna på skolan reagerar om de får reda på
att någon varit elak mot en elev har ökat från 75 % till 83 % mellan 13/14 och 14/15 och andel
som svarar att de vet vem de kan prata med om någon har varit elak mot en elev har ökat från 84
% till 92 % mellan dessa två perioder.
Motsvarande siffror på Rosengårdsskolan visar en minskning av andel ungdomar som uppger att
vuxna på skolan reagerar om de får reda på att någon varit elak mot en elev från 97 % till 70 %
och en minskning av andelen som svara att de vet vem de kan prata med om någon har varit elak
mot en elev från 89 % till 66 %.
Den gemensamma analysen och kommentaren till ovanstående försämring av resultaten på Rosengårdsskolan är troligtvis att mätningarna för skolår 2013/14 genomfördes i direkt anslutning
till att åk 7-9 flyttades. Den för skolan betydligt högre siffrorna än vanligt återspeglar den omedelbara lättnad och det upplevda lugn som infann sig när de äldre barnen började på andra skolor. Försämringen mellan skolår 2013/14 och 2014/15 återspeglar en återgång till en för skolan
mer ”normal” nivå.
Samtlig personal i skolan ger i dagsläget uttryck för att ”skolan aldrig har varit lugnare”, skolre-
7 (11)
sultaten har höjts och kränkningar och incidenter har sjunkit med nära 60 %. Det är ett mål i sig
både för skolan och LHD att aktivt fokusera på elevernas medvetenhet och bidra till att barnen
får högre förväntningar både på sig själva och på omgivningen vilket även det kan vara en anlednings till försämrade resultat.
Läxstöd
Effektmål:
•
Ökad måluppfyllelse på nationella proven för elever i åk 4-6.
Operativt mål:
•
Bistå vid läxstöd minst en gång i veckan i åk 1-6.
•
Utveckla samarbete med externa aktörer avseende läxhjälp
LHD erbjuder läsgrupper efter skoltid i samarbete med områdesbiblioteken där elever i åk 5 och
6 erbjuds möjlighet att träna högläsning en gång per vecka efter skoltid. På Rosengårdsskolan
har man träffats 18 gånger och på Videdalsskolan 11 gånger under läsåret 2014/15. I Videdalsskolan har i snitt 7 elever deltagit varje gång (total 80 barn) och i Rosengårdsskolan har i snitt 18
barn deltagit per gång (total 146 barn).
På Rosengårdsskolan har LHD ett samarbete med Drivkraft Malmö som under läsåret 2014/15
haft 26 läxhjälpstillfällen med totalt deltagare vid dessa tillfällen. Drivkraft Malmö har även erbjudit mentorskap för barn på skolan och fyra barn har i dagsläget en mentor.
Andelen skoldaghemsplaceringar
I ansökan till sociala investeringsfonden framhålls att arbetet genom LHD på sikt ska leda till att
kostnaderna för bland annat skoldaghemsplaceringar ska minska. Beräknad kostnad per skoldaghemsplacering är mellan 250 000- 500 000 SEK beroende på typ av placering.
Enligt Grundskoleförvaltningens kvalitetsavdelning, som sammanställer ansökningar till skoldaghemsplaceringar för samtliga skolor i Malmö, finns inga ansökningar från Videdalskolan och
Rosengårdsskolan under 2012 – HT 2013 gällande elever i Åk 1-6. Detta kan förklaras med att
före omorganisationen ansökte skolorna direkt till de resursverksamheter som fanns inom respektive stadsområdesförvaltning. För Rosengårds skolor fanns Resursskolan och samverkansundervisningen och för Husies skolor Thymusskolan. Statistik efter omorganisationen visar på
en viss minskning av ansökan till skoldaghemsplaceringar mellan VT 2014- VT 2015.
VT 2014:
1 elev i åk 1 från Rosengårdsskolan ansökte- erhöll placering till HT -15
1 elev i åk 5 från Rosengårdsskolan ansökte-erhöll ej placering.
1 elev i åk 5 från Rosengårdsskolan ansökte- erhöll placering HT 14
HT 2014:
1 elev i åk 5 från Rosengårdsskolan ansökte – erhöll placering till HT 15
1 elev i åk 6 från Videdalsskolan ansökte – erhöll placering VT 15
VT 2015:
Inga ansökningar från Rosengårdsskolan eller Videdalsskolan gällande elever i Åk1-6 inkom un-
8 (11)
der VT15.
2.) I vilken utsträckning har det faktum att medlen kommit från den sociala investeringsfonden bidragit till eller hindrat arbetet med insatsen så här långt?
Investeringen från sociala investeringsfonden har erbjudit en möjlighet att utveckla och testa ett
innovativt förebyggande arbete och att i tätt samarbete mellan skola och fritidsverksamhet prova
på olika metoder kring utvecklandet av verksamheten. De lite yngre barnen på Videdalsskolan
och Rosengårdsskolan har satts i fokus på ett nytt sätt och olika professioner har fått möjlighet
att delta i en läroprocess och att prova på olika metoder samt utbyta erfarenheter.
Det är lika viktigt att få möjlighet att utveckla beprövade metoder som att få möjlighet att prova
på nya när det kommer till förebyggande och främjande insatser bland barn.
3.) Håller den ekonomiska kalkylen? Har ni någon uppfattning om investeringstanken
håller?
Alla insatser som lyckas förhindra att barn marginaliseras eller hamnar i utanförskap är samhällsekonomiskt lönsamma men att tydligt visa och mäta framtida besparingarna och att den ekonomiska kalkylen håller kräver speciell kunskap och kompetens verksamheterna i dagsläget till stor
del saknar.
Följeforskning på Lärande hela dagen är därför under planering för att evidensbaserat kunna visa
på huruvida investeringstanken och den ekonomiska kalkylen håller.
LHD:s verksamhet är i första hand en förebyggande och främjande insats, ett hälsofrämjande
arbete som syftar till att stärka barnen i att göra bra val i sina liv och för att förhindra att problem uppstår. Tanken är att genom att minska riskfaktorer som skolmisslyckanden och avsaknad
av anknytning till skolan kan man förebygga reella problem i framtiden. LHD har ett brett fokus
både på att minska riskfaktorer och på att öka skyddsfaktorer.
I ansökan till sociala investeringsfonden finns ett fokus på att minska antalet skoldaghemsplaceringar vilket ska leda till framtida besparingar. Analyser av effekter och framtida besparingar
kring tidiga insatser för barn och unga, då man också samtidigt måste visa på vad som är orsaken
till olika effekter, är svåra att genomföra. Något enklare är det att mäta kända skyddsfaktorer
såsom delaktighet, inflytande, trygghet och trivsel i skolan, sociala förmågor och allmän fysisk
och psykisk hälsa.
4.) Har arbetet som finansierats från sociala investeringsfonden påverkat andra verksamheter inom ditt arbetsfält? På vilket sätt? Har det blivit spridningseffekter, positiva
synergieffekter eller har det tagit resurser från annat? Har arbetet blivit mer verksamhetsöverskridande?
Lärande hela dagen finns idag på flera skolor i stadsområde Öster som kan ta del av varandras
erfarenheter och goda exempel. LHD riktade sig tidigare endast till åk 6-9. Finansieringen via
sociala investeringsfonden har möjliggjort ett förebyggande med en yngre målgrupp på Rosengårdsskolan och Videdalsskolan vilket har lett till att även de andra skolorna kan ta del av exempel på effekter av ett förebyggande arbetet i ett tidigare skede i barnens liv.
Hela LHD i stadsområdet tar del av synergieffekter av arbetet i Rosengård och Videdalskolan
bl.a. genom tydligare krav på utvärdering och uppföljning. Nya arbetssätt har väckt intresse och
efterfrågats från andra skolor till exempel arbete med delaktighet på Videdalskolan i samarbetet
med SO lärare där man arbetar med olika former av ”medborgarförslag”.
9 (11)
”Hela familjen”, ett annat samarbetsprojekt som finansieras via sociala investeringsfonden omfattar familjer i de två skolornas närområde. De barn och unga som projektet kommer i kontakt
med uppmuntras att vända sig till LHD:s verksamheter.
Återrapporteringskravet har tydliggjort behovet av samarbetsöverenskommelser som tydligt talar
om vilka insatser som ska genomföras och när, vem som ansvarar för vad och hur effekterna av
olika insatser ska följas upp och mätas. Dessa överenskommelser kommer att användas på samtliga skolor där LHD finns.
Sårbarheten som uppstod med endast två barn och ungdomsledare på Videdalskolan har tagit en
barn och ungdomsledare från övriga skolor stadsområdet i anspråk.
5.) Hur ser planerna för uppföljning och utvärdering ut? Något som redan gjorts? Behöver ni stöd i arbetet med uppföljning och utvärdering framöver? I så fall vilken typ av
stöd?
Som tidigare nämnts är följeforskning av Lärande hela dagen under planering för att evidensbaserat kunna visa på huruvida investeringstanken och den ekonomiska kalkylen håller. Följeforskningen ska belysa:
•
Hur upplever eleverna Lärande hela dagens verksamhet?
•
Hur upplever skolan Lärande hela dagens verksamhet?
•
Vilka effekter ger Lärande hela dagens insatser på Rosengårdskolan och Videdalsskolan?
•
På vilket sätt kan dessa eventuella effekter kvantifieras och ses ur ett socialt investeringsperspektiv?
Så kallad ”screening” är ett utvärderingsverktyg som i samarbetet mellan skola och fritidsverksamhet har utvecklats under flera år. Screening bygger på ett strukturerat samtal med barn och
unga med fokus på friskfaktorer där varje elev uppmärksammas positivt i ett samtal om vad de
upplever som bra och fungerande. Screeningen möjliggör kontinuerlig kartläggning, medvetna
val av metoder och systematisk uppföljning över professioner och verksamhetsgränser för att
utveckla verksamhetens arbete utifrån elevernas egna upplevda behov och aktuell forskning.
Värdegrundsarbete utvärderas efter varje utfört uppdrag genom frågor baserade på ungdomarnas
upplevelser och självskattning. Detta ger en omedelbar feedback hurivida ungdomarna har tagit
till sig arbetet och om det finns mer att jobba med i just den klassen.
Individuella coachinginsatserna utförs av barn och ungdomsledarna på skolorna för att öka
elevernas motivation och lust till skolarbete. Coachingarbetet utvärderas gemensamt; barn -och
ungdomsledare tillsammans med ansvarig mentor och elev och även föräldrarna inkluderas.
Deltagarstatistik är ett mätverktyg som påvisar om aktiviteter är populära och fångar ungdomars
intresse.
6.) Har ni tankar kring förändringar/förbättringar i arbetet med sociala
investeringsfonden i Malmö stad som skulle stödja ert arbete? Vilka och hur?
De förbättringar/förändringar som Stadområdesförvaltning Öster ser behov av, bedöms utifrån
hittills uppnådda erfarenheter vara desamma för projekt ”Hela familjen” och ”Lärande hela dagen”.
Förändringar
10 (11)
•
Ekonomiskt utrymme för sociala investeringar som kräver längre perspektiv än några år,
bedöms i dagsläget inte att rymmas inom befintliga ekonomiska ramar utan kräver extern
finansiering.
•
Många medarbetare saknar kunskap om vad ’sociala investeringar’ betyder. Det är ett begrepp som används i flera sammanhang men det saknas allmän kunskap om vad det faktiskt innebär och framförallt om hur det görs i praktiken. Vidare knyts begreppet ofta till
sociala investeringsfonder med konsekvensen att det glöms bort att sociala investeringar
är ett sätt att arbeta och inte enbart en fond.
•
Investeringsfonden ska möjliggöra innovativt arbete som syftar till att förbättra människors välfärd på längre sikt. Det är viktigt att dessa fonder finns att ansöka ifrån även
under tuffa ekonomiska omständigheter och inte bara vid positivt ekonomiskt utfall.
•
Fonden har ett 100 % återbetalningskrav. Erfarenhet från andra kommuner som arbetar
med sociala investeringsfonder visar att det är ovanligt med så högt ställda krav. Detta
krav har av många setts som ett hinder vilket har resulterat i färre ansökningar, färre
godkända projekt och färre framgångsrika exempel på sociala investeringar.
•
Att ansöka till fonden är väldigt tidskrävande vilket i sig kan utgöra ett hinder. Får man
ett avslag är det mycket tid som gått till spillo. I andra kommuner finns rådgivningsgrupper som är behjälpliga vid ansökan och som även kan avfärda ansökan i ett tidigt skede
och därmed förhindra onödigt arbete. En rådgivningsgrupp kan även medföra att det
byggs upp en kompetens kring ansökningsprocessen så att det t ex produceras bättre
mallar vilket med tid ger bättre ansökningar. Fler ansökningar kommer fram och individer och verksamheter uppmanas till större kreativitet.
•
När en socioekonomisk beräkning görs på framtida besparingar av t.ex. en tidig insats
för ungdomar med avvikande beteende redan under lågstadiet kommer kommunen att
bära kostnaderna för insatsen. Besparingen däremot kommer troligtvis att synas hos
myndigheter som t ex. försäkringskassan, rättsväsendet, polisen, arbetsförmedlingen och
sjukvården. Om effekterna av tidiga insatser är övertygande i kombination med en god
dialog med andra myndigheter är det kanske möjligt att realisera investeringsfonder mellan flera myndigheter.
•
Det är viktigt med insatser som möjliggör för medarbetare att ta fram innovativa idéer
och främjar en kultur som uppmuntrar intraprenörskap. Många medarbetare har troligtvis förslag på innovativa lösningar som kan spara pengar, tid och medföra skillnader för
Malmöbor.
•
Inte sällan förändras ett projekts förutsättningar under projektets gång såsom organisation, budget eller omvärld. Det är därför viktigt att det finns möjlighet till flexibilitet inom
en annars fyrkantiga projektram t ex gällande måluppfyllelse.
Förbättringsförslag
• Verksamheterna behöver utökat stöd med att ta fram socio-ekonomiska beräkningar.
För att på ett övertygande sätt visa på framtida besparingar måste man kunna ta fram
11 (11)
specifika beräkningar och inte endast utgå från Skandias övergripande beräkningsmodell.
•
Att ha inbyggda mätkriterier som är specialanpassade för varje projekt kräver en designkompetens som inte alla besitter. Vidare krävs bra effektmätning och tillgång till följeforskning vilket blir en betydande budgetpost om det köps in externt. Den resurs som i
dagsläget finns inom FoU avseende social hållbarhet är inte tillräcklig för att vara behjälplig i alla investeringsprojekt. En egen följeforskningskompetens inom staden skulle
möjliggöra att evidensbaserade metoder kan tas fram samt att kunskap om framgångsrika
metoder kan spridas på ett strukturerat sätt.
Ansvariga
Marie Hendra Avdelningschef
Britt-Marie Pettersson Stadsområdesdirektör
Malmö stad
Stadskontoret
Datum
2015-02-06
Lena Christenson, Maria Olin, Anette Ahlberg,
Bruno Skärstrand, Lina Heimer
Vår referens
Anette Levander
Direkttelefon
040- 34 40 27
Delrapport 2015 sociala investeringsfonden
I ärende STK-2013-219 beslutades att: ”anmoda de nämnder som beviljats medel att inkomma
med delrapporter över de respektive satsningarna senast 2015-06-30.”
Från stadskontorets sida sammanställer vi i vår tur rapporterna till KS för uppföljning
av Sociala investeringsfondens värde och effekter. För att underlätta
återrapporteringen samt stadskontorets sammanställning har vi nedan formulerat några
frågor.
Rapporten bör beskriva hur arbetet fortskridit, utmaningar och resultat så här långt
med fokus på följande frågor:
• Vilka resultat har ni sett av insatsen så här långt? Det övergripande målet är att
stärka och förbättra livsvillkoren för barn och unga – kan ni se resultat som
bidrar till detta?
• I vilken utsträckning har det faktum att medlen kommit från den sociala
investeringsfonden bidragit till eller hindrat arbetet med insatsen så här långt?
• Håller den ekonomiska kalkylen? Har ni någon uppfattning om
investeringstanken håller?
• Har arbetet som finansierats från sociala investeringsfonden påverkat andra
verksamheter inom ditt arbetsfält? På vilket sätt? Har det blivit
spridningseffekter, positiva synergieffekter eller har det tagit resurser från
annat? Har arbetet blivit mer verksamhetsöverskridande?
• Hur ser planerna för uppföljning och utvärdering ut? Något som redan gjorts?
Behöver ni stöd i arbetet med uppföljning och utvärdering framöver? I så fall
vilken typ av stöd?
• Har ni tankar kring förändringar/förbättringar i arbetet med sociala
investeringsfonder i Malmö stad som skulle stödja ert arbete? Vilka och hur?
• Övriga synpunkter och frågor som kommit upp under arbetets gång.
Vänliga hälsningar
Anette Levander (vikarie för Lotta Heckley)
Kvalitetscontroller
Välfärdsavdelningen
Stadskontoret
Skickat till kontaktpersoner för de befintliga fem satsningarna:
- Lena Christenson: Hela familjen, Innerstaden
- Maria Olin: Lärande hela dagen, Öster
2 (2)
-
Anette Ahlberg: Hela familjen Öster
Bruno Skärstrand: Gränsöveskridande teamet, Väster
Lina Heimer: Skolfam, Söder
Malmö stad
Stadsområdesnämnd Öster
Protokollsutdrag §112
Sammanträdestid
Plats
Ledamöter
Ersättare
Fackligt förtroendevalda
Ej närvarande
Övriga deltagare
Underskrifter
2015-06-18 kl. 17:30 - 19.45
Draken, Agnesfridsvägen 2, Malmö
Andreas Konstantinides (S), Ordförande
Sadiye Altundal (V), Vice ordförande
John Roslund (M), Andre vice ordförande
Preben Andersson (S)
Ulla-Britt Mattisson (S)
Paul Andersson (S)
Valentina Stojanovska (S)
Jannika Badin (MP)
Lena Hamilton (M)
Tea Kurt (M)
Ulla Herbert (FP)
Anders Olsson (SD)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Eyüp Kurtulmus (S)
Mira Markovinovic (S)
El-Bachir El-Idrissi (S)
Mariam Ismail Daoud (S)
Åsa Durgut (S)
Ted Shirazi (V)
Havva Karanlik-Aydin (MP)
Ingrid Gunnarson (M)
Roland Hellborg (M)
Ahmad Jaro (M)
Tobias Pålsson (M)
Peter Jangbro (SD)
Mariola Hansson (SD)
Birgitta Nimgård, Vision
Lena Hamilton (M)
Tea Kurt (M)
Mira Markovinovic (S)
Britt-Marie Pettersson, stadsområdesdirektör
Anna Pettersson Gustafsson, verksamhetscontroller
Jesper Lindkvist, nämndsekreterare
Sekreterare
............................................
Jesper Lindkvist
Ordförande
...........................................
…………………………………
Andreas Konstantinides (S)
Justerande
...........................................
John Roslund (M)
…………………………………
Paul Andersson (S)
§
105
Sammanträdet öppnas, fastställande av dagordning
Beslut
Stadsområdesnämnd Öster beslutar
att fastställa dagordningen för sammnanträdet.
Stadsområdesnämnd Öster beslutar att ärende §111 Sommartjänstgöring
Stadsområdesnämnd Östers Myndighetsutskott 2015 utgår från dagordningen.
§
112
Delrapport rörande sociala investeringsfonden – Hela Familjen Almgården
SOFÖ-2015-272
Sammanfattning
Stadsdelsförvaltning Husie sökte och beviljades 2013 medel från Sociala investeringsfonden
till projektet "Barnfamiljer på Almgården". I enlighet med ärende STK-2013-219 har nu
stadskontoret ombett de nämnder som beviljats medel att inkomma med delrapporter över
sina respektive satsningarna senast 2015-06-30.
Projektets syfte är att förbättra uppväxtvillkoren för barn på Almgården genom ökat stöd till
föräldrar att komma i sysselsättning samt genom stärkt tvärsektoriellt samarbete mellan
Individ och familj, skola och fritid.
Individ och familjeomsorgen erhöll medel motsvarande en tjänst på enheten för ekonomiskt
bi-stånd och två tjänster inom öppenvårdsenheten. Avdelningen för områdesutveckling erhöll
me-del till en fritidsledartjänst och skolan erhöll medel motsvarande en pedagogtjänst.
När ansökan gjordes i juli 2012 bodde 35 familjer på Almgården som uppbar
försörjningsstöd, 28 av dessa omfattades av projektet. Projektets arbetssätt med färre antal
ärende per handläggare och brett samarbete har bland annat lett till att åtta av de 28 hushållen
avslutats från enhet ekonomiskt bistånd. Inom öppenvården har sju ärenden med långvariga
insatser avslutats eller minskat. Förutom att familjerna i högre utsträckning än tidigare klarar
sin försörjning och livsföring i övrigt innebär det också minskade kostnader motsvarande
669 750 kr vilket är mer än den uppskattade minskade kostnaden i den ursprungliga ansökan
(som uppskattades till 407 000 kr).
Inom skolan har de barn och ungdomar som hade insatser före projektets början fortfarande
insatserna kvar, det vill säga några minskade kostnader har inte kunnat ses till följd av färre
externa placeringar.
Insatsen "fritid" syftar till att erbjuda barn social färdighetsträning samt tillgång till en
meningsfull fritid. Detta har gjorts genom Familjeklass samt genom fritidsaktiviteter så som
fotboll, dans, klättring, matlagning, musik m.m. I samtal med barnen har de själva uttryckt att
de känner sig tryggare, mindre missförstådda, lugnare, har något att se fram emot och att de
känner sig sedda.
Med hjälp av urbana stimulansmedel har stadsområdesförvaltningen utvidgat möjligheterna
för Hela Familjen, till att även omfatta familjer i Herrgården, det vill säga Hela Familjen
Öster. Enheten för försörjningsstöd har förstärkts med ytterligare tre tjänster.
Alla insatser som lyckas förhindra att barn marginaliseras eller hamnar i utanförskap är
samhälls-ekonomiskt lönsamma. Det kräver dock en speciell kunskap för att tydligt visa och
mäta framtida besparingar, en kompetens som verksamheterna saknar i dagsläget.
Beslut
Stadsområdesnämnd Öster beslutar
att godkänna "Delrapport rörande sociala investeringsfonden - Hela Familjen Almgården"
samt vidaresända densamma till kommunstyrelsen
Nima Gholam Ali Pour (SD) inkommer med ett särskilt yttrande, (bilaga 3).
John Roslund (M) inkommer med ett särskilt yttrande, (bilaga 4).
Beslutsunderlag



Ansökan sociala investeringsfonden - Hela Familjen (Barnfamiljer i Almgården)
G-AU-2015-06-08 Delrapport rörande sociala investeringsfonden – Hela Familjen
Almgården
Angående återrapportering - delrapport sociala investeringsfonden
Malmö stad
1 (11)
Stadsområdesförvaltning Öster
Datum
Tjänsteskrivelse
2015-06-01
Vår referens
Julia Magnusson
Planeringssekreterare
[email protected]
Delrapport rörande sociala investeringsfonden – Hela Familjen Almgården
SOFÖ-2015-272
Sammanfattning
Stadsdelsförvaltning Husie sökte och beviljades 2013 medel från Sociala investeringsfonden till
projektet ”Barnfamiljer på Almgården”. I enlighet med ärende STK-2013-219 har nu stadskontoret ombett de nämnder som beviljats medel att inkomma med delrapporter över sina respektive satsningarna senast 2015-06-30.
Projektets syfte är att förbättra uppväxtvillkoren för barn på Almgården genom ökat stöd till
föräldrar att komma i sysselsättning samt genom stärkt tvärsektoriellt samarbete mellan Individ
och familj, skola och fritid.
Individ och familjeomsorgen erhöll medel motsvarande en tjänst på enheten för ekonomiskt bistånd och två tjänster inom öppenvårdsenheten. Avdelningen för områdesutveckling erhöll medel till en fritidsledartjänst och skolan erhöll medel motsvarande en pedagogtjänst.
När ansökan gjordes i juli 2012 bodde 35 familjer på Almgården som uppbar försörjningsstöd,
28 av dessa omfattades av projektet. Projektets arbetssätt med färre antal ärende per handläggare
och brett samarbete har bland annat lett till att åtta av de 28 hushållen avslutats från enhet ekonomiskt bistånd. Inom öppenvården har sju ärenden med långvariga insatser avslutats eller
minskat. Förutom att familjerna i högre utsträckning än tidigare klarar sin försörjning och livsföring i övrigt innebär det också minskade kostnader motsvarande 669 750 kr vilket är mer än den
uppskattade minskade kostnaden i den ursprungliga ansökan (som uppskattades till 407 000 kr).
Inom skolan har de barn och ungdomar som hade insatser före projektets början fortfarande
insatserna kvar, det vill säga några minskade kostnader har inte kunnat ses till följd av färre externa placeringar.
Insatsen ”fritid” syftar till att erbjuda barn social färdighetsträning samt tillgång till en meningsfull fritid. Detta har gjorts genom Familjeklass samt genom fritidsaktiviteter så som fotboll,
dans, klättring, matlagning, musik m.m. I samtal med barnen har de själva uttryckt att de känner
sig tryggare, mindre missförstådda, lugnare, har något att se fram emot och att de känner sig
sedda.
SIGNERAD
2015-05-31
Med hjälp av urbana stimulansmedel har stadsområdesförvaltningen utvidgat möjligheterna för
Hela Familjen, till att även omfatta familjer i Herrgården, det vill säga Hela Familjen Öster. Enheten för försörjningsstöd har förstärkts med ytterligare tre tjänster.
Alla insatser som lyckas förhindra att barn marginaliseras eller hamnar i utanförskap är samhällsekonomiskt lönsamma. Det kräver dock en speciell kunskap för att tydligt visa och mäta framtida besparingar, en kompetens som verksamheterna saknar i dagsläget.
Förslag till beslut
Stadsområdesnämnd Öster föreslås besluta
2 (11)
att godkänna ”Delrapport rörande sociala investeringsfonden – Hela Familjen Almgården” samt
vidaresända densamma till kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
•
•
•
Angående återrapportering - delrapport sociala investeringsfonden
Ansökan sociala investeringsfonden - Hela Familjen (Barnfamiljer i Almgården)
G-AU-2015-06-08 Delrapport rörande sociala investeringsfonden – Hela Familjen Almgården
Beslutsplanering
Stadsområdesnämnd Östers arbetsutskott 2015-06-08
Stadsområdesnämnd Öster 2015-06-18
Ärendet
Inledning
Stadsdelsförvaltning Husie sökte och beviljades 2013 medel från Sociala investeringsfonden till
projektet ”Barnfamiljer på Almgården”. I enlighet med ärende STK-2013-219 har stadskontoret
ombett de nämnder som beviljats medel att inkomma med delrapporter över sina respektive
satsningar senast 2015-06-30.
Nedanstående rapport utgår från frågor sammanställda av stadskontoret avseende investeringarnas hittills uppnådda värde, resultat och effekter.
Bakgrund
Stadsdelsförvalting Husie beviljades i juli 2013 medel till ”Barnfamiljer på Almgården”. Bakgrunden till ansökan var att Almgården skiljer sig negativt i flera socioekonomiska avseenden
jämfört med övriga Malmö bland annat vad gäller arbetslöshet, försörjningsstöd samt anmälningar till socialtjänsten avseende barn som far illa.
Projektet syftar till att förbättra uppväxtvillkoren för barn i Almgården genom ökat stöd till föräldrar att komma i sysselsättning samt genom stärkt tvärsektoriellt samarbete mellan Individoch familjeomsorg, skola och fritid. Individ- och familjeomsorgen erhöll medel motsvarande en
socialsekreterartjänst på enheten för ekonomiskt bistånd och två tjänster inom öppenvårdsenheten. Avdelningen för områdesutveckling erhöll medel till en fritidsledartjänst och skolan erhöll
medel motsvarande en pedagogtjänst. Projektet kallas i korthet för ”Hela familjen” vilket också
är namnet som används i nedanstående rapport.
Vid tidpunkten för ansökan i juli 2012 bodde 35 familjer som uppbar försörjningsstöd på Almgården, 28 av har kommit att omfattas av projektet. I enlighet med ansökan är de förväntade
effekterna av insatsen:
• Stabila föräldrar med en bra balans mellan gränssättning, kärlek och värme och med en låg nivå av
konflikter i familjen
• En hemmiljö där barnen får uppmärksamhet för positiva handlingar samt har stödjande och engagerade
vuxna i sin närmiljö
• Förbättrad ekonomi där familjer försörjer sig via arbete eller studier.
• En hög närvaro i skolan med förstärkt uppmärksamhet från pedagoger och föräldrar som aktivt stödjer
3 (11)
•
och är engagerade i barnens skolgång
En meningsfull fritid för barnen, med föräldrar som engagerar sig i barnens fritid
Projektet vänder sig till familjer med långvarigt försörjningsstöd vilket innebär att familjen uppburit bistånd i minst 36 månader. Vid projektets början i juli 2013 fanns, i de 28 aktuella familjerna, sammanlagt 55 barn varav 35 barn är i skolålder och resten i förskoleåldern. 18 av de 55
barnen kommer från tre familjer med 5-7 barn vardera. Den övervägande delen av hushållen
består av ensamstående kvinnor med barn. Av de 28 hushållen var 11 aktuella för stöd inom
Individ- och familjeomsorgens öppenvårdsverksamhet.
Under projektets gång har arbetet delats upp i två spår.
•
•
Spår 1 Barnfamiljer som är i behov av insatser från Individ- och familjeomsorgen via
enheten för försörjningsstöd.
Spår 2 Barnfamiljer som är i behov av stöd och insatser från samtliga samarbetspartners
inom projektet.
Resultatredovisning
1. Vilka resultat har ni sett av insatsen så här långt? Det övergripande målet är att
stärka och förbättra livsvillkoren för barn & unga – kan ni se resultat som bidrar
till detta?
Redovisat resultat avdelningen för Individ och familj, enheten för försörjningsstöd
Av de 28 hushållen har 8 avslutats från enhet ekonomiskt bistånd.
• 1 hushåll har avslutats på grund av arbete
• 2 hushåll har avslutats på grund av studier
• 1 hushåll har avslutats på grund av försörjning via Försäkringskassan
• 1 hushåll har avslutats på klientens egen begäran
• 2 hushåll har överflyttats till annan stadsområdesförvaltning
• 1 hushåll har fått förändrade förutsättningar och ingår därför inte längre i målgruppen
för projektet, trots fortsatt biståndsbehov.
Projektets arbetssätt med färre antal ärende per handläggare och brett samarbete internt såväl
som externt har gett följande effekter i arbetet med och för klienterna:
•
•
•
•
•
Täta möten ger större utrymme för samarbete med klienter och möjlighet till hembesök,
vilket leder till bättre utredningar och större förståelse för familjens resurser och hinder.
Detta resulterar i bättre möjligheter att möta familjernas behov av stöd.
Ett utökat barnperspektiv där barnets behov lyfts fram och arbetas med.
Genomförandeplaner för alla som ingår i projektet.
Förbättrat samarbete inom projektet med bland annat Arbetsförmedlingen, sjukvården
och Jobb Malmö, vilket lett till att klienter får rätt stöd och ökar möjligheten att bli självförsörjande.
Nya behov blir synliga. Behovet av mer förebyggande arbete inom det sociala arbetet
med fokus på föräldrautbildningar och svenskundervisning har till exempel blivit synligt.
4 (11)
Redovisat resultat från avdelningen för Individ- och familjeomsorg, enheten för öppenvård:
Inom ramen för Hela familjen genomförde familjebehandlarna en inventering tillsammans med
familjen över både kortsiktiga och långsiktiga hinder som stod i vägen för föräldrarna att utvecklas i deras föräldraroller. Därefter upprättdes en genomförandeplan över arbetet med både akuta,
kortsiktiga och långsiktiga behov.
Via projektet har en mer intensiv kontakt kunnat erbjudas, för att möjliggöra arbetet med familjernas grundläggande problematik. Detta har resulterat i att ett flertal långvariga ärenden har
kunnat avslutas samt att intensiteten i kontakten med vissa familjer har minskat.
Redovisat resultat från Höjaskolan:
I skolan ser man följande effekter av arbetet med familjerna inom projektet:
• Av projektets 55 barn har 13 stycken deltagit i Familjeklass. Deltagandet i Familjeklass
innebär bland annat stärkt nätverk mellan skolan och föräldrarna samt mellan föräldrarna, utbyte av tips och idéer vilket gör att de bättre kan stödja sina barns skolgång.
•
En del av föräldrarna har själva haft en negativ skolgång. Arbetet inom Hela Familjen
har kunnat ge en mer nyanserad bild av hur skolan arbetar och vad skolan kan erbjuda
barnen, vilket har förbättrat samarbetet mellan skola och föräldrar.
•
En gemensam helhetsbild över familjernas situation, inkluderat alla familjemedlemmar,
underlättar möjligheten att undersöka alternativa former av skolgång som är bättre anpassade efter elevernas behov.
•
Ett tätare samarbete mellan skolan och Individ- och familjeomsorgen har gett positiva
resultat som att föräldraskap och barnens hemmiljö har förbättrats. Barnen omfattas av
ett skyddsnät som sträcker sig från hemmet in i skolan.
•
Ökad kunskap om barnet och barnets hela situation både i hemmet och på fritiden förmedlas vidare till lärarna vilket ger en tryggare situation för barnet i klassen då läraren har
fått större förståelse för barnets situation.
•
Ökad närvaro i skolan
•
Vissa familjer har barn som har fungerat bra från början med god närvaro. Där behöver
inte mycket göras utan det handlar om att se till att det goda arbetet fortsätter.
Redovisat resultat från avdelningen för Områdesutveckling, enheten för förebyggande och fritid
Insatsen ”fritid” har varit kopplat till 20 av de 55 barn som ingår i Hela Familjen projektet. 14 av
dessa barn har aktiverats i regelbunden fritidssysselsättning. Insatsens syfte är att erbjuda barnet/ungdomen social färdighetsträning samt tillgång till en meningsfull fritid.
5(11)
Exempel på genomförda fritidsaktiviteter är fotboll, dans, klättring, simning, boxning, kickboxning, matlagning/bakning, tv-spelsklubb, Parkour, innebandy, gym, ridning, musiklektioner, teater och mixade bollaktiviteter. Relationer har även knutits till Ungdomshuset vilket lett till att
barnen på egen hand tar sig dit och deltar i aktiviteter.
Sex barn som gått i Familjeklass har fått social färdighetsträning i samarbete mellan skolan och
fritid. Detta har underlättat inslussningen till fritidsaktiviteter då relationen mellan barnen och
fritidsledare har etablerats på skolan.
I samtal med ungdomar har de själva uttryckt att de känner sig tryggare, inte lika missförstådda,
mer omtyckta, lugnare, har något att se fram emot och att de känner sig sedda. De vuxna ger
uttryck för att de ser positiva förändringar i barnet/ungdomens självkänsla, att de blivit mer
självständiga. De tar sig själv till och genomför sina fritidsaktiviteter, de kan kommunicera bättre
i telefon, de söker information på nätet, åker kollektivt och passar tider. I takt med att barnet/ungdomen blir mer självgående så trappas insatsen ner och avslutas i samråd med barnet/ungdomen och vårdnadshavaren när behov inte längre finns.
2) I vilken utsträckning har det faktum att medlen kommit från den sociala investeringsfonden bidragit till eller hindrat arbetet med insatsen så här långt?
Arbetet med Hela Familjen innebär en möjlighet att testa ett innovativt arbetssätt. Genom färre
antal ärende per handläggare ges utrymme att på djupet arbeta mer med familjens resurser och
eventuella hinder. Den brett sammansatta projektgruppen bestående av medarbetare från försörjningsstöd, öppenvård, skola och fritid gör att varje familj ses ur ett helhetsperspektiv.
Det är lika viktigt att få möjlighet att utveckla beprövade metoder som att få möjlighet att prova
på nya när det kommer till förebyggande och främjande insatser bland barn.
3) Håller den ekonomiska kalkylen? Har ni någon uppfattning om investeringstanken
håller?
Den ursprungliga kalkylen bygger på att realisera kostnadsminskningar i försörjningsstödsbudgeten under tre år genom att barnfamiljer i projektet blir självförsörjande. Övriga kostnadsminskningar förväntades ske genom minskade kostnader i öppenvården samt i skolan genom färre
externa placeringar.
Alla insatser som lyckas förhindra att barn marginaliseras eller hamnar i utanförskap är samhällsekonomiskt lönsamma. Att tydligt kunna visa och mäta framtida kostnadsminskningar kräver
kunskap och kompetens vilken verksamheterna i dagsläget saknar.
Analyser av effekter och framtida kostnadsminskningar kopplat till tidiga/förebyggande insatser
för barn och unga, då man också ska visa på orsaken till olika effekter, är svåra att genomföra.
Något enklare är det att mäta kända skyddsfaktorer såsom delaktighet, inflytande, trygghet och
trivsel i skolan, sociala förmågor och allmän fysisk och psykisk hälsa.
Kostnadsminskningar inom enheten för försörjningsstöd
28 familjer har ingått i projektet sedan starten 2013. Enligt de ursprungliga siffrorna i projektan-
6 (11)
sökan beräknas varje barnfamilj generera ca 6 000 kr/månad i försörjningsstöd vilket motsvarar
72 000 kr/år.
28 familjer beräknas därför generera ca 2 016 000 kr/år i försörjningsstöd.
Av de åtta ärenden som har avslutats sedan projektets början har fem ärenden lett till faktiska
kostnadsminskningar.
Ärende
1 ärende har avslutats på grund av arbete
(nystarts arbete),
2 avslutades på grund av studier
1 är avslutat på grund av självförsörjning
via Försäkringskassan
1 ärende har avslutats på egen begäran
Total besparing
Besparing/år
72 000 kr
144 000 kr
72 000 kr
72 000 kr
360 000 kr
Kostnadsminskningar inom skolan:
Inga kostnadsminskningar har kunnat uppnås på grund av minskade externa placeringar från
skolans sida.
Så kallade extra resurser är knutna till barn med särskilda behov på grund av funktionsnedsättning
och inga sådana resurser är kopplade till något av barnen inom projektet. De barn/ungdomar
som hade insatser vid projektets start har fortfarande dessa insatser kvar.
Kostnadsminskningar inom enheten för öppenvård:
Inom Öppenvården har beräkningen utgått från en timkostnad på 295 kr/timme. Kostnaden
motsvarar en månadslön plus sociala avgifter och relaterade overhead-kostnader (hyra, datorer,
telefon mm) omräknad till en timpenning.
Varje insats beräknas per årsbasis med 35 veckor per år inklusive semester och andra eventuella
ombokningar. I sju ärenden har långvariga öppenvårdsinsatser kunnat avslutas eller minskas,
med en total kostnadsminskning motsvarande 309 750 kr under projektets första år.
Ärendenr
Antal behandlare
Total antal
timme i
veckan
Kostnad per
vecka för
öppenvården
Kostnad per
år för öppenvården
(kr)
(kr)
Kostnadsnadsminskning
per år
(kr)
1
2
4
1 180
41 300
41 300
2
1
2
590
20 650
20 650
3
2
2
590
20 650
20 650
7 (11)
4
2
6
1 770
61 950
61 950
5
2
6
1 770
61 950
61 950
6
2
4
1 180
41 300
41 300
7
2
6
1 770
61 950
61 950
Total kostnadsminskning (kr)
309 750
I den ursprungliga redovisningen skulle kostnadsminskningar motsvarande 407 000 kr redovisas
för 2015. Utifrån uppnådda kostnadsminskningar, via sänkt försörjningsstöd och minskade öppenvårdskostnader, har projektet uppnått en total kostnadsminskning motsvarande 669 750 kr
sedan projektstarten.
De familjer som varit med i projektet från början och finns kvar i projektet har i de flesta fall en
omfattande social problematik som kräver långsiktiga insatser vilket innebär att det kan vara
svårt att uppnå ett lika positivt ekonomiskt resultat för just denna grupp framöver. För nya familjer som deltar i projektet bedöms att motsvarande resultat ska kunna uppnås.
4.) Har arbetet som finansierats från sociala investeringsfonden påverkat andra verksamheter inom ditt arbetsfält? På vilket sätt? Har det blivit spridningseffekter, positiva
synergieffekter eller har de tagit resurser från annat? Har arbetet blivit mer verksamhetsöverskridande?
Hela Familjen var i sitt ursprung ett tvärsektoriellt samarbetsprojekt mellan Individ- och familjeomsorgen, skolan och fritid. Projektet har lett till ökad förståelse och förbättrat samarbete mellan samtliga parter. Samarbetet har även förtätats mellan Individ- och familjeomsorg, Arbetsförmedlingen och Jobb Malmö.
De två spåren som nämndes tidigare har vuxit fram under projektets gång som ett led i att få en
tydligare helhetsblick över deltagande familjers behov av insatser. Med ett minskat antal ärenden
per handläggare ökar socialsekreterarnas möjlighet att ge familjer med större behov mer råd och
stöd, vilket bedöms kunna förkorta deras väg till självförsörjning.
Med hjälp av urbana stimulansmedel har stadsområdesförvaltningen kunnat utvidgat ramarna för
Hela Familjen till att även omfatta familjer i Herrgården, Hela Familjen Öster. Enheten för försörjningsstöd har förstärkts med ytterligare tre tjänster.
Arbetet med familjer i Herrgården har fokuserat på spår 1 och försörjningsstöd under 2015, vilket lett till kostnadsminskningar motsvarande 78 000 kr under årets första fyra månader, redovisat enligt tabellen nedan.
8 (11)
JANUARI 2015:
Totalt antal Antal nya
ärende
ärende
113
11
FEBRUARI 2015:
Totalt
Antal nya
antal
ärende
ärende
111
2
MARS 2015:
Totalt
Antal nya
antal
ärende
ärende
107
0
APRIL 2015:
Totalt
Antal nya
antal
ärende
ärende
109
2
Antal
ärende i
spår 2
Avslutade
ärende
7
4
Total kostnad
för försörjningsstöd under månaden
678 000 kr
Kostnadsminskning
24 000 kr
Antal
ärende i
spår 2
Avslutade
ärende
Total kostnad
för försörjningsstöd under månaden
Kostnadsminskning
7
6
678 000 kr
36 000 kr
Antal
ärende i
spår 2
Avslutade
ärende
Total kostnad
för försörjningsstöd under månaden
Kostnadsminskning
7
0
642 000 kr
0 kr
Antal
ärende i
spår 2
Avslutade
ärende
Total kostnad
för försörjningsstöd under månaden
Kostnadsminskning
9
3
654 000 kr
18 000 kr
Total
kostnadsminsk
ning
60 000
kr
Total
kostnadsminsk
ning
60 000
kr
Total
kostnadsminsk
ning
78 000
kr
5.) Hur ser planerna för uppföljning och utvärdering ut? Något som redan gjorts? Behöver ni stöd i arbetet med uppföljning och utvärdering framöver? I så fall, vilken typ av
stöd?
Medarbetare inom Hela Familjen genomför regelbunden uppföljning av projektet på individidnivå samt uppföljning av antal ärenden inom respektive spår. Styrgruppen för Hela familjen träffas kvartalsvis och därutöver vid behov för att följa upp och utvärdera insatserna.
De beräkningar som lades fram i den ursprungliga ansökan utgår främst från uppnådda kostnadsminskningar genom sänkt försörjningsstöd. Flera av de ursprungliga 28 familjer som ingår i
projektet har en omfattande problematik och kräver intensiva och ofta långvariga insatser genom
Individ- och familjeomsorgens öppenvård. Även om det pågående arbetet kan förbättra föräld-
9 (11)
raförmågan och/eller förbättra barnens skolsituation kommer det sannolikt att dröja innan de
vuxna blir självförsörjande genom den reguljära arbetsmarknaden. Det medför att det blir allt
svårare att uppnå de förväntade kostnadsminskningarna som redovisas i det ursprungliga projektet, endast baserat på beräkning av minskat försörjningsstöd, minskade skolresurser och färre
insatser inom öppenvården.
Det stöd som projektet behöver framöver handlar främst om hjälp med att göra socioekonomiska kalkyler som kan belysa framtida samhällsvinster. Detta då det i projektet är svårt
att, genom ekonomiska kalkyler, se vad ökad närvaron i skolan eller ett förbättrat föräldraskap
ger i kostnadseffektivitet.
Nedan listas några exempel på behov av stöd i att beräkna vad de långsiktiga effekterna kan ge:
•
Ett förbättrat föräldraskap där föräldrarna har fått ett nätverk, stöd och tips från sitt deltagande i Familjeklassen eller i en COPE-utbildning.
•
Ökad tillit mellan föräldrarna och myndigheter som möjliggör en BUP-utredning som
resulterar i att barn får det stöd de behöver.
•
Förbättrad föräldraförmåga med stödjande och engagerade vuxna som stödjer sitt barn
med skolarbete, läxa och fritidsaktiviteter.
•
En förbättrad kommunikation mellan separerade föräldrar som ger barnet ökad trygghet
och lugn i skolan och i hemmet.
•
Anpassad skolgång som ger eleven bättre möjligheter att lyckas i skolan.
•
Ökad närvaro i skolan.
•
Barnet/ungdomen börjar delta i organiserade föreningsaktiviteter under sin fritid.
•
Barnet/ungdomen har efter social färdighetsträning fler verktyg för att kunna hantera sin
tillvaro på ett välfungerande sätt.
6.) Har ni tankar kring förändringar/förbättringar i arbetet med sociala investeringsfonder i Malmö stad som skulle stödja ert arbete? Vilka och hur?
De förbättringar/förändringar som Stadområdesförvaltning Öster ser behov av, bedöms utifrån
hittills uppnådda erfarenheter vara desamma för projekt ”Hela familjen” och ”Lärande hela dagen”.
Förändringar
•
Ekonomiskt utrymme för sociala investeringar som kräver längre perspektiv än några år,
bedöms i dagsläget inte att rymmas inom befintliga ekonomiska ramar utan kräver extern
finansiering.
10 (11)
•
Många medarbetare saknar kunskap om vad ’sociala investeringar’ betyder. Det är ett begrepp som används i flera sammanhang men det saknas allmän kunskap om vad det faktiskt innebär och framförallt om hur det görs i praktiken. Vidare knyts begreppet ofta till
sociala investeringsfonder med konsekvensen att det glöms bort att sociala investeringar
är ett sätt att arbeta och inte enbart en fond.
•
Investeringsfonden ska möjliggöra innovativt arbete som syftar till att förbättra människors välfärd på längre sikt. Det är viktigt att dessa fonder finns att ansöka ifrån även
under tuffa ekonomiska omständigheter och inte bara vid positivt ekonomiskt utfall.
•
Fonden har ett 100 % återbetalningskrav. Erfarenhet från andra kommuner som arbetar
med sociala investeringsfonder visar att det är ovanligt med så högt ställda krav. Detta
krav har av många setts som ett hinder vilket har resulterat i färre ansökningar, färre
godkända projekt och färre framgångsrika exempel på sociala investeringar.
•
Att ansöka till fonden är väldigt tidskrävande vilket i sig kan utgöra ett hinder. Får man
ett avslag är det mycket tid som gått till spillo. I andra kommuner finns rådgivningsgrupper som är behjälpliga vid ansökan och som även kan avfärda ansökan i ett tidigt skede
och därmed förhindra onödigt arbete. En rådgivningsgrupp kan även medföra att det
byggs upp en kompetens kring ansökningsprocessen så att det t ex produceras bättre
mallar vilket med tid ger bättre ansökningar. Fler ansökningar kommer fram och individer och verksamheter uppmanas till större kreativitet.
•
När en socioekonomisk beräkning görs på framtida besparingar av t.ex. en tidig insats
för ungdomar med avvikande beteende redan under lågstadiet kommer kommunen att
bära kostnaderna för insatsen. Besparingen däremot kommer troligtvis att synas hos
myndigheter som t ex. försäkringskassan, rättsväsendet, polisen, arbetsförmedlingen och
sjukvården. Om effekterna av tidiga insatser är övertygande i kombination med en god
dialog med andra myndigheter är det kanske möjligt att realisera investeringsfonder mellan flera myndigheter.
•
Det är viktigt med insatser som möjliggör för medarbetare att ta fram innovativa idéer
och främjar en kultur som uppmuntrar intraprenörskap. Många medarbetare har troligtvis förslag på innovativa lösningar som kan spara pengar, tid och medföra skillnader för
Malmöbor.
•
Inte sällan förändras ett projekts förutsättningar under projektets gång såsom organisation, budget eller omvärld. Det är därför viktigt att det finns möjlighet till flexibilitet inom
en annars fyrkantiga projektram t ex gällande måluppfyllelse.
Förbättringsförslag
•
Verksamheterna behöver utökat stöd med att ta fram socio-ekonomiska beräkningar.
För att på ett övertygande sätt visa på framtida kostnadsminskningar måste man kunna
ta fram specifika beräkningar och inte endast utgå från Skandias övergripande beräkningsmodell.
11 (11)
•
Att ha inbyggda mätkriterier som är specialanpassade för varje projekt kräver en designkompetens som inte alla besitter. Vidare krävs bra effektmätning och tillgång till följeforskning vilket blir en betydande budgetpost om det köps in externt. Den resurs som i
dagsläget finns inom FoU avseende social hållbarhet är inte tillräcklig för att vara behjälplig i alla investeringsprojekt. En egen följeforskningskompetens inom staden skulle
möjliggöra att evidensbaserade metoder kan tas fram samt att kunskap om framgångsrika
metoder kan spridas på ett strukturerat sätt.
Ansvariga
Avdelningschef Marie Hendra
Malmö stad
Stadskontoret
Datum
2015-02-06
Lena Christenson, Maria Olin, Anette Ahlberg,
Bruno Skärstrand, Lina Heimer
Vår referens
Anette Levander
Direkttelefon
040- 34 40 27
Delrapport 2015 sociala investeringsfonden
I ärende STK-2013-219 beslutades att: ”anmoda de nämnder som beviljats medel att inkomma
med delrapporter över de respektive satsningarna senast 2015-06-30.”
Från stadskontorets sida sammanställer vi i vår tur rapporterna till KS för uppföljning
av Sociala investeringsfondens värde och effekter. För att underlätta
återrapporteringen samt stadskontorets sammanställning har vi nedan formulerat några
frågor.
Rapporten bör beskriva hur arbetet fortskridit, utmaningar och resultat så här långt
med fokus på följande frågor:
• Vilka resultat har ni sett av insatsen så här långt? Det övergripande målet är att
stärka och förbättra livsvillkoren för barn och unga – kan ni se resultat som
bidrar till detta?
• I vilken utsträckning har det faktum att medlen kommit från den sociala
investeringsfonden bidragit till eller hindrat arbetet med insatsen så här långt?
• Håller den ekonomiska kalkylen? Har ni någon uppfattning om
investeringstanken håller?
• Har arbetet som finansierats från sociala investeringsfonden påverkat andra
verksamheter inom ditt arbetsfält? På vilket sätt? Har det blivit
spridningseffekter, positiva synergieffekter eller har det tagit resurser från
annat? Har arbetet blivit mer verksamhetsöverskridande?
• Hur ser planerna för uppföljning och utvärdering ut? Något som redan gjorts?
Behöver ni stöd i arbetet med uppföljning och utvärdering framöver? I så fall
vilken typ av stöd?
• Har ni tankar kring förändringar/förbättringar i arbetet med sociala
investeringsfonder i Malmö stad som skulle stödja ert arbete? Vilka och hur?
• Övriga synpunkter och frågor som kommit upp under arbetets gång.
Vänliga hälsningar
Anette Levander (vikarie för Lotta Heckley)
Kvalitetscontroller
Välfärdsavdelningen
Stadskontoret
Skickat till kontaktpersoner för de befintliga fem satsningarna:
- Lena Christenson: Hela familjen, Innerstaden
- Maria Olin: Lärande hela dagen, Öster
2 (2)
-
Anette Ahlberg: Hela familjen Öster
Bruno Skärstrand: Gränsöveskridande teamet, Väster
Lina Heimer: Skolfam, Söder