LOTSMODELLEN

LOTSMODELLEN
– en modell för samverkan mellan
familj, kommun och Region Skåne.
Ett samarbetsprojekt mellan Region Skåne och
Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Perstorp
och Östra Göinge kommun.
Lotsmodellen är en modell för samverkan, där barnet och familjen
står i centrum. Syftet är att samordna mål och insatser för barn
och familjer som redan har, eller skulle behöva, insatser från flera
verksamheter.
I samverkansmodellen ingår socialtjänst, barn- och ungdomshabilitering, skola, förskola, elevhälsa, barn- och ungdomspsykiatri,
omsorgsverksamheter och barnklinik. Även andra verksamheter
kan vid behov involveras. Lotsmodellen används inte vid akuta
situationer.
Alla professionella som möter en familj med behov av samordnade insatser,
kan använda sig av lotsmodellen. Det finns ett flertal lotsambassadörer som
kan vägleda och råda.
Noggranna förberedelser är avgörande för ett lyckat samarbete utifrån
modellen. Första steget är att familjen ges utförlig information om syftet och
hur arbetsgången ser ut. Därefter utformas kallelse till första nätverksmötet –
gärna gemensamt av familj och initiativtagare. Kallelsen ska utan undantag
undertecknas av vårdnadshavaren. Tidsperioden mellan kallelse och nätverksmöte är 15 arbetsdagar.
Vid det inledande nätverksmötet läggs stort fokus på familjens berättelse,
vilken har förberetts av familj och initiativtagare gemensamt. När familjen
ostört fått berätta, ges de professionella möjlighet att ställa fördjupande frågor
samt att informera om de egna insatserna. Berättelserna har som syfte att skapa
en helhet och gemensam kunskap om familjens behov.
Utmärkande för lotsmodellen är att det vid första nätverksmötet utses en lots,
som har uppdraget att stötta familjen under hela processens gång. Likaså upprättas en samordnad individuell plan SIP) eller en individuell plan (IP) under
det första mötet. Denna plan är familjens dokument, så att de lätt ska kunna
se vilka beslut som fattats och vilka som är ansvariga för att de genomförs.
Planen revideras vid varje möte.
Arbete utifrån lotsmodellen är flexibelt. Vanligen genomförs tre nätverksmöten, men antalet varierar utifrån familjens behov. Generellt sett så följs
strukturen högst upp på nästa sida, mer detaljerad information hittas på
hemsidan www.skane.se/lots. På hemsidan finns även de dokument som ska
användas.
Struktur
1. Initiativtagande och kallelse. 15 arbetsdagar innan första mötet.
2. Första nätverksmöte. Familjens berättelse i fokus. Inventeringsfas
– vad kan verksamheterna erbjuda?
3. Bedömningsfas. 4-16 veckor, beroende på utredningstid.
4. Andra nätverksmöte. Samarbetsfas – vilka insatser kan vara aktuella?
5. Genomförande. 8--6 veckor. Här kommer ofta verksamheternas
insatser igång.
6. Uppföljande möte och vidare planering. Eventuellt avslut och
utvärdering.
Professionellas erfarenheter av lotsmodellen
”… jag tro
r att föräld
rar och
bar n känn
er sig mer d
el
aktiga
när dom få
r vara med
och planera redan
från bör jan
… ”
Socialsekr
eterare,
socialtjän
sten
möär en bra etet
t
e
d
…
”
arb
, som gör tivt.
r
u
t
k
u
r
t
s
tes
t och effek
e
r
k
n
o
k
,
”
tydligt
tidsram.
Bra med
terska,
Sjukskö åne
Sk
Region
Bild och illustrationer: Colourbox.com
FAKTA Lotsmodellen
Lotsmodellen är en modell för samverkan kring barn och unga i
åldrarna 0-18 som erhåller insatser från flera olika verksamheter.
I modellen ingår förutom familjen även socialtjänst, barn- och ungdomshabilitering, skola, förskola, elevhälsa, barn- och ungdomspsykiatri och
övriga involverade. Besök gärna hemsidan www.skane.se/lots för
mer information om modell och arbetsgång. Där finns även blanketter
och kontaktuppgifter till de olika verksamheternas lotsambassadörer.
Kontakt
Jenny Parkkinen Karlsson
Arbete och välfärdsförvaltningen, Barn och Ungdom
Kristianstads kommun 291 80 Kristianstad
Tel 044-134008 alt. 0733-13 40 08
E-post [email protected]
Skane.se/lots
Region Skåne, Division Psykiatri, februari 2015.