Familjehem, handläggningsrutin

SOCIALFÖRVALTNINGEN
2015-05-13
Charlotte Bergström, 0554-194 50
[email protected]
Beslutade av SN § 84 2015-05-20
RIKTLINJER FÖR
HANDLÄGGNING AV FAMILJEHEM
KIL1000, v1.0, 2013-06-14
INDIVID-OCH FAMILJEOMSORGEN I KILS KOMMUN
Kils kommun
Postadress
Besöksadress
Telefon
0554-191 00
Bankgiro
109-6510
Box 88
Västra Torggatan 1F
Fax
0554-194 62
Plusgiro
12 21 10-0
E-post
[email protected]
Org.nr
212000-1751
665 23 Kil
Sida 1 av 9
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1. REKRYTERING AV FAMILJEHEM…………………………………….
2. INLEDANDE HEMBESÖK………………………………………………
3. BEDÖMNING……………………………………………………………..
4. FÖRDJUPAD UTREDNING……………………………………...………
5. PLACERING………………………………………………………..……..
6. ERSÄTTNING……………………………………………………………
7. AVTAL……………………………………………………………………
8. HANDLEDNING/UTBILDNING/UPPFÖLJNING………………....….
9. VÅRDNADSÖVERFLYTT…………………………………………….…
10. UPPDRAGETS AVSLUT………………………………………………
11. LITTERATUR…………………………………………………………...
Sida 2 av 9
1. REKRYTERING AV FAMILJEHEM
Familjehem kan bland annat rekryteras av familjehemshandläggare
via kommunens hemsida, via Familjehemsbanken, genom andra
uppdragstagare, via personlig kännedom eller via media.
Kils kommun skall så långt som möjligt undvika att anlita
konsultstödda familjehem.
Utgångspunkten är att familjehem ska vara utredda innan placering.
När intresseanmälningar inkommer förvaras dessa i en gemensam
pärm för uppdragstagare som finns hos 1:e socialsekreterare. Pärmen
ska kontrolleras årligen av familjehemshandläggare gällande om
intresseanmälningarna fortsatt är aktuella eller inte.
Familjehemshandläggare tar inledningsvis kontakt med intresserad
familj per telefon för ytterligare information. I samtalet inhämtas
uppgifter om familjens situation och deras tankar om uppdraget.
Informations lämnas bland annat om uppdragets innebörd, om
socialtjänstens ansvar samt ersättning. Efter samtalet görs en
bedömning av familjehemshandläggare om det är lämpligt att gå
vidare i processen med familjen och i detta fall bokas en tid in för
hembesök.
2. INLEDANDE HEMBESÖK
I första hembesöket används Socialstyrelsens intervjumaterial BRAfam för samtliga vuxna i familjen. (Vidare se handbok för BRAfam).
Familjen får skriva under samtycke för utdrag ur;
-
Socialregister/samråd/ kontakt till nuvarande boendekommun
och eventuellt tidigare boendekommuner.
Kronofogdemyndigheten.
Polisens brotts - och misstankeregister.
(OBS ! Dessa registeruppgifter ska alltid tas)
Om familjen har placering från annan kommun inhämtas samtycke
gällande samråd med denne kommun. Samtycke inhämtas även för
Sida 3 av 9
samråd från tidigare placeringskommuner samt referenspersoner.
I första hembesök lämnas familjen information om vad ett uppdrag
som familjehem innebär.
Samtal sker kring familjens egna tankar på ett eventuellt uppdrag.
Information lämnas om socialtjänstens ansvar, handläggning och
dokumentation samt om kommunens familjehemsverksamhet och
vilka lagar och förordningar som styr verksamheten. Information
lämnas om placerades barns särskilda behov av stöd och hjälp.
Information lämnas om krav och förväntningar på familjehemmet
samt andra förutsättningar som kontakt med biologiska nätverk,
ersättning, utredningsförfarande och eventuella stöd- och
hjälpinsatser.
3. BEDÖMNING
Efter hembesök görs en bedömning av familjehemshandläggare och
1:e socialsekreterare kopplat till svaren i BRA- fam intervjun,
gällande familjens lämplighet och om utredningsprocessen ska
fortgå. BRA-fams bedömning skall alltid återkopplas till familjen.
I det fallet att bedömning görs att socialnämnden ska gå vidare i
processen upprättas en familjehemsakt och en formell utredning
inleds i socialnämndens datasystem av familjehemshandläggare.
Utredning inleds med stöd av 6 kap 6 § SoL.
I det fallet där bedömningen görs att socialnämnden inte ska gå
vidare i processen informeras familjen om anledningen till detta.
Bedömningen dokumenteras i familjens akt om sådan finns,
bedömningen är inget beslut och kan i och med detta inte överklagas
av familjen. Detta gäller inte när familjehemsutredningen är kopplat
till ett speciellt barn (ex, nätverksplacering), i dessa fall inleds en
familjehemsutredningen och ett beslut om medgivande eller inte
skall fattas av socialnämndens arbetsutskott, detta beslut är
överklagningsbart.
4. FÖRDJUPAD UTREDNING
Innan ytterligare samtal bokas in med familjen görs en
registerkontroll. Kontakt tas även med tidigare/nuvarande placerings
kommun samt eventuella referensperson. Familjehemsutredningar
Sida 4 av 9
från andra kommuner, fem år tillbaka i tiden, begärs in. I de fall där
familjen inte tidigare varit familjehem används utredningsmetoden
”Kälvesten”. Metoden bygger på ett antal intervjuer med familjen
med parterna både enskilt och gemensamt. Formulär för dessa
intervjuer finns hos 1:e socialsekreterare. När all information är
inhämtad sker en tolkning av djupintervjuerna av en särskild
utbildad person. Samtalen i utredningen sker med parterna separat
och gemensamt vid flera tillfällen, på socialkontoret och i deras hem.
Samtal sker även med hemmavarande biologiska barn.
Samtalen bör innehålla information om familjens bakgrund och
nuvarande situation, om erfarenheter och kunskap om barns behov.
Samt socialtjänstens ansvar för placerade barn, samarbete kring det
placerade barnet, placerades barns hälsa och skolgång, barn i kris
och separationer, det biologiska nätverkets betydelse för placerade
barn, hur den egna familjen kan komma att påverkas och hur
vardagen som familjehem kan komma att se ut.
Efter att all information inhämtas görs en samlad bedömning av
uppgifterna och sammanställs i en familjehemsutredning. Förslag på
rubriker kan vara familjens nuvarande situation och bakgrund,
ekonomi, fritid, boende, erfarenheter av barn ect. Utredningen är en
sammanställning och en bedömning av familjens lämplighet och
resurser för att ta emot barn för stadigvarande vård och fostran.
Utredningsdokument lämnas för genomläsning till 1:e
socialsekreterare. Utredningen kommuniceras därefter med familjen
och de ges information om möjlighet till företrädare inför
beslutsfattare. Utredning lämnas sedan till socialnämndens
arbetsutskott för beslut.
Efter socialnämndens sammanträde kommuniceras familjen om
arbetsutskottets beslut. Utredningen avslutas, alla journalföring
skrivs ut och läggs i akt. Familjehem arkiveras i gula akter i arkivet.
Närståendeplacering och konsultstödda familjehem utreds på samma
sätt som beskrivits ovan. Vad gäller placeringar i konsultstödda
familjehem har socialnämnden samma ansvar som för placeringar i
”egna” familjehem. Konsultens bedömningsunderlag kan inhämtas
och vara ett underlag i socialnämndens utredning kring familjen.
5. PLACERING
Inför att familjens skall ta emot ett barn för placering sker en
matchning mellan familjens resurser och det tilltänkta barnets behov.
Sida 5 av 9
När familjen tar emot ett barn i sitt hem verkställs en insats av
familjehemssekreterare. Familjen blir då en resurs i socialnämndens
datasystem.
I familjens akt dokumenteras endast uppgifter om familjen och inga
uppgifter om det placerade barnet.
Om uppdraget inleds under utredningstid läggs familjen in som
resurs i samband med att barnets placeras i familjen. Bedömning om
en familj skall ta emot ett barn under utredningstid görs i samråd
med 1:e socialsekreterare.
Det är viktigt att familjehemssekreteraren och barnets
socialsekreterare har en tät kontakt med familjehemmet i början av
en placering.
Familjehem omfattas inte av sekretess enligt Offentlighet- och
Sekretesslagen (OSL), dock är det viktigt att informera
familjehemmet om att vara försiktig med uppgifter kring den
placerade.
6. ERSÄTTNING
När uppdraget inleds skall ersättning diskuteras med familjen enligt
SKL:s rekommendationer. Grundutrustning beviljas av 1:e
socialsekreterare. Om familjehemmet kräver ersättning högre än vad
SKL rekommenderar är det ett beslut som fattas av förvaltningschef.
Familjehemmet kan ersättas för förlorad arbetsinkomst. I övrigt vad
gäller ersättning se kommunens delegationsordning för
socialnämnden.
Ett uppdrag som familjehem berättigar inte till
arbetslöshetsersättning. Det arvode som utbetalas är en skattepliktig
inkomst och beskattas som inkomst av tjänst. Arvodet är
sjukpennings- som pensionsgrundande. Dock berättigar det inte till
tjänstepension. Omkostnadsersättningen är vare sig sjukpenningeller pensionsgrundande. Denna information ska lämnas till
familjehemmet.
7. AVTAL
Ett avtal skall skrivas mellan kommunen och familjehemmet (gäller
även konsultstödda familjehem). Avtalet skall undertecknas av
familjehemmet, 1:e socialsekreterare och av familjehemssekreterare.
Sida 6 av 9
Utbetalningen skall vara påskriven av 1:e socialsekreterare och
skickas till personalenheten för utbetalning.
Det skall tydligt framgå ur dokumentationen hur beräkningen av
ersättningen gjorts. (blankett se bilaga)
I avtalet skall det bland annat framgå att familjen skall ta kontakt
med socialtjänsten för samråd och bedömning inför nya placeringar
och om uppsägning. Det ska framgå att kommunen har en
ansvarsförsäkring, men att det är viktigt att familjehemmet tecknar
en allrisk försäkring. Det ska även framgå att omkostnaden
inkluderar barnbidrag/studiebidrag.
Avtalsmall finns under mappen "gamla IFO-mallar” på datorns
skrivbord. (blankett se bilaga)
Blankett för ersättning heter ”Arvodesersättning SoL och LSS” och
finns på kommunens Intranät under dokument/styrning,
mallar/blankett, Personal, Lön/ersättning.
8. HANDLEDNING/UTBILDNING/UPPFÖLJNING
Det är viktigt att familjehem får stöd/utbildning och handledning
gällande sitt uppdrag. Enligt nya bestämmelser i socialtjänstlagen
from januari 2013 är socialnämnden skyldig att se till att jour- och
familjehem ges möjlighet att få den utbildning de har behov av.
Hembesök i familjehemmet skall ske minst var 6:e månad av
familjehemssekreterare. Under dessa 6 månader skall
familjehemssekreteraren ha kontakt/handledning med
familjehemmet vid behov. Detta i syfte för att stötta familjen och
motverka sammanbrott i vården, samt för att tidigt kunna upptäcka
signaler på att placeringen inte fungerar eller om missförhållanden
föreligger.
Familjen erbjuds kontinuerlig utbildning/handledning under
uppdraget utifrån deras behov.
Nya familjehem skall erbjudas Socialstyrelsen
familjehemsutbildning "Ett hem att växa i".
Det är familjehemshandläggare som har kontakten med
familjehemmet.
Sida 7 av 9
9. VÅRDNADSÖVERFLYTT
När ett barn varit placerat i ett och samma familjehem i över tre år
skall ett övervägande göras gällande vårdnad om barnet. Detta
innebär att socialnämnden särskilt ska överväga om det finns skäl att
ansöka om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap 8 § FB hos
Tingsrätten. Det vill säga om barnet fått en sådan tillhörighet och
trygghet i familjehemmet att det uppfattar det som sitt eget och att
det är till barnets bästa att rådande förhållande får bestå (vidare se
kommunens riktlinjer för handläggning av barn och unga).
Om ett familjehem blir särskilt förordnade vårdnadshavare ska
socialnämnden fortsatt ersätta familjen (se kommunens
delegationsordning). Detta sker genom ett speciellt avtal mellan
socialnämnden och familjehemmet.
10. UPPDRAGETS AVSLUT
När uppdraget som familjehem avslutas sker ett avslutande samtal
med familjehemmet. En skriftlig uppsägning skickas till familjen när
uppdraget sägs upp av såväl nämnden som av familjen själv.
Uppsägningstiden för både nämnden och familjen är en månad.
Ersättning under uppsägningstiden regleras i familjehemmets avtal
(se bilaga).
Ersättningen avslutas och en blankett (se bilaga) gällande detta
skickas till personalenheten. Verkställigheten stängs och all
dokumentation lämnas för arkivering.
Sida 8 av 9
11. LITTERATUR
Från Socialstyrelsen:
- Placerade barns skolgång och hälsa – ett gemensamt ansvar.
En vägledning, som utarbetats i samarbete med Skolverket
publiceras i januari 2013.
- Ett hem att växa i, ett material för grundutbildning av
jourhem och familjehem publicerad under våren 2013.
- Barn och unga i familjehem och HVB. Handbok om
socialnämndens ansvar och uppgifter.
- Vårdnadsöverflyttningar för barn placerade i familjehem Uppföljning av lagändring enligt proposition 2002/03:53 –
Stärkt skydd till barn i utsatta situationer.
Handbok gällande BRA-fam.
Delegationsordning Socialnämnden i Kil.
Kils kommuns riktlinjer gällande handläggning av barn och
unga.
SKL:s rekommendationer om ersättning vid familjehemsvård
av barn och unga enligt SoL, LvU och LSS.
SKL:s Cirkulär 08:81 Ersättning och villkor vid
familjehemsvård av barn, unga och vuxna,
vårdnadsöverflyttningar.
Sida 9 av 9