Välkommen till skogsdag för hela familjen

SBO-NYTT
Information från Södra Skaraborg skogsbruksområde april 2015
Ordföranden har ordet
Så har vi då lagt ytterligare ett årsmöte till handlingarna, ett stort
tack till er alla som gjorde kvällen så trevlig med frågor och diskussion. Vi var 125 styck som deltog, en liten ökning mot tidigare vilket
jag tycker är jätteroligt, trots att det kolliderade med andra skogliga
sammankomster samma kväll
Från styrelsen medverkade Karin Andersson och från affärsledningen
vår skogschef Håkan Larsson, dessa beskrev det gångna året på ett
bra sätt och gav oss inblick i kommande mål och strategier .
Bland oss förtroendevalda blev det lite förändringar Ander Ivansson,
Brismene och Svante Carlsson, Sandhem hade avböjt omval, två
stycken riktiga trotjänare som jag vill ge ett stort tack till för ert arbete
i förtroenderådet under många år. Att ersätta dessa två valdes Kjell
Richardsson, Trävattna Floby och Sven Johansson, Trälshed Yllestad,
varmt välkomna i gänget.
Under mars har vi deltagit på lantbruksutställningen i Lidköping vid
Södras monter tillsammans med Norra Skaraborgs och Sollebrunn
Östs skogsbruksområden. En miniskogsdag har också genomförts
tillsammans med Götene LRF-avdelning hos Håkan Dalemo med
Roger Axelsson som ansvarig.
Lördagen den 25 april planerar vi en familjeutflykt till Vistaholm i
Floby. Där kommer att bjudas på mycket aktiviteter och information
som rör skog, naturkunskap, ekonomi och vatten. Lennart Henriksson
som senast gästade oss på vårt höstmöte kommer att medverka.
Under april och maj planerar vi som vanligt att ha skogskvällar på
olika platser inom vårt skogsbruksområde. Föreslagna ämnen är
skador på grund av angrepp av barkborre, snytbagge, törskatesvamp
och rotticka.
SkogsElmia väntar i början av juni och dit tänker vi också i år erbjuda
bussresor. Separat inbjudan kommer senare.
Höstens aktiviteter återkommer vi med i nästa Sbo-nytt men förbered
er på att vi kommer med ett nytt förslag på bussresa. Denna gång till
Forskningsstationen ASA som ligger några mil hitom Växjö.
Med en förhoppning om att alla vindfällen ska vara tillvaratagna och
eventuellt vårbruk ska vara avklarat när ni läser detta önskar jag er alla
en skön fortsättning på våren och en bra sommar.
Lars Erik Karlsson
Ordförande
Södra Skaraborg sbo
Välkommen till skogsdag
för hela familjen
Lördagen den 25 april klockan 10.00-13.00
anordnas skogsdag tillsammans med
Södra Skaraborgs sbo på Vistaholms gård
i Hällestad. Gården ligger vackert vid ån
Lidan och ägs av Anna Johansson. Hon
kommer att berätta om sina mål med
skogsägandet och vattenexperten Lennart
Henrikson lär oss mer om skogens vatten.
Övriga programpunkter är Säker Skog och
Södras värden. Södra bjuder på soppa.
Välkommen till en skogs- och vattendag
för hela familjen i vacker miljö. Separat
inbjudan har skickats ut som brevkort.
Starkt år för Södra
Södra har gjort ett starkt år 2014 och redovisar ett
rörelseresultat om 1 516 MSEK (-417). Rörelseresultat
har förbättrades med 1,9 miljarder mot föregående år.
Det starka resultatet förklaras av ett bra marknadsläge,
goda färdigvarupriser, en gynnsam valutasituation
och genomförda effektiviseringar.
– Vi är väl rustade för fortsatta investeringar i att
bygga ett ännu starkare och mer framgångsrikt Södra,
säger koncernchef Lars Idermark. För utförligare
rapport besök, skog.sodra.com.
Vinstutdelning till dig som är medlem i Södra
Styrelsen föreslår föreningsstämman en vinstdelning
till Södras medlemmar om 553 MSEK. Utdelningen på
insatskapitalet föreslås med 6 procent om 170 MSEK,
utdelning på virkesleveranserna med 8 procent om
323 MSEK och insatsemission om 60 MSEK.
10 år sedan
stormen Gudrun
Stormen Gudrun drog fram över
Götaland i januari 2005 och fällde
omkring 200 miljoner träd motsvarande 75 miljoner kubikmeter
virke. Tio år senare, är skogsbruket
åter i balans.
- Återplanteringsarbetet har hållit
hög hastighet och stormhyggena är
tillfredställande föryngrade, berättar
Göran Örlander, skogschef på Södra.
Efter ett intensivt och omfattande
arbete att upparbeta det stormfällda
virket lagrade Södra totalt över tio
miljoner kubikmeter stormvirke
samtidigt vid terminal, industri och
bilväg. Det sista terminallagrade
stormvirket hämtades från terminalen i Asige i Halland i slutet av
november 2009.
Tio procent av all skog i södra
Sverige fälldes i stormen och för
Södras medlemmar beräknades det
att 40 miljoner kubikmeter blåst ned.
Besök Skogsägarnätet, för att se en
filmad intervju med Göran Örlander,
skogschef i Södra.
Sök sponsring för
lokala kulturprojekt
Under åren 2015 och 2016 kommer Södra att
sponsra lokala kulturprojekt för att stödja olika
former av kultur- och naturvårdsinsatser. Södra
har avsatt drygt 1 miljoner kronor i syfte att
stödja insatser i kultur och naturvård inom Södras
skogsbruksområden. Beloppet som skogsbruksområdena tilldelas är baserat på områdets storlek,
som mest har ett förtroenderåd 60 000 kronor att
fördela och som lägst 20 000 kronor. Pengarna får
fördelas i poster om minst 1 000 kronor per projekt
och förtroenderåden beslutar vilka projektde önskar
ge bidrag till. Känner du till ett lokalt kulturprojekt
som är i behov av sponsring eller önskar du mer
information om detta? Kontakta ditt lokala
förtroenderåd. Kontaktuppgifter hittar du på
baksidan av detta blad.
Hur gick det med Gudrunplanteringarna?
Nu börjar det bli hög tid att se över fastigheten och planteringarna efter
stormen Gudrun. Börjar det bli dags att röja? Röjning är en lönsam investering som betalar sig redan vid första gallringen. Välröjd skog ger bra
ränta. Det är i röjning man bestämmer vilka trädslag som ska producera
virke i beståndet.
Har du beställt plantor och markberedning?
Det är nu mycket hög tid att beställa plantor och markberedning för
våren 2015. Plantor kan du med fördel beställa på Skogsägarnätet. Där
ser du direkt hur tillgången på olika plantsorter är. Naturligtvis kan du
kontakta din skogsinspektor också. Det går också bra att beställa plantor
redan nu för leverans till höstens plantering.
Nu kan du själv redigera din skogsbruksplan
Sedan 2011 finns det en webbversion av Södras Skogsägarplan –
Skogsägarplan Webb. Det innebär att du som skogsägare kan se din
skogsbruksplan via nätet. Södra är nu först ut bland skogsägarföreningarna
med att erbjuda dig som medlem redigeringsfunktion för Södras gröna
skogsbruksplan på webben. Det nya verktyget med redigeringsfunktionen
möjliggör för dig som skogsägare att själv redigera din skogsbruksplan
efter utförda åtgärder i skogen. En aktuell skogsbruksplan ger bättre
grundade beslut som i sin tur ger förutsättningar till ett mer lönsamt
skogsbruk. Verktyget är också en möjlighet för dig som certifierad skogsägare att hantera dokumentation av skogliga åtgärder.
Redigeringsbehörigheten finns för dig som har en plan upprättad av
Södra från 2012 och framåt. För att få tillgång till redigeringsbehörigheten
behöver du anmäla ditt intresse via skog.sodra.com eller kontakta Södras
medlemsservice på [email protected] eller ring 0470-891 00.
De uppdateringar som görs i webben blir ännu inte synliga i appen.
Södraskolan erbjuder ny
kurs: Digitala verktyg för
skogsbruksplanen
Södraskolan kommer att erbjuda
lärarledda kurser i verktyget Skogsägarplan Webb som också innefattar
den nya redigeringsfunktionen. Den
nya kursen kommer att visa hur du
kan arbeta med din skogsbruksplan
digitalt. Förutom genomgång av verktygen i telefon och på webb ges en
översikt av övergripande information
och användarstöd. Kursen går bland
annat igenom temakartor, utsökning
av åtgärdsbehov med hjälp av avdelningsfilter samt redigering i plan
och karta.
Din intresseanmälan kan du göra
redan idag, anmäl dig på http://skog.
sodra.com/sv/Vara-medlem/Kurser/
Sodraskolan/Intresseanmalan/
Den nya kursen är en utbildning i de
digitala verktygen och kompletterar
Södraskolans befintliga utbildning
”Skogsbruksplanens användning”.
Vill du själv lära dig funktionen
finns ett kostnadsfritt material med
användarmanualer samt filmer som
finns på skog.sodra.com under
Mina sidor.
Personalnytt
Medlemspris på ekstolpar
Den 1 maj börjar Åke Wallberg hos
oss som skogsinspektor. Åke gör
idag gröna skogsbruksplaner som
entreprenör åt Södra.
Nu har du som Södramedlem möjlighet att köpa ekstolpar från Södra Wood till ett bra pris. Ekstolpar är ett miljövänligt
alternativ till tryckimpregnerat trä och kan användas till staket, stängsel
och en mängd andra saker. Minsta antal är fullt paket och längderna säljs
fallande. Vid kapning tillkommer 150 kronor per paket.
Vi hälsar Åke varmt välkommen!
Så här beställer du:
Kontakta Charlotte Simonsson på Södra Wood. Telefon 0433-726 81 eller
e-post [email protected]
Till försäljning:
Styck
Benämning
Dimension
Längd
40
100
Ekstolpe
Ekstolpe
80x80
50x50
2.6-3.1 m
2.6-3.1 m
Pris per styck
exklusive moms
64,00 kr
29,00 kr
Avsändare: Södra, 351 89 Växjö
Förnamn Efternamn
Adressrad 1
Adressrad 2
Postnr Postadress
Land
B
Ädellövssäck
Våra ädellövträd är inte bara
vackra att se på utan spelar också
en viktig roll i bevarandet av den
biologiska mångfalden i våra
skogar. För dig som funderar på
att plantera ädellöv och vill ha en
fin blandning av trädslag erbjuder
vi våren 2015 en helt ny ädellövssäck. Säcken innehåller 25 plantor
av vardera lönn, skogsek, lind,
bok och fågelbär, det vill säga
totalt 125 plantor. Säcken kostar
895 kronor exklusive moms. Frakt
tillkommer.
125 plantor
895:-
För att göra din beställning gå in
på Mina sidor och beställ plantor,
eller kontakta din skogsinspektor.
Kontaktinformation
Skövdes verksamhetsområde, Kåsatorpsvägen 7, 541 34 Skövde
Henrik Sandström, områdeschef
Marcus Ander, produktionsledare
Daniel Klasson, skogsvårdsledare
Ulf Olsson, skogsinspektor
Lennart Karlsson, skogsinspektor
Roger Axelsson, skogsinspektor
Per Brisbo, skogsinspektor
Peter Karlsson, skogsinspektor
Martin Thor, skogsinspektor
010-471 65 20
010-471 65 21
010-471 65 12
010-471 65 13
010-471 65 14
010-471 65 15
010-471 65 16
010-471 65 17
010-471 65 18
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Förtroenderådet
Lars Erik Karlsson, ordförande
Kristian Wallin, vice ordförande
070-688 32 03
070-737 04 12
[email protected]
[email protected]
Medlemsservice
Telefontid vardagar 8.00-12.00 och 13.00-16.00
0470-891 00
[email protected]
Besök vårt Skogsägarnät skog.sodra.com