Installationsanvisning dimensionerande temperatur

Inför byte av
CTC:s Luftvärmeaggregat LVA-1
Till
PBH Produkters Luftvärmeaggregat
LVAC
Redovisningen
Gäller för hus upp till 130 m²
Dimensionerande utomhustemperatur
- 35 °C
Fyra installationsalternativ
Telefon 0511-10203
[email protected]
www.pbh.se
Installationsalternativ
Vid utbyte av CTC:s luftvärmeaggregat LVA-1 finns det några viktiga saker man måste tänka
på innan bytet sker, se nedan angivna förutsättningar och principscheman.
Dimensionerande förutsättningar
CTC:s Luftvärmeaggregat LVA-1 har ett el-batteri med en avgiven effekt på 6000 W för att
klara av husets uppvärmningsbehov och delvis värma ventilationsluften.
Uppvärmning av luften sker i två steg, förvärmningsbatteri och eftervärmningsbatteri.
CTC:s Luftvärmeaggregat LVA-1 har ett inbyggt förvärmningsbatteri som försörjs från
frånluftsvärmepumpen CTC Master 104. Detta system är ett 30% glykolblandat vatten
med propylenglykol och förvärmningsbatteriet har en avgiven effekt på upp till 2700 W.
Eftervärmningsbatteriet har en avgiven effekt på 6000 W
CTC:s Luftvärmesystem med LVA-1 och CTC Master 104 eller Master 87 som det kallas
skall vid dimensionerande utomhustemperatur ha en tilluftstemperatur på max. 60 °C.
CTC:s Luftvärmesystem LVA-1 har ett projekterat luftflöde som ligger mellan 80-110 l/s.
Luftflödet är projekterat efter husets storlek och dimensionerande utomhustemperatur.
Kanalsystemet är dimensionerat för dessa flöden.
Ersätt med likvärdiga produkter
PBH Produkter AB:s Luftvärmeaggregat LVAC finns i två utföranden enligt följande:
LVAC-E har ett eftervärmningsbatteri El på 6 kW och ett och förvärmningsbatteri för
glykolblandat vatten som ansluts till en frånluftsvärmepump. (lika CTC LVA)
LVAC-E kan även anslutas till ett värmeåtervinningsaggregat CBX-XL och en
elektrisk varmvattenberedare. I detta fall används inget förvärmningsbatteri, förvärmningen
av luften sker i värmeåtervinningsaggregatet CBX-XL
LVAC-V har två vattenbatterier som kopplas i serie. Detta aggregat används när det
ansluts till ett vattenburet system.
LVAC-V kan även anslutas till ett värmeåtervinningsaggregat CBX-XL för att lösa
värmeåtervinning på ventilationen, när anslutning sker till ett vattenburet system.
Här nedan kommer några exempel på hur utbyte av CTC:s luftvärmesystem typ
LVA-1 skall ske med PBH Produkter AB:s luftvärmeaggregat LVAC
LVAC-E alternativt LVAC-V.
Principschema 1.
Produkter
Luftvärmeaggregat LVAC-E
Värmeåtervinningsaggregat CBX-XLE
Varmvattenberedare 200 liter
Dimensionerande förutsättningar vid rumstemperatur på 20°C
och dimensionerande utomhustemperatur – 35°C.
Hus upptill 130 m² ( ca 110 m² som har luftvärme)
Effektbehov värme ca 3,8 kW
Effektbehov ventilation 2,6 kW
Uteluftsflöde 40 l/s
Frånluftsflöde 46 l/s
Cirkulationsluftsflöde 50 l/s
Tilluftsflöde 90 l/s
Max. 60°C
Luftvärmeaggregat LVAC-E
Tilluftsflöde min.90 l/s max.110 l/s
55,1°C
+
Eftervärmningsbatteri
Effekt max. 6000W
Förvärmd
Tilluft 40 l/s
20°C
Avluft
Uteluft 40 l/s
-35°C
20°C
Cirkulationsflöde 50 l/s
20°C
Frånluft 46 l/s
Värmeåtervinningsaggregat
CBX-XLE Effekt max 3300 W
Varmvattenberedare 200 liter
Kontrollberäkningar. Effektbehov 3,8 kW + 2,6 kW = 6,4 kW
Funktionen i värmeåtervinningsaggregatet CBX-XLE är sådan att det vid -35°C på inkommande
uteluft så kan CBX-XLE hålla +20°C på utgående förvärmd tilluft. Temperaturen in i
Luftvärmeaggregatet LVAC-E blir i detta exempel 20°C. Effektbehovet ventilation på 2,6 kW
är täckt med CBX-XL
På LVAC väljer vi min. luftflöde 90 l/s och räcker inte detta till för att hålla önskad rumstemperatur
ökas luftflödet automatiskt i steg upp till max.110 l/s
Vilken effekt får vi ut om vi värmer upp till max. 60°C ( t1-t2) = 60-20 = 40°C
P = q x 1,2 x (t1-t2) P = 90 x 1,2 x 40 = 4320 W
Vad skall tilluftstemperaturen vara in i huset för att klara effektbehovet ?
P = q x 1,2 x (t1-t2) 3800 = 90 x 1,2 (t1-20) t1 = 55,1°C
I steg ett förvärmer vi luften i CBX-XLE och i steg två eftervärmer vi luften i LVAC-E
Beräkningarna visar att angivet system enl. principschema 1 fungerar med ovan angivna
förutsättningar. Skulle effektbehovet vara större ökas luftflödet automatiskt.
Principschema 2.
Produkter
Luftvärmeaggregat LVAC-E
Frånluftsvärmepump CTC Master 104, NIBE 200 P, IVT 595 eller likvärdig
med värmekrets för 30% glykolblandat vatten (propylenglykol).
Alt. Nibe 370, IVT 690 eller likvärdig.
Dimensionerande förutsättningar vid rumstemperatur på 20°C
och dimensionerande utomhustemperatur – 35°C.
Hus upptill 130 m² ( ca 110 m² som har luftvärme)
Effektbehov värme ca 3,8 kW
Effektbehov ventilation 2,6 kW
Uteluftsflöde 40 l/s
Frånluftsflöde 46 l/s
Cirkulationsluftsflöde 50 l/s
Tilluftsflöde 90 l/s
Max.
60°C
Luftvärmeaggregat LVAC-E
Tilluftsflöde min.90 max. 110 l/s
l/s
55,7 °C
+
20,6°C
Eftervärmningsbatteri
Effekt max. 6000W
Förvärmningsbatteri Max
effekt 2700W från FVP
Luftflöde 90 l/s
Glykolblandat vatten
30% propylenglykol
+
Uteluftsflöde
40 l/s temp.-35°C
-4,4°C
Avluft
Frånluft
46 l/s
Cirkulationsflöde
50 l/s 20°C
Frånluftsvärmepump
CTC Master 104, NIBE 200 P, IVT 595
eller likvärdig.
Alt. Nibe 370, IVT 690 eller likvärdig.
Kontrollberäkningar. Effektbehov 3,8 kW + 2,6 kW = 6,4 kW
Temperaturen in i Luftvärmeaggregatet LVAC-E blir i detta exempel -4,4 °C
Vad blir temperaturen efter förvärmningsbatteriet när max. effekt på batteriet utnyttjas ?
P = q x 1,2 x (t1-t2)
2700 = 90 x 1,2 x (t1 –(-4,4)) t1 = 20,6°C. Effektbehovet ventilation
på 2,6 kW är täckt med förvärmningsbatteriet.
På LVAC väljer vi min. luftflöde 90 l/s och räcker inte detta till för att hålla önskad rumstemperatur
ökas luftflödet automatiskt i steg upp till max.110 l/s
Vilken effekt får vi ut om vi värmer upp till max 60°C ( t1-t2) = 60-20,6 = 39,4°C
P = q x 1,2 x (t1-t2) P = 90 x 1,2 x 38,8 = 4190 W
Vad skall tilluftstemperaturen vara in i huset för att klara effektbehovet ?
P = q x 1,2 x (t1-t2) 3800 = 90 x 1,2 (t1-20,6) t1 = 55,7°C
I steg ett förvärmer vi luften i förvärmningsbatteriet med frånluftsvärmepumpen och i steg två
eftervärmer vi luften i eftervärmningsbatteriet med LVAC-E. Beräkningarna visar att angivet
system enl. principschema 2 fungerar med ovan angivna förutsättningar. Skulle effektbehovet
vara större ökas luftflödet automatiskt.
Principschema 3.
Produkter
Luftvärmeaggregat LVAC-V
Frånluftsvärmepump Nibe 370, IVT 690 eller likvärdigt med värmekrets för 30%
glykolblandat vatten (propylenglykol).
Två vattenbatterier i serie.
Dimensionerande förutsättningar vid rumstemperatur på 20°C
och dimensionerande utomhustemperatur – 35°C.
Hus upptill 130 m² ( ca 110 m² som har luftvärme)
Effektbehov värme ca 3,8 kW
Effektbehov ventilation 2,6 kW
Uteluftsflöde 40 l/s
Frånluftsflöde 46 l/s
Cirkulationsluftsflöde 50 l/s
Tilluftsflöde 90 l/s
Max.
60°C
Luftvärmeaggregat
LVAC-V
Tilluftsflöde 90-110 l/s
56,9°C
+
33°C
Eftervärmningsbatteri
Glykolblandat vatten
30% propylenglykol
Förvärmningsbatteri
+
Uteluftsflöde
40 l/s -35°C
-4,4°C
Avluft
Frånluft
46 l/s
Cirkulationsflöde
50 l/s 20°C
Frånluftsvärmepump
Nibe 370, IVT 690 eller likvärdig.
Kontrollberäkningar. Effektbehov 3,8 kW + 2,6 kW = 6,4 kW
Temperaturen in i Luftvärmeaggregatet LVAC-E blir i detta exempel -4,4°C
Förvärmningsbatteriet täcker effektbehovet för ventilation på 2,6 kW och tillför även en effekt till
värmebehovet. P = 90 x 1,2 x 13 = 1,4 kW
På LVAC väljer vi min. luftflöde 90 l/s och räcker inte detta till för att hålla önskad rumstemperatur
ökas luftflödet automatiskt i steg upp till max.110 l/s
Databeräkning visar när ingående temp. är 60°C till eftervärmningsbatteriet så blir returtemperaturen
51,7°C vilket då är ingående temperatur till förvärmningsbatteriet och returtemperaturen blir då 38,5°C
Lufttemperaturen efter förvärmningsbatteriet blir 33°C och vid eftervärmningsbatteriet 56,9°C .
Avgiven effekt på förvärmningsbatteriet 4,17 kW och avgiven effekt på eftervärmningsbatteriet 2,67 kW
Tillförd effekt för värme och ventilationen blir 4,17 kW + 2,67 kW = 6,84 kW vilket är mera än totala
effektbehovet på 6,4 kW
I detta vattenburna system använder vi två vattenbatterier kopplat i serie som förvärmning och
eftervärmning av luften. Beräkningarna visar att angivet system enl. principschema 3 fungerar
med ovan angivna förutsättningar. Skulle effektbehovet vara större ökas luftflödet automatiskt.
Principschema 4.
Produkter
Luftvärmeaggregat LVAC-V
Värmeåtervinningsaggregat CBX-XLE
Fjärrvärme, Bergvärmepump, Uteluftsvärmepump luft/vatten eller likvärdigt
Dimensionerande förutsättningar vid rumstemperatur på 20°C
och dimensionerande utomhustemperatur – 35°C.
Hus upptill 130 m² ( ca 110 m² som har luftvärme)
Effektbehov värme ca 3,8 kW
Effektbehov ventilation 2,6 kW
Uteluftsflöde 40 l/s
Frånluftsflöde 46 l/s
Cirkulationsluftsflöde 50 l/s
Tilluftsflöde 90 l/s
Eftervärmningsbatteri
Luftvärmeaggregat LVAC-V
Tilluftsflöde min. 90 l/s max.110 l/s
Max. 60°C
58,8°C
Förvärmd
Tilluft 40 l/s
20°C
Förvärmningsbatteri
+
46,4 °C
+
Avluft
Uteluft -35°C
Luftflöde 40 l/s
20°C
Cirkulationsflöde 50 l/s
20°C
Fjärrvärmecentral
Bergvärmepump
Uteluftsvärmepump luft/vatten
El-Panna eller likvärdigt
Min. tilloppstemperatur 60 °C
Frånluft 20°C
Luftflöde 46 l/s
Värmeåtervinningsaggregat
CBX-XLE Effekt max 3300 W
Kontrollberäkningar. Effektbehov 3,8 kW + 2,6 kW = 6,4 kW
Funktionen i värmeåtervinningsaggregatet CBX-XLE är sådan att det vid -35°C på inkommande
uteluft så kan CBX-XLE hålla +20°C på utgående förvärmd tilluft. Temperaturen in i
Luftvärmeaggregatet LVAC-V blir i detta exempel 20 °C. Effektbehovet ventilation på 2,6 kW
är täckt med CBX-XL
På LVAC väljer vi min. luftflöde 90 l/s och räcker inte detta till för att hålla önskad rumstemperatur ökas
luftflödet automatiskt i steg upp till max.110 l/s
Databeräkning visar när ingående temp. är 60 °C till eftervärmningsbatteriet så blir returtemperaturen
55,8 °C vilket då är ingående temperatur till förvärmningsbatteriet och returtemperaturen blir då 47,1°C
Lufttemperaturen efter förvärmningsbatteriet blir 46,4°C och vid eftervärmningsbatteriet 58,8 °C .
Avgiven effekt på förvärmningsbatteriet 2,9 kW och avgiven effekt på eftervärmningsbatteriet 1,37 kW
2,9 kW + 1,37 kW = 4,27 kW vilket är mera än effektbehovet värme på 3,8 kW
I detta vattenburna system använder vi två vattenbatterier kopplat i serie som förvärmning
och eftervärmning av luften. Beräkningarna visar att angivet system enl. principschema 4
fungerar med ovan angivna förutsättningar. Skulle effektbehovet vara större ökas luftflödet
automatiskt.