ladda hem bruksanvisning

Bruksanvisning
PreVento Lupus 13-353
2015-09-10
Artikelnummer bruksanvisning: 565 990 Innehållsförteckning Användningsområde 3 Leveransinnehåll 3 Produktbeskrivning 3 Monterings‐ och installationsinstruktioner 4 Användarinstruktioner 5 Inställning av vikt och cykeltid 5 Hand check, kontroll av inställt tryck 5 Larmfunktion 6 CPR‐funktion 6 Transportfunktion 6 Viktigt 7 Egenskaper luftpump 7 Teknisk information luftpump 8 Teknisk information madrass och överdrag 8 Rengöring och rekonditionering 9 Storlekar och artikelnummer 10 Förvaring och hoppackning 10 Källsortering 11 Underhåll och felsökningsschema 11 Garanti 11 Reklamation 12 Service 12 Märkning 12 Symbolförklaring 13 Egna noteringar 14 2 Viktigt! Läs bifogad dokumentation noggrant. 1. Användningsområde PreVento Lupus 13‐353 är en växeltrycksmadrass som används för att förebygga trycksår och som ett hjälpmedel vid behandling upp till och med kategori 3. PreVento Lupus 13‐353 är en bäddmadrass som ska placeras ovanpå befintlig madrass. Den tystgående pumpen pumpar växelvis in luft i madrassens celler, vilket gör att trycket kontinuerligt omfördelas. PreVento Lupus 13‐353 är utrustad med en statisk funktion som innebär att luften fördelas jämnt mellan cellerna. Funktionen rekommenderas att användas i samband med omvårdnadsarbete, lägesändringar och förflyttningar i och ur säng. Systemet är även utrustat med ljus och ljudlarm. Observera!  Använd madrassen efter anvisning från ansvarig ordinator.  Användning av madrassen eliminerar inte behovet av regelbundna lägesändringar.  Rekommenderad brukarvikt är 0‐180 kg.  Madrassen används förebyggande och som ett hjälpmedel vid behandling av trycksår upp till och med kategori 3.  Miljövillkor vid transport, användning och förvaring: Temperaturen bör vara mellan 5 °C och 45 °C. Luftfuktigheten bör vara mellan 15 % och 80 %.  Vid förvaring; rulla ihop madrassen från huvud‐ till fotände. Förvara aldrig mer än två madrasser ovanpå varandra. 2. Leveransinnehåll Madrassystemet består av: 1. En luftpump 2. En madrass (höjd 13 cm) 3. Ett överdrag 4. En bruksanvisning 3. Produktbeskrivning Kontrollpanel luftpump: 1. Indikatorlampa för dynamiskt läge 1
2. Indikatorlampa för statiskt läge 3. Knapp för statiskt/dynamiskt läge 4. Display för komfortinställning 5. Knapp för komfortinställning 6. Indikering för inre tryck i cellerna 7. Tryckvarningslampa 8. Strömbrytare 9. Indikatorlampa På 2
3
3 4
5
6
7
8
9
Luftpump: 10. Luftmunstycken 11. Elsladd 12. Säkring 13. Märkskylt 14. Upphängningskrokar 15. Luftfilter Madrass: 1. CPR‐ventil 2. Överdrag 3. Madrassbotten 4. Luftcell 5. Luftslangar 1
2
3
4
5
4. Monterings‐ och installationsinstruktioner Läs igenom hela bruksanvisningen innan madrassen tas i bruk. Se till att bruksanvisningen finns tillgänglig för vårdgivarna. 1. Madrassen ska placeras ovanpå befintlig madrass. Madrassen ska placeras så att slangarna och pumpen hamnar vid sängens fotände. Fixera mot den befintliga madrassen med hjälp av fästbanden i hörnen. 2. Inspektera alla luftceller och se till att de ligger horisontellt utan överlapp, samt att de är ordentligt fästa med tryckknapparna. 3. Kontrollera att CPR‐pluggen är ordentligt fasttryckt. 4. Anslut snabbkopplingarna till pumpens munstycken och försäkra dig om att de inte kan lossna. Se till att luften kan strömma fritt in i slangarna. Pumpen kan placeras på plant underlag eller hängas på t.ex. sänggaveln, med hjälp av upphängningskrokarna på pumpens undersida. 5. Anslut pumpens kontakt till ett eluttag och slå på huvudströmbrytaren på pumpens vänstra sida. Tryck därefter på strömbrytaren på pumpens kontrollpanel (Power/Mute). Nu lyser den gröna indikatorlampan som en indikation på att strömmen är på. 6. Den första fyllningen av madrassen tar ca 30 minuter. I vissa fall kan larmfunktionen utlösas under den första fyllningen. Återställ i så fall pumpen i enlighet med avsnittet ”Egenskaper luftpump” punkt: 12. 7. Lägg på överdraget på madrassen och fixera det genom att knäppa ihop blixtlåsen runt om. 4 5. Användarinstruktioner Läs igenom hela användarhandledningen innan madrassen tas i bruk. Se till att bruksanvisningen alltid finns tillgänglig för vårdgivarna. 6. Inställning av vikt och cykeltid 1. Rekommenderad brukarvikt är 0‐180 kg. Pumpen anpassar trycket efter brukarens vikt. Den gula lampan ”Pressure Monitoring” lyser tills rätt tryckinställning uppnåtts. 2. Genom att trycka på knappen ”Mode” går det att växla mellan statiskt och dynamiskt läge. 3. Om statiskt läge valts kommer ingen växling att ske, men pumpen kommer kontinuerligt att övervaka trycket i cellerna. Använd funktionen i samband med omvårdnadsarbete, lägesändringar/förflyttningar i och ur säng. 4. Om dynamiskt läge valts kommer pumpen att växla luft mellan cellgrupperna i 10 minuters cykler. Inom varje cykel kommer den första gruppen celler att fyllas med luft, därefter fylls den andra gruppen celler samtidigt som den första gruppen töms. I början på nästa cykel fylls den första gruppen celler igen osv. 5. Huvudändens tre översta celler är statiska (ständigt luftfyllda) och påverkas alltså inte av cykeltiden. 7. Hand check, kontroll av inställt tryck Hand check utförs för att kontrollera att madrassen är korrekt inställd. Detta skall genomföras regelbundet, förslagsvis en gång per arbetspass samt vid positionsändringar eller vid ändring av komfortinställningen. Stick in en flat hand under cellerna under sätet. Känn efter så att brukaren inte ”bottnar”, utan har marginal kvar till underliggande madrass. Vi rekommenderar en till två fingrars marginal. Är marginalen för liten, höj komfortinställningen till närmast övre steg. Vänta tio minuter och gör sedan en ny hand‐check. 5 8. Larmfunktion Larmfunktionen slås automatiskt på ca 30 minuter efter det att madrass och pump tagits i bruk. Om det inre trycket i cellerna sjunker under inställd nivå, kommer den röda varningslampan (Alert) att tändas och en ljudsignal att höras. Undersök i så fall madrassen och pumpen i enlighet med felsökningsschemat i slutet av bruksanvisningen, för att upptäcka eventuella skador. Kom ihåg att återställa pumpen när orsaken till larmet är åtgärdad. Ljudlarmet tystnar efter 15 sekunder men indikatorlampan fortsätter att lysa till dess att pumpen stängts av och satts på igen. Om inte luftpumpen slås av och på kommer indikatorlampan att fortsätta lysa och ljudsignalen kommer att höras igen i nästa cykel. Möjliga anledningar till det låga trycket kan vara: a) CPR‐pluggen är inte ordentligt fasttryckt. b) Luft som läcker från luftslangar eller celler. 9. CPR‐funktion I händelse av nödläge där HLR (hjärt‐ och lungräddning) måste utföras på brukaren: Dra i den röda CPR‐märkta brickan vid madrassens huvudände, så töms madrassen på luft. Stäng därefter av strömmen till pumpen genom att trycka på On/Off‐knappen. Lossa slangarna från pumpens munstycken med hjälp av snabbkopplingarna. När madrassen ska tas i bruk igen måste pluggen till CPR‐funktionen fästas på slangarna vid madrassens huvudände igen, annars kommer inte madrassen att fyllas med luft. Kom även ihåg att fästa slangarna på pumpen igen och starta om pumpen. 10. Transportfunktion Om brukaren behöver flyttas i säng kan slangarna kopplas ihop (lossas från pumpen), madrassen blir statisk och försätts i så kallat ”Transportläge”. Stäng därefter av strömmen till pumpen med On/Off‐
knappen. Lufttrycket i madrassen hålls då konstant under transporten och madrassen kommer att fortsätta vara fylld under ca 6 timmar. Vi rekommenderar enbart att denna funktion används under kortare perioder. Kom ihåg att fästa slangarna på pumpen och slå på strömmen igen då transporten är avslutad. 6 11. Viktigt • Placera aldrig en madrass ovanpå växeltrycksmadrassen. • Skydda madrassen från skarpa föremål. • Placera inte värmeelement eller dylikt i närheten av madrassen. Se alltid till att det är ordentligt avstånd mellan eventuella värmekällor och madrassen. • Använd alltid lakan tillsammans med madrassen. • Försök aldrig själv reparera eller modifiera pumpen. Reparation får endast utföras av behörig tekniker. • Akta pumpen från stötar. • Skydda alltid elektrisk utrustning från vatten. 12. Egenskaper luftpump  Tekniskt avancerad luftpump med mikroprocessor.  Elektrisk styrd luftpump med trycksensor (IPS); fyller automatiskt madrassen med luft anpassat efter brukarens kroppsvikt och övervakar kontinuerligt lufttrycket i cellerna.  Cykeltid 10 minuter, alternativt statiskt läge.  Användarvänlig kontrollpanel med enkla och lättförståeliga knappar och indikatorlampor.  Larmfunktion med både ljus‐ och ljudsignal, som reagerar vid för lågt tryck i cellerna.  Den automatiska avstängningen av pumpen bidrar även till energibesparing.  Speciellt luftfilter som renar inluften. Filtret är utbytbart utan att någon isärtagning eller hopsättning av pumpen krävs. Rekommenderad livslängd för filtret är 4‐6 månader.  Luftpumpen är designad och isolerad för att minimera ljudnivån.  Pumpens hörn är rundade av säkerhetsskäl.  Platsbesparande upphängningskrokar på baksidan av luftpumpen. 7 13. Teknisk information luftpump Artikel nr: EAN nr: Modell: Spänning: Frekvens: Strömstyrka: Effekt: Säkring: Luftmängd: Cykeltid: Mått: Vikt: Testad enligt: CE‐märkt: 570 255 7350009775229 SR353 220 V 50 Hz 0,085A 15 W 1 A 8 lit/min 10 min, statisk 0 min 22x25x10 cm 2,6 kg EN60601‐1‐2 Ja 14. Teknisk information madrass och överdrag Artikel nr madrass: EAN nr madrass: Modell madrass: Utrustad med CPR‐ventil: Utrustad med snabbkopplingar: Rekommenderad brukarvikt: Totalt antal celler: Statiska celler (vid huvudänden): Laserventilerade celler (nr 4 tom 9 från huvudänden): Material madrass: Mått: Vikt: Brandtestad enligt: Artikel nr överdrag: EAN nr överdrag: Modell överdrag: Mått: 570 245 7530009775045 SR 203 Ja Ja 0‐180 kg 16 st 3 st 6 st 4,2 kg 85/105/120x200x13 cm ISO 12952‐1, ‐2, ‐3, ‐4, SS876 00 01, EN597‐1, ‐2 570 248 7350009775076 SR 604 85/105/120x200 cm 8 15. Rengöring och rekonditionering Det är viktigt att följa nedanstående anvisningar innan produkten används igen till en ny brukare. Konsultera hygienansvarig eller Parir för hjälp och instruktioner vid osäkerhet. 15.1 Rengöring PUMP VARNING!  Öppna ej pumphuset – fara för elchock. Service och underhåll ska utföras av Parir AB Sweden eller en av denne auktoriserad servicetekniker.  Blöt inte ner eller doppa pumpen i vätska. Torka av pumpen med fuktig trasa och milt rengöringsmedel, till exempel handdiskmedel. Använd vid behov desinfektionsmedel såsom DAX ytdesinfektion eller liknande. Virkon, Perform eller Desisoft kan också användas. Om annat medel används, välj ett som inte påverkar plasten på pumphuset. MADRASSÖVERDRAG Överdraget kan torkas av med milt rengöringsmedel (till exempel handdiskmedel) och vatten eller med ett desinfektions‐ och/eller rengöringsmedel, såsom DAX ytdesinfektion eller liknande. Virkon, Perform eller Desisoft kan också användas. Avförings‐ och blodfläckar avlägsnas snarast med kallt vatten. Följ lokala anvisningar och rengöringsmedlens bruksanvisningar noggrant. Överdrag som består av flera delar skall separeras innan tvätt. De olika delarna skall tvättas med liknande färger. Rengöringsmedel innehållande klor och fenoler kan påverka PU‐ytan negativt och bör undvikas. Om klor ändå används rekommenderar vi en blandning på max 1 %. 9 15.2 Rekonditionering PUMP Se instruktion punkt 15.1. MADRASS 1. Koppla loss slangarna från pumpen och töm madrassen på luft, öppna även CPR‐pluggen. 2. Avlägsna överdrag. Se vidare punkt 15.1 för rengöring av överdrag. 3. Flytta madrassen till rent och lämpligt tvättutrymme. 4. Torka av cellerna, slangar samt CPR‐pluggen med ett rengörings‐ och/eller desinfektionsmedel, såsom DAX ytdesinfektion eller liknande. Virkon, Perform eller Desisoft kan också användas. Låt torka. 5. Torka av arbetsytorna med ett rengörings‐ och/eller desinfektionsmedel avsett för detta ändamål. 6. Sätt ihop madrassen. Om celler av något skäl lossnat från slangarna skall dessa sättas tillbaka. NOTERA! Kontrollera hygienskyddet vid varje rengöring. Är skyddet skadat skall det lagas eller bytas ut. Kontrollera även pumpen, slanganslutningar och elsladd vid rengöring. Skadade delar skall bytas ut eller lagas. 16. Storlekar och artikelnummer Storlek Artikelnr. 85x200x13 cm 570 272 Storlek Artikelnr. 105x200x13 cm 570 347 Storlek Artikelnr. 120x200x13 cm 570 348 17. Förvaring och hoppackning För att minska risken för smittspridning bör madrassen och pumpen rengöras innan de packas ihop och förvaras. Se även till att madrassen och pumpen är helt torra innan de packas ihop. Vid förvaring eller transport rekommenderar vi att madrassen töms på luft och packas ihop enligt följande. 1. Stäng av pumpen genom att trycka på Power/mute‐knappen och därefter slå av huvudströmbrytaren på pumpens vänstra sida. 2. Dra ur pumpens kontakt ur eluttaget och ta loss luftslangarna från pumpen. 3. Vänta tills madrassen tömts på luft. För snabbare tömning; dra i CPR‐brickan vid madrassens huvudände. Kom i så fall ihåg att trycka fast CPR‐pluggen igen efter avslutad tömning. 4. Vik madrassen på mitten och rulla ihop madrassen från huvud‐ till fotände. 10 18. Källsortering Pumpen källsorteras som elektriskt avfall. Madrassen och överdraget källsorteras som brännbart avfall. 19. Underhåll och felsökningsschema Gå regelbundet igenom systemet och kontrollera att inga delar blivit utslitna eller skadats. Reparation av pumpen får endast utföras av behörig tekniker. Pumpen kräver inget dagligt underhåll. För avhjälpande av mindre problem, vänligen följ felsökningsschemat nedan. Kom ihåg att alltid slå av strömbrytaren och dra ur kontakten till pumpen innan underhåll påbörjas. Problem Luftpumpen fungerar, men madrassen fylls inte. Felsökning 1. Kan luften strömma fritt in i slangarna? Har slangarna blivit böjda eller lossat? Åtgärd 1. Justera luftslangarna så att luften kan strömma fritt. 2. Läcker någon av luft‐slangarna? 2. Byt ut slangen. 3. Är slangarna/snabbkopplingarna korrekt anslutna till pumpen? 3. Anslut slangar/snabbkopplingar korrekt. 4. Läcker någon av luftcellerna? 4. Byt ut luftcellen. 5. Är CPR‐funktionen aktiverad/urdragen? 5. Tryck fast CPR‐pluggen ordentligt i slangarna. Luftpumpen fungerar inte/lamorna lyser inte. 1. Anslut elkontakten till uttaget. 1. Är elsladden ansluten till uttaget? 2. Är säkringen trasig? 2. Byt ut mot en ny 1 A säkring. Vissa luftceller har ovanligt lågt lufttryck, medan lufttrycket är normalt i de andra cellerna. 1. Kan luften strömma fritt i slangarna? Har slangarna blivit böjda? 1. Justera luftslangarna så att luften kan strömma fritt. 2. Läcker någon av luft‐slangarna? 2. Byt ut slangen. 3. Är slangarna/snabbkopplingarna korrekt anslutna till pumpen? 3. Anslut slangar/snabbkopplingar korrekt. 4. Läcker någon av luftcellerna? 4. Byt ut luftcellen. Om schemat ovan inte avhjälper problemet; vänligen kontakta Parir AB enligt nedan. 20. Garanti Garantitiden är 2 år för pump och madrass. Normalt slitage eller oaktsamhet omfattas ej av garantin. 11 21. Reklamation Inspektera produkten noggrant vid mottagandet. Reklamera omgående om någon felaktighet upptäcks eller om produkten blivit skadad under transporten. Vid reklamationsärenden, kontakta vår kundtjänst på telefon 0771‐106 600 eller e‐post [email protected] Var beredd att uppge vilken produkttyp det gäller, vid behov produktens serienummer, samt en beskrivning av felet/problemet. 22. Service Vid behov av service, kontakta vår serviceavdelning på tel 0771‐106 600 eller fax 0325‐128 40. 23. Märkning Madrass och överdrag är båda märkta med tillverkningsdatum, artikelnummer, skötsel‐ och tvättråd samt EAN‐nummer. Även en ruta för egen märkning finns på madrassen (till exempel avdelningsnummer och namn). 12 24. Symbolförklaring XXXX‐XX‐XX
Artikelnummer Tillverkare År‐Månad‐Dag Fotplacering Läs bruksanvisningen CE‐märkt enligt MDD 93/42/EEC Återvinning Kastas ej i hushållsavfall, följ instruktioner för återvinning Rekommenderad brukarvikt Brukarinformation ‐ kategori Placeras ovanpå befintlig madrass Maskintvätt 95 °C Torktumling Dropptorkning Ej strykning Avtorkning Klass II utrustning (Dubbelisolerad) Typ BF Klor Ej kemtvätt IP‐klassning 13 25. Egna noteringar 14 15 Tillverkare/Manufactured by Kontakt: Telefon: Fax: E‐post: Internet: 0771‐106 600 0325‐128 40 [email protected] www.parir.se Akuta ärenden, efter kontorstid (vardagar 16.30‐22.00 & helger 8.00‐17.00): Telefon: 0325‐101 11 Postadress: Parir AB Box 146 514 23 Tranemo Besöksadress: Fabriksgatan 5A 514 33 Tranemo Godsadress: Byns väg 4A 514 33 Tranemo Auktoriserad representant (EU): Carilex Medical GmbH Turmbergstrasse 9A 76227 Karlsruhe Tyskland Tillverkare: Suzric Enterprise Co. Ltd No 77, Keji 1st Rd, Guishan Township Taoyuan County (333) Taiwan © Parir AB, 2015 16