ĸþM icrosoft W ord - 8 8 4 5 _ 8 8 5 2 _ spisflakt

BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING TILL
HN 8845 OCH HN 8852
SPISFLÄKT M602BW/M602BSS
BRUKSANVISNING TILL HN 8845 OCH HN 8852
MODELL M602BW/M602BSS
INSTALLATION:
Denna spisfläkt kan användas antingen med en rökkanal eller genom
återcirkulation. Fläkten ska installeras minst 650 mm över elektriska ugnar,
eller minst 750 mm över gasspisar eller blandade spisar. Anslut inte
fläktens utsläpp till styr röret, som cirkulerar runt varm luft eller som
används till att ta bort rök från apparater som inte drivs med el. Var
speciellt uppmärksam, om fläkten används tillsammans med en blåslampa
eller en värmekälla, som beror på den omgivande luften eller som är
försedd med en energi som inte är elektrisk. Se därför till att ha en
ordentlig ventilation, för att garantera säker drift. Ang. installationen av
spisfläkten bör man följa gällande nationella bestämmelser.
Fläkten ska placeras på ett sådant sätt att den strömkontakt som används
(om sådan finns) är lätt tillgänglig.
ELEKTRISK ANSLUTNING
Spisfläkten är byggd i klass II, och därför bör man inte ansluta en kabel till
jorden. Anslutning till strömförsörjningen ska ske på följande sätt:
Brun = L Linje
Blå = N Neutral
Om den inte redan är monterad, montera en standardkontakt som passar
till den tekniska informationen som visas på produktbladet. I händelse av
att man måste ansluta direkt till strömförsörjning är det nödvändigt att
placera en all polig brytare mellan fläkten och strömförsörjningen med ett
avstånd på 3 m mellan kontakterna och med rätt dimension och enligt
gällande föreskrifter.
OBS: Om lamporna inte fungerar, kontrollera att de är ordentligt iskruvade!
MONTERING AV FLÄKTEN PÅ UNDERSIDAN AV ETT SKÅP
Borra 4 hål, de ska vara 6 mm i diameter i botten på skåpet som visas på
fig 1. Fläkten monteras därefter i underskåpet med 4 skruvar som passar
till detta. Fläkten är utrustad med 2 st luft utgångar, 1 st finns på ovansidan
och 1 st finns på baksidan. Båda kan användas på det sätt som man själv
önskar. Det medföljer en förbindelse ring (C ) som kan anslutas till
kontakten och en tätningspropp som täpper till luftutsläppet som inte
används.
MONTERING AV FLÄKTEN PÅ VÄGGEN
Borra 2 hål i väggen, som passar till position (B) på teckningen fig.1.
Montera därefter fläkten i de 2 hål du har borrat med hjälp av skruvar och
pluggar, som passar till den typ av vägg som du ska använda (t ex
gipsvägg, betongvägg mm.) Fläkten sätts ordentligt fast genom de två
säkerhetshålen. (Z)
ATT SKIFTA FRÅN FLÄKT MED RÖKKANAL TILL FLÄKT MED
ÅTERCIRKULATION
För att kunna utföra denna ändring (möjligt efter att fläkten har använts
med rök kanal) är det nödvändigt att man köper ett set med aktiva kolfilter.
Kolfiltret rensar luften, som åter skickas ut i köket. Filtret skall inte diskas
och användas på nytt, de bör bytas var 4:e månad. Mättnad av det aktiva
kolet beror på hur mycket man har använt fläkten, typen av matlagning och
hur ofta man rengör fettfiltret. Filtret/filter ska placeras på den extraherade
gruppen inne i fläkten, centrera kring den och rotera den 90 grader, tills
den klickar till på sin plats. Ta bort gallret. Stäng luftutgångarna (fram och
baksida) med tätningspropp, vrid spaken från höger till vänster position. Nu
är fläkten redo för att användas med återcirkulation.
ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL
Det rekommenderas att man låter fläkten vara igång ca 15 min, efter att
man är klar med matlagningen, så resterande ångor försvinner efter
matlagningen. I främre delen på fläkten finns en ON/OFF (AV/PÅ) knapp
där du kan välja ljus eller sug funktion. Fläktens effektivitet beror på hur
mycket man underhåller den – detta gäller särskilt filtret för att motverka
fett mobilisering och aktivt kolfilter. Det finns ett filter som motverkar att fett
faller ned, nätet har till uppgift att fånga upp fett partiklar som är i luften.
Detta innebär att filtret kan bli igensatt med tiden, beroende på hur ofta
fläkten används. Det rekommenderas att man rengör filtret varannan
månad på följande sätt:






Undvik att flambera mat under fläkten.
En eld utan grytor eller något annat högt upp kan vara farligt för de
filter som lätt kan fatta eld.
Håll ständigt koll under stekning på att oljan inte blir för varm och
börjar brinna.
Se till att fläkten är urkopplad innan något underhåll utförs på den.
Skador orsakade av underlåtenhet av att följa instruktionerna i denna
manual täcks inte av garantin.
Denna fläkt uppfyller EMC-direktivet 89/336EEC reviderat 92/31/EEC
och 92/68/EEC
OM NÄTSLADDEN ÄR SKADAD MÅSTE DEN BYTAS UT AV EN
AUKTORISERAD FACKMAN.
Ta bort filtret från nätet och tvätta det med en lösning av vatten
och diskmedel för att avlägsna smuts.
Skölj noga med ljummet vatten och låt det torka (utan att böja det).
När det är helt torrt, sätt tillbaka det på plats igen.
Om fläkten har ett metall filter, kan det också tvättas i en diskmaskin,
torkas och sättas tillbaka på sin plats under nätet.
För att förhindra brand bör filtret rengöras efter ovanstående anvisningar
efter högst 2 månader.
Rengör ofta fläkten och övriga ytor med en fuktig trasa med lite flytande
neutralt diskmedel utan slipämnen i.
Med hänsyn till WEEES direktiv får denna varan inte
kastas bland vanligt avfall. Den ska lämnas in på en
åter- vinningsstation. På detta sätt hjälper du till med
att rädda miljön.
Importerad av:
VARNING!!
Under vissa omständigheter kan hushållsapparater vara farliga.


Kontrollera inte filtren, medan fläkten är aktiverad
Rör inte lamporna, när fläktens lampa har varit påslagen under en
längre tid.
A/S Harald Nyborg
A Jakobsens Vænge 21
DK - 5220 Odense SØ
tryckfel.
Vi reserverar oss mot ev.