brochure

2020 Ventilationsaggregat
A
B
d
7
2
Till rummet strömmande
friskluft
Insektsgaller och
inkommande ventilationsrör
Steglöst justerbart
värmeelement
Partikelfilter F5
Inkommande
friskluft
Stomme av
MDF-skiva
Fläkt 27dBA
För sanering av!
bostäder
inkvarteringsutrymmen
kontor
När ventilationsröret
och insektsgallret är
monterat i ytterväggen
fästs monteringsramen
på väggen. Om
öppningen är större än
bottenytan på
aggregatet används
en bottenplatta.
Aggregatet trycks fast i
monteringsramen och
ansluts samtidigt tätt
mot väggen, ingen
extra anslutning för
ventilationsröret behövs.
El-anslutningen kan
vara fast eller med
stickkontakt.
Partikelfiltret filtrerar bort
damm och pollen och
det bör bytas en gång
per år. Vid filterbytet tas
aggregatet bort från
väggen och filtret
avlägsnas ur
aggregatet bakvägen.
All utrustning som
behövs vid montering:
insektsgaller,
ventilationsrör,
monteringsram och
eventuell bottenplatta.
Montering
Aggregatet monteras i ett torrt och varmt utrymme. Aggregatet monteras i allmänhet på övre delen av rummets yttervägg
t.ex. invid ett fönster. Säkerställ att luften fritt kan strömma ut ur rummet under dörren eller genom en frånluftsventil. För
friskluftsventilationsröret behövs ett hål med Ø80-125mm. I hålet monteras ett ventilationsrör med en svag lutning utåt. På
ventilationsrörets utsida monteras ett insektsgaller. Ventilationsröret tätas mot omkringliggande konstruktioner från utsidan. Fäst
monteringsramen på väggen och tryck fast aggregatet i ramen.
Bruksanvisning
Anslut nätkabeln till uttaget. När strömmen är ansluten startar fläkten på den inställda hastigheten. På nätsladden finns en
kontrollpanel. På brytaren kan värmeelementet kopplas på eller av och fläkten kan justeras mellan ½ och 1/1 hastighet.
Värmeelementet används endast då luftflödet förorsakar dragkänsla. Fläktens hastighet anpassas efter behov. För
värmeelementet finns en justerbar förbiflödesöppning. Genom att öka förbiflödet sjunker temperaturen på den inkommande
luften och energi sparas.
Tillbehör och service
Ta nätsladden ur uttaget. Lyft bort aggregatet från väggen. Filtret tas ur aggregatet från dess baksida. Det nya filtret trycks på
plats mot tätningen. Filtret byts 1-2 ggr/år
MOBAIR 2020
218
Luftflöde 12/10 dm /s *
Värmeeffekt 20...900 W
Ljudnivå 32/27 dBA
Partikelfilter F5 (F7)
Stomme av vitmålad MDF-skiva
El-anslutning 4,0 A / 230 V
5m nätkabel med ojordat uttag
121
3
318
302
278
318
!
!
!
!
!
!
!
218
202
178
* uppmätt i 10Pa undertryck
152
Till rummet strömmande luft
Insektsgaller och
friskluftsrör
Inkommande
friskluft
Stomme av
MDF-skiva
2010 fiskluftsventil
med uppvärmning
Stomme av
MDF-skiva
Till rummet
strömmande
luft
Partikelfilter Eu7
Insektsgaller och
friskluftsrör
Blandningskammare
Fläkt med
5-hastigheter
Steglöst justerbart
värmeelement
Till rummet
strömmande
luft
Inkommande
friskluft
Inkommande
friskluft
Filter F5/F7
Flälkt 27 dBA
Returluft från
rummet
2040 friskluftsaggregat
Stomme av
MDF-skiva
Returluft från
rummet
Brytare för fläkten
Värmejustering
2075 friskluftsaggregat