Broschyr Ionair 365 och 365+

UPPLEV ETT NYTT VÄLBEFINNANDE MED IONAIR 365/365+
SV: Allergier och astma har blivit allt vanligare i vårt moderna
samhälle. Luftföroreningar och dålig inomhusluft anses vara en
bakomliggande orsak. Med hjälp av joniseringsteknik kan luftrenaren
IONAIR 365/365+ effektivt rengöra och reducera partiklar i luften
såsom:
GB: Allergies and asthma have become increasingly common in
today’s modern society. Air pollution and poor indoor air quality is
considered to be an underlying cause. With the help of ionization the
air purifier IONAIR 365/365+ can effectively clean and reduce particles
in the air such as:









Pollen/ Pollen
Mögelsporer/ mold spores
Damm/ dust
Virus/ virus
Bakterier/ bacteria
Föroreningar från avgaser/ pollution from exhaust
Rök/ smoke
Lukt/ odor
Etc./ etc.
HUR GÅR DET TILL? / HOW DOES IT WORK?
SV: IONAIR 365/365+ är en utvecklad jonisator med en integrerad
kollektorplatta som kraftigt påskyndar den naturliga utfällningen av
luftens föroreningar. Naturen producerar joner oupphörligen såväl
utomhus som inomhus. I förorenad luft förbrukas dock de negativa
jonerna snabbt och räcker inte till. Vi tillför också luften en mängd nya
konstgjorda partiklar som vår kropp inte är van vid, som t.ex.
byggmaterial, elektronisk utrustning, polymer etc.
Det IONAIR 365/365+ gör är att producera ett stort antal negativa joner
som på sin väg bort från jonisatorn fångar upp partiklar som i sin tur
sedan dras till den positivt laddade kollektorplattan. På det här sättet
försvinner partiklarna mycket snabbare ur luften istället för att sväva
omkring.
Skillnaden mellan IONAIR 365 OCH 365+ är att + modellen är utvecklad
för rökare och passiva rökare och klarar av att jobba lika effektivt i luft
innehållande tjära.
GB: IONAIR 365/365 + is an advanced ionizer with an integrated collector
plate that significantly accelerates the natural deposition of air
pollutants. Nature produces ions ceaselessly both outdoors and indoors.
However, in polluted air the negative ions are not sufficient and are
quickly consumed. In addition, a variety of new artificial particles that
our body is not accustomed to, such as building materials, electronic
equipment, polymer etc., are added to the air.
What IONAIR 365/365 + does is to produce a large number of negative
ions that on its way away from the ionizer captures particles which are
then drawn to the positively charged collector plate. This way the
particles disappear quickly from the air instead of floating around.
The difference between IONAIR 365 and 365+ is that the “+” model is
developed for smokers and passive smokers enabling it to work
effectively in air containing tar.
FAKTA OM IONAIR 365/365+
Reningsmetod:
Kapacitet:
Emitterspänning:
Kollektor:
Nätspänning:
Strömförbrukning:
Mått LxBxH:
CE-Godkänd
Jonisering med integrerad kollektorplatta
Ca 85 kubikmeter
8 kV, multibel elektrod
Borstad rostfritt stål
230 V
1,1 W
160 x 100 x 65
SV: IONAIR 365/365+ arbetar tyst och dragfritt och bör vara
ständigt inkopplad utom vid rengöring. Enda skötseln består i
avtorkning av kollektorplattan med en lätt fuktad trasa när den
är dammig.
Mer information om jonisering och produkter hittar ni på
hemsidan www.ionair.se
GB: IONAIR 365/365+ works quietly and draft-free and should be
constantly plugged in, except when cleaning the device. The only
maintenance consists of wiping the collector plate with a damp
cloth when it is dusty.
You will find more information about ionizing and products on
our webpage www.ionair.se