Fresh air for the future Fresh air for the future

Fresh air for the future
e future
eurefuture
ALH/ALH1-SERIEN
e future Fresh air for the future
Frisk luft en livsnödvändighet
För att våra hus skall erbjuda en frisk och sund miljö
krävs god luftväxling. Frisk luft får oss att må bra.
I genomsnitt tillbringar vi 90 % av vår tid inomhus och mest tid tillbringar våra barn inomhus.
Luften inomhus smutsas ner av en mängd olika
ämnen: föroreningar, gaser och partiklar som vi är
mer eller mindre medvetna om. Exempel på källor
till föroreningar är flamskyddsmedel på tyger och
elektronik, rengöringsmedel, damm, mögel, pollen,
mjukgörare i plast, färger och lacker, olika lösningsmedel, radon ifrån mark och byggnadsmaterial och
även husdjur och vi människor smutsar ner luften.
I våra täta och välisolerade hus anrikas föroreningarna om ventilationen inte är tillräcklig.
Bara 20 % av våra småhus är försedda med ett
fullgott ventilationsflöde på minimum en halv luft-
omsättning per timme enligt kraven i byggnormen.
Alltså behöver många husägare förbättra en
av de viktigaste funktioner vi har, för ett friskt och
sunt boende, ventilationen.
Med Qventec ventilationsvärmeväxlare förses
huset med frisk luft i alla boytor samtidigt som
värmen hålls kvar inne.
Fres
Fresh
ai
Fresh ai
Har man sovit utomhus i skuggan en sommardag
vet man hur skönt det är att vakna på morgonen
i ett rum med bra ventilation.
Fresh air for the future Fresh a
Energikostnader
Varje byggnad behöver tillförsel av
frisk uteluft för att garantera komforten,
samtidigt kostar det att värma luften som
skall tillföras huset.
Man vill alltså undvika energiförluster och
drag ifrån kalluft.
Qventec tar bort dessa problem tack vare en
unik metod. Genom att korsvis lägga plattor av ett
mycket tunt pappersmembran som har genomgått
en serie behandlingar, delas flödena av uteluft och
avluft fullständigt. Metoden garanterar att tilluften
bara är uteluft, utan att någon effektivitet offras
under återvinningsprocessen.
Qventecs växlare ALH och ALH1 har en temperaturverkningsgrad på 72 – 91 %.
Exempel: Jämför man verkningsgraden 72 % med
effektfaktorn på en värmepump blir effektfaktorn 9,
vilket är fantastiskt bra.
Avluft
Utomhus
Uteluft
Tilluft
Inomhus
Frånluft
Fuktåtervinning
Många med välventilerade hus upplever inomhusluften som mycket torr på vintern. Man kanske får
torra läppar, torr hud och ansträngda ögon som följd.
Det beror på att kall uteluft på vintern har ett mycket
lågt vatteninnehåll, dvs är torr. Värmer man sedan
den inkommande uteluften till rumstemperatur blir
den relativa luftfuktigheten inomhus mycket låg.
Qventec återvinner fukt när det är vinter och kallt
ute. Omvänt när det är varmt ute och svalt inne, då
varm fuktig luft som kommer utifrån avfuktas.
De små mikroskopiska porerna i membranet
släpper igenom vattenånga men inte vattenlösliga
gaser som t ex väte och ammoniak. En ny specialprocess har fulländat behandlingen av pappersmembranet så genomsläppligheten av fukt ökar
och den totala verkningsgraden höjs. Dessutom
hindrar membranet oönskade gaser och läckage från
ett luftflöde till ett annat och ökar verkningsgraden
på hela värmeåtervinningsprocessen.
Membran
Frånluft
NH3
NH3
NH3
NH3
sh air for the
irir forforthethe
futu
Luft
Uteluft
Mikroskopiska porer
Gasmolekyler som är större
än vatten kan inte passera
air for the future Fresh air for the
Kombinationen av effektiv luftrening och jonisering
ALH1-modellerna är försedda med avancerad luftrening med funktioner som ozongenerator för
ozonsterilisering, UV-ljusdesinficering och jonisering av tilluften med negativa joner.
Ozonet från ozongeneratorn renar vatten, luft,
eliminerar mikroorganismer och bryter ned andra
oönskade molekyler lätt. Ozonöverskottet, som inte
reagerat med andra ämnen, ombildas till syre och
syreberikar tilluften.
UV-ljus desinficerar och eliminerar små organismer som virus, svampar bakterier mm.
Jonisering med negativa joner eliminerar farliga
gaser som tex formaldehyd, toulen, ammoniak,
koloxid, svavelföreningar, sot och pollen. Odörer av
olika slag neutraliseras. Luften berikas med negativa joner och känns friskare.
Full effekt
Funktionstabell
Filter
luftreningsteknik
Utan effekt
Jonisering med Ozon
negativa joner
Delvis effekt
UV-ljus
sterilisering
Små partiklar
Medium partiklar
Stora partiklar
Bakterier
Pollen
Svampsporer
Mögelsporer
Flyktiga gaser
Odörer
Ozonsterilisering
UV- ljus sterilisering Jonisering med negativa joner
Automatisk avstängning
AC220V/1500 mg x1
AC220V/3500 mg x1
AC220V/3500 mg x2
G18T6 x 1
G18T6 x 2
G18T6 x 3
AC220V/600 Myriad/cm3
AC220V/600 Myriad/cm3
AC220V/600 Myriad/cm3
Med LCD kontroll
Med LCD kontroll
Med LCD kontroll
Styrning, styrpanel
Styrpanelerna är enkla att hantera, förutom av och
på kan fläkthastigheten ställas i tre lägen.
ALH1-modellernas styrpanel reglerar hur lång tid
de olika luftbehandlingarna skall vara inkopplade.
Med fabriksinställning startar sterilisering 3 min/h,
desinficering 30 min/h och jonisering 30 min/h.
Det finns också en filtertimer som talar om när filtret
behöver underhållas.
Analog fjärrkontroll ALH
Digital fjärrkontroll ALH1
future
eurefuture
Fläktar, låg ljudnivå
I aggregatet sitter radialfläktar. Bladen i fläkthjulen
är nyutvecklade med tunnare blad, större avstånd
och större diameter på bladkurvan. Tack vare den
nya konstruktionen blir ljudnivån lägre och fläkten
kan leverera ett högre tryck.
Konventionella blad
Nytt blad för bättre statiskt
tryck och lägre ljudnivå
future Fresh air for the future
Flexibel installation
Qventec ALH –ALH1 kännetecknas av små inbyggnadsmått, låg vikt och låg höjd, vilket gör det
möjligt att montera dem i tak eller mellan undertak
och tak. Aggregaten återvinner både sensibel och
latent värme, därför bildas inget vatten i vätskeform
vilket medför att ingen kondensvattenledning eller
kondensavrinning behövs. Det tillåter att aggregaten kan monteras vertikalt eller horisontalt och
installeras på vägg eller ställas på golv.
Aggregaten är konstruerade för att ha alternativa riktningar på kanalerna för uteluft och avluft,
och de kan kopplas in antingen parallellt eller vinkelrätt mot kanalerna för tilluft och frånluft, vilket ökar
flexibiliteten i installationen och sparar utrymme.
Stos
Upp
Tilluft
Ner
Tilluft
Frånluft
Uteluft
Frånluft
Frånluft
Upp
Alternativ uteluft
Alternativ
avluft
Alternativ
uteluft
Tilluft
Kan skiftas
Upp
Avluft
Uteluft
Täckplåt
Anslutningarna kan skiftas.
Demontera stosen och
täckplåten ifrån standardposition. Anslutningarna kan
endast skiftas på uteluftsoch frånluftssidan.
Avluft
Alternativ avluft
Ner
Alternativ
uteluft
Alternativ
avluft
Uteluft
Avluft
Ner
Modeller
Modell
Nom.
Externt Temperatur Entalpiverk- Entalpiverk- Anslut- Dimension
luftflöde statiskt verknings- ningsgrad % ningsgrad % ning
mm
(m3/h) tryck Pa grad %
varmt rum kylt rum
mm L x B x H
Netto Ljud Ström- Märkvikt
dB(A) förbruk- ström
ning W A
ALH-15RX3
150
80
73-87
78-83
58-63
100
780x610x275
17 kg 27
75
ALH-25RX3
250
85
74-89
79-83
59-64
160
780x735x275
21 kg 32
100
ALH-35RX3
350
145
75-91
81-84
60-64
160
888x874x317
30 kg 35
212
ALH-50RX3
500
160
75-90
81-85
60-65
200
888x1016x321 33 kg 38
240
ALH-80RX3
800
140
74-90
82-85
61-65
250
1164x1004x398 60 kg 46
430
ALH1-15RX3 150
80
73-87
78-83
58-63
125
780x610x275
17 kg 27
100
ALH1-25RX3 250
85
74-89
79-83
59-64
160
780x735x275
21 kg 32
125
ALH1-35RX3 350
145
75-91
81-84
60-64
200
888x874x317
30 kg 35
242
ALH1-50RX3 500
160
75-90
81-85
60-65
200
888x1016x321 33 kg 38
280
ALH1-80RX3 800
140
74-90
82-85
61-65
250
1164x1004x398 60 kg 46
470
0,4
0,5
1
1,2
2,1
0,55
0,65
1,25
1,5
2,25
Fre
Fresh
ai
Fresh a
Luftkurvor
ALH15RX3
ALH25RX3
ALH35RX3
Fresh air for the future Fresh
Temperaturverkningsgrad
Temperaturverkningsgrad
Entalpiverkningsgrad. Varmt rum
Verkningsgrad % (Pa)
Entalpiverkningsgrad. Kylt rum
400
90
80
80
350
Entalpiverkningsgrad. Kylt rum
350
70
300
60
250
Hög
250
50
200
200
150
150
Hög
100
Medium
Låg
50
Låg
50
100
150
200
450
70
400
60
350
50
300
Hög
100
Medium
50
250
Låg
0
50
100
150
200
250
300
350
400
(m3/h)
ALH50RX3
Temperaturverkningsgrad
Entalpiverkningsgrad. Varmt rum
Verkningsgrad % (Pa)
Entalpiverkningsgrad. Varmt rum
Verkningsgrad % (Pa)
Entalpiverkningsgrad. Kylt rum
90
500
90
80
450
80
70
400
70
60
350
60
50
300
50
Entalpiverkningsgrad. Kylt rum
700
600
500
400
250
300
200
150
Hög
100
200
Medium
Låg
50
0
100
200
300
(m3/h)
400
500
600
700
100
0
200
400
600
(m3/h)
150
100
50
0
50
100
150
200
250
(m3/h)
ALH80RX3
Temperaturverkningsgrad
Låg
80
Entalpiverkningsgrad. Kylt rum
200
(m3/h)
Medium
500
250
Medium
0
Hög
90
300
60
50
Entalpiverkningsgrad. Varmt rum
Verkningsgrad % (Pa)
400
90
70
Temperaturverkningsgrad
Entalpiverkningsgrad. Varmt rum
Verkningsgrad % (Pa)
800
1000
1200
300
350
400
450
500
MKVENTMI
LJ
ÖAB
Bo
x5
0
1
8
1
4
10
5HUDDI
NGE
Te
l
e
f
o
n
/
Fa
x
:0
8
8
87
47
0
Ep
o
s
t
:i
n
f
o
@mk
v
e
n
t
mi
l
j
o
.
s
e
He
ms
i
d
a
:www.
mk
v
e
n
t
mi
l
j
o
.
s
e