Socialnämndens protokoll 2015-01-02 (PDF

TRELLEBORGS KOMMUN
Socialförvaltningen
Protokoll
Datum
2015-01-02
Innehåll
§1 Val av justerare
§2 Val av ledamöter samt ersättare till Socialnämndens arbetsutskott.
§3 Val av ordförande och vice ordförande till Arbetsutskottet
§4 Delegationsordning för Socialnämnden
§5 Information - Sammanträdestider 2015
Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11
§ 6 Information färdtjänsten
1 (8)
TRELLEBORGS KOMMUN
Socialförvaltningen
2 (8)
Protokoll
Datum
2015-01-02
Plats och tid
Socialförvaltningen 2015-01-02 kl 15.00-16.30
Beslutande
Lennart Höckert (S), ordförande
Matilda Malmgren (M)
Ben Benrabah, (SÖS), vice ordf.
Birgitta Sjögren ,(C)
Jonas Bjunö (M)
Anita Persson (SD)
Caroline Paulsson, (MP)
Gustaf Centervall (FP)
Lizian Kyréus (S)
Rikard Nilsson (S)
Catharina Blixen- Finecke (M)
Ersättare
Gun Tenggren (S)
Clas Jönsson (M)
Ann-Christine Dahlgren (SÖS)
Christel Sund (C )
Marianne Ahlgren (M)
Tobias Stjernqvist (MP)
Inger Persson (FP)
Linus Pernum (S)
Cecilia Dahl-Andersson (S)
Inger Persson (M)
Övriga närvarande
Roger Granat, avdelningschef, Camilla Ahlin, sekreterare
Justeringens plats och tid
Socialförvaltningen, den
2 januari 2015
Paragrafer
Sekreterare
Camilla Ahlin
Ordförande
Lennart Höckert (S)
Justerare
Matilda Malmgren (M)
Lizian Kyréus (S)
BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ och datum
Socialförvaltningen 2015-01-02
Datum för anslags uppsättande
2015-01-07
Datum för anslags nedtagande
2015-01-29
Förvaringsplats
Socialförvaltningen
Underskrift
Camilla Ahlin
§§ 1-6
TRELLEBORGS KOMMUN
Socialförvaltningen
Protokoll
Datum
2015-01-02
§ 1 Val av justerare
Lizian Kyréus och Matilda Malmgren utses att jämte ordförande justera dagens
protokoll. Justering äger rum i anslutning till sammanträdet den 2 januari.
Justerares signatur
Utdragsbestyrkan
3 (8)
TRELLEBORGS KOMMUN
Socialförvaltningen
Protokoll
Datum
2015-01-02
§2 Val av ledamöter samt ersättare till
Socialnämndens arbetsutskott.
Dnr SN 2014/522
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har att välja 5 ledamöter med personliga ersättare till
arbetsutskottet.
Socialnämndens arbetsutskott är beslutande i individärenden (separat
information kommer kring detta) och är nämndsförberedande.
För att bli beslutande krävs att minst 4 ledamöter är närvarande och av denna
anledning att annan ersättare än den personliga ersättaren kan kallas till
arbetsutskott om inte den personliga ersättaren kan närvara och det behöv
ytterligare ledamot en för att bli beslutsmässigt.
Ordförande begär ajournering för Kvartetten
Nämnden ajournerar sig i 15 minuter.
När mötet återupptas lämnas förslag på namn till ledamöter och personliga
ersättare till arbetsutskottet.
Beslut:
Socialnämnden beslutar, att till arbetsutskottet, för mandatperioden 2015-01-01 -- 201812-31:
- att som ledamot välja Lennart Höckert och till dennes ersättare välja Caroline Paulsson
- att som ledamot välja Matilda Malmgren och till dennes ersättare välja Jonas Bjunö
- att som ledamot välja Ben Benrabah och till dennes ersättare välja Ann-Christine
Dahlgren
- att som ledamot välja Birgitta Sjögren och till dennes ersättare välja Lizian Kyréus
- att som ledamot välja Gustaf Centervall och till dennes ersättare välja Catharina BlixenFinecke
- att vid förhinder ska ordinarie ledamot själv kalla sin personliga ersättare och
ombesörja att ersättaren får de aktuella handlingarna
- att vid personlig ersättares förhinder, meddela sekreterare som, om det är nödvändigt
för att bli beslutsmässiga, kallar annan ersättare
Protokollsanteckning
De borgliga, genom Matilda Malmgren (M och FP) samt SD genom Anita Persson, deltar
inte i beslutet och lämnar var för sig in en protokollsanteckning med anledning av att
jävsituationer kan komma att uppstå om Ben Benrabah väljs till arbetsutskottet.
Justerares signatur
Utdragsbestyrkan
4 (8)
TRELLEBORGS KOMMUN
Socialförvaltningen
Protokoll
Datum
2015-01-02
§3 Val av ordförande och vice ordförande till
Arbetsutskottet
Dnr SN 2014/524
Ärendebeskrivning:
Nämnden har att utse ordförande samt vice ordförande till arbetsutskottet.
Förslag från nämnden:
Ordförande: Lennart Höckert
Vice ordförande: Gustaf Centervall och Ben Benrabah
Nämnden beslutar att välja Lennart Höckert till ordförande i arbetsutskottet.
Nämnden ajournerar sig för förslag till vice ordförande
Efter ajournering finns två förslag till vice ordförande och ordförande ställer de
båda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat att välja Ben
Benrabah till vice ordförande i arbetsutskottet.
Votering i form av sluten omröstning begärs och genomförs.
Justerarna väljs till rösträknare.
Räkning av 11 röster visar att 6 av ledamöternas röster tillföll Ben Benrabah och
5 av rösterna tillföll Gustaf Centervall.
Beslut
Socialnämnden beslutar, att för mandatperioden 2015-0101--2018-12-31:
- till ordförande i arbetsutskottet välja Lennart Höckert
- till vice ordförande i arbetsutskottet välja Ben Benrabah
Reservation:
De borgliga (M och FP) samt SD reserverar sig mot beslutet med anledning av att
jävsituationer kan komma att uppstå om Ben Benrabah väljs till arbetsutskottet.
Justerares signatur
Utdragsbestyrkan
5 (8)
TRELLEBORGS KOMMUN
Socialförvaltningen
Protokoll
Datum
2015-01-02
§4 Delegationsordning för Socialnämnden
DnrSN 2013/161
Beslut:
Socialnämnden beslutar att anta bilagda delegationsordning för Socialnämnden.
Justerares signatur
Utdragsbestyrkan
6 (8)
TRELLEBORGS KOMMUN
Socialförvaltningen
Protokoll
Datum
2015-01-02
§5 Information - Sammanträdestider 2015,
utbildning mm
Sammanträdestider:
Arbetsutskott, måndag kl. 09:00:
12 januari, 9 februari, 16 mars, 13 april, 11 maj, 15 juni, 24 augusti, 14
september, 12 oktober, 9 november, 7 december.
Socialnämnd, måndag/tisdag kl 15:00:
2 januari (fredag), 19 januari, 24 februari, 30 mars, 28 april, 26 maj, 29 juni, 21
september, 27 oktober, 24 november, 14 december
Då alla ledamöter och ersättare har fått sina ”Trelleborgs-e-postadresser”
kommer dessa datum skickas som en inbjudan i kalendern, från
nämndssekreterare.
Utbildningar mm
Ordförande informerar om att utbildning i förvaltningens verksamheter
kommer att ges vid kommande sammanträden.
Ordförande önskar få in namn på de som vill åka på ”Välfärdsdagarna” i Lund,
som äger rum 5-6 februari.
Justerares signatur
Utdragsbestyrkan
7 (8)
Protokoll
TRELLEBORGS KOMMUN
Datum
2015-01-02
Socialförvaltningen
§ 6 Information- färdtjänsten
Avdelningschef Roger Granat informerar nämnden om gällande färdtjänstavtal
med Taxi Trelleborg.
Nämnden har i en uppföljning av avtalet ställt krav på redovisning av ett antal
punkter och om inte dessa uppfyller nämndens krav kommer det att kunna leda
till att avtalet sägs upp och en ny upphandling genomförs.
Nämnden har att ta ställning till detta vid ett kommande sammanträde.
Justerares signatur
Utdragsbestyrkan
8 (8)