Ekonomsektionens vårstämma hålls under senare delen av

Mötesprotokoll
Vårstämma 2015
Datum och tid: 2015-05-06 klockan 18:00
Plats: C305
Mötestyp: Vårstämma
Kallade: Studenter inom sektionens utbildningsområde
Närvarande:
Anna Karlsson
Ebba Jadelind
Ola Olsson Possfelt
Fredrik Hagelqvist
Erik Örtqvist
Viktor Magnusson
Saga Dannborg
Robin Westermark
Karin Isacsson
Hanna Johansson
Malcolm Thorburn
Jenny Forssell
Lovisa Hedmo
Emelie Krusing
Clifford Härstedt
Ion Väyrynen
Kevin Arnvaller
Axel Jakobsson
Niklas Andersson
Gustav Sollerud
Carl Johan Granqvist
Jonas Berglund
Sofia Hennig
Jim Andersson
Frida Emesten Rahm
Fanny-Julia Purolainen
Lovisa Gullberg
Isak Ström
Josephine Bennegren
Emma Hansson
Tim Falk
Oscar Lindqvist
Betél Isak
Julia Kolbäck
Fredrik Gellin
Thom Gustafsson
Linus Olofsson
Simon Andersson
Joakim Holmkvist
Per inledning
Genomgång av mötesformalia.
Formalia
1. Mötets öppnande
Anna Karlsson öppnade mötet.
Ekonomsektionen
En del av Luleå Studentkår
Luleå tekniska universitet
[email protected]
2. Val av ordförande
Sven-Mikael Nyström nominerad.
Stämman beslutade
Att välja Sven-Mikael Nyström till mötesordförande.
3. Val av sekreterare
Jonas Berglund nominerad.
Stämman beslutade
Att välja Jonas Berglund till mötessekreterare.
4. Val av justerare tillika rösträknare
Betél Isak nominerad.
Malcolm Thorburn nominerad.
Stämman beslutade
Att välja Betél Isak och Malcolm Thorburn till justerare tillika rösträknare.
5. Fastställande av röstlängd
Närvarande med innehavande kårmedlemskap:
37 röstberättigade.
Justering av röstlängd innan punkt 11. Val av Vice Ordförande:
34 röstberättigade.
Justering av röstlängd innan punkt 12. Val av Finansansvarig:
35 röstberättigade.
Justering av röstlängd innan punkt 13. Val av Utbildningsbevakare Internationell Ekonomi:
27 röstberättigade.
Justering av röstlängd innan punkt 14. Val av Utbildningsbevakare Fastighetsmäklare:
26 röstberättigade.
6. Godkännande av föredragningslista
Förslag på att flytta informationspunkter till före personval istället för efter fyllnadsval. Punkt
14 blir istället punkt 9 och punkt 15 blir istället punkt 10. Punkterna efter förskjuts därefter två
steg, fram till och med punkt 13.
Stämman beslutade
Att godkänna föredragningslistan med dessa ändringar.
7. Adjungeringar
Ekonomsektionen
En del av Luleå Studentkår
Luleå tekniska universitet
[email protected]
Inga adjungeringar.
8. Stämmans stadgeenliga utlysande
Stämmans kallelse var 9 april.
Fördragningslistan skickades ut 29 april.
Detta i enlighet med stadgarna.
Information
9. Rapport från styrelsen
Anna informerar om att medlemsantalet i sektionen har stigit från 29% till 35.4% under detta
verksamhetsår. Det är totalt 635 kårmedlemmar just nu.
Gustav informerar om det kommande evenemanget Yrke:Ekonom.
10. Rapport från EK6
EK6 berättar om vad som hittills hänt under verksamhetsåret. Även information om
kommande evenemang.
Personval
11. Val av Vice Ordförande
Jim Andersson nominerad.
Inga motnomineringar.
Stämman beslutade
Att välja Jim Andersson till Vice Ordförande för verksamhetsåret 2015/2016.
12. Val av Finansansvarig och Vice Näringslivsansvarig
Gustav Sollerud nominerad.
Inga motnomineringar.
Stämman beslutade
Att välja Gustav Sollerud till Finansansvarig och Vice Näringslivsansvarig för verksamhetsåret
2015/2016.
13. Val av Utbildningsbevakare Internationell Ekonomi
Fanny-Julia Purolainen nominerad.
Inga motnomineringar.
Stämman beslutade
Ekonomsektionen
En del av Luleå Studentkår
Luleå tekniska universitet
[email protected]
Att välja Fanny-Julia Purolainen till Utbildningsbevakare för Internationell Ekonomi och
masterprogrammen för verksamhetsåret 2015/2016.
14. Val av Utbildningsbevakare Fastighetsmäklare
Ingen nominerad.
Yrkande: Valberedningen fortsätter bereda val för posten och att stämman lämnar mandat
till styrelsen att välja in den som styrelsen anser lämplig för posten.
Stämman beslutade
Att Valberedningen fortsätter bereda val.
Att Ekonomsektionens styrelse har mandat att välja lämplig person till Utbildningsbevakare
för Fastighetsmäklare för verksamhetsåret 2015/2016.
Fyllnadsval
15. Val av Marknadsföringsansvarig
Kevin Arnvaller nominerad.
Inga motnomineringar.
Stämman beslutade
Att välja Kevin Arnvaller till Marknadsföringsansvarig för verksamhetsåret 2015.
Diskussion
16. Övriga frågor
Simon undrar om han kan få saft på nästa stämma.
17. Nästa möte
Ekonomsektionens styrelse kallar till nästa stämma.
18. Mötets avslutande
Sven-Mikael Nyström förklarar mötet avslutat.
Ekonomsektionen
En del av Luleå Studentkår
Luleå tekniska universitet
[email protected]
___________________________________
Sven-Mikael Nyström
Mötets Ordförande
___________________________________
Jonas Berglund
Mötets Sekreterare
___________________________________
Betél Isak
Mötets Justerare tillika rösträknare
___________________________________
Malcolm Thorburn
Mötets Justerare tillika rösträknare
Ekonomsektionen
En del av Luleå Studentkår
Luleå tekniska universitet
[email protected]
Bilaga A
Vi har valt att nominera Jim Andersson till vice ordförande.
Jim har tidigare varit vice ordförande i unga aktiesparare i Karlskrona och har vid tidigare
tillfälle hjälp till vid deltävlingen i SM i ekonomi. Jim är som person driven, anpassningsbar
och har ett helhetstänk. Det är egenskaper vi i valberedningen ser som mycket viktiga på
posten som vice ordförande. Vi tror även att Jim och Anna som är ordförande i
Ekonomsektionen kommer att komplettera varandra väl, vilket vi har lagt stor vikt på vid vårt
val av vice ordförande. Vi i valberedningen är övertygade om att Jim med sina tidigare
erfarenheter och sina personliga egenskaper kommer att göra ett utmärkt jobb i
Ekonomsektionens styrelse.
Valberedningen föreslår därför:
- Att Jim Andersson väljs till Ekonomsektionens styrelse som vice ordförande.
Vi har valt att nominera Gustav Sollerud till finansansvarig och vice
näringslivsansvarig.
Gustav är idag finansansvarig och vice näringslivsansvarig i Ekonomsektionen och har valt
att kandidera om och fortsätta arbetet på posten. Gustav är en ordningsam och
strukturerad person som har ett stort aktieintresse. Vi i valberedningen har uppmärksammat
Gustavs väl genomförda jobb under det senaste halvåret och är övertygade om att han
kommer fortsätta att genomföra ett bra arbete i Ekonomsektionens styrelse.
Valberedningen föreslår därför:
- Att Gustav Sollerud väljs till Ekonomsektionens styrelse som finansansvarig och vice
näringslivsansvarig.
Vi har valt att nominera Fanny-Julia Purolainen till posten utbildningsbevakare
för internationell ekonomi och masterprogrammen.
Fanny är idag aktiv i programrådet vilket gör att hon är väl medveten om vad posten
innebär och vad som krävs av henne. Hon har även genom sina tidigare erfarenheter
arbetat på att bygga långsiktiga relationer vilket vi ser som en viktig egenskap i arbetet kring
utbildningsfrågor eftersom det bygger på ett långsiktigt tänk. Vi i valberedningen anser att
Fanny har ett stort driv och engagemanget som behövs för posten som
utbildningsbevakare. Valberedningen anser att det är otroligt viktigt att styrelsen fungerar
ihop som grupp för att gemensamt kunna göra det som är bäst för Ekonomsektionen och vi
är övertygande om att Fanny kommer passa in bra i styrelsen.
Valberedningen föreslår därför:
- Att Fanny-Julia Purolainen väljs till Ekonomsektionens styrelse som utbildningsbevakare för
internationell ekonomi och masterprogrammen.
Ekonomsektionen
En del av Luleå Studentkår
Luleå tekniska universitet
[email protected]
Val av utbildningsbevakare för fastighetsmäklarprogrammet.
Valberedningen anser inte att någon lämplig nominering har inkommit till posten som
utbildningsbevakare för fastighetsmäklarprogrammet.
Valberedningen föreslår därför:
- Att valberedningen fortsätter att bereda val för posten som utbildningsbevakare för
fastighetsmäklarprogrammet.
Vi har valt att nominera Kevin Arnvaller till posten som informationsansvarig.
Kevin har genom tidigare erfarenheter lätt för att komma i kontakt med människor och har
många idéer. Han är en väldigt social person som gillar att vara i händelsernas centrum,
han har även grundläggande kunskaper inom Photoshop. Kevin har även planer kring bra
sätt att arbeta med ett utskott vilket vi tycker är viktigt då marknadsföringsutskottet är ett
ganska nytt utskott. Kevins egenskaper och kunskaper tror vi i valberedningen kommer bidra
till att Kevin kommer utföra ett bra arbete på posten som informationsansvarig.
Valberedningen föreslår därför:
- Att Kevin Arnvaller väljs till Ekonomsektionens styrelse som informationsansvarig.
Ekonomsektionen
En del av Luleå Studentkår
Luleå tekniska universitet
[email protected]