Ladda ner programinfo

Masterprogram i matematik 2016/2017
120 HP
UPPSALA
CAMPUS 100%
Tycker du om matematik och vill ta dina kunskaper till en ny
nivå? På masterprogrammet i matematik kommer du att få
fördjupade insikter inom några av matematikens mest
moderna och centrala forskningsområden. Du kan välja att
ägna dig åt matematisk teori eller satsa på modellering och
tillämpningar.
OM PROGRAMMET
Masterprogrammet i matematik består av tre inriktningar som fokuserar på olika matematiska områden – matematik, finansiell
matematik samt tillämpad matematik och statistik. Oavsett vilken inriktning du väljer har du stor möjlighet att välja kurser efter
intresse och på det sättet utforma en unik utbildningsprofil.
Finansiell matematik
Inom inriktningen finansiell matematik inleder du dina studier med nationalekonomi och den matematiska teorin för finansiella
derivat. Därefter läser du kurser där du vidgar dina kunskaper i matematisk statistik och matematisk analys med finansiella
tillämpningar. I utbildningen ingår dessutom omfattande datorstödda beräkningsmetoder och simuleringar av finansiella modeller.
Kombinationen av matematik, finans och beräkningsmetoder ger dig goda förutsättningar för en framgångsrik karriär inom
finanssektorn.
Som student i finansiell matematik kan du även välja att fördjupa dig i de teoretiska aspekterna av finansiell matematik. En sådan
fördjupning kommer att göra dig väl förberedd för vidare doktorandstudier om du vill satsa på en forskarkarriär.
Matematik
Inom denna inriktning kan du läsa ett brett spektrum av kurser i algebra, analys, geometri och sannolikhetsteori. Du får en
genomgripande förståelse för de logiska och konceptuella sambanden mellan de matematiska begrepp som du tidigare studerat. Å
ena sidan kommer du att se dem i ett mer generellt och modernt sammanhang, å andra sidan kommer du att studera dem i större
detalj och med större djup. På detta sätt blir dina matematikkunskaper både mer allmänna och mer användbara.
Inriktningens fokus på både bredd och djup ger dig en stark teoretisk grund som du kommer att ha stor nytta av om du väljer att
fortsätta till doktorandstudier och sikta på en forskarkarriär. Du kan också få ytterligare perspektiv på den matematiska teorin
genom att kombinera dina teoretiska studier med kurser från andra ämnesområden.
Tillämpad matematik och statistik
Om du väljer tillämpad matematik och statistik kommer du att studera den matematiska teorin för slumpfenomen och lära dig
avancerade statistiska metoder för modellering inom naturvetenskap, medicin, teknologi och ekonomi. Du kommer dessutom att
få goda kunskaper i dynamiska systemmodeller och se hur de kan användas för att förstå företeelser inom allt från biologi och fysik
till ekonomi och sociologi. Efter avslutad utbildning kommer du att ha de verktyg som behövs för att beskriva verkligheten med
hjälp av matematik.
Också inom denna inriktning finns goda möjligheter till fördjupning i de matematiska aspekterna av tillämpningarna. Forskningen i
tillämpad matematik och statistik vid Uppsala universitet fokuserar på områden som tidsserieanalys och datorstödda bevis i analys.
Vi har även mer tillämpningsorienterad forskning, där forskare utvecklar matematiska modeller i biologi i nära samarbete med
biologer. Som student i tillämpad matematik och statistik kommer du därför att få en god grund till fortsätta doktorandstudier om
du väljer att satsa på en karriär inom forskning.
EXAMEN
Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med matematik eller finansiell
matematik som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en naturvetenskaplig magisterexamen (Master of
Science, 60 credits).
OM UNDERVISNINGEN
Undervisningen ges på engelska och bedrivs huvudsakligen i form av föreläsningar, lektioner och seminarier. Lärarna utgörs av
forskare från matematiska institutionen.
Institutionens forskningsgrupper är mycket aktiva och har regelbundna seminarier där masterstudenterna är välkomna att delta.
Information om pågående forskning och om de olika grupperna finns på www.math.uu.se/research.
KARRIÄR
Genom att kombinera dina avancerade kunskaper i ren matematik med kurser i lämpliga ämnen (till exempel beräkningsvetenskap,
systemteknik, datavetenskap) kan du utforma en unik personlig profil som ger dig möjlighet att framgångsrikt konkurrera med
civilingenjörer och naturvetare på arbetsmarknaden.
Studier i matematik förbereder dig för yrkesverksamnet inom något av de många områden i näringslivet där matematisk modellering spelar
en central roll. Matematiker finns i många branscher och arbetar ofta med prognoser och planering. Kvalificerade matematiska statistiker
har goda förutsättningar för arbete inom bland annat försäkringsbolag, banker och läkemedelsföretag.
För finansiella matematiker har arbetsmarknaden varit god under senare år och enligt alla prognoser är framtidsutsikterna ljusa. Komplexa
finansiella instrument används numera inte bara inom finanssektorn utan också av tillverkningsföretag som försäkrar sig om framtida råvaruleveranser med hjälp av terminer och optioner i stället för att hålla stora lager. För att hantera sådana finansiella instrument räcker det inte
med traditionella kunskaper i ekonomi utan det krävs också matematiska och beräkningstekniska kunskaper på avancerad nivå.
Masterutbildningen ger dig även behörighet till en forskarutbildning i matematik, tillämpad matematik, matematisk statistik eller finansiell
matematik.
BEHÖRIGHET OCH ANMÄLAN
FINANSIELL MATEMATIK
MATEMATIK
120 högskolepoäng
120 högskolepoäng
HT16 100% Campus
HT16 100% Campus
Studieort: Uppsala
Studieort: Uppsala
Sista anmälningsdatum: 2016-04-15
Sista anmälningsdatum: 2016-04-15
Anmälningskod: UU-P1411
Anmälningskod: UU-P1415
Undervisningsspråk: engelska
Undervisningsspråk: engelska
Behörighet: Examen på grundnivå 180 hp med minst 90 hp i
Behörighet: Examen på grundnivå 180 hp med minst 90 hp i
huvudområdet matematik och kurser i sannolikhetsteori,
huvudområdet matematik.
programmeringsteknik och numerisk analys om sammanlagt
minst 20 hp.
Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande En B (med
en svensk kandidatexamen uppfyller du kravet på engelska).
Kunskaper i engelska motsvarande En B (med en svensk
Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare
kandidatexamen uppfyller du kravet på engelska).
studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför
Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare
du vill läsa programmet.
studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför
Avgifter: För dig som inte har medborgarskap i EU, EES-
du vill läsa programmet.
länderna eller Schweiz krävs anmälnings- och studieavgifter.
Avgifter: För dig som inte har medborgarskap i EU, EESländerna eller Schweiz krävs anmälnings- och studieavgifter.
TILLÄMPAD MATEMATIK OCH STATISTIK
120 högskolepoäng
HT16 100% Campus
Studieort: Uppsala
Sista anmälningsdatum: 2016-04-15
Anmälningskod: UU-P1416
Undervisningsspråk: engelska
Behörighet: Examen på grundnivå 180 hp med minst 90 hp i
huvudområdet matematik och kurser i sannolikhetsteori,
programmeringsteknik och numerisk analys om sammanlagt
minst 20 hp.
Kunskaper i engelska motsvarande En B (med en svensk
kandidatexamen uppfyller du kravet på engelska).
Urval: Urvalet baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare
studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför
du vill läsa programmet
Avgifter: För dig som inte har medborgarskap i EU, EESländerna eller Schweiz krävs anmälnings- och studieavgifter.
KONTAKT & MER INFO
Matematiska institutionen
Programansvarig: Magnus Jacobsson
Lägerhyddsvägen 1
[email protected]
Box 480, 751 06 Uppsala
Telefon: 018-471 32 78
Studievägledare: Olga Kaj [email protected]
Telefon: 018-471 32 03