Ett handtag åt handikappbowlingen

§j
|
i
l_11L d
A ..- J i
Arbetsledare Olle Jansson längst till vänster ringde upp Lionspåesideriten Sven-Erik Pihl i H uskvarna (längst till höger
fö r att få råd till att köpa det specialkonstruerade bowlingklotet som T om m y Olausson (i m itten) visar upp.
m
M
"
I
Foto: H. Falk
- Det ä r roligt och jobbigt på en och sam m a gång, tycker
Tommy Olausson, Jönköping. Tommy ä r handikappad
och rullstolsbunden - sam t bolw ingfantast.. ■!
Och i går testade Tommy e tt alldeles n y tt specialkon­
stru erat bowlingklot med ett autom atiskt handtag istäl­
let för de besvärliga hålen.
- Det går jättebra, tyckte Tommy och slog en strike
för a tt bevisa klotets funktion.
Sidan 3