Protokoll

HYLTE KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgsnämnden
Plats och tid
Beslutande
Övriga deltagare
Sammanträdesdatum
Sida
2015-05-21
1 (11)
Kommunhusets cafeteria samt hörsalen
12:30-16:05
Gunnel Johansson (S) ordförande
Agneta Johansson (FP)
Birgit Gabrielsson (S)
Tommy Edenholm (KV)
Wiveca Norén (SPI)
Dorothea Nilsson (M)
Ingemar Steneteg (C) §§32-37
Ingegerd Torhall (FP) tjänstgörande §§38-40 Erik Karlsson, revisor §37
Cecilia Harley, MAS
Stigert Winterqvist, revisor §37
Eva-Britt Andersson, enhetschef
Kristina Johansson, revisor §37
Christina Svensson, enhetschef utredare, utvecklare, nämndsekreterare
Lena Borg, enhetschef, § 37
Ove Gustavsson, revisor §37
Nina Fjellheim, enhetschef § 37
Irene Dahl, E&Y §37
Berit Johansson, enhetschef § 37
Elisabeth Lindeblad, kostchef, §37
Utses att justera
Justeringens tid
Underskrifter
Sekreterare
Paragrafer
Christina Svensson
Ordförande
Gunnel Johansson
Justerande
Tommy Edenholm
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-05-21
Datum för anslags
uppsättande
Datum för anslags
nedtagande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift
Christina Svensson
§§ 32-40
HYLTE KOMMUN
Omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida
2015-05-21
2 (12)
Ärendelista
Signatur justerare
Ärendelista
§ 32 Val av justerare
3
§ 33 Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2015 omsorgsnämnden
4
§ 34 Kost- och näringspolicy
6
§ 35 Val av personuppgiftsombud
7
§ 36 Val av representanter till lokala Brottsförebyggande rådet (BRÅ)
8
§ 37 Information 2015
9
§ 38 Meddelanden 2015
10
§ 39 Anmälan av delegeringsbeslut 2015
11
§ 40 Övriga ärenden
12
Utdragsbestyrkande
HYLTE KOMMUN
Omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida
2015-05-21
3 (12)
§ 32 Val av justerare
Dnr 2015 ON0004
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden väljer Tommy Edenholm att justera protokollet tillsammans med
ordförande Gunnel Johansson (S).
Signatur justerare
Utdragsbestyrkande
HYLTE KOMMUN
Omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida
2015-05-21
4 (12)
§ 33 Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2015
omsorgsnämnden
Dnr 2015 ON0030
Sammanfattning
Ekonomisk uppföljning till och med april 2015.
Beslutsunderlag
Uppföljning och redovisning ekonomi 4 månader
Arbetsutskottets förslag till beslut
Omsorgsnämnden har tagit del av uppföljning 4 månader
Yrkanden
Gunnel Johansson (S) yrkar, med bifall från Birgit Gabrielsson (S), Agneta Johansson (FP)
och Wiveca Norén (SPI) att omsorgsnämnden har tagit del av uppföljning 4 mån och ser
med oro på den negativa prognosen. En del av underskottet kan härledas till utebliven
kompensation om 1000 tkr för ökade kostnader gällande obekväm arbetstid.
Nämnden kommer att nogsamt följa utvecklingen och avser att göra ytterligare
genomlysningar till nästkommande nämndsammanträde.
Tommy Edenholm yrkar med bifall från Dorothea Nilsson (M), Ingemar Steneteg (C):
Det finns en osäkerhet kring prognosen efter fyra månader men också betydande,
tillkommande kostnader, som inte fanns med när budgeten fastställdes i november av
kommunfullmäktige. Det är därför inte realistiskt att omsorgsnämnden ska ha en möjlighet
att hämta hem hela underskottet i prognosen. För att undvika oro och turbulens i en välskött
organisation med dokumenterat goda resultat vill jag att kommunfullmäktige på ett tidigt
stadium skjuter till medel till omsorgsnämnden.
Omsorgsnämnden ansöker om att, kommunfullmäktige omgående, förstärker
omsorgsnämndens budget med 1,4 miljoner för att motverka negativa effekter av det i
prognosen beräknade underskottet på ca 1,9 miljoner.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att omsorgsnämnden antar Gunnel
Johanssons (S) yrkande.
Omröstning
Omröstning begärs och genomförs efter att omsorgsnämnden godkänt följande beslutsgång.
Ja-röst för bifall till Gunnel Johansson (S) yrkande. Nej-röst för bifall till Tommy
Edenholms yrkande.
Signatur justerare
Utdragsbestyrkande
HYLTE KOMMUN
Omsorgsnämnden
Ledamot/tjänstgörande ersättare
Gunnel Johansson (S)
Birgit Gabrielsson (S)
Agneta Johansson (FP)
Wiveca Norén (SPI)
Ingemar Steneteg (C)
Dorothea Nilsson (M)
Tommy Edenholm (KV)
Summa
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida
2015-05-21
5 (12)
Ja
X
X
X
X
4
Nej
Avstår
X
X
X
3
Omröstningsresultat
Med 4 röster mot 3 har omsorgsnämnden bifallit Gunnel Johanssons (S) förslag till beslut.
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden har tagit del av uppföljning 4 mån och ser med oro på den negativa
prognosen. En del av underskottet kan härledas till utebliven kompensation om 1000 tkr för
ökade kostnader gällande obekväm arbetstid. Nämnden kommer att nogsamt följa
utvecklingen och avser att göra ytterligare genomlysningar till nästkommande
nämndsammanträde.
Reservation
Tommy Edenholm (KV), Dorothea Nilsson (M) och Ingemar Steneteg (C) reserverar sig i
förmån för sitt eget förslag.
Signatur justerare
Utdragsbestyrkande
HYLTE KOMMUN
Omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida
2015-05-21
6 (12)
§ 34 Kost- och näringspolicy
Dnr 2015 ON0040
Sammanfattning
2009 antog dåvarande Omsorgsnämnden en Kost- och näringspolicy för nämndens
verksamheter. Policyn är lång och ganska svår att ta till sig och i texten blandas Vad,
politiska mål, med Hur, som är verksamhetens arbete med att uppnå de politiska målen. Det
finns därför behov av att revidera policyn och anpassa strukturen till den som numera
används för kommunens olika policys.
Kosten har stor betydelse för allas vår hälsa och inte minst för äldre och personer med olika
funktionsnedsättningar. En policy som på ett enkelt sätt beskriver Omsorgsnämndens mål
och intentioner när det gäller kost och näring, är av betydelse för det fortsatta
förbättringsarbetet vad gäller mat och måltider i nämndens alla verksamheter.
Policyn är framtagen i samverkan mellan kostchefen, MAS och enhetscheferna på
Omsorgskontoret.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Kost och näringslivspolicy
Kost- och näringspolicy
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden antar Kost- och näringspolicy för Omsorgsnämndens verksamheter.
Signatur justerare
Utdragsbestyrkande
HYLTE KOMMUN
Omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida
2015-05-21
7 (12)
§ 35 Val av personuppgiftsombud
Dnr 2015 ON0049
Sammanfattning
Omsorgsnämnden är ansvarig för de personregister som förs i verksamheten och som man
förfogar över. Den personuppgiftsansvarige har möjlighet att utse ett personuppgiftsombud
som ska vara en tillgång för den personuppgiftsansvarige när det gäller integritetsskydd vid
behandling av personuppgifter, föra förteckning över behandlingar och att hjälpa den
registrerade att få rättelse. Innan den personuppgiftsansvarige börjar en ny behandling av
personuppgifter som är helt eller delvis automatiserad ska en skriftlig anmälan göras till
Datainspektionen.
Anmälan behöver inte ske till Datainspektionen om det finns ett personuppgiftsombud
utsett, anmälan sker då istället till personuppgiftsombudet. Den personuppgiftsansvarige har
alltid det yttersta ansvaret för all behandling även om ett ombud utses.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Winbladh/Gröndahl
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden utser Anna Hedqvist som personuppgiftsombud omsorgsnämnden
Beslutet skickas till:
Anna Hedqvist
Signatur justerare
Utdragsbestyrkande
HYLTE KOMMUN
Omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida
2015-05-21
8 (12)
§ 36 Val av representanter till lokala Brottsförebyggande rådet
(BRÅ)
Dnr 2015 ON0050
Sammanfattning
Det lokala brottsförebyggande rådet önskar att omsorgsnämnden ska utse en ledamot och en
ersättare till det lokala brottsförebyggande rådet för resterande delen av mandaterioden
2015-2018.
Det lokala brottsförebyggande rådet - BRÅ - är en organisation som har representanter från
bådekommun, region, näringsliv och samhällsföreningar. Organisationens syfte är att arbeta
medbrottsförebyggande frågor i Hylte kommun och det är ordförande i Arbets- och
näringslivsnämndens uppgift att leda och samordna arbetet i BRÅ.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Gröndahl/Winbladh
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden utser Wiveca Norén (SPI) som ledamot och Dorothea Nilsson (M) till
ersättare till det lokala brottsförebyggande rådet för resterande delen av mandatperioden
2015-2018.
Beslutet skickas till:
Brottsförebyggande rådet
Signatur justerare
Utdragsbestyrkande
HYLTE KOMMUN
Omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida
2015-05-21
9 (12)
§ 37 Information 2015
Dnr 2015 ON0007
Sammanfattning

Elisabeth Lindeblad bjuder på den kylda mat som levereras till brukare samt
informerar allmänt om kosten.

Revisorerna och den auktoriserade revisorn Irene Dahl presenterar rapporten om
uppföljning av tidigare gjord granskning av äldreomsorgen.

Enhetschefer för LSS-verksamheten presenterar sig och sin verksamhet.

Cecilia Harley informerar allmänt om nattfasta och specifikt om nattfastemätningen
2015. Hon informerar även om hygienmätningen mars 2015.
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen
Signatur justerare
Utdragsbestyrkande
HYLTE KOMMUN
Omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida
2015-05-21
10 (12)
§ 38 Meddelanden 2015
Dnr 2015 ON0006
Sammanfattning



Protokoll, gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel
DHR årsmöteshandlingar 2014
Hylte Anhörigförening
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden har tagit del av redovisningen.
Signatur justerare
Utdragsbestyrkande
HYLTE KOMMUN
Omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida
2015-05-21
11 (12)
§ 39 Anmälan av delegeringsbeslut 2015
Dnr 2015 ON0009
Sammanfattning


Delegeringsbeslut april
Reducering av hyra april
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden har tagit del av redovisningen.
Signatur justerare
Utdragsbestyrkande
HYLTE KOMMUN
Omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida
2015-05-21
12 (12)
§ 40 Övriga ärenden
Dnr 2015 ON0013
Sammanfattning
Viveca Norén ställer frågan om våra verksamheter begär utdrag ut belastningsregistret vid
nyanställning av personal. MAS Cecilia Harley svarar att det görs inom LSS-verksamheten
när det gäller barn och ungdomar upp till 18 år. Där har vi en skyldighet.
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen.
Signatur justerare
Utdragsbestyrkande