Årsmötesprotokoll 2015 - SPF Näsets Veteranklubb

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE SPF NÄSETS VETERANKLUBB 393
Datum:
2015-02-23
Plats:
Ljungkyrkan, Höllviken
§1
Mötet öppnas
Ordförande Lennart Blomgren, hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
Nya medlemmar hälsades speciellt välkomna.
Parentation över avlidna medlemmar. En tyst minut utlystes till deras minne.
§2
Val av ordförande att leda dagens förhandlingar
Till att leda dagens förhandlingar valdes Lennart Blomgren
§3
Vad av sekreterare för mötet
Till att föra protokoll vid dagens möte valdes Ingmarie Larsson
§4
Val av två justerare, tillika rösträknare
Tommy Olsson och Tommy Persson valdes att tillsammans med mötesordföranden justera
dagens protokoll.
§5
Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
Fastställdes att mötet utlysts stadgeenligt.
§6
Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes, med ett tillägg under § 12 angående namnändring och
firmatecknare.
§7
Styrelsens berättelse och redovisning av resultat och balansräkning
Styrelsens verksamhetsberättelse samt redovisning av resultat och balansräkning (som fanns
tillgängliga i lokalen och på föreningens hemsida) ansågs föredragen och godkändes.
Posten ”avräkning Vellinge kommun” i balansräkningen förtydligades av Lennart Blomgren,
ordförande. Beloppet avser administration av Vänortskommitténs medel.
§8
Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse upplästes av Iwe Ekdal.
§9
Fastställande av resultat och balansräkning
Godkändes.
§10
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
1
§11
Fastställande av kostnadsersättningar för styrelse och revisorer
Kostnadsersättningen oförändrad och godkändes.
§12
Antagande av nya stadgar för föreningen
Det utskickade förslaget till nya stadgar för föreningen, från SPF Seniorerna, godkändes.
§12 a)
Namnändring
Mötet godkände styrelsens förslag till namnändring, vilket blir SPF Seniorerna, Näsets
Veteranklubb, Höllviken.
§12 b)
Firmatecknare
Med anledning av namnändringen beslutades att Ordförande Lennart Blomgren och Kassör
Hans-Erik Brantmark tecknar föreningen, var för sig.
§§§ 12, 12a och 12b är omedelbart justerade på årsmötet!
§13
Fastställande av budget
Budgetuppföljning 2014 och budget 2015 godkändes.
§14
Fastställande av årsavgift för 2016
Årsavgiften oförändrad för egna medlemmar 300 kronor och för vänmedlemmar 150 kronor.
§15
Valberedningen föreslog val av;
a) ordförande på 1 år
omval
Lennart Blomgren
b) styrelseledamot på 2 år
omval
Gerd Nordquist
c) styrelseledamot på 2 år
nyval
Tommy Nordquist
d) styrelseledamot på 1 år
nyval
Vakant
e) revisorer på 1 år
omval
Iwe Ekdal
Sten Jacobsson
f) revisorsersättare på 1 år
omval
Gert Olin
Gull-Britt Ohlsson
Föreslagna personer blev valda
§16
Val av ombud till SPF:s distriktsstämma
a) ordinarie
omval
Lennart Blomgren
b) ersättare
omval
Hans-Erik Brantmark
Föreslagna personer blev valda
§17
Val av ledamöter till Vellinge Kommunala Pensionärsråd (KPR)
a) ordinarie
omval
Birgitta Hasselgren
c) ersättare
omval
Gerd Nordquist
Föreslagna personer blev valda
2
§18
Val av ledamöter till Valberedningen
a) ordinarie och sammankallande
nyval
Gun-Britt Sandell
d) ersättare
omval
Christine Sjögren
§19
Eventuellt inkommande förslag och motioner
Inga förslag eller motioner hade inkommit.
Enkäten som bifogats årsmöteshandlingarna emotses tacksamt ifyllda till någon i styrelsen.
§20
Mötet avslutas
Ordförande Lennart Blomgren informerade om det troliga resultatet av konstitueringen;
Ordinarie ledamöter
Ordförande
Vice ordförande, kassör, medlemssekreterare
Sekreterare
Klubbmästare, bitr KPR-representant
Rese- och teateransvarig
Lennart Blomgren
Hans-Erik Brantmark
Tommy Nordquist
Gerd Nordquist
Vakant
Adjungerade ledamöter
Biträdande klubbmästare
KPR-representant
Valberedningens ordförande
Biträdande ersättare i Valberedningen
Anita Wennerberg
Birgitta Hasselgren
Gun-Britt Sandell
Christine Sjögren
Tommy Olsson kommer fortsättningsvis att ansvara för hemsidan.
Mötet avslutas med att Lennart Blomgren överräckte blommor och tackade avgående
styrelsemedlemmarna Ingmarie Larsson och Tommy Olsson för deras insatser för klubben.
Efter årsmötesförhandlingarna serverades varmrökt lax med ärtor, kokt potatis och romsås,
kaffe och kaka. Efter avslutad måltid underhöll Björn Thorell med en trevlig musikfrågesport.
Vid protokollet
Ingmarie Larsson
Sekreterare
Justeras:
Lennart Blomgren
Ordförande
Tommy Olsson
3
Tommy Persson