Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-07

1(17)
Sammanträdesprotokoll
Samhällsbyggnadsnämnden
Tid och plats
Beslutande
2015-04-07 - Kommunhuset klockan 13.00-15.20
Martin Gustafsson (C) - ordförande
Henrik Johansen (M) - 1:e vice ordförande
Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande
Tommy Brorsson (SD) - ledamot
Timo Lordhem (KD) - ledamot
Tommy Håkansson (S) - ers. Gert Ljunggren
Matti Josefsson (SD) - ledamot
Leif Sigbo (MO) - ledamot
Åke Sjörin (FP) - ledamot
Övriga deltagande
Lars Johansson (C), Michael Bengtsson (SD), ersättare
Kristian Swärd, samhällsbyggnadschef, Jerker Widerström, controller,
Gitte Pedersen, sekreterare
Justering
Justerare
Tommy Brorsson
Plats och tid
Kommunhuset fredagen den 10 april klockan 08.30
Justerade paragrafer
§§ 24 - 37
Underskrifter
Sekreterare
.................................................................
Gitte Pedersen
Ordförande
.................................................................
Martin Gustafsson
Justerare
.................................................................
Tommy Brorsson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-04-07
Datum för uppsättande
av anslag
Förvaringsplats för
protokoll
2015-04-13
Datum för nedtagande av
anslag
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Underskrift
.................................................................
Gitte Pedersen
2015-05-07
2(17)
Sammanträdesprotokoll 2015-04-07
Samhällsbyggnadsnämnden
SBN § 24 SBN.2015.2
Fastställande av dagordning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att
följa föreslagen dagordning
____________
Justerandes
signatur
Utdragsbestyrkande
3(17)
Sammanträdesprotokoll 2015-04-07
Samhällsbyggnadsnämnden
SBN § 25 SBN.2015.1
Val av justerare samt tid och plats för justering
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att
utse Tommy Brorsson att justera protokollet fredagen den 10
april klockan 8.30
____________
Justerandes
signatur
Utdragsbestyrkande
4(17)
Sammanträdesprotokoll 2015-04-07
Samhällsbyggnadsnämnden
SBN § 26 SBN.2015.3
Ekonomi
Controller Jerker Widerström redovisar preliminär ekonomisk
uppföljning för mars
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2015-03-23
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att
lägga redovisningen till handlingarna
____________
Justerandes
signatur
Utdragsbestyrkande
5(17)
Sammanträdesprotokoll 2015-04-07
Samhällsbyggnadsnämnden
SBN § 27 SBN.2015.20
Redovisning av VA-fordringar
Information om pågåande arbete med indrivande av VA-fordringar
Beslutsunderlag
Redovisning av VA-fordringar 150407
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2015-03-23
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att
lägga informationen till handlingarna
____________
Justerandes
signatur
Utdragsbestyrkande
6(17)
Sammanträdesprotokoll 2015-04-07
Samhällsbyggnadsnämnden
SBN § 28 SBN.2015.18
Internkontroll 2014 - uppföljning
Samhällsbyggnadschef redovisar uppföljning internkontroll 2014
Beslutsunderlag
Uppföljning internkontroll 2014
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2015-03-23
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att
godkänna redovisningen, samt
att
lägga redovisningen till handlingarna
____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Justerandes
signatur
Utdragsbestyrkande
7(17)
Sammanträdesprotokoll 2015-04-07
Samhällsbyggnadsnämnden
SBN § 29 SBN.2015.4
Ärendelista
Aktuell ärendelista redovisas
Beslutsunderlag
Ärendelista 2015-03-30
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2015-03-23
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att
lägga redovisningen till handlingarna
____________
Justerandes
signatur
Utdragsbestyrkande
8(17)
Sammanträdesprotokoll 2015-04-07
Samhällsbyggnadsnämnden
SBN § 30 SBN.2015.16
Handlingsplan vattenmätarbyte
Efterfrågad handlingsplan för vattenmätarbyten presenteras
Beslutsunderlag
Handlingsplan vattenmätarbyte
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2015-03-23
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att
lägga informationen till handlingarna
____________
Expedieras till:
Justerandes
signatur
Utdragsbestyrkande
9(17)
Sammanträdesprotokoll 2015-04-07
Samhällsbyggnadsnämnden
SBN § 31 KLK.2014.395 332
Motion från C om komplettering av lekplats i Skånes
Fagerhults centrum
Kenny Lärkevie, C, Martin Gustafsson, C och Ingela Lärkevie, C, har
inlämnat en motion om komplettering av lekplats i Skånes Fagerhults
centrum. Av motionen framgår följande:
Det ska finnas möjlighet att bo och leva i hela Örkelljunga!
Det är i nuläget många familjer med barn som bor i Skånes Fagerhult
med omnejd vilket vi ser mycket positivt på. Här finns även
kommunens största förskola och antalet barn i Bokelundaskolan ökar.
Centerpartiet i Örkelljunga vill att det ska finnas förutsättningar för att
invånare ska vilja bosätta sig på andra platser än i Örkelljungas
centralort.
Centerpartiet tycker det är av stor vikt att man färdigställer det
påbörjade arbetet med nya Centrum i Skånes Fagerhult. I samband med
detta är det av stor vikt att man ser över den lekplats som byggdes.
Centrumet bör vara en central träffpunkt där familjer kan koppla av och
träffas, där barnen kan ha roligt och leka. Den lekplats som byggdes när
man anlade Centrumet inbjuder i nuläget inte till detta. Där finns en
gunga för de större barnen, en klätterställning för de yngsta och ett
klätternät. Tyvärr fångar detta inte barnens uppmärksamhet särskilt
länge. För att skapa den inbjudande atmosfär som vi anser att Skånes
Fagerhults Centrum behöver, är det önskvärt att man kompletterar
centrumets lekplats med t e x en vanlig gungställning, en sandlåda ,
några "gungdjur " och kanske en karusell. Finns givetvis en hel uppsjö
med utrustning som skulle kunna passa.
Vi tycker även att det är rimligt att det finns bord och
bänkar i anslutning till detta för att man t ex ska kunna fika
tillsammans.
Justerandes
signatur
Utdragsbestyrkande
10(17)
Sammanträdesprotokoll 2015-04-07
Samhällsbyggnadsnämnden
Därför yrkar Centerpartiet :
att kommunfullmäktige beslutar att komplettera lekplatsen i Skånes
Fagerhult med fler aktiviteter för barnen enligt ovannämnda förslag
samt att uppföra bord och bänkar i anslutning till lekplatsen och
Centrumet i Skånes Fagerhult.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Didrik Weber
Yttrande Didrik Weber
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2015-03-23
Yrkande
Henrik Johansen yrkar återremiss
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att
återremittera ärendet till förvaltningen för att invänta
förslag på utformning samt kostnad för detta
____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Justerandes
signatur
Utdragsbestyrkande
11(17)
Sammanträdesprotokoll 2015-04-07
Samhällsbyggnadsnämnden
SBN § 32 KLK.2014.427 538
Motion - Ordna möjlighet att pumpa däck
Agneta Lindau-Persson, S, har inlämnat en motion om möjlighet att
pumpa däck. Av motionen framgår följande:
I många kommuner, i dag på en central plats i stad/by, finns möjligheter att pumpa däcken på sin cykel. På central plats i Örkelljunga fattas
denna så viktiga "pump".
Varje dag cyklar många till och från byn i olika ärenden. Och det är
många som väljer cykel framför bil och då tycker vi Socialdemokrater
att en luftpump skulle vara praktisk att ha tillgång till.
Vi menar att detta underlättar för cyklister och bör vara, är en del av,
Örkelljunga kommuns arbete för att göra det lättare att vara klimatsmart
i vardagen. Fler cyklister ger en trevligare miljö, mindre trängsel på
gatorna, renare luft och friska, trygga medborgare i rörelse.
Därför vill vi att:
Örkelljunga kommun snarast installerar en luftpump för pumpning av
cyklar, barnvagnar, rullstolar och rullatorer på en central plats i
Örkelljunga centrum, under dagtid.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Kristofer Johansson
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2015-03-23
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att
bifalla motionen och uppdra åt enhetschef gata/park att
utföra åtgärden
____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Justerandes
signatur
Utdragsbestyrkande
12(17)
Sammanträdesprotokoll 2015-04-07
Samhällsbyggnadsnämnden
SBN § 33 PLAN.2014.5
Detaljplan för del av Örkelljunga 156:1, "KB:s parkering"
KB Components AB, f.d. KonstruktionsBakelit, bygger ut sin
produktions-kapacitet inom sin fastighet på Svarvaren 2 i Örkelljunga. I
samband därmed har behovet uppstått att tillskapa ett nytt
parkeringsområde för fabrikens an-ställda. Det handlar om ca 130
p-platser. Företaget hade en ansökan om bygglov för parkeringen med i
sin bygglovansökan för tillbyggnad av indu-strifastigheten. Parkeringen
planerades i den gröna remsa som finns mellan fabriksområdet och
riksväg 24. Eftersom detta område mellan fabriksområde och väg 24 är
planlagd som allmän plats — park så gick det inte att bevilja bygglov.
Detaljplanen måste därför ändras eller upphävas för att möjliggöra
bygglovet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick 2015-02-04 i uppdrag av
kommunsty-relsen att teckna ett planavtal och därefter genomföra
planändringen. Ändringen av detaljplanen innebär att den gröna
parkmarken upphävs och ersätts av det grå området som anger
användningssättet industriändamål. Inom det grå området kan en
parkering anordnas. Parkeringen håller minst 12 meter från vägkanten.
Byggnader måste hålla 30 meters avstånd till väg-kant.
Planförslaget är inte färdigställt men mot bakgrund av ärendets enkla
karak-tär efterfrågas nämndens beslut att samrådet kan starta med den
bakgrundsin¬formation som presenteras i denna ärendebeskrivning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Didrik Weber
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2015-03-23
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att
ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att gå ut på
samråd med "Ändring av detaljplan, del av fastigheten
Örkelljunga 156:1 KB:s parkering".
____________
Justerandes
signatur
Utdragsbestyrkande
13(17)
Sammanträdesprotokoll 2015-04-07
Samhällsbyggnadsnämnden
Expedieras till:
Didrik Weber
Justerandes
signatur
Utdragsbestyrkande
14(17)
Sammanträdesprotokoll 2015-04-07
Samhällsbyggnadsnämnden
SBN § 34 SBN.2015.15
Resultat nöjd kund-enkät
Resultatet för årets kundenkäter angående bygglov redovisas
Beslutsunderlag
Resultat kundenkät
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2015-03-23
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att
lägga redovisningen till handlingarna
____________
Expedieras till:
Justerandes
signatur
Utdragsbestyrkande
15(17)
Sammanträdesprotokoll 2015-04-07
Samhällsbyggnadsnämnden
SBN § 35 SBN.2015.6
Delegationsbeslut - bygglov
Delegationsbeslut för perioden 2015-02-01--2015-02-28 redovisas
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut 2015-02-01--2015-02-28
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2015-03-23
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att
lägga beviljade lov till handlingarna
____________
Expedieras till:
Justerandes
signatur
Utdragsbestyrkande
16(17)
Sammanträdesprotokoll 2015-04-07
Samhällsbyggnadsnämnden
SBN § 36 SBN.2015.8
Informationsärenden
Beslutsunderlag
BYGG februari
BMA februari
VENT fabruari
____________
Justerandes
signatur
Utdragsbestyrkande
17(17)
Sammanträdesprotokoll 2015-04-07
Samhällsbyggnadsnämnden
SBN § 37 SBN.2015.13
Övriga ärenden
Tommy Brorsson frågar om kommunen har rätt att ta bort trasiga båtar
som ligger i och runt Hjälmsjön. Frågan skickas till enhetschef
gata/park.
Matti Josefsson undrar vem som sköter underhållet av det gamla
militärområdet vid skansarna.
Ordförande återkopplar till frågor från föregående sammanträde:
Enhetschef Kristofer Johansson undersöker anledningen till att
Valhallavägen är enkelriktad och har fått i uppdrag att ta fram en
konsekvensbeskrivning för att öppna den för trafik från båda hållen.
Trafikmätning är inte utförd på Hallandsvägen, men möjlighet att göra
det finns.
De lagar som samhällsbyggnadsnämnden lyder under håller på att tas
fram.
Samhällsbyggnadschef informerar om personalärenden;
byggnadsinspektör Ingvar Persson och kartingenjör Dylan Selway har
sagt upp sig och kommer att avsluta sina tjänster i juni.
Trädgårdsmästare Åsa Varmedal på parkavdelningen har också sagt upp
sig och kommer att avsluta sin tjänst i maj.
____________
Justerandes
signatur
Utdragsbestyrkande