Kartguide etapp 1 KP

Konstpausleden etapp 1. 2009
Stenvikstorp
VÄNFÖRENING
Stenfasta
Stenvik
Stallarholmen
Det går lika bra av Ann Sidén/Mamma Knota
Hvarest Skog, Berg, Måser och Moras äro, samt
Ljung, Blåbärsved, Mostarr, Berg- och Kärrmåssa, Laf, Svamp, En, Tall och Granris wäxer och
rutit trä wanckas, där niuter den Swenske geten
ett dageligt gästabud.
Mälarens natur skildras 1860. Fattigmans ko är
idag viktig på andra håll i världen. I Nordafrika
betas träden. Det går lika bra! Känner vi igen
goda idéer eller är vi styrda av invanda föreställningar om hur saker ska göras?
Hjerts Torg
P
Där Vatten möter Vatten av Ulrika Florin
i samarbete med Fredrik Holmquist och Stefan
Edqvist
Toresunds-Sundby
P
Konsum
Assimilerad av Synnöve Pohjola Jensen
Kluvna stenar av Tommy Adelholt
Assimilerad är ett möblemang i betong,
helt överväxt av mossa. Tre stolar och ett bord
dukat för en fikapaus.
Assimilerad finns i en skogsmiljö med mossbevuxen mark och höga granar.
Objektet kan ses på flera sätt, som ett bord
dukat för skogsväsen eller en överväxt fossil av
vår kultur. Tiden förändrar och förvandlar.
Eller kanske bara ett mänskligt objekt som blivit upptaget och inordnat i omgivningen, en anpassning till miljön. En reflektion om samspelet
och beroendet mellan människa och natur.
En händelse rent skulpturalt, något oväntat
under mossan i landskapet.
I omgivningen finns fornlämningar. Sydost om
platsen, ligger en bronsåldersgrav i form av ett
röse. Sydväst om objektet ligger gamla husgrunder, bland annat ett soldattorp.
Jag tog en fin sten kastade upp den i luften,
när den landade klövs den vackert och rullade
på plats vid Mälarens strand,
ett landmärke blev till.
N
Rå granit och 24 karats guld.
v
v
Giresta
S
Idén var kommer den ifrån?
Jo, från två helt skilda ting.
Känslan och styrkan i ett ”jättekast”.
Och min undran, varför skall belysning alltid
komma från ovan?
Ett jättestort stenblock som bara ligger där,
mitt ute på åkern eller alldeles ensamt på klippan. De finns överallt och inger alltid samma
skulpturala kraft. Oberoende av omgivning
skog, äng, åker eller strand.
0
Under 1900-talet hade tegelbruken sin storhetstid, Sundby Tegelbruk låg här.
Gemensamt för samhällena i området, från
forntid till nutid, är det gynnsamma läget intill
Mälarens strand, som försett dem med transportmöjligheter. Nu finns ett villasamhälle här
och vattnet har fått en annan betydelse.
Gestaltningen manar till eftertanke om tid och
förändring. Dåtid, nutid och framtid.
Hur viktigt är det att känna till en plats historia?
Hur påverkas vi människor av förändringar?
Hur berättas vår historia?
Invid den återskapade bäckens utlopp i Mälaren finns en nyrokokodivan i betong, ett rosa
ljus och värme har bidragit till ett nytt namn
”hångelbänken” kallar tonåringarna den. Längre upp på land finns murade tegelfragment av
återvunnet tegel från platsen. Arbetarna vid
bruket på journalbilder i emalj. Inblickar, nya
som gamla, berättar i ett konstverk. En plats för
funderingar och lugn.
1000 m
Layout, grafik, foto, Ulrika Florin och Anette Rydén.
Stadsmissionen