JO-anmälan gälla - Oxelösunds kommun

KALLELSE till ledamöter
UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
OBS! Heldag
Tid och plats:
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2015-04-29
08.30 i kommunhuset, rum 293
Inge Ståhlgren
Ordförande
Nr
Ärendemening
Förmiddag
Prestation av verksamheten - bygg
Agnetha West
Sekreterare
Sid/Anm
Arbete med mål och mått
Eftermiddag
Nr 1
Yttrande över remiss: JO-anmälan gällande
handläggningstid för bygglovärende
*)
Nr 2
Jogersö 1:244, rivningslov för rivning av fritidshus
2
Nr 3
Syrenen 13, förhandsbesked för nybyggnad av
flerbostadshus
15
Nr 4
Detaljplan för Thorsborg, Oxelö 8:42 och del av
Oxelö 8:20
35
Nr 5
Ansökan om utbyggnad av vatten och avlopp på
Tallholmen
38
Nr 6
Budgetuppföljning per mars
*)
Nr 7
Mål och budget 2016-2018 - konsekvensbeskrivning
*)
Nr 8
Delgivningar
58
Nr 9
Redovisning av delegationsbeslut
62
Nr 10
Förvaltningschefens rapport
Nr 11
Balanslista
*) Handlingar skicka ut fredag 24 april.
63
1(1)
Tjänsteskrivelse
OXL2
621
v 1.0
200703-13
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Camilla Andersson
Datum
Dnr
2015-04-24
MSN.2015.13
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
JO-anmälan gällande handläggningstid för bygglovärende
BYGG.2012.186 och BYGG.2014.69
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
Godkänner yttrande till JO, daterat 2015-04-27, samt bilagorna 1-5
2. Sammanfattning
En anmälan om olovligt byggande av plank på fastigheten Femöre 1:5 inkom till miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen under 2011, BYGG.2012.186. Efter utredning och
handläggning beslutade miljö- och samhällsbyggnadsnämnden om rivningsföreläggande i
februari 2013. Fastighetsägarna till Femöre 1:5 överklagade rivningsföreläggandet till
Länsstyrelsen i Södermanlans län. Länsstyrelsen beslutade efter utredning att återförvisa
ärendet till miljö-och byggnadsförvaltningen.
En ansökan om bygglov i efterhand kommer in i mars 2014, BYGG.2014.26.
I ansökan omfattas ytterligare mark då fastighetsägarna förvärvat mark av kommunen.
Handläggningen kompliceras av oklarheter gällande fastighetsgränser och utpekad
prickmark i detaljplan.
I november 2014 JO- anmäls kommunen av fastighetsägarna till Femöre 1:5.
Beslutsunderlag
Yttrande till JO
Bilaga 1 och 2-Händelselista
Bilaga 3-Tjänsteskrivelse 2012-02-14
Bilaga 4-Brev 2012-11-27
Bilaga 5-Förrättningskarta
Elisabeth Bäckman Steninger
Förvaltningschef
Camilla Andersson
Bygglovhandläggare
Beslut till:
Akten
JO
Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND
Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND
Telefon/Fax
0155-380 00 (vx)
0155-382 40 (fax)
Webb/E-post
www.oxelosund.se
[email protected]
Org.nr
212000-0324
1(4)
Datum
Beteckning
2015-04-24
MSN.2015.13
Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen
Camilla Andersson
Yttrande till JO avseende klagomål framförda i anmälan
mot Miljö och Samhällsbyggnadsförvaltningen med
anledning av handläggningstiden i bygglovsärenden
rörande Femöre 1:5.
Bakgrund
Upprinnelsen till ärende BYGG:2012.186 var att en anmälan inkom till miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen 2011-06-28 från ägaren till grannfastigheten
Femöre 1:6 Kjell Åke Karlsson. Denne ifrågasatte om ägarna till fastigheten
Femöre 1:5, Lajla Menon och Tommy Jonsson hade bygglov för sitt plank.
En tjänsteskrivelse daterad 2012-02-14 skickades till Menon/Jonsson om att
befintligt plank saknar bygglov och de uppmanas då att söka bygglov i efterhand.
Efter påstötning från K.Å.Karlsson, att Menon/Jonssons staket stod på dennes
mark, hölls ett möte 2012-10-24 mellan kommunchef, näringslivsansvarig och
Menon/Jonsson på plats, med syfte att skapa dialog mellan grannar och upplysa
om att staketet stod felplacerat.
Ett föreläggande om olovligt byggande skickas därefter ut 2012-10-26 där
Menon/Jonsson uppmanas att komma in med en bygglovsansökan. I skrivelsen
uppmanas sökanden att komma in med bygglovsansökan senast 2012-12-01.
Fastighetsägarna bemöter detta(daterat 2012-11-05) med besked att
bygglovshandläggaren redan 2008 sagt muntligt ok till stängsel samt ifrågasätter
kravet på bygglov.
Handläggare bemöter 2012-11-27 Menon/Jonssons synpunkt med ett brev där
denne redovisar skillnaden mellan plank och stängsel. Den konstruktion som
fastighetsägarna till Femöre 1:5 uppfört klassas inte juridiskt som ett stängsel.
Stängsel har en gles konstruktion medan plank har en tät. Handläggaren
informerar även Menon/Jonsson om att om ingen ansökan om lov för plank görs
innan 2013-02-06 så kommer denne att föreslå nämnden att förelägga om
rivning.
Menon/Johnsson kommer in med skrivelse 2013-01-28 med frågor om vad lagen
säger om stängsel samt ifrågasätter varför handläggaren bortser från tidigare
positiva besked om stängsel från handläggaren under 2008. Noteras att det är
samma handläggare 2008 som 2012 och som själv skrivit under tjänsteskrivelsen
Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 Oxelösund
Besöksadress
Höjdgatan 26
Telefon/Fax
0155-380 00 (vxl)
0155-381 03 (fax)
Webb/E-post
www.oxelosund.se
[email protected]
Org.nr
212000-0324
2(4)
Datum
Beteckning
2015-04-24
MSN.2015.13
2012-02-14 att bygglov saknas för befintligt plank, se bilaga 3. Någon
tjänsteanteckning som styrker att handläggaren givit något muntligt godkännande
till plank finns inte.
Eftersom ingen bygglovsansökan inkommer tar miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden 2013-02-06 beslut om rivningsföreläggande med en
tidsfrist till och med 2013-05-01 att slutföra åtgärden.
Menon/Jonsson överklagar därefter kommunens beslut om rivning av plank till
Länsstyrelsen i Södermanlands län.
Efter handläggning av överklagandet upphäver Länsstyrelsen 2013-04-18 miljöoch samhällsbyggnadens beslut om rivning och återförvisar ärendet för fortsatt
handläggning då det finns anledning att anta att en ansökan om bygglov för plank
skulle komma att bifallas.
En ofullständig bygglovsansökan kommer in till förvaltningen 2014-03-19
gällande plank på fastigheten Femöre 1:5, ärende BYGG.2014.69.
Kompletterande handlingar inkom 2014-06-27 efter att handläggare varit i kontakt
med sökanden brevledes. Ansökan omfattar då inte bara det redan byggda plank
som handlades i BYGG.2012.186 utan även en förlängning av befintligt plank
och ytterligare ett plank på motstående sida av tomten samt ett plank längs
Fiskehamnsvägen. Detta då den Menon/Jonsson förvärvat ny mark av
kommunen angränsande till den ursprungliga fastighetens norra sida.
Dessa nya omständigheter gör att handläggaren är tvungen att göra en ny
bedömning av ärendet gentemot vad detaljplan kräver samt ta ställning till andra
för ärendet viktiga delar tex trafiksäkerheten på platsen.
I gällande detaljplan redovisas prickmark(mark som inte får bebyggas) i den del
där det nya planket ämnar löpa längs med Fiskehamnsvägen. Handläggaren
upplyser Menon/Jonsson om detta och möte hålls på plats 2014-08-13 respektive
2014-08-14. Sökanden meddelar därefter att de avstår från att ansöka bygglov
för den delen av planket som står på prickad mark.
Bygglovhandläggaren höll därefter kontakt med Menon/Jonsson fram till två
dagar innan denne slutade sin tjänstgöring på kommunen 2014 -08-31. I mitten
av oktober 2014 får ärendet en ny handläggare i form av en konsult som arbetar
16 timmar per vecka. Innan denne hinner sätta sig in i ärendet fullt ut kommer
JO-anmälan in och ärendet får ett helt annat fokus.
Bemötanden
De aktuella ärenden gällande det aktuella planket har sin upprinnelse i anmälan
från grannfastighet.
Den kritik som riktas mot kommunen om att man inte informerat Menon/Jonsson
om rivningsföreläggandet stämmer inte. Kommunen informerade
fastighetsägarna om detta i ett brev daterat 2012-11-27 där det framgår att om
ansökan inte inkommer innan den 6 februari så kommer ärendet att avgöras i
Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 Oxelösund
Besöksadress
Höjdgatan 26
Telefon/Fax
0155-380 00 (vxl)
0155-381 03 (fax)
Webb/E-post
www.oxelosund.se
[email protected]
Org.nr
212000-0324
3(4)
Datum
Beteckning
2015-04-24
MSN.2015.13
miljö-och byggnadsnämnden och att förvaltningen då kommer att föreslå ett
rivningsföreläggande, se bilaga 4.
Menon/Jonsson påtalar att länsstyrelsen i sitt beslut 2013-04-18 skriver att
kommunen ska förelägga fastighetsägarna att söka bygglov för planket. Detta har
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen gjort vid tre tillfällen i samband med
handläggning av ärende BYGG.2012.186 enligt 11 kap. 17 § plan- och
bygglagen.
Menon/Jonsson klagar på den långa handläggningstiden. Orsaken till detta beror
inte enbart på kommunen vilket framgår ovan. Handläggningen av BYGG.2014.
69 har även komplicerats av frågor kring tomtgränser och prickad mark.
Därutöver har handläggarbyten gjort att ärandet dragit ut på tiden. Idag arbetar
ingen av de berörda handläggarna kvar på kommunen.
När det gäller mötet 2012-10-24 mellan kommunchef Charlotte Johansson,
näringslivsansvarige Hans Rainer, Laila Menon och Tommy Jonsson så
föranleddes det av anmälningsärendet till miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen, där granne anmält att Menon/Jonssons staket
stod på dennes mark.
Kommunen hade uppfattningen att relationen mellan parterna inte var särskilt
positiv. Därför var kommunens ambition att arbeta förebyggande och försöka
skapa dialog istället för att enbart skicka över ett skriftligt föreläggande.
Kommunens företrädare kom överens om att genom kommunchef och
näringslivsansvarige besöka och informera Menon/Jonsson om att staketet var
felplacerat och uppmana dem att söka bygglov eller att riva/flytta staketet. I annat
fall skulle ett föreläggande komma att aktualiseras från Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden. Syftet var att skapa dialog och agera proaktivt.
Det som dock inte var känt vid besöket hos Jonsson/ Menon var att kommunens
tomtkarta innehöll en felaktig måttangivelse gällande tomtgränsens längd.
Efter detaljmätning i samband med lantmäteriförrättning konstateras att planket
ligger 26 cm in på grannfastigheten i ett specifikt läge. Vid vidare efterforskningar
i arkivhandlingar från förrättningen från 1975, då fastigheterna ursprungligt
bildades, bekräftades att måttet som framkom av förrättningskartan inte stämmer
överrens med de koordinatsatta punkterna i samma förrättning, se bilaga 3. Detta
har konstaterats vid möte med lantmäterimyndigheten så sent som i januari 2014.
I och med detta kan inte uteslutas att fastighetsägarna till Femöre 1:5 agerat i
god tro vid byggnation av planket.
Nuvarande handläggare är dock beredd att rekommendera Miljö- och
Samhällsbyggnadsnämnden att bevilja bygglov för plank som avtar i höjd mot
Fiskehamnsvägen norr om fastigheten detta för att främja trafiksäkerheten. Detta
under förutsättning att plankets norra del flyttas till fastighetsgränsen (26 cm)och
att inga frågetecken kvarstår gällande grannens godkännande eller att ytterligare
idag okända faktorer framkommer.
Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 Oxelösund
Besöksadress
Höjdgatan 26
Telefon/Fax
0155-380 00 (vxl)
0155-381 03 (fax)
Webb/E-post
www.oxelosund.se
[email protected]
Org.nr
212000-0324
4(4)
Datum
Beteckning
2015-04-24
MSN.2015.13
Sammanfattning
En anmälan om olovligt byggande av plank på fastigheten Femöre 1:5 inkom till
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen under 2011, BYGG.2012.186. Efter
utredning och handläggning beslutade miljö- och samhällsbyggnadsnämnden om
rivningsföreläggande i februari 2013. Fastighetsägarna till Femöre 1:5
överklagade rivningsföreläggandet till Länsstyrelsen i Södermanlans län.
Länsstyrelsen beslutade efter utredning att återförvisa ärendet till miljö-och
byggnadsförvaltningen.
En ansökan om bygglov i efterhand kommer in i mars 2014, BYGG.2014.26.
I ansökan omfattas ytterligare mark då fastighetsägarna förvärvat mark av
kommunen. Handläggningen kompliceras av oklarheter gällande
fastighetsgränser och utpekad prickmark i detaljplan.
I november 2014 JO- anmäls kommunen av fastighetsägarna till Femöre 1:5.
Elisabeth Bäckman Steninger
Förvaltningschef
Camilla Andersson
Bygglovhandläggare
Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 Oxelösund
Besöksadress
Höjdgatan 26
Telefon/Fax
0155-380 00 (vxl)
0155-381 03 (fax)
Webb/E-post
www.oxelosund.se
[email protected]
Org.nr
212000-0324
1(1)
BREV
Datum
2012-11-27
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Markus Damm Nordqvist
Bygglovhandläggare
0155-381 57
[email protected]
Dnr:
BYGG.2012.186
Fastighet:
FEMÖRE 1:5
Ärende:
Olovligt byggande - plank
TOMMY JONSSON & LAJLA MENON
BRIS AF FEMÖRE
613 35 OXELÖSUND
Bemötande av brev daterat 2012-11-05
Till begreppet plank räknas inhägnader som är högre än ett normalt staket. Det saknas
betydelse av vilket material planket är gjort (se bilaga). Exempelvis finns det rättsfall där
tygstycken har utgjort ett ogenomsiktligt insynsskydd, detta räknades som plank (se
bilaga). Begreppet plank i PBL har således ingenting med begreppet planka – en
benämning på ett trävirke med en specifik dimension att göra.
Till begreppet stängsel räknas genomsiktliga konstruktioner precis som den konstruktion
som redovisas på de bilder ni bifogade ert brev. Precis som ni skriver så behövs inget
bygglov för stängsel och andra genomsiktliga konstruktioner. Konstruktionen ifråga är ej
genomsiktligt och kan inte klassas som ett stängsel.
Har ansökan ej inkommit innan den 6 februari kommer ärendet att avgöras i Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden. Förvaltningen kommer då att föreslå att nämnden beslutar om
ett rivningsföreläggande.
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Markus Damm Nordqvist
Bygglovhandläggare
Delgivning
Sökanden
Akten
Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND
Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND
Telefon/Fax
0155-380 00 (vx)
0155-382 40 (fax)
Webb/E-post
www.oxelosund.se
[email protected]
Org.nr
212000-0324
Ärenderapport
Dnr
BYGG.2012.186
Fastighet
FEMÖRE 1:5
Ankomst
2012-10-02
Avslutad
2015-02-03
Initierare
Ärendemening
TOMMY JONSSON & LAJLA
MENON
Olovligt byggande - plank och skylt samt olovligt boende i
byggnad. Ärendet har JO-anmälts, se ärende
MSN.2015.13.
BRIS AF FEMÖRE
613 35 OXELÖSUND
Diarieplan
Handläggare
Monica Santa Cruz
Delegation
Objekt
Namn
Akt hos
Område
Fri text
Anr 688
PostId
Beskrivning
Datum
Handläggare
Riktning
161481 Granskningsyttrande lst -känslig markanvändning
2012-10-02
Markus Damm
Nordqvist
IN
161487 Möte Hans Rainer, Bo Peterson, Inge Ståhlgren,
Catharina Fredriksson, Dag Bergentoft, Charlotte
Johansson
0001-01-01
Markus Damm
Nordqvist
UT
161504 Skrfitväxling angående plank
2012-10-03
Markus Damm
Nordqvist
IN
161524 Anteckning Plank
0001-01-01
Markus Damm
Nordqvist
UT
161526 Epost Agneta Lefwerth, Jurist SKL
0001-01-01
Markus Damm
Nordqvist
UT
161530 Anteckning Skylt
0001-01-01
Markus Damm
Nordqvist
UT
161652 Anteckning Beräkning av avgift för plank
0001-01-01
Markus Damm
Nordqvist
UT
161635 Situationsplan - plank
2012-10-04
Markus Damm
Nordqvist
IN
162562 Föreläggande olovligt byggnade
0001-01-01
Markus Damm
Nordqvist
UT
163967 Svar på föreläggande
2012-11-13
Markus Damm
Nordqvist
IN
164626 Bemötande brev
2012-11-27
16:08:40
Markus Damm
Nordqvist
UT
2015-04-24 15:33:55
Dnr
BYGG.2012.186
Fastighet
FEMÖRE 1:5
Ankomst
2012-10-02
Avslutad
2015-02-03
167081 Tjänsteskrivelse nämnd
2013-01-29
10:54:09
Markus Damm
Nordqvist
UT
167108 Msn §6 2013-02-06
2013-02-06
Markus Damm
Nordqvist
UT
167382 Foton
2013-01-28
Markus Damm
Nordqvist
IN
167435 Brev
2013-01-29
Markus Damm
Nordqvist
IN
169109 Mottagningsbevis
2013-03-05
09:09:21
Markus Damm
Nordqvist
IN
169881 Bekräftelse kompletta handlingar
2013-03-22
13:30:17
Markus Damm
Nordqvist
UT
169890 Överklagan
2013-03-22
Markus Damm
Nordqvist
IN
169896 Brev överklagan till Ls
2013-03-25
08:33:14
Markus Damm
Nordqvist
UT
171865 Beslut - Lst
2013-05-02
Markus Damm
Nordqvist
IN
2015-04-24 15:33:55
Ärenderapport
Dnr
BYGG.2014.69
Fastighet
FEMÖRE 1:5
Ankomst
2014-04-03
Avslutad
Initierare
Ärendemening
LAJLA MENON & TOMMY
JONSSON
BRIS AF FEMÖRE VARVSVÄGEN
8
613 35 OXELÖSUND
Bygglov för uppförande av plank. Ärendet har JO-anmälts,
se ärende MSN.2015.13.
Diarieplan
Handläggare
Monica Santa Cruz
Delegation
Objekt
Namn
Akt hos
Område
Fri text
PostId
Beskrivning
Datum
Handläggare
Riktning
189592 Ansökan om bygglov
2014-04-03
Markus Damm
Nordqvist
IN
189594 Foton
2014-04-03
Markus Damm
Nordqvist
IN
189596 Situationsplan
2014-04-03
Markus Damm
Nordqvist
IN
189598 Granneyttranden
2014-04-03
Markus Damm
Nordqvist
IN
190253 Bekräftelse mottagen handling
2014-04-15
10:55:46
Markus Damm
Nordqvist
UT
193211 Ansökan om bygglov
2014-06-27
Markus Damm
Nordqvist
IN
193213 Fasadritningar
2014-06-27
Markus Damm
Nordqvist
IN
193215 Förslag till kontrollplan
2014-06-27
Markus Damm
Nordqvist
IN
194231 Information - mail sökanden
2014-07-31
Markus Damm
Nordqvist
IN
194232 Information - mail Gunilla Marklund
2014-07-31
Markus Damm
Nordqvist
IN
194244 Information - mail, sökanden
2014-07-31
Markus Damm
Nordqvist
IN
2015-04-24 15:35:31
Dnr
BYGG.2014.69
Fastighet
FEMÖRE 1:5
Ankomst
2014-04-03
Avslutad
194526 Situationsplan intolkad på detaljplan
2014-08-11
Markus Damm
Nordqvist
IN
194528 Mail till sökanden
2014-08-11
Markus Damm
Nordqvist
IN
194562 Information - mail från sökanden
2014-08-12
Markus Damm
Nordqvist
IN
194605 Möte Tommy Jonsson & Lajla Menon
2014-08-14
12:47:12
Markus Damm
Nordqvist
IN
194606 Anteckning Tommy Jonsson & Lajla Menon
2014-08-14
12:47:47
Markus Damm
Nordqvist
IN
196285 Anteckning Monica de Santa Cruz
2014-10-06
13:08:21
2014-10-06
13:13:17
2014-10-06
Monica Santa Cruz
IN
Monica Santa Cruz
IN
Dennis Gustafsson
IN
196298 Information om läge för befintligt staket - brev tillsänt 2014-10-06
grannfastighet Kjell-Åke Karlsson
Dennis Gustafsson
IN
196306 Information
2014-10-06
Monica de Santa Cruz
IN
199231 karta visande gräns och stängsel.pdf
2015-01-12
Monica Santa Cruz
IN
199232 förrättning Femöre 1:62 och 1:5.pdf
2015-01-12
Monica Santa Cruz
IN
199244 avstyckning 1:5 och 1:6 1975.pdf
2015-01-12
Monica Santa Cruz
IN
200000 Information
2015-02-03
Monica Santa Cruz
IN
200005 Bygglov med startbesked , :
0001-01-01
Monica Santa Cruz
UT
202837 Tjänsteskrivelse Bygg
0001-01-01
Camilla Andersson
UT
196286 Anteckning Monica de Santa Cruz
196294 Ritning Lantmäteriet tillhörande brev till Kjell-Åke
Karlsson, grannfastighet
2015-04-24 15:35:31
1(3)
TJÄNSTESKRIVELSE
OXL2
621
v 1.0
200703-13
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Dennis Gustafsson
Datum
Dnr
2015-04-21
BYGG.2015.65
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
JOGERSÖ 1:244, Bygglov för rivning av fritidshus
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att
1.
Bevilja rivningslov av fritidshus enligt 9 kap. 30 § Plan- och bygglagen (PBL,
2010:900).
2.
Bevilja startbesked till rivning av fritidshus enligt PBL 10 kap. 3 §.
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen, se bilaga.
Enligt taxa antagen av kommunfullmäktige 2014-09-24 § 71 kommer Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden ta ut en avgift på 4450 kr för handläggning av ärendet.
2. Sammanfattning
Förvaltningen mottog den 13:e april 2015 en ansökan om rivningslov för eldning av
fritidshus inom fastigheten Jogersö 1:244, vid Hästviken ute på Jogersö.
Tidigare hade sökande lämnat in en ansökan om rivningslov som blev beviljat av
förvaltningen. Dock hade det vid handläggningen missats att kungöra beslutet till
närliggande fastigheter samt fast det ingen rivningsplan i ärendet.
Av denna anledning upphävdes det förra rivningslovet och ärendet prövas på nytt.
Miljöenheten godkänner en eldning av fritidhuset och kommer att förena sitt yttrande med
vissa villkor som gäller som underlag till detta beslut. Yttrandet kommer att presenteras
vid nämnsammanträdet.
Berörda grannfastigheter har fått tillfälle att yttra sig och deras yttranden kommer att
presenteras vid nämndsammanträdet.
Räddningstjänsten har godkänt huset som ett övningsobjekt för att inom deras
verksamhet få möjlighet att träna släckning, ventilation etc.
Räddningstjänstens yttrande finns som bifogat beslutsunderlag.
En kontrollansvarig har anlitats och har upprättat en rivningsplan som ska följas under
eldningen/rivningen av byggnaden.
Inget farligt avfall har påträffats. All lös inventering bortforslas för källsortering innan
eldning. Elinstallationer rives och källsorteras.
3. Lagrum
Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND
Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND
Telefon/Fax
0155-380 00 (vx)
0155-382 40 (fax)
Webb/E-post
www.oxelosund.se
[email protected]
Org.nr
212000-0324
2(3)
Tjänsteskrivelse
Datum
2015-04-21
BYGG.2015.65
Fastigheten Jogersö 1:244 ligger inom ett område som omfattas av detaljplan.
Enligt PBL 9 kap. 30 § Ska bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med
detaljplan, om 1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen, eller
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning
enligt 3 kap. 2 § första stycket andrameningen fastighetsbildningslagen (1970:988 ),
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje
stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9–11 §§, 12 § första
stycket, 13, 17 och 18 §§.
Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3
b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven
i första stycket 1. Lag (2014:900 ).
Om avvikande åtgärder tidigare har godtagits ska en samlad bedömning göras av den
avvikande åtgärd som söks och de som tidigare har godtagits.
Enligt PBL 10 kap. 3 § En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett
startbesked, om åtgärden kräver 1. bygglov, marklov eller rivningslov, eller
2. en anmälan enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 8 §.
Enligt PBL 9 kap. 41 - 43 §§. Upphör rivningslov att gälla, om åtgärden inte har påbörjats
inom 2 år och avslutats inom 5 år från dagen för att beslutet om lov vunnit laga kraft,
4. Motivering
En kontrollansvarig har anlitats och har upprättat en rivningsplan som ska följas under
eldningen/rivningen av byggnaden.
Inget farligt avfall har påträffats. All lös inventering bortforslas för källsortering innan
eldning. Elinstallationer rives och källsorteras.
Eldningen sker under kontrollerade former och leds av räddningstjänsten.
Under förutsättning att miljöenhetens yttrande som förenas med villkor följs samt att
rivningsplanen efterlevs, föreslår förvaltningen ett beviljande till ansökt åtgärd.
5. Slutbesked
Anmälan till handläggare för utfärdande av slutbesked när åtgärden är genomförd.
Följande handlingar krävs in:
-Anmälan om färdigställande handling
-Genomförd rivningsplan
- Verifiering att miljö-enhetens yttrande har följts
Beslutsunderlag
3(3)
Tjänsteskrivelse
Datum
2015-04-21
BYGG.2015.65
Bilaga till rivningsanmälan – daterad 2015-04-13
Rivningsplan - daterad 2015-04-13
Yttrande från Räddningstjänsten- daterad 2015-04-13
Yttrande från miljö-enheten- daterad (Ej ännu inkommen, kommer presenteras vid
nämndsammanträdet)
Situationsplan, planlösning och fasader – daterade 2015-04-13
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Dennis Gustafsson
Bygglovhandläggare
Beslut till:
Sökande
Kontrollansvarige (KA)
Berörda grannfastigheter (som yttrar sig och ej medger den ansökta åtgärden)
Akten
1(3)
TJÄNSTESKRIVELSE
OXL2
621
v 1.0
200703-13
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Dennis Gustafsson
Datum
Dnr
2015-04-21
BYGG.2015.4
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
SYRENEN 13, Förhandsbesked för nybyggnad av
flerbostadshus
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja förhandsbesked enligt
handlingarna tillhörande beslutet för nybyggnad av flerbostadshus enligt 9 kap. 17 §
Plan- och bygglagen (2010:900).
Förhandsbeskedet är förenat med följande villkor inför en eventuell prövning av bygglov:
 Byggnaden placeras inom byggrätten anvisat område enligt detaljplan nr 906
 Vindsvåningen får ej inredas
 Byggnaden får endast användas för bostadsändamål
 Byggnaden ska utformas (med avseende på utseende, storlek och tekniska krav) så att
kraven för trafiksäkerhet, brand och övriga tekniska egenskapskrav uppfylls
 Byggnaden ska utformas och anpassas till området så att skuggningseffekter
(kastskuggor) på närliggande fastigheter minimeras. Det viktiga är att arkitekten
redogör för att en förhöjd källarvåning inte väsentligt ökar skuggningseffekten på
närliggande fastigheter jämfört med om byggnaden uppfördes i 3 våningar utan
förhöjd källarvåning.
 Eventuell nödvändig sanering av förorenad mark ska ske innan byggnation kan
påbörjas och ska redogöras för senast vid det tekniska samrådet. En
markundersökning behöver därmed genomföras.
 Yttrande från Oxelö Energi AB beaktas med avseende på anslutning till vatten-och
avlopp
 Yttrande från Räddningstjänsten beaktas med avseende på brandkraven
 Avtalet om befintlig återvinningsstation sägs upp. Ansvariga på kommunen och Oxelö
Energi AB tillsammans med FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) diskuterar
fram en ny lämplig plats och söker bygglov för detta i god tid.
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen, se bilaga.
Enligt taxa antagen av kommunfullmäktige 2014-09-24 § 71 kommer Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden ta ut en avgift på 6230 kr för handläggning av ärendet.
2. Sammanfattning
Förvaltningen mottog den 30:e december 2014 en ansökan om förhandsbesked för
nybyggnad av flerbostadshus vid Norra Malmgatan, tvärgata till Esplanaden i centrum.
Det föreslagna flerbostadshuset planeras i tre våningar och utöver det med en källvåning
som i huvudsak är belägen ovan mark. Byggnaden inrymmer 27 lägenheter och 2
lokaler.
Förvaltingen föreslår ett beviljande till ansökt förhandsbesked som förenas med villkor
enligt detta beslut.
Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND
Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND
Telefon/Fax
0155-380 00 (vx)
0155-382 40 (fax)
Webb/E-post
www.oxelosund.se
[email protected]
Org.nr
212000-0324
2(3)
Tjänsteskrivelse
Datum
2015-04-21
BYGG.2015.4
3. Lagrum
Fastigheten Syrenen 13 ligger inom ett område som omfattas av detaljplan.
Enligt PBL 9 kap. 17 § ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om
åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen, om den som avser att vidta en
bygglovpliktig åtgärd begär det.
Enligt PBL 9 kap. 18 § är förhandsbeskedet bindande endast när ansökan om bygglov
görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft.
Enligt PBL 10 kap. 3 § får inte en åtgärd påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett
startbesked, om åtgärden kräver bygglov, marklov, rivningslov, eller en anmälan.
4. Motivering
Det har tidigare stått ett flerbostadhus på sammanlagt 3 våningar inom fastigheten som
revs i slutet på 90-talet. Byggnaden var uppförd i etager, byggnadskroppen var uppdelad
i en högre och en lägre del som anpassade sig till terrängen.
Det nu föreslagna flerbostadshuset planeras i tre våningar och utöver det med en
källvåning som i huvudsak är belägen ovan mark. Byggnaden inrymmer 27 lägenheter
och 2 lokaler.
Lägenhetsfördelningen är 9 st 2 R.o.K á ca: 61 m2
18 st 3 R.o.K á ca 91 m2
Gällande detaljplan medger parkeringsplatser i nära anslutning till föreslaget
flerbostadshus.
Detaljplanen medger ett flerbostadhus i 3 våningar med förhöjd källarvåning (helt eller
delvis ovan mark) där nämnden bedömer det som nödvändigt och lämpligt.
Det som avgör om det är nödvändigt att förhöja källar-våningen så att den läggs helt eller
delvis ovan mark är avloppsförhållandena och/eller marknivån enligt bestämmelserna
tillhörande detaljplanen.
Vad som har framkommit av Oxelö Energi AB yttrande är det inte nödvändigt att
källarbjälklaget förläggs helt eller delvis över marken med hänsyn till den kommunala
avloppsservisen.
Om befintlig marknivå medger en förhöjd källarvåning, helt eller delvis ovan mark, går
inte bedöma på de ansökningshandlingar som kommit in i ärendet. Vid en ansökan om
bygglov får detaljerade handlingar redovisa hur byggnadskroppen ansluter sig
höjdmässigt till närliggande grannfastigheters byggnader. Det viktiga är då att arkitekten
redogör för att en förhöjd källarvåning inte väsentligt ökar skuggningseffekten på
närliggande fastigheter jämfört med om byggnaden uppfördes i 3 våningar utan förhöjd
källarvåning. Byggnaden ska utformas och anpassas till området så att
skuggningseffekten (kastskuggor) på närliggande fastigheter minimeras (ex. genom
etagering av byggnaden om markförhållandena tillåter).
Förvaltningen gör bedömningen att byggnaden kan uppföras i 3 våningar och därutöver
med 1 källarvåning i huvudsak ovan mark under följande resonemang:
-
Några av de närliggande grannfastigheternas byggnader är uppförda i 3 våningar
exklusive 1 förhöjd källarvåning helt eller delvis ovan mark. Marknivån vid dessa
byggnader är ungefär densamma som marknivån för platsen för
återvinningssationen.
-
Marknivån vid föreslaget flerbostadshus kommer att anpassas till omgivande
fastigheters marknivå genom att viss sprängning kommer att ske
-
Byggnaden utformas och anpassas till området så att skuggningseffekter
3(3)
Tjänsteskrivelse
Datum
2015-04-21
BYGG.2015.4
(kastskuggor) på närliggande fastigheter minimeras
Idag finns det en återvinningssation på platsen som kommer att behöva flyttas i samband
med en etablering av föreslaget flerbostadshus. FTI (Förpacknings- och
tidningsinsamlingen) har ett avtal med Kustbostäder AB om att hyra den mark som
återvinningstationen finns på. Avtalet har en uppsägningstid på 12 månader.
Det finns inget lagkrav kring avstånd från bostadhus och återvinningsstationer, men FTI:s
intention är att det ska finnas en återvinningsplats inom 400 meter från bostaden.
FTI har regelbundna möten med kommunen där bland annat miljöenheten, Oxelö Energi
AB och företrädare för kommunens mark deltar. Enligt Magnus Sandström från FTI
kommer frågan kring den nya platsen att redas ut då.
Räddningstjänsten har lämnat en checklista om vad som är bra att tänka på vid
detalj-projekteringen av flerbostadshuset med avseende på brandkraven.
Räddningstjänsten kommer att avge ett formellt yttrande i samband med bygglovet och
det tekniska samrådet.
Eventuell nödvändig sanering av förorenad mark ska ske innan byggnation kan påbörjas
och ska redogöras för senast vid det tekniska samrådet. En markundersökning behöver
därmed genomföras.
Förvaltingen föreslår ett beviljande till ansökt förhandsbesked som förenas med villkor
enligt detta beslut.
Beslutsunderlag
Ritning Planlösning och sektion - daterad 2014-12-30
Ritning Situationsplan – daterad 2014-12-30
Fotografi Kv.Rönnen, Oxelögatan/Esplanaden 2014-12-30
Fotografier området för etablering flerbostadshus – daterad 2015-02-05
Ritningar Tidigare flerbostadhus som revs –daterade 2015-04-21
Gällande Detaljplan nr 906
Flygfoto från 2013
Yttrande Räddningstjänsten m.a.p. brandkraven daterad 2015-03-11
Yttrande Oxelö Energi AB m.a.p. vatten och avlopp daterad 2015-02-10
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Dennis Gustafsson
Bygglovhandläggare
Beslut till:
Sökande
Akten
Från: Rundström Margareta
Skickat: den 21 april 2015 10:40
Till: West Madeleine
Ämne: VB: Yttrande - Nytt flerbostadhus i Oxelösund
Från: Gustafsson Dennis
Skickat: den 21 april 2015 10:22
Till: Rundström Margareta
Ämne: VB: Yttrande - Nytt flerbostadhus i Oxelösund
Hej! Reggas på bygg.2015.4
Med vänlig hälsning/
Dennis Gustafsson
Bygglovhandläggare Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Oxelösunds kommun 613 81 Oxelösund
Besöksadress Höjdgatan 26
Telefon 0155-383 64
[email protected] www.oxelosund.se
www.facebook.com/oxelosundskommun
www.sebroschr.se/oxelosund
Från: Blom Stefan
Skickat: den 11 mars 2015 13:25
Till: Gustafsson Dennis
Ämne: SV: Yttrande - Nytt flerbostadhus i Oxelösund
Hej Dennis.
Jag lyfter några saker (inget formellt yttrande) att fundera på så tar vi
detaljerna/yttrandet vid ett byggsamråd.
Före och under byggnation:
-
Avstånd till befintliga byggander?
?
Vår framkomlighet till och utrymning av befintliga byggnader under byggtiden
Höjd till underkant fönster/balkongräcke vid utrymning med bärbara stegar? (1
1 m)
-
Brandskydd under byggtid?
-
Lagring av byggmaterial?
-
Sprängningsarbeten?
Vid och efter byggnation:
-
Utrymning från befintliga fastigheter? Genomgående lägenheter?
-
Utrymning från ny fastighet? Genomgående lägenheter?
Åtkomlighet med stegbil resp. bärbara stegar? Uppställningsplatser? Ste
gar från gårdssidan?
-
Inglasade balkonger och avstånd till befintliga byggnader?
Brandgasventilation trapphus? Typ av trapphus? Avskiljande dörrar till käl
lare och vind?
Hör av dig om du har fler funderingar.
Har du kollat uppföljningen för sotningen?
Hälsningar Stefan
Från: Gustafsson Dennis
Skickat: den 11 mars 2015 11:13
Till: Blom Stefan; Nyköpings Kommun - Räddningstjänsten
Ämne: Yttrande - Nytt flerbostadhus i Oxelösund
Hej Stefan!
Vi har fått in en ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av flerbostadshus på
Norra Malmgatan 3, 5 i Oxelösund (fastighetsbeteckning Syrenen 13).
Vi önskar därmed få era synpunkter rörande detta ärende.
Jag bifogar de handlingar som finns. Säg till om ni behöver kompletterande
information så fixar vi det.
OBS! Ni kommer att få yttra er igen när det blir dags för att söka bygglov. Då
kommer vi få ett mer detaljerat underlag. Nu har kustbostäder endast ansökt om
förhandsbesked och
det gör de för att få en hint om det överhuvudtaget går att bygga på den aktuella
platsen. Därav kräver vi inte in ett detaljerat underlag.
Med vänlig hälsning/
Dennis Gustafsson
Bygglovhandläggare Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Oxelösunds kommun 613 81 Oxelösund
Besöksadress Höjdgatan 26
Telefon 0155-383 64
[email protected] www.oxelosund.se
www.facebook.com/oxelosundskommun
www.sebroschr.se/oxelosund
Tjänsteskrivelse
OXL2
621
v 1.0
200703-13
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Samy Abu Eid
Planarkitekt
0155-38344
[email protected]
Datum
Dnr
2015-03-24
PLAN.2015.4
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Beslut om planuppdrag
Detaljplan för Thorsborg, Oxelö 8:42 och del av Oxelö 8:20
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta
Ge sökande positivt planbesked
Ge miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja planarbetet
2. Sammanfattning
Enligt plan- och bygglagen 5 kap. 2-5 § ska kommunen i ett planbesked
redovisa sin avsikt i frågan om att inleda en planläggning eller inte enligt
begäran från sökande. När kommunen har fått en begäran om planbesked som
uppfyller kraven ska kommunen ge ett planbesked inom fyra månader.
Ägare till fastigheten Oxelö 8:42 Kjell Folkesson inkom 2015-01-21 med en
ansökan om att upprätta en detaljplan för området i syfte att pröva fastighetens
lämplighet för bostäder. Fastighetens storlek om 3947 kvadratmeter gör den
lämplig för avstyckning till tre bostadsfastigheter.
Gällande detaljplan för området Pnr 1770 Detaljplan för Ramdalshamnen vann
laga kraft år 1990 och medger användningen N (friluftsområde) exempel på
användningsområde är campingplats och övernattningsstuga.
Den gällande översiktsplanen nämner inte några specifika riktlinjer för
fastigheten.
Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen ser inget hinder i Plan och Bygglagen
eller i gällande översiktsplan till att pröva fastighetens lämplighet för bostäder.
Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen kan heller inte se något annat skäl till
att prövningen skulle vara olämplig. Tvärtom ger förslaget en möjlighet att få
fram bostäder i ett attraktivt läge i kommunen.
3. Ärendet
Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND
Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND
Telefon/Fax
0155-380 00 (vx)
0155-382 40 (fax)
Webb/E-post
www.oxelosund.se
[email protected]
Org.nr
212000-0324
Tjänsteskrivelse
Datum
2015-03-24
PLAN.2015.4
Fastigheten Oxelö 8:42 är markerad på kartan med orange färg
4.1
Bakgrund
Ägare till fastigheten Oxelö 8:42 Kjell Folkesson inkom 2015-01-21 med en ansökan om
att upprätta en ny detaljplan för området i syfte att pröva fastighetens lämplighet för
bostäder. Fastighetens storlek om 3947 kvadratmeter gör den lämplig för avstyckning till
tre bostadsfastigheter. Flertalet telefonsamtal har först med Folkesson om ärendet.
4.2
Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutsförslaget
Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen ser inget hinder i Plan och Bygglagen eller i
gällande översiktsplan till att pröva fastighetens lämplighet för bostäder. Fastigheten är i
gällande plan detaljplanerad som friluftsområde vilket innebär att det är kvartersmark med
upphävt strandskydd. Tomten har varit i privatägd i många år. Fastighetens
planbestämmelser har bidragit till att den inte gått att utveckla utan att en ny detaljplan tas
fram. Trots det havsnära söderläget har fastigheten utnyttjats relativt lite.
Oxelösund har begränsade möjligheter att bygga havsnära bostäder. Det är därför positivt
att fastigheter i havsnära söderlägen som redan är ianspråktagna för annan verksamhet
ses över för att prövas som lämpliga för bostadsändamål. I detta fall låter det göras utan
att allmänhetens tillgång till strandnära miljöer försämras.
4.3
Koppling till andra beslut och mål
Översiktsplanen
Den gällande översiktsplanen nämner inte några specifika riktlinjer för fastigheten eller
området. Fastigheten är belägen mellan Jogersövägen och Ramdalshamnen strax utanför
ett småhusområde med villor från 1960 -70-talet. Cirka 200 meter från fastigheten ligger
Ramdalens småbåtshamn. Det är viktigt för Oxelösunds utveckling att tillgången till
småbåtshamnar inte påverkas negativt. Detta bostadsprojekt kan inte anses påverka
Ramdalens småbåtshamn negativt. Nedanför fastigheten finns en strandnära gång och
cykelväg som inte heller bedöms få någon negativ påverkan av planförslaget.
Tjänsteskrivelse
Datum
2015-03-24
PLAN.2015.4
Gällande detaljplan
Gällande detaljplan för området Pnr 1770 Detaljplan för Ramdalshamnen vann laga kraft
år 1990 och medger användningen N (friluftsområde) exempel på användningsområde är
campingplats, övernattningsstuga, raststugor och motionsanläggningar. Enligt
planbeskrivningen är den tänkta användningen av fasigheten ”klubblokal”.
Bostadsförsörjningsprogram för Oxelösunds kommun
Bostadsförsörjningsprogrammet belyser att det är viktigt med tillgång till attraktiva
bostäder. Att kunna erbjuda bostäder i attraktiva lägen är prioriterat, främst i centrum samt
i havsnära lägen.
4.4
Konsekvenser
Ekonomi
Upprättandet av detaljplanen bekostas av den sökande.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
- Gällande detaljplan
Elisabeth Bäckman Steninger
Förvaltningschef
Samy Abu Eid
Planarkitekt
Beslut till:
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (för åtgärd).
1(3)
Tjänsteskrivelse
OXL2
621
v 1.0
200703-13
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Camilla Norrgård Sundberg
Datum
Dnr
2015-04-21
MSN.2015.17
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Utbyggnad av vatten och avlopp på Tallholmen, Gölholmen,
Alskär och Namnlösen
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att området ska detaljplaneläggas innan
det ansluts till det kommunala VA-nätet. Om fastighetsägarna inte själva initierar
införandet av en detaljplan görs detta på kommunens initiativ, vilket innebär att kostnaden
för arbetet förskjuts av kommunen, för att därefter falla ut som planavgifter i samband med
alla kommande lovgivningar.
2. Sammanfattning
Fastighetsägare på Tallholmen, Gölholmen, Alskär och Namnlösen är intresserade av att
ansluta sig till det kommunala VA-nätet. En önskan från fastighetsägarna är att hela
området ska inkluderas i VA-verksamhetsområdet så att det blir Oxelö Energi som
ansvarar för anläggningen. I dagsläget tas inte öar in i verksamhetsområden utan bara
områden på fastlandet.
En skrivelse från Vintervattenföreningen på Tallholmen och Gölholmen inkom till
kommunen den 23 mars 2015, de representerar även fastighetsägarna på Alskär och
Namnlösen. En komplettering till skrivelsen är inlämnad den 9 april, samt ytterligare en
komplettering efter ett möte med politiker från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Det är många olika intresseavvägningar som måste göras och att få alla dessa samlade i
ett beslut är inte det lättaste. För att inte göra ”fort och fel” och för att få ett väl underbyggt
beslut så behöver alla synpunkter gås igenom och beaktas.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förespråkar att utbyggnaden av VA i området
föregås av framtagandet av en detaljplan för att få ett helhetstänk i processen. Frågans
komplexitet ligger i svårigheterna att förutse framtida konsekvenser av att gå med på en
VA-anslutning utan detaljplan, samt att ta ställning till vilka omedelbara konsekvenser det
blir på området när det inte finns några underlag för hur utbyggnadet ska genomföras.
Med anledning av att det sedan många år finns sommarvattenledningar i området kan det
antas att det finns flera fastigheter med indraget vatten och bristfällig avloppsrening. En
gemensam lösning är ur miljösynpunkt mest lämplig.
3. Alternativa förslag
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ställer sig positiv till Vintervattenföreningen på
Tallholmen och Gölhomens brev som innebär att anslutning kan genomföras i samband
med utbyggnationen på Västra Femöre. Dock måste erforderliga tillstånd sökas då ett brev
inte kan anses som en formell ansökan.
Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND
Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND
Telefon/Fax
0155-380 00 (vx)
0155-382 40 (fax)
Webb/E-post
www.oxelosund.se
[email protected]
Org.nr
212000-0324
2(3)
Tjänsteskrivelse
Datum
2015-04-21
MSN.2015.17
4. Ärendet
Att ansluta Tallholmen till VA är ingen ny fråga utan detta har diskuterats i många år. Nu
blev det mer bråttom med ärendet då det pågår utbyggnad av VA på Västra Femöre och
man i och med detta skulle kunna fortsätta utbyggnaden i anslutning till det pågående
projektet.
Representanter från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har gemensamt med Oxelö
Energi haft ett möte med representanter från Vintervattenföreningen och kom där fram till
att föreningen skulle skicka in en skrivelse till kommunen där de beskriver sina planer och
önskemål och det är nu denna skrivelse som ärendet hanterar.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tidigare år haft möten med fastighetsägare i
området och även då framfört att det är att föredra att ta fram en detaljplan eftersom det
redan i dagsläget finns permanentboende på Tallholmen. Fastighetsägarna är inte
intresserade av att ha en detaljplan.
4.1 Ärendets beredning
Ett gemensamt möte har hållits med alla mottagarna till brevet, och synpunkter från alla
berörda har samlats in inför denna skrivelse.
En kontakt har tagits med en jurist på SKL som svarar ”Det finns ingen direkt koppling
mellan kommunens skyldigheter att ordna VA och om det finns detaljplan eller ej. Oavsett
den lösning man tänker sig är det dock angeläget att planfrågan klaras ut så att ev.
investeringar i en gemensam va-lösning också tar höjd för ev. kommande
bebyggelseutveckling. Så det är helt riktigt att man måste avvakta planmässiga
överväganden och sträva efter någon slags "helhetslösning". Men samtidigt framgår av
rättspraxis att man inte kan hänvisa till "oklara planförhållanden" hur länge som helst.”
4.2 Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutsförslaget
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen anser att anslutning till det kommunala VA-nätet
innebär en förbättring för Östersjön vad gäller utsläpp av närsalter. Detta måste dock
noggrant vägas mot den förändrade karaktären och de naturvärden som kan gå till spillo
vid en eventuell utökning av VA-nätet och dess konsekvenser.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förespråkar att utbyggnaden av VA i området
föregås av framtagandet av en detaljplan för att man i processen ska få ett helhetstänk. I
detaljplanearbetet görs bl.a. en va-utredning, utredning av strandskyddet och bedömning
av de naturvärden som finns i området.
4.3 Koppling till andra beslut och mål
Detta beslut kan komma att bli vägledande inför hur kommunen ska gå tillväga i framtida
diskussioner med andra omvandlingsområden.
3(3)
Tjänsteskrivelse
Datum
2015-04-21
MSN.2015.17
4.4 Konsekvenser
-
-
Ekonomi
- Om kommunen initierar framtagande av detaljplan förskjuter kommunen
plankostnaden, och tar sedan ut planavgifter i samband med lovgivningar. Det finns
ingen garanti för att kommunen kompenseras för hela detaljplanekostnaden.
- Om VA-utbyggnad tillåts utan detaljplan kan det som en konsekvens av
permanentning, som ofta är en effekt av VA, komma exempelvis krav på
skolskjutsar, bostadsanpassningar, kollektivtrafik, annat vägunderhåll,
gatubelysning etc. Ökade kostnader för handläggning av ärenden förorsakade av
intressekonflikter pga avsaknad av markreglerande bestämmelser kan inte
uteslutas.
Miljö
- en anslutning till det allmänna VA-nätet är i de allra flesta fall att föredra, det som
även bör vägas in är de naturvärden som kan påverkas av en ledningsdragning.
Beslutsunderlag *
Ang vatten och avlopp till Tallholmen, sammanställning av MSF.
Synpunkter från Plan ang Tallholmen
Bilaga till Synpunkter från Plan ang Tallholmen
Ansökan om anslutning till kommunens VA-nät på Västra Femöre
Oxelösunds kommun komplettering 9april2015, komplettering 1 från Vintervattenföreningen
Sammanfattning/Anteckningar från möte, komplettering 2 från Vintervattenföreningen
Elisabeth Bäckman Steninger
Förvaltningschef
Camilla Norrgård Sundberg
Miljöstrateg
Beslut till: *
Vintevattenföreningen för Tallholmen och Gölholmen (FK)
Oxelösunds kommun
Att.:
Camilla Norrgård Sundberg
Höjdgatan
26
613 81
Oxelösund
Komplettering till ansökan om anslutning till kommunens VA­nät på Västra Femöre.
Efter det att vi kommunicerat; vår ansökan och Miljö­ och samhällsbyggnads­förvaltningens
svar med tidplan för handläggning i nänmden med våra medlemmar, har ett antal synpunker
kommit styrelsen till del. Dessa kan sammanfattas enligt följande:
Flera fastighetsägarna finner det angeläget att en fortsatt utbyggnad kan genomföras i
anslutning till nu pågående arbete för att minimera den totala tiden med anläggningsarbeten,
som ger ett tråkigt miljöintryck och som begränsar tillgängligheten till fastigheterna. Ansökan
avser som angivits att lösa nuvarande miljöproblem med VA, inte att detaljplanera för att
utöka bostadsytor, skriver man vidare.
Det torde ligga i kommunens intresse att arbetet kan göras i direkt anslutning till nu pågående
arbete för att minimera störningar på känsliga miljö, natur och djur som finns inom området,
uttrycks också.
Anläggningsprocessen får inte fokusera, försenas eller fördyras av ev krav på detaljplanering.
Det torde inte finnas några lagstiftade krav på detaljplan för att ansluta till nuvarande nät. Det
är istället möjligt och motiverat att senare genomföra en detaljplanering om sådant behov
aktualiseras av fastighetsägarna.
Om nämnden i sitt förarbete trots allt finner att processen skall kompliceras med detaljplan
önskar vi i styrelsen att detta meddelas oss underhand så att vi kan framföra våra synpunkter
till hela nämnden, vilket i sådant fall medför att beslut i nämnden senareläggs genom en
fördjupad handläggningstid. Nyköping den 9 april 2015
Hans Olausson
Ordförande
Vintervattenföreningen för Tallholmen och Gölholmen
Ang vatten och avlopp till Tallholmen, Gölholmen, Alskär och
Namnlösen
Om ärendet
Skrivelse från Vintervattenföreningen på Tallholmen och Gölholmen inkom till
kommunen den 23 mars 2015. Skrivelsen är formulerad som en ansökan om anslutning
till kommunens VA-nät på Västra Femöre och är ställd till Kommunstyrelsens ordförande,
Kommunchefen, Ordförande för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Miljö- och
samhällsbyggnadschefen samt Verksamhetschefen för VA Oxelö Energi. En
komplettering till skrivelsen är inlämnad den 9 april.
Att ansluta Tallholmen till VA är ingen ny fråga utan detta har diskuterats i många år. Nu
blev det mer bråttom med ärendet då det pågår utbyggnad av VA på Västra Femöre och
man i och med detta skulle kunna fortsätta utbyggnaden i anslutning till det pågående
projektet.
Representanter från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har gemensamt med
Oxelö Energi haft ett möte med representanter från Vintervattenföreningen och kom där
fram till att föreningen skulle skicka in en skrivelse till kommunen där man beskriver sina
planer och önskemål och det är nu denna skrivelse som ärendet hanterar.
Förvaltningen anser att anslutning till det kommunala VA-nätet innebär en förbättring för
Östersjön vad gäller utsläpp av närsalter. Detta måste dock noggrant vägas mot den
förändrade karaktären och de naturvärden som går till spillo vid en eventuell utökning av
VA-verksamhetsområdet och dess konsekvenser.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har flera gånger under tidigare år haft möten
med berörda och då framfört att det är att föredra att ta fram en detaljplan för området
eftersom det redan i dagsläget finns permanentboende där.
Ett gemensamt möte har hållits med alla mottagarna till brevet, och synpunkter från alla
berörda har samlats in inför denna skrivelse.
Plan:
Har skrivit ett utförligt svar i ärendet, se separat dokument.
Sammanfattningsvis innebär alternativen att kommunen måste välja mellan att tillåta en
VA-anslutning utan detaljplan och då möjliggöra utsläppsminskningar men samtidigt
riskera att området utvecklas utan kontroll på ett sätt som både kommunen och de
boende är missnöjda med.
Det andra alternativet är att kräva en detaljplan för att kunna reglera hur området ska
utvecklas men då riskera att VA-utbyggnaden inte går i lås och att området blir utan
kommunalt VA.
Planverkstan anser att

Kommunen bör sträva efter att området detaljplaneras. En gällande
detaljplan över området skulle vara till fördel för alla, både
fastighetsägare och kommunen.

Om området ska införlivas i ett kommunalt VA-verksamhetsområde bör
detta beslut föregås av en detaljplan eftersom det då är kommunen som
ansvarar för ledningarna.

OM området ska anslutas till det kommunala VA- nätet via en
gemensamhetsanläggning blir frågan om detta ska föregås av en
detaljplan eller ej. Det är en svår fråga som det inte går att ge något
enkelt och tydligt svar på.
Det spontana svaret är att området bör vara detaljplanerat innan VA byggs ut,
på samma sätt som har gjort i övriga delar av kommunen (med undantag för
södra Femöre som är fritidshusarrenden). Men om kommunen ska kräva att en
detaljplan upprättas innan en VA-anslutning kan tillåtas och därmed neka
Tallholmen en VA-anslutning i nuläget är en svår fråga. Det finns egentligen inga
bra argument för att inte kräva en detaljplan. Att fastighetsägarna har svårt att
samordna sig och driva i genom en process påverkar inte behovet av en
detaljplan.
Frågans komplexitet ligger i svårigheterna att förutse framtida konsekvenser av
att gå med på en VA-anslutning utan detaljplan. Samt att ta ställning till vilka
omedelbara konsekvenserna blir på området när det inte finns några underlag
för hur utbyggnadet ska genomföras. Planering handlar om att tänka efter före. I
det här fallet bör vi tänka efter före och inte ge oss ut på okänt vatten.
Slutbedömning
Eftersom det inte finns någon information kring konsekvenserna av en
VA-utbyggnad eller information kring hur utbyggnaden ska gå till går det inte att
ta ställning i frågan utan att en detaljplan finns. Området bör därför
detaljplaneras innan en VA-anslutning genom gemensamhetsanläggning tillåts.
Parallellt med planprocessen bör en VA-utredning/VA-projektering tas fram.
Bygglov:
Att dra ut VA utan att ta ett helhetsgrepp på området kommer att leda till problem i
framtiden med ökade avstyckningar, svårkontrollerad förtätning/utveckling av
bebyggelsen i området. Befintliga värden knutna till bebyggelsen och
bebyggelseområdet löper risk att försvinna eller förvanskas. Kommunen måste ta
ställning till hur vi vill att området ska utvecklas då det är sammanhållen bebyggelse och
att det råder högt tryck på ny och kompletterande bebyggelse inom kommunen.
Utan detaljplan måste vi i varje enskilt fall utreda frågor som annars redan är utretts i
detaljplan t.ex. strandskydd. Till följd av detta så ökar risken för överklagningar och
grannosämja.
Från byggsidan är detaljplanering det givna alternativet.
Miljö:

I ett tidigare skede av ärendet har Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
bedömt att åtgärden är av sådan karaktär att strandskyddsdispens måste sökas
samt att projektet måste prövas i sin helhet, d.v.s. att strandskyddsdispens ska
sökas för huvudledning och de enskilda ledningsdragningarna på respektive
fastighet vid samma tillfälle.

Strandskydd – 100 m strandskydd gäller inom hela området och behöver prövas,
antingen för hela projektet som en helhet eller för varje fastighet var för sig. En
detaljplan kan häva strandskyddet.

Enskilda avloppsanläggningar - Med anledning av att det sedan många år finns
sommarvattenledningar i området kan man anta att det finns flera fastigheter
med indraget vatten och bristfällig avloppsrening. Ett par fastigheter har
dessutom redan idag permanentboende. Någon inventering av de enskilda
avloppen är inte gjord i området. Terrängen är kuperad och bergig och husen
ligger nära havet. Då det dessutom är många fastigheter inom en relativt liten
yta blir slutsatsen att det är svårt att ordna enskilda avloppsanläggningar på varje
fastighet. En gemensam lösning är ur miljösynpunkt mest lämplig.

Eftersom ingen avloppsinventering är gjord i området och därmed inga krav har
ställts på fastighetsägarna, är inte 6§ Vattentjänstlagen tillämplig i dagsläget,
men det kan komma senare.

Naturvärden - Områdets småskaliga karaktär gör terrängen känslig för
grävarbeten. Oavsett vilka åtgärder som ska vidtas måste de ske med varsamhet
för att inte skada den känsliga terrängen. Ett exempel är att träd som står nära
vägarna kan ta skada om rötterna grävs av vid schaktning för VA-ledningar.
Kommunen som fastighetsägare:

Kommunen är inte beredd att ta några kostnader, om man gräver i vägen så skall
det återställas, framkomlighet på vägen måste finnas under grävarbetet,
kommunen vill ej vara med i någon samfällighet.

Om kommunen som markägare är med och avgör frågan bör den lyftas till KF.
Oxelö Energi:
1 Miljömålen vad säger de?
 Hav i balans
 Levande kust och skärgård
 Ingen övergödning
 (Giftfri miljö)
2 Miljöbalken
 Kap 1 Miljöbalkens mål och tillämplighetsområden
 Kap 2 Allmänna hänsynsregler
 Kap 9 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1§ pkt 1 utsläpp av
avloppsvatten….2§ pkt 1 spillvatten….3§ med olägenhet för människors hälsa….
 Kap 26 Tillsyn 1§….kontrollera efterlevnad av miljöbalken….Vidare genom
rådgivning skapa förutsättningar för att balkens ändamål skall kunna tillgodoses.
3 Lagen om allmänna vattentjänster
 6§ Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver
ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för viss befintlig
eller blivande bebyggelse skall kommunen (=kommunfullmäktige)
1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänster behöver
ordnas, och
2. se till att behovet snarast, och så länge behov finns kvar, tillgodoses i
verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning
Vi har ju några s k omvandlingsområden kvar, bl.a. Granliden, Vivesta, Vivesta näs,
Bastetorp m.fl. som vill ansluta sig till det allmänna nätet. Vissa av områdena saknar
detaljplaner och vissa saknar även fastighetsbildning, d.v.s. fastighetsgränser. Kommande
dokument ser jag som styrande för kommande handläggning även för dessa områden,
vilket jag tycker är väldigt positivt.
Fastighetsägarna:
Följande synpunkter är plockade från de olika brev som inkommit från
Vintervattenföreningen för Tallholmen och Gölholmen och representerar inte
kommunens ståndpunkter:

24 fastighetsägare har gått samman i en intresseförening med målsättningen att
ansluta sina fastigheter till det allmänna VA-nätet. Tre fastighetsägare utöver
dessa väljer att stå utanför.

Befintliga avloppslösningar i området är olika och vissa kan anses ha en
miljömässig olämplig lösning.

Arbetet gått i stå på grund av olika uppfattningar inom kommunen.

Hänvisar till lagen om allmänna vattentjänster §6

Avser att göra en småskalig utbyggnad utan att miljövärden går förlorade.
Referensbild är Södra Femöre.

Är öppna för att diskutera en utökning av kommunalt verksamhetsområde, helt
eller delvis.

Ser ingen anledning till att upprätta en detaljplan då detta arbete avsevärt skulle
försena och fördyra utbyggnationen av VA-nätet och skulle innebära behov av
omläggning av det befintliga sommarvattennätet i avvaktan på VA-anslutning.
Detaljplan skulle dessutom fördyra anslutning.

Ansöker om erforderliga tillstånd.

Ansöker om skyndsam handläggning i direkt samarbete med föreningen.
Komplettering 9 april:

Flertalet fastighetsägare vill att arbetet kan påbörjas i anslutning till det arbete
som pågår idag, för att minimera den totala tiden för anläggningsarbeten. Borde
ligga i kommunens intressen.

Anläggningsprocessen får inte fokusera, försenas eller fördyras av ev krav på
detaljplanering. Det borde inte finnas lagkrav på detaljplanering för att ansluta
till nuvarande nät.

Om nämnden beslutar i sitt förarbete att processen ska kompliceras med
detaljplan önskar styrelsen info om detta underhand så att man kan framföra
sina synpunkter till hela nämnden.
Komplettering efter möte med politiker:
Angående anslutning till kommunens VA‐nät
-
Att bevilja att fastighetsägarna inom berört område ansluter sig till kommunens
VA‐nät
-
Att erforderliga tillstånd beviljas för detta
-
Att anslutningen om möjligt sker samordnat med nu pågående VA‐arbete på
-
-
Västra Femöre
Att fastighetsägarna på Tallholmen skall ingå i kommunens verksamhetsområde
och att det på sikt prövas om övriga fastighetsägare om så befinns lämpligt skall
ingå i kommunens verksamhetsområde
Att överlämna till kommunstyrelsen att besluta om erforderliga tillstånd för att
genomföra anslutningen som bl.a. berör kommunens mark
Att fastighetsägarna skall finansiera anslutningen enligt de grunder som Oxelö
Energi redovisat
Att fastighetsägarna bildar för fortsatt verksamhet erforderlig förening eller
samfällighet
Att berört fastighetsområde på sikt bör detaljplaneras
Slutsats
Förslag till beslut presenteras i tjänsteskrivelsen.
1 (4)
Datum
PLAN.2015.5
OXL1
00
v 1.0
200611-13
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Samy Abu Eid
Planarkitekt
0155-383 44
[email protected]
Vatten- och avlopp på Tallholmen
Ur ett planperspektiv finns det två olika beslutsalternativ med olika konsekvenser som
följd. Nedan redovisas för- och nackdelarna med de två alternativen.
Alternativ 1 är att inte tillåta en VA-anslutning förrän området är detaljplanerat.
Alternativ 2 är att tillåta en anslutning till det kommunala VA-nätet utan att området är
detaljplanerat.
Sammanfattningsvis innebär alternativen att kommunen måste välja mellan att tillåta
en VA-anslutning utan detaljplan och då möjliggöra utsläppsminskningar men
samtidigt riskera att området utvecklas utan kontroll på ett sätt som både kommunen
och de boende är missnöjda med.
Det andra alternativet är att kräva en detaljplan för att kunna reglera hur området ska
utvecklas men då riskera att VA-utbyggnaden inte går i lås och att området blir utan
kommunalt VA.
Vad säger lagstiftningen?
I plan- och bygglagen (PBL) regleras något som kallas för detaljplanekravet, alltså när
det krävs en detaljplan och inte.
Text från PBL samt Boverkets tolkning av lagen bifogas. I 4 kap 2 § andra punkten går
det att läsa att detaljplan krävs för "en bebyggelse som ska förändras eller bevaras,
om regleringen behöver ske i ett sammanhang".
Själva ledningsdragningen i sig själv är inte nödvändigtvis bygglovspliktig och kan inte
omfattas av detaljplanekravet. Däremot går det i detta fall göra bedömningen att
regleringen behöver ske i ett sammanhang, samt att det handlar om sammanhållen
bebyggelse (och inte enstaka byggnadsverk på landsbygden).
Det går även att påstå att området är tätortsnära och att det i och med det råder stor
efterfrågan på området för bebyggande.
Eftersom själva ledningsdragningen i sig själv inte kan påstås kräva en detaljplan blir
tolkningen av lagstiftningen att en utbyggnad av kommunalt VA leder till en situation
som kräver detaljplaneläggning. Det vill säga att efterkommande regleringar behöver
ske i ett sammanhang.
Alternativ 1: Kommunalt VA förutsätter detaljplan
Alternativet innebär att kommunen kräver att området detaljplaneras. Eftersom
kommunen inte är markägare måste de privata markägarna bekosta och initiera
detaljplanen för att den ska ha finansiell täckning, vilket är en förutsättning.
Fördelar: Fördelarna med att kräva en detaljplan innan en anslutning kan göras är
många. Sammanfattningsvis är fördelarna att bebyggelse och fastighetsindelningar
Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND
Besöksadress
Höjdgatan 26
Telefon/Fax
0155-380 00 (vx)
0155-382 40 (fax)
Webb/E-post
www.oxelosund.se
[email protected]ösund.se
Org.nr
212000-0324
2 (4)
Datum
PLAN.2015.5
sker på ett reglerat och gemensamt överenskommet sätt.
Utan detaljplan finns ingen reglering över hur området ska/kan utvecklas. Risken är
därför att byggnader får olämplig utformning och storlek. En detaljplan ger också
fastighetsägarna en garanterad byggrätt så länge detaljplanens genomförandetid
gäller. Utan detaljplan finns inga garantier för att bygglov ska kunna beviljas.
Fastighetsägarna tar därmed en risk när de ansluter sig till VA-nätet utan att vara
säkra på att det går att bevilja bygglov för en byggnation.
Samma princip gäller fastighetsindelning. En detaljplan reglerar vilken
fastighetsindelning som är lämplig. Utan detaljplan kan fastigheter delas på oönskade
sätt. Ur ett ägarperspektiv gäller det motsatta: det finns inga garantier för att
fastighetsregleringar kan genomföras och/eller grannar kan dela sin fastighet på ett
sätt som påverkar grannar negativt.
En detaljplan reglerar att infrastrukturen kan utvecklas. Hur fastigheterna är anslutna
till körbara vägar regleras i en detaljplan, även hur el- och statsnät kan utvecklas. Utan
en detaljplan finns ingen reglering av vägnätet, varken hur det ska utvecklas eller vem
som ska sköta underhållet. Det kan därför uppstå problem för räddningstjänst,
färdtjänst, taxi, skolskjuts och exempelvis framtida bostadsanpassningar och
hemtjänst. De boende har alltså inga garantier för att nödvändig samhällsservice når
fastigheten. Kommunen har heller inga garantier för att detta inte blir orimligt dyrt i
framtiden.
Nackdelar : Nackdelarna med alternativ 1, att kräva detaljplan, är att projektet med en
anslutning till VA-nätet riskerar att inte gå i lås. Eftersom området är privatägt är det
enda rimliga alternativet att fastighetsägarna själva bekostar och initierar en
detaljplaneläggning. Ett flertal möten med de boende har visat att intresset för att
bekosta en planläggning är splittrat. Ett flertal försök att gå samman för att
detaljplanera området har misslyckats. Det är därför rimligt att tro att de boende inte
kommer att kunna gå samman och bekosta en detaljplan inom överskådligt tid. Det
blir då heller inget kommunal VA inom överskådlig tid.
Kommunen går då miste om viktiga utsläppsminskningar som en anslutning innebär
och den långsiktiga samhällsnyttan som detta innebär går förlorad. En annan nackdel
för kommunen är att området inte kan utvecklas.
Alternativ 2: En anslutning till kommunalt VA kan ske utan detaljplan
Fördelar: Fördelar med alternativet är i princip nackdelarna med alternativ 1. Eftersom
området har svårt att komma fram med en detaljplan vore fördelen med alternativ 2 att
möjliggöra en anslutning ändå. Utsläppen i Östersjön minskar, den lokala havsmiljön
blir på sikt bättre. Områdets fastigheter kan till viss del utvecklas, dock utan någon
detaljplan.
Nackdelar : Nackdelarna med alternativ 2 är på samma sätt som fördelarna med
alternativ 1. Om området ansluts till det kommunala VA-nätet utan att det finns några
regler för byggnation eller fastighetsbildning vet inget helt säkert vad som kommer
hända inom området i framtiden. Bebyggelsen kanske utvecklas okontrollerat vilket
kan ge upphov till ännu mer osämja mellan grannar. Eller så kanske inte bebyggelsen
kan utvecklas alls. Om fastighetsindelningar sker oreglerat kan stora fastigheter
3 (4)
Datum
PLAN.2015.5
styckas i många små lotter, vilket skapar en ogenomtänkt bebyggelseutveckling. Det
kan också skapa framtida problem och kostnader då med trafik och angöring till
fastigheterna inte nås av nödvändig samhällsservice.
Fyra områden på den norra sidan av kommunen är inte anslutna till det kommunala
VA-nätet, det saknas också detaljplaner. Fallet med Tallholmen kan komma att
fungera prejudicerande, det kan bli svårt att kräva detaljplan för en anslutning
VA-nätet för dessa områden i framtiden.
En alternativ tolkning av lagstiftningen i bilaga 1 är detaljplanekravet gäller
bebyggelse, alltså när byggnadsverk ska uppföras. I detta fall skulle det innebära att
detaljplan kommer att krävas om fastigheterna på Tallholmen behöver uppföra något
byggnadsverk. Anslutningen till kommunalt VA kan då göras utan att området
detaljplaneras, förutsatt att inga bygglov behöver sökas. Tolkningen skulle då innebära
att de klarar sig utan detaljplan så länge de inte behöver bygga något. I praktiken
innebär det att området sannolikt kommer behöva detaljplaneras inom en snar framtid.
Planverkstan anser att

Kommunen bör sträva efter att området detaljplaneras. En gällande detaljplan
över området skulle vara till fördel för alla, både fastighetsägare och
kommunen.

Om området ska införlivas i ett kommunalt VA-verksamhetsområde bör detta
beslut föregås av en detaljplan eftersom det då är kommunen som ansvarar för
ledningarna.

OM området ska anslutas till det kommunala VA- nätet via en
gemensamhetsanläggning blir frågan om detta ska föregås av en detaljplan
eller ej. Det är en svår fråga som det inte går att ge något enkelt och tydligt
svar på.
Det spontana svaret är att området bör vara detaljplanerat innan VA byggs ut,
på samma sätt som har gjort i övriga delar av kommunen (med undantag för
södra Femöre som är fritidshusarrenden). Men om kommunen ska kräva att en
detaljplan upprättas innan en VA-anslutning kan tillåtas och därmed neka
Tallholmen en VA-anslutning i nuläget är en svår fråga. Det finns egentligen
inga bra argument för att inte kräva en detaljplan. Att fastighetsägarna har
svårt att samordna sig och driva i genom en process påverkar inte behovet av
en detaljplan.
Frågans komplexitet ligger i svårigheterna att förutse framtida konsekvenser av
att gå med på en VA-anslutning utan detaljplan. Samt att ta ställning till vilka
omedelbara konsekvenserna blir på området när det inte finns några underlag
för hur utbyggnadet ska genomföras. Planering handlar om att tänka efter före.
I det här fallet bör vi tänka efter före och inte ge oss ut på okänt vatten.
Slutbedömning
Eftersom det inte finns någon information kring konsekvenserna av en
4 (4)
Datum
PLAN.2015.5
VA-utbyggnad eller information kring hur utbyggnaden ska gå till går det inte
att ta ställning i frågan utan att en detaljplan finns. Området bör därför
detaljplaneras innan en VA-anslutning genom gemensamhetsanläggning tillåts.
Parallellt med planprocessen bör en VA-utredning/VA-projektering tas fram.
1 (3)
Datum
PLAN.2015.5
OXL1
00
v 1.0
200611-13
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Samy Abu Eid
Planarkitekt
0155-383 44
sa[email protected]
Vatten- och avlopp på Tallholmen
Bilaga 1, Vad säger Boverket
Information om det så kallade ”detaljplanekravet” finns på boverkets hemsida:
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Detaljplanering/Detaljplaneinstrument
et/Krav-pa-att-uppratta-detaljplan/
Det är kommunen som avgör om och när en detaljplan ska upprättas. I plan- och
bygglagen finns bestämmelser om i vilka situationer kommunen ska ta fram en detaljplan
innan lov får ges. Det är flera faktorer som avgör om detaljplan behövs. De har att göra
med både den typ av förändring som ska ske och förhållandena i omgivningen.
4 kap 2 § i Plan och Bygglagen
2 § Kommunen ska med en detaljplan pröva ett mark- eller vattenområdes lämplighet för
bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för 1. en ny sammanhållen bebyggelse, om det behövs med hänsyn till omfattningen av
bygglovspliktiga byggnadsverk i bebyggelsen, 2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett
sammanhang, och 3. ett nytt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, om
a) byggnadsverket är en annan byggnad än en sådan som avses i 9 kap. 4 a § eller
byggnadsverket kräver bygglov enligt 9 kap. eller föreskrifter som har meddelats med stöd av
16 kap.
7 §, och
b) byggnadsverkets användning får betydande inverkan på omgivningen eller om det råder stor
efterfrågan på området för bebyggande.
Trots första stycket 3 krävs det ingen detaljplan, om byggnadsverket kan prövas i samband med
en prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked och användningen av
byggnadsverket inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Lag (2014:477)
Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND
Besöksadress
Höjdgatan 26
Telefon/Fax
0155-380 00 (vx)
0155-382 40 (fax)
Webb/E-post
www.oxelosund.se
[email protected]ösund.se
Org.nr
212000-0324
2 (3)
Datum
PLAN.2015.5
Ny sammanhållen bebyggelse
Detaljplan krävs för nya sammanållen bebyggelse, om det behövs med hänsyn till
omfattningen av bygglovspliktiga byggnadsverk i bebyggelsen. Kravet är inte kopplat till
antalet bygglovspliktiga byggnadsverk, utan till vilka åtgärder som ska genomföras och hur
omfattande dessa är.
Detaljplan krävs exempelvis för bebyggelse som ställer krav på gemensamma
anordningar, till exempel gator, eller när flera frågor behöver lösas i ett sammanhang.
Genomförandet kräver då också i allmänhet att kommunen medverkar, vilket kan regleras
genom en detaljplan.
Om det endast är fråga om att bygga ett fåtal nya bostäder, i anslutning till sammanhållen
bebyggelse, kan dessa först prövas i bygglov eller förhandsbesked för att avgöra om
detaljplan krävs.
Bebyggelse som ska förändras eller bevaras
Kravet på detaljplan gäller även i de fall allmänintresset eller grannrättsliga intressen
motiverar att flera åtgärder regleras i ett sammanhang, exempelvis om man måste ordna
utfart mot allmän väg för flera fastigheter. Detta krav används då kommunen har aktiva
avsikter, bland annat när det gäller stadsförnyelse och upprustning av bebyggelse.
Översiktsplanen kan ge besked om var planläggning med dessa syften avses komma till
stånd
När kommunen bedömer om detaljplan krävs går det inte att enbart utgå från hur
omfattande den avsedda åtgärden är. Det är också viktigt att ta hänsyn till i vilken fysisk
miljö åtgärden ska genomföras. När en reglering görs i ett sammanhang kan planen alltså
inkludera mer än den nya bebyggelse som är skälet till planläggningen. Även regleringar
som behövs för att skapa en lämplig anknytning till redan befintlig bebyggelse kan tas
med.
De krav på byggnadernas yttre form och färg som ställs i plan- och bygglagen innebär att
bebyggelseområden som är särskilt värda att bevara inte får förvanskas. Om det behövs
bestämmelser för att i ett sammanhang trygga väsentliga drag i den yttre miljön eller ett
bevarande, kan detaljplan krävas. Ett sådant krav kan ibland omfatta ett mycket begränsat
område, kanske till och med bara för en enda byggnad eller en bygglovspliktig anläggning.
3 (3)
Datum
PLAN.2015.5
Ett nytt byggnadsverk
Även när ett nytt enstaka byggnadsverk ska byggas kan det krävas detaljplan. För
vindkraftverk gäller särskilda regler.
Kravet på detaljplan gäller för ett nytt byggnadsverk som
·
kräver bygglov,
·
kan medföra betydande inverkan på omgivningen, eller
·
uppförs där det råder stor efterfrågan för bebyggelse.
Med betydande inverkan på omgivningen menas att de verksamheter som inryms i
byggnadsverket kan störa omgivningen på olika sätt. Men det kan också innebära andra
effekter för omgivningen, till exempel inverkan på landskapsbilden eller förutsättningar för
trafiken. En prövning i detaljplan innebär att kommunen klarlägger hur omgivningen
påverkar den planerade bebyggelsen. Detta är nödvändigt för att bedöma om den tänkta
användningen av marken är lämplig. (Jfr Prop. 2009/10:170 s 195)
Med enstaka byggnad menas att byggnader tillkommer "en åt gången" och plankravet
gäller när det förväntas en successiv utbyggnad som kan leda till att en ny sammanhållen
bebyggelse uppkommer på sikt. Bebyggelsetrycket bör vara aktuellt, det vill säga
förfrågningar och bygglovsansökningar ska ha inkommit till byggnadsnämnden under
senare år. Bebyggelsetrycket kan också vara uppenbart, till exempel i tätorters utkanter.
(jfr Prop. 2009/10:170 s 195)
West Agnetha
Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:
Bifogade filer:
Ståhlgren Inge
den 14 april 2015 10:49
Bäckman Steninger Elisabeth
West Agnetha
Fwd: VAmöte
Ox nämnd VA.docx; ATT00001.htm
Hej.
För kännedom ev för diarieföring
Hälsningar
Inge
Skickat från min iPad
Vidarebefordrat brev:
Från: Roland Sterner <[email protected]>
Datum: 14 april 2015 09:33:08 CEST
Till: <[email protected]>
Ämne: VAmöte
Hej Inge
Tack för att vi fick träffa er och i en god anda få framföra våra synpunkter i anslutning till
vår ansökan om anslutning. Jag bifogar i all ödmjukhet en sammanfattning efter gårdagens
möte på hur vi gärna skulle vilja att nämnden beslutar
Med vänlig hälsning
Roland
1
Angående anslutning till kommunens VA‐nät ‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Att bevilja att fastighetsägarna inom berört område ansluter sig till kommunens VA‐nät Att erforderliga tillstånd beviljas för detta Att anslutningen om möjligt sker samordnat med nu pågående VA‐arbete på Västra Femöre Att fastighetsägarna på Tallholmen skall ingå i kommunens verksamhetsområde och att det på sikt prövas om övriga fastighetsägare om så befinns lämpligt skall ingå i kommunens verksamhetsområde ‐Att överlämna till kommunstyrelsen att besluta om erforderliga tillstånd för att genomföra anslutningen som bl.a. berör kommunens mark ‐Att fastighetsägarna skall finansiera anslutningen enligt de grunder som Oxelö Energi redovisat Att fastighetsägarna bildar för fortsatt verksamhet erforderlig förening eller samfällighet Att berört fastighetsområde på sikt bör detaljplaneras 1(2)
Tjänsteskrivelse
OXL2
621
v 1.0
200703-13
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Agnetha West
Datum
Dnr
2015-04-20
MSN.2015.4
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Budgetuppföljning 2015
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
Budgetuppföljningen godkänns
2. Sammanfattning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort en ekonomisk uppföljning av budgeten
till och med mars månad 2015.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett positivt resultat om 445 tkr t o m mars.
Intäkterna inom plan ligger i linje med budget medan bygglovverksamheten understiger
budget med -151 tkr. På miljösidan släpar intäkterna efter med -27 tkr.
F n finns ett visst överskott inom bostadsanpassningsverksamheten på + 87 tkr.
Mät-, kart-, och GIS- verksamheten kan under året bli dyrare med koppling till det
samarbetsavtal som finns med Nyköpings kommun. Kostnader för flygfotografering och
kartering kommer att belasta verksamheten under året.
Personalkostnaderna understiger f n budget med 367 tkr framförallt beroende på vakanser
inom plan och trafik och en långtidssjukskrivning inom bygglov. Nyrekrytering inom såväl
plan, trafik och bygglov förväntas dock förbruka överskottet.
Köp av verksamhet ligger i nivå med budget.
Övriga kostnader understiger f n budget med 380 tkr. Kostnader för konsulttjänster i
anslutning till Översiktsplanearbetet, utbildningskostnader mm kommer att falla ut periodvis
under året
Prognosen för årets slut är att resultatet blir 0 tkr. Prognosen förutsätter dock att vi slipper
ymnigare snöfall samt att bostadsanpassningsbidragen inte skjuter i höjden.
Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND
Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND
Telefon/Fax
0155-380 00 (vx)
0155-382 40 (fax)
Webb/E-post
www.oxelosund.se
[email protected]
Org.nr
212000-0324
2(2)
Tjänsteskrivelse
Datum
2015-04-20
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Ekonomisk redovisning (ansvarsrapport och verksamhetsrapport)
Elisabeth Bäckman Steninger
Miljö- och Samhällsbyggnadschef
Beslut till:
MSF (FK)
MSN.2015.4
Period
*
2015-03
A5
RR per
I Intäkter
I Intäkter
I Intäkter
I Intäkter
Summa I
K Kostnader
K Kostnader
K Kostnader
K Kostnader
Summa K
RAPPORTTOTAL
Kontogruppering
Avgifter 31100-31990
Bidrag 35100-35999
Övrigt rest kkl 3
Anslag 39990
Personal 50000-56330
Lokaler 60110-20,46410
Köp av verksamhet 46300-80
Övrigt rest kkl 4-8
Ansvarsrapport Redovisning
per ansvar
Datum: 2015-04-13 Användare: MSJ
7*
Årsbud
2 458
280
3 524
26 015
32 277
-8 386
-448
-10 811
-12 632
-32 277
0
Årsprogn
2 458
280
3 524
26 015
32 277
-8 386
-448
-10 811
-12 632
-32 277
0
Diff
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ack bud
615
70
881
6 504
8 069
-2 094
-112
-2 703
-3 158
-8 067
3
ackumulerat
Ack utf
481
70
667
6 504
7 722
-1 727
-111
-2 658
-2 778
-7 274
448
Ack diff
-133
0
-214
0
-348
367
1
45
380
792
445
MSF redovisar en positiv budgetavvikelse på 445 tkr som fördelar sig på:
Intäkter – Avgifter: en negativ avvikelse på – 133 tkr. Orsakerna till avvikelsen är bl.a. lägre bygglovintäkter (-151 tkr) och lägre intäkter på miljöoch hälsoskydd (-27 tkr) samt högre intäkter på mätning (+ 33 tkr). Intäkter på bygglov och miljö- och hälsoskydd kommer senare på året.
Intäkter – Övrigt: en negativ avvikelse på -214 tkr. Orsakerna till avvikelsen är bostadsanpassning och ersättning för kommunskydd.
Kostnader – Personal. En positiv avvikelse på 367 tkr beroende på vakanser och sjukskrivning. På bygglov har Camilla börjat per 9 feb. Marie
Louise är fortfarande sjukskriven. Madde har börjat och hjälper till på heltid i april och maj. Moa har börjat per 1 april på trafik, efter Emma
Rönnbäck. Hon har en visstidsanställning till 31 augusti. Alexsander slutar per sista april. Rekrytering av en planarkitekt och trafikingenjör
pågår.
Kostnader – Köp av verksamhet. En positiv avvikelse på 45 tkr beroende på lägre kostnader på gatubelysningen.
Kostnader – Övrigt. En positiv avvikelse på 380 tkr beroende på framförallt lägre kostnader för bostadsanpassning (87 tkr) och kommunskydd
(143 tkr), konsulttjänster (25 tkr) och kursavgifter (37 tkr). Kostnaderna förväntas komma senare under året.
MSF prognostiserar ett oförändrat årsresultat på 0 tkr.
1(1)
Tjänsteskrivelse
Datum
2015-04-20
Dnr
MSN.2015.22
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Elisabeth Bäckman Steninger
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens konsekvensbeskrivning till preliminär budgetram 2016-2018
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
- Konsekvensbeskrivningen fastställs.
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att överlämna konsekvensbeskrivning rörande preliminära ekonomiska ramar och måluppfyllelse, avgifter och taxor,
samt preliminära kommunmål för perioden 2016-2018, till mål och budgetberedningen.
2. Sammanfattning
Mål- och budgetberedningen har gett nämnderna i uppdrag att göra en konsekvensbeskrivning enligt särskilda anvisningar avseende preliminära ekonomiska ramar och mål,
avgifter och taxor, preliminära kommunmål för perioden 2016-2018 samt särskilda uppdrag. Särskilda uppdrag berör dock inte Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Konsekvensbeskrivningen kommer att utgöra underlag för eventuella justeringar till ett slutligt
mål- och budgetförslag för beslut i kommunfullmäktige hösten 2015.
I konsekvensbeskrivningen görs bedömningen att den verksamhet som kommer att kunna
bedrivas inom föreslagna ramar inte stödjer ambitionen i uppställda mål för perioden
2016-2018.
Beslutsunderlag:
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till konsekvensbeskrivning för 20162018.
Elisabeth Bäckman Steninger
Miljö- och samhällsbyggnadschef
Beslut till: Mål och budgetberedningen (FÅ)
Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND
Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND
Telefon/Fax
0155-380 00 (vx)
0155-382 40 (fax)
Webb/E-post
www.oxelosund.se
[email protected]
Org.nr
212000-0324
2015-04-20
Preliminär ekonomisk ram - konsekvensbeskrivning
MSN
Vilken verksamhet kan nämnden bedriva 2016-2018 utifrån
preliminär ram (utgå från nivån 2015):
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens (MSN:s) verksamhet är komplex och
sträcker sig över ett antal vitt skilda lagstiftnings- och ansvarsområden såsom miljö
och hälsoskydd-, plan-, trafik-, livsmedels- och bygglovsverksamhet, vilka till stora
delar är av karaktären myndighetsutövning. En annan del består av verksamheter
som omfattar investeringar i, samt drift och underhåll av, infrastruktur, parker,
grönområden och gatubelysning. Utöver detta ansvarar nämnden också för GIS-,
Kart- och mätfrågor.
I nämndens budget ingår även personalkostnaderna för hanteringen av kommunförsäkringar, kollektivtrafikfrågor, miljöstrategifrågor, översiktsplanering, administration av tomtkö samt bostadsanpassningsfrågor.
Mer utförliga beskrivningar över samtliga verksamheters arbetsuppgifter och bedömda behov finns i bilaga i direkt anslutning till den mer övergripande konsekvensanalysen. Rubriken på bilagan är ”Behovsutredningar för respektive verksamhetsområde”
Verksamhet som kan bedrivas
Inom preliminär ram kan MSN bedriva en fortsatt reaktiv och händelsestyrd verksamhet som sannolikt kommer att klara av att uppfylla lagens krav inom delar av
nämndens ansvarsområden. Det är osäkert om detta även gäller den hårt belastade bygglovverksamheten som redan i dagsläget inte kan leva upp till de enligt lag
föreskrivna tidsramarna för handläggningstider och där tillsynsarbetet redan nu är
nedprioriterat.
Om Oxelösunds kommun har en ambitionsnivå som är högre än den som rent faktiskt uppnås i dagsläget, eller den som beräknas rymmas inom preliminära ramar
för perioden 2016-2018, behöver MSN tilldelas ytterligare resurser. Sådana skulle
göra det möjligt för nämnden att kunna arbeta proaktivt med miljö-, bygg- och
samhällsplaneringsfrågor, att klara lagkraven för bygglovsverksamheten samt
uppnå en högre servicenivå för både företagare och övriga medborgare inom
nämndens samtliga verksamhetsområden.
I sammanhanget förtjänar det att nämnas att redovisningen i föregående års konsekvensanalys stämmer väl överens med MSN:s nuvarande situation. Citat ur föregående års konsekvensbeskrivning följer.
”Blir trycket på bygglovsidan högre än innevarande år får servicenivån dras ned,
liksom graden av rådgivning.”
När det gäller detaljplaneringen måste externa uppdrag liksom kommunala exploateringsuppdrag prioriteras framför strategisk planerade givet gällande budgetnivå.”
2015-04-20
”För att besvara motioner, medborgarförslag, synpunkter från allmänheten, remisser från andra kommuner och/eller länsstyrelsen, utföra utredningar, ingå i analysgrupper, interna samverkansgrupper etc kommer planarkitekterna att få ta ett ännu
större ansvar, inte minst för att kunna avlasta trafikingenjör och bygglovhandläggare. Effekterna blir förvisso minskad planverksamhet, men medför i sammanhanget ändå minst skada.”
För att bedriva en verksamhet med den servicenivå som lagstiftningen kräver är
nämnden i behov av ytterligare resurser för personal motsvarande minst 1500 kkr
årligen under perioden 2016-2018. Personalbehovet avser 1 åa bygglovhandläggare, förstärkning med 1 åa bygglovadministratör respektive 0,5 åa administratör
för miljösidan. Det senare är särskilt behövligt vid kommande verksamhetssystemövergång. En mät-, kart- och Gis-samordnare motsvarande 0,5 åa saknas,
vilket i praktiken innebär att en heltid måste anställas. Förvaltningen är dessutom i
behov av en ekonom på motsvarande gymnasienivå för enhetens samlade uppgifter med koppling till ekonomiområdet. Bygglovhandläggare finansieras till viss del
av intäkter, dock inte vad gäller tillsynsärenden.
Därutöver tillkommer resursbehov enligt följande

Asfalteringsarbeten på vägar: 1500 kkr årligen utöver gällande ram.

Kostnader för snöbortforsling ryms inte inom ramtilldelningen. Nyligen har
framkommit att det inte är givet att snöbortforslingskostnader får belasta
kommunens konto oförutsett. Det är därför av stor vikt att ytterligare 300
kkr årligen, som förstärkning till ramen tilldelas nämnden.

Investeringsmedel för nödvändigt byte/uppdatering av miljöenhetens verksamhetssystem motsvarande en engångskostnad på ca 750 kkr under
2016

Tillkommande kostnad för buffertbil vid OEAB:s gatubelysningsarbete motsvarande 200 kkr årligen.

Kostnader för besiktning och utbyte av rost- och trafikskadade belysningsstolpar motsvarande 100 kkr årligen.

Kostnader för investering i nytt system för gatubelysning enligt OEAB,
ca15500 kkr. Hälften av gatubelysningsarmaturerna (ca 2000 st) är i behov
att bytas inom de kommande10 åren, vilket medför att kostnaden för underhåll enligt OEAB kommer att öka med 100-200 kkr per år. Det finns idag
LED-armaturer med intelligenta styrfunktioner där varje enskild armatur kan
övervakas och regleras individuellt under hela dygnet, vilket gör att det går
att spara upp till 80% energi. Besparing görs även med koppling till byte av
ljuskälla när LED håller i 25 år mot nuvarande 4 år för konventionell belysning. Om samtliga armaturer (ca 3800 st) byts ut blir kostnaderna de första
10-12 åren samma som idag. Därefter sjunker kostnaden med 1,2 miljoner
kronor per år jämfört med dagens energi och underhållskostnad. Efter 25 år
måste belysningen bytas igen. Sammantaget har OEAB beräknat den årliga besparingen till ca 600 kkr /år. Se särskild kalkyl i bilaga under rubriken
OEAB:s verksamhet.
Någon större ökning av nämndens resurser i form av taxehöjningar är inte ett alternativ då lagen enbart tillåter kommunen att ta ut kostnader enligt ”självkostnadsprincipen” och inte på rent företagsekonomiska grunder. Nämndens taxor har höjts
2015-04-20
även innevarande år och det är tveksamt om någon möjlighet till ytterligare höjningar av dessa, förutom ren indexuppräkning, kan göras de närmaste åren.
Taxeberäkningarna bygger på de modeller som tagits fram av SKL.
Beträffande bygglovtaxan är denna i behov av en omfattande översyn enligt SKL:s
nya principer. En översyn kräver ett omfattande arbete och f n finns varken personal eller ekonomiska resurser för en översyn.
Produktionsbortfall och nedgång i produktivitet till följd av personalomsättning liksom f n en långtidssjukskrivning gör verksamheten inom miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde mycket sårbar. Personalomsättning och brist på
kontinuitet i verksamheterna kan medföra oavslutade, öppna och icke arkiverade
ärenden. Graden av måluppfyllelse, rimliga handläggningstider, lagefterlevnad och
bra service antas komma att försämras givet bibehållen ramtilldelning, utifrån antagandet att samtliga inkommande ärendetyper förväntas öka ytterligare under den
kommande treårsperioden.
Att hantera oförutsedda händelser med tillfälliga omfördelningar av personalresurser inom nämndens olika ansvarsområden är näst intill omöjligt då det handlar om
arbetsuppgifter som kräver både rätt högskoleutbildning samt yrkeserfarenhet.
Personalresurserna är inte utbytbara mellan de olika verksamhetsområdena på
kort sikt. Oförutsedda händelser kommer med största sannolikhet medföra att
nämnden får prioritera ned tillsynsverksamheten ytterligare liksom den allmänna
servicenivån.
Vilken måluppfyllelse kan uppnås utifrån preliminär ram:
Nya målet ”Mod och framtidstro”
Offensiva satsningar på nämndens verksamhet skulle kunna bidra till snabbare
handläggningstider och en allmänt högre servicenivå och indirekt till en bättre
livsmiljö och framtidstro för både kommunens företagare, anställda och övriga
medborgare. Detta skulle i sin tur kunna bidra till att medborgarna känner stolthet
över Oxelösund samt att deras nöjdhet med att bo i staden ökar.
Trygg- och säker uppväxt
Miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsinspektioner på kommunens skolor och förskolor, samt samhälls- och infrastrukturplanering liksom drift och underhåll av cykelvägar, parker, lekplatser etc som görs med hänsyn till barnens förutsättningar, kan
bidra till att kommunens barn får en trygg och säker uppväxt.
God folkhälsa
Genom naturvårdsarbete, hälsoskydds- livsmedels- och miljöskyddstillsyn samt
samhälls- och infrastrukturplanering kan MSN bidra till en god folkhälsa.
Trygg och värdig ålderdom
Nämndens arbete med tillgänglighetsplan, tillgänglighetsanpassningar, snöröjning,
underhåll av GC-vägar, handläggning av bostadsanpassning och halkbekämpning
kan bidra till en trygg och värdig ålderdom.
2015-04-20
Attraktiv bostadsort
En riktad satsning på en proaktiv samhällsplanering och en snabb handläggning
av bygglov- och miljötillståndsärenden, och därjämte en bra kommunal service i
övrigt, kan bidra till att förbättra företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat. En satsning på underhåll av gator och vägar kan medföra att medborgarnas nöjdhet med kommunens gator och vägar är fortsatt god
och når upp till gällande kommunmål. Befintligt tillsynsarbete inom miljö-, livsmedels och bygglovområdet bidrar till en hållbar samhällsutveckling och därmed till att
göra Oxelösund till en attraktiv bostadsort. Detta kan i sin tur medföra att medborgarnas nöjdhet med Oxelösund som en plats att bo och leva på ökar.
Hållbar utveckling
Genom samhälls- och infrastrukturplanering, naturvårdsarbete och miljö-, hälsoskydds- och livsmedelstillsyn, kan nämnden bidra till en hållbar utveckling inom
miljöområdet.
Redovisning avgifter och taxor
Oxelösund
Taxa/avgift
Livsmedel
Extrakontroll livsmedel
Miljö
Timtaxa PBL
Avgift 2013
850
850
850
600 - 1200
Avgift 2014
900
900
900
700-1300
Avgift 2015
1000
1000
1000
800 - 1400
Preliminära mål
Redovisas på anvisad mall, se bilaga
Finansieringsgrad 2015
Förslag till avgiftsnivå 2016
1000
1000
1000
800 - 1400
Nyköping
Trosa
Gnesta
Avgift 2015
900
800
900
Avgift 2015
1000
1000
960
600 - 1500
Avgift 2015
870
870
870
600 - 1200
2015-04-20
Bilaga
Behovsutredning för respektive verksamhetsområde
Miljö- och livsmedelsverksamheten
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens behovsutredning för kommande period visar att det totala resursbehovet inom livsmedels- och miljöområdet motsvarar drygt
4,75 tjänster årligen, vilket inkluderar administration. Enheten ska enligt antagen
verksamhetsplan förfoga över 3,5 handläggartjänster samt 0,2 tjänster i administrativt stöd, varav 0,5 handläggartjänster är av tillfällig karaktär. Enheten har dock i
realiteten byggt upp en ”resursfordran” då den saknat administrativt stöd (förutom
för fakturering) under stora delar av år 2014 och hittills under 2015, trots att det enligt gällande och föregående verksamhetsplaner skulle ha avsatts resurser för
detta. Dessa resurser har i stället använts till att täcka upp brister i andra delar av
förvaltningens administration. I den antagna verksamhetsplanen för miljöenheten
har nämnden förutsatt att enheten ska kunna få administrativt stöd i form av praktikant, bidragsfinansierad resurs eller liknande från och med maj 2015 (vilket i timmar teoretiskt skulle motsvara ca.2/3 av en tjänst) samt att enheten ska förfoga fullt
ut över de 0,2 tjänster som avsatts i planen. Under förutsättning att detta realiseras
fullt ut och fungerar tillfredsställande fattas dock fortfarande ca.0,5 tjänster för att
täcka upp miljöenhetens totala behov av resurser.
Förutsatt att ärendeinflödet eller den totala arbetsbelastningen inte ökar samt att
större omprioriteringar inom verksamheten inte görs under perioden, kommer
nämnden med sannolikhet att kunna klara av de lagstadgade kraven på myndighetsutövning inom enhetens lagstiftningsområden. Mängden ärenden förväntas
dock öka under de kommande åren på grund av bättre konjunkturläge och de prognosticerade ökningarna av byggande, befolkning, och företagande som kommunen också jobbar aktivt för. Vill kommunen ha en högre ambitions- och servicenivå
än att klara lagens krav och dessutom vill arbeta proaktivt med miljöfrågor, så behöver nämnden tilldelas ytterligare resurser för detta.
Tillgängliga resurser för förvaltningens miljöenhet beräknas sammanfattningsvis
räcka till för att följa verksamhetsplanen, vilken omfattar ca.75 % av det totala åtgärdsbehovet enligt behovsutredningen.
Bygglovverksamheten
Mängden ärenden har ökat de senaste åren och förväntas öka ytterligare under de
kommande åren. Något som särskilt bör uppmärksammas är att förvaltningen redan i skrivandets stund har 1283st (2010 tom mars 2015) pågående och ännu ej
avslutade ärenden, som har olika aktivitetsgrad. Därutöver finns ett antal öppna
ärenden som tillhör den äldre plan och bygglagen.
2015-04-20
Fortsätter antalet inkommande ärenden per år att öka, som de gjort under de senaste åren, så kommer det totala volymen pågående ärenden också att öka, liksom
ärendebalansen. Exempelvis kom det under 2014 in 279 nya ärenden till bygglovenheten (avseende bygglov, anmälan och ventilation). Av dessa var 252 bygglovsansökningar, varav 134 (53%) beviljades under 2014. Någon statistik på handläggningstiden har inte tagits fram, men den lagstadgade tiden 10v (+10v) bedöms
ha uppnåtts i endast ca 30% av ärendena under andra halvåret 2014.
Som en konsekvens av en vakans liksom en långtidssjukskrivning finns nu en
mycket hög ärendebalans som måste åtgärdas. Till detta kommer arbetet med att
ta fram en tillsynsplan samt ny taxemodell. Detta arbete kräver tid och resurser vilket i dagsläget inte finns.
Om bostadsbyggandet och ansökningarna fortsätter att öka måste detta, givet
oförändrade personalresurser, mötas med minskad rådgivning och ännu lägre servicegrad. Konsekvensen blir att lagstadgade handläggningstider överskrids samt
att den lagstadgade tillsynsverksamheten nedprioriteras till ett minimum och då
endast avser anmälningsärenden.
Nämnden kommer givet tilldelad ram inte klara av de lagstadgade kraven på myndighetsutövning under de kommande åren.
Planverksamheten
Vad som måste genomföras enligt lag, vad som borde göras och vad som är önskvärt att hinnas med är ingen enkel fråga att besvara när det gäller planverksamheten. Det finns inget lagstadgat krav att kommunen är tvungen att anta detaljplaner. De mesta av planverksamhetens arbete hamnar därför under kategorin vad
som borde göras och vad som vore önskvärt att hinna med.
Hur många planer som ska genomföras och hur välgjord samhällsplaneringen ska
vara handlar om vilken ambitionsnivå på samhällsbyggandet Oxelösunds kommun
vill ha. Planering ska ses som ett verktyg, ett medel för att genomföra och förverkliga politiska mål. Hur stor planeringsverksamheten är handlar i stor utsträckning
om politiska ambitioner.
Planverksamheten består budgetmässigt av två heltidsanställda planarkitekter och
en vakans på halvtid. I huvudsak består arbetet av att arbeta fram detaljplaner och
översiktsplaner.
Under den kommande treårsperioden kommer planverksamheten arbeta 50 %
med översiktsplanering och 50 % med detaljplanering. Kommunen saknar etablerade rutiner och arbettssätt för översiktsplanering, vilket gör att sådana måste arbetas fram parallellt med arbetet med översiktsplanen. Initialt behöver mycket tid
därför läggas på arbetsformer och rutiner. Översiktsplanearbetet kommer att ledas
av två planarkitekter gemensamt, dvs delad projektledning. Detaljplanering, gestaltningsarbete och övrig fysisk planering kommer att hanteras av drygt en årsarbetskraft, där det förutsätts att planarbetet inbringar intäkter på 830 kkr, dvs drygt
800 timmar intäktsgivande arbete. Utrymme för att arbeta med ofinansierade detaljplaner eller gestaltningsprogram kommer inte att finnas.
Utöver planarbeten ingår intern och extern rådgivning i PBL-frågor, service till allmänhet, informationsspridning, omvärldsbevakning, besvarande av remisser samt
allmänna kontorsgöromål. Det senare utgör en betydande del av arbetstiden.
2015-04-20
Vad är möjligt att göra inom befintlig ram och utifrån de mål som finns








Ett begränsat antal detaljplaner, givet att beställare finansierar dem
Översiktsplanering motsvarande drygt en årsarbetskraft
Samordning av Samhällsbyggargruppen, ett forum för förvaltningsöverskridande
frågor.
Samordning av projektuppföljningsmöten med ärenden kopplat till företag och
verksamheter.
Deltagande i plannätverksträffar tillsammans med övriga kommuner och Länsstyrelsen.
Deltagande i möten kopplat till företag och verksamheter för att stärka kunskapen
kring processerna.
Publicerar information på nätet för att skapa förståelse för planprocessen och dess
komplexitet.
Uppdaterar mallar och rutiner för att förbättra planenhetens verksamhet.
Högre servicenivå, ändrade förutsättningar

Ännu mer aktiv del i samhällsplaneringsprocessen, fler detaljplaner etc
Trafik/Gata/Park
En detaljerad arbetsbeskrivning för trafikingenjören är:

Trafikfrågor såsom trafiksäkerhetsfrågor, trafikutredningar, trafikplanering

Tillgänglighetsfrågor

Trygghetsvandringar

Kontakt med allmänheten, intresseorganisationer, vägföreningar och myndigheter med avseende på trafikfrågor

Kontakter med entreprenörer i investeringsärenden liksom asfalteringsarbeten

Dialog med Kustbostäder/Oxelö Energi/Securitas i parkeringsövervakningsärenden

Beställningar avseende investeringar park/gc-nät, trafiksäkerhetsåtgärder, tillgänglighetsanpassning mm

Framtagande av treårsplaner för infrastruktursatsningar

Lokala trafikförskrifter, liksom dispenshantering

Parkeringstillstånd

Transporttillstånd

Granskning samt godkännande av trafikanordningsplaner

Ärenden gällande upplåtelse av allmän platsmark

Remissyttranden, såsom över nationell och regional transportinfrastrukturplan,
besvarande av motioner, medborgarförslag och ”Säg vad du tycker”

Ärende angående NVDB/nationell vägsdatabas/

Järnvägsfrågor och JNDB/ nationell järnvägsdatabas/
2015-04-20

Dialog kring snöröjning samt halkbekämpning

Ärenden angående belysning
Medborgarnas inställning är att ärenden måste ha högsta prioritet oavsett om det
handlar om svag belysning, hastighetsproblem, trafiksäkerhetssituationer, dispenser, transporttillstånd, dålig framkomlighet etc. Påtaglig risk finns för att utförandet
av trafikutredningar, trafikplaneringsfrågor, rapportskrivningar, remissyttranden,
samt allmänna skrivningar inte kommer att kunna hålla godtagbar kvalitét samt att
handläggningstiderna blir långa.
Vad är möjligt att göra inom befintlig ram vad gäller investeringar och asfaltsunderhåll utifrån de mål som finns:



Underhållsåtgärder i form av asfaltering och lagning av begränsat antal vägar.
Trafiksäkerhetsåtgärder i begränsat antal.
Tillgänglighetsanpassning i begränsad omfattning.
Högre servicenivå, ändrade förutsättningar:

Behov av ytterligare en trafikingenjör för att utföra alla förekommande arbetsuppgifter.

Utökade resurser för underhållsåtgärder i form av asfaltering och lagning för längre
hållbarhet. Vägar av brådskande behov är följande, Sundavägen, Föreningsgatan,
Hagtornsvägen men även flertalet GC-vägar

Tillgänglighetsanpassning vid flertalet busshållplatser.
Bostadsanpassning (BAB) och kommunförsäkringar
Handläggaren har lämnat in ansökan om att få gå ner i tid. Önskemålet är att
kunna jobba 80 % från 1 juni i år fram till pension hösten 2016.
I handläggarens arbete ingår f n att administrera tomtkön (tar inte så mycket tid).
Uppgiften bör flyttas över till mark- och exploateringsstrategen..
Det finns en poäng med att bostadsanpassningen finns kvar på MSF – ju tydligare
bygglovhandläggarna är på tillgänglighetskrav i samband med bygglov desto större
chans att förhoppningsvis hålla nere vissa kostnader för BAB i framtiden. Det underlättar för BAB-handläggaren att ha tillgång till bygglovs ritningsarkiv.
En fördel för BAB handläggaren är om bygglovhandläggare kan fungera som teknisk support och bollplank i knepiga och/eller omfattande ärenden. En nytta för
bygglovhandläggaren är att få del av hur vissa lösningar fungerar eller inte fungerar i praktiken.
Försäkringarna har ingen direkt koppling till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. De har hamnat här som ett resultat av ett antal tidigare genomförda omorganisationer och blivit kvar.
Kommunens försäkringar bör hanteras av KSF. Det är vanligt att försäkringar sköts
av en kommuns Inköpsavdelning eller räddningstjänst.
Det finns ett avtal att MSF ska hantera Kustbostäder och Oxelö Energis försäkringar t o m mars 2016 (då avtalet med nuvarande mäklare upphör).
2015-04-20
Miljöstrategrollen
Vad är möjligt att göra inom befintlig ram och utifrån de mål som finns

Framtagande av miljö- och hållbarhetsplan, klar till juni 2016. I detta ingår att
se över kommunmålen och lyfta fram miljömål utifrån dem.

Deltagande/samordning av olika typer av evenemang, t.ex. Earth Hour,
Skräpplockardagar, Trafikantvecka m.m. Behöver ta fram en årsplan och budget för detta.

Samverka med bolagen i olika frågor (energi- och klimatrådgivning, energieffektivisering, avfallsplan m.m).

Samordning av bl.a. åtgärdsprogram för Södermanlands miljö samt kommunens representant i Länsstyrelsens miljö- och klimatråd.

Ansvarig tjänsteman för miljö- och folkhälsoutskottet.

Deltar som resurs i planprocessen.
Högre servicenivå, ändrade förutsättningar

Oklart hur finansieringen av energi- och klimatrådgivningen ska se ut fr.o.m.
2016 då bidraget endast kunde sökas för 2015, tidigare har man ansökt för en
treårsperiod. Kommunen har sökt bidraget och sedan köpt tjänsten av Oxelö
Energi.

Samordna miljöforum för kommunen och företag som är verksamma i kommunen.

Samordning av skräpplockardagar, kostnaden hamnar på kommunen fr.o.m.
2016.

Deltagande i aktiviteter i Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö.
Samordning av miljöenhetens verksamhet
Vad är möjligt att göra inom befintlig ram och utifrån de mål som finns?

Samordnare för områdena miljö och kollektivtrafik. I detta ingår styrning, uppföljning och stöd samt budgetansvar.

Övergripande uppgifter som t.ex. arbete med taxor.

Bistå miljö- och samhällsbyggnadschefen i mål- och budgetarbete samt uppföljningar.

Delta vid rekryteringar till förvaltningen.

Förbättra samarbetet i kommunen, nu genom projektet Förändra radikalt
2015-04-20
Högre servicenivå, ändrade förutsättningar

Arbeta med processer och rutiner på förvaltningen.

Arbeta med aktiviteter från den strategiska företagsetableringsplanen.
Kollektivtrafikfrågor
Vad är möjligt att göra inom befintlig ram och utifrån de mål som finns?

Delta i länets kollektivtrafiknätverk

Årligen ta fram trafikbeställning

Delta i budgetsamråd

Ta emot samtal och synpunkter om kollektivtrafiken.
Högre servicenivå, ändrade förutsättningar

Göra utredningar för att kunna arbeta för att uppnå målet att fler ska resa med
linje 715 och 815 exklusive skolkort.
Kart- Mät- och GIS-verksamheten
Oxelösunds kommun har ett samarbetsavtal med Nyköpings kommun vad gäller mät-,
kart-, och GIS-frågor.
Vad är möjligt att göra inom befintlig ram och de mål som finns?
Att löpande attestera fakturor från Kartenheten ryms inom befintlig ram.
Högre servicenivå, ändrade förutsättningar
Utöver de frågor och uppgifter som hanteras i avtalet kan konstateras att Oxelösunds kommun är i behov av en personalresurs i storleksordningen en halvtidstjänst, vars uppgift blir att följa upp att avtalet med Nyköpings kommun och utvärdera detta.
Därutöver tillkommer att föra dialog med kartenheten om vilka investeringar i form
av flygningar etc. som är relevanta för Oxelösunds kommun, att äska erforderliga
medel för investeringar, att föra dialog med Kartenheten inför upprättande av VP,
att prioritera och samordna kommunens egna beställningar i den mån det sammantagna beställningsbehovet går utanför vad som kan anses ligga inom avtalets
ramar, att driva på att Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen m fl. förvaltningar
har tillgång till det material och behörigheter de behöver inom ramen för mät, kart
och GIS respektive fastighetinformationsuppgifter liksom att föra dialog med Kartenheten utifrån verksamhetens och handläggarnas övriga behov av underlag/stöd.
Investeringsbehov har redovisats separat till ekonomichefen tidigare i år.
2015-04-20
Kustbostäders uppdragsverksamhet
Punkterna under rubrikerna ”Gatudrift” samt ”Parker, lekplatser och övriga offentliga platser” redovisade nedan, beräknas rymmas inom de ekonomiska ramarna för
köp av verksamhet hos bolagen.
Gatudrift

Barmarksrenhållning, maskinsopning sker 3 dagar i veckan 1 maj-31okt, ca 78
arbetsdagar.

Dagvattenavledning, siktröjning, sugning av rännstensbrunnar Brunnar sugs en
gång årligen samt vid akuta stopp. Siktröjning sker vid behov, som uppkommer
ur miljö eller trafiksäkerhetsskäl.

Trafikanordningar, omfattar a-jourhållning av vägmärken och vägvisningsskyltar, sant linjemarkeringar

Sommarväghållning, hyvling, dammbindning, grusning, dikning, dikesrensning
sker vid behov

Konstbyggnader, Avses broar och vägtunnlar, busskurer.

Beläggningsunderhåll

Vinterväghållning

Snöupplastning ingår ej, beställs vid behov.

Sandupptagning, efter vintern

Reparation, på gator och g-c vägar vid behov.

Planerat underhåll enligt MSN plan.

Anläggningsarbeten

Parkeringsövervakning enligt ök.

Gatubelysning OEAB

Gatuparkadministration.
Parker, lekplatser och övriga offentliga platser

Gräsytor, slagklippning utförs 6 ggr maj-sept. på större ytor övriga parkytor
klipps med rotorklippare med ca 10 dagarsintervaller. Dikesslåtter utförs en
gång årligen, vid midsommar utmed vägdiken och parkvägar.

Träd, buskar och sommarplanteringar, planteringar, föryngrings beskärs vid behov. Häckar klipps ca 2-3 ggr per år. Sommarplanteringar och urnor samt plantor skall skötas så att de ger ett vårdat intryck

Sikt och slyröjning.

Hårdgjorda ytor
2015-04-20

Lekplatser m.m. Besiktning av lekplatser skall utföras en gång årligen samt tillsyn varannan vecka 1maj-31okt. Öppna ytor skall ge ett vårdat intryck under
växtsäsongen, visst gräsinslag får förekomma.

Parkutrustning, drift och underhåll av fontäner, soffor, flaggstänger, papperskorgar.

Mer utförlig text finns i uppdragsbeskrivningen.
Redovisning av konsekvenser om omprioriteringar drabbar något av nedanstående

Barmarksrenhållning: minskad maskinsopning kan innebära att entereprenören
säger upp avtalet för att det ej blir lönsamt. Helhetsintrycket blir skräpigt, rännstensbrunnarnas slambehållare fylls fortare, slamsugning behövs oftare. Ledningsnätet blir på sikt slamfyllt och måste bytas.

Dagvattenavledning: Siktröjning som inte utförs innebär att sly blir buskage och
vidare till träd vilket är kostsamt att avverka mot årlig sly beskärning. Om rännstensbrunnar inte sugs på slam i slambehållarna så blir det stopp i brunnen och
vatten svämmar över. Slammet rinner ut i ledningarna och ledningarna måste
bytas när sugning inte hjälper.

Minskning av trafikanordningar vägmärken och vägvisningsskyltar kan framkalla
trafikolyckor. Utebliven årlig trafiklinjemålning ger sämre trafiksäkerhet med
olycksrisk som följd.

Sommarväghållning: Gropar i grusvägar som inte återfylls medför att de blir
större och kan komma att orsaka fordonsskador. Risk för skadestånd. Utebliven
dammbindning medför att fint damm av grus sprids i vinden,

Konstbyggnader (omfattar tunnlar och broar) Reparation enligt besiktningsprotokoll. Ingår ej i driftbudget. ( Osäkert om MSN:s ansvar)

Beläggningsunderhåll, utebliven asfalteringstoppning innebär att den gamla asfalten krackelerar när bindemedlet i asfalten inte är verksamt, asfaltskador uppstår och fordonsskador blir följden. Vattenplaning kan uppstå i hjulspåren, Vintertid lägger sig snö i spåren eftersom plogstålet inte kommer åt. Skadeståndskrav mot kommunen kan inte uteslutas.

Vinterväghållning: Minskad vinterväghållning innebär trafikfaror och personskador (benbrott, vid halka m.m.). Skadeståndskrav mot kommunen kan inte uteslutas.

Snöupplastning ingår inte i driftsbudget. Om snömängderna blir för omfattande
minskar körytan och fordon kan inte mötas. Höga plogvallar skymmer sikten
och trafikfaror uppstår.

Sandupptagning: Uteblir sandupptagning så fylls rännstensbrunnarnas slambehållare och slamsugning måste ske oftare, gruset blir som rullgrus och blir trafikfara med sladd som följd. Damningen blir påtaglig om sandningskrossen inte
sopas upp.

Reparation: Uteblir reparation på gator, GC-vägar m.m. kan trafikfaror uppkomma med skador som följd. Skadeståndskrav mot kommunen kan inte uteslutas.
2015-04-20

Parkeringsövervakning: Sker ingen övervakning parkeras bilar var som helst
och trafikfaror uppstår, underhåll av vägnätet försvåras.

Gräsytor: Klippning med rotorklippare måste ske ca var 7-10 dag för att klipparen ska orka klippa igenom gräset, Minskas parkklippningen ser kommunens
grönytor ovårdade ut och risk för otrivsel uppstår. Utförs inte dikesslåtter växer
sly upp och det blir siktproblem med trafikfaror som följd.

Träd buskar och sommarplanteringar: Minskas underhållet av planteringar så
tar ogräs över och planteringarna förstörs på sikt. Träd och sly som inte underhålls gör att allmänningar växer igen och ser ovårdade ut. Buskar som ska
häckklippas blir förväxta vid utebliven häckklippning och kan orsaka siktproblem.

Hårdgjorda ytor d.v.s. plattytor som med tiden kräver justeringar efter tjällossningar: Justeras inte underlaget så kan det uppstå fallolyckor. Ogräs i plattskarvar ger ett ovårdat intryck.

Lekplatser måste underhållas för att förhindra olyckor. Besiktning måste ske en
gång om året och uppkomna slitagaskador åtgärdas. Allmänna ytor som inte
underhålls ger ett ovårdat intryck.

Parkutrustning, skötsel av fontäner, soffor, flaggstänger, papperskorgar: Måste
skötas för att ge ett vårdat intryck.
Oxelö Energis (OEAB:s) verksamhet
Gatljusunderhåll 2016-2018
Energimängd
Energiförbrukningen bedöms vara snarlik 2015
Tillsyn utförs enligt följande

Okulär tillsyn enligt fastställt schema (2 ggr per område och år) på alla belysningspunkter i Oxelösunds Kommuns ägo.

Från allmänheten kommer anmälningar om släckta lampor in och vid varje månadsskifte byts ljuskällor där de är ur funktion.

Defekta driftdorn, armaturer och kupor, fastsättning av servis- och tillsatslådor
som lossnat.

Kontroll av styrutrustning för stationär belysningsanläggning.

Omedelbar åtgärd när det är farligt för liv och egendom och i områden där det
känns osäkert om inte gatubelysningen fungerar.
Konsekvens:
Om tillsynen minskas så kommer klagomål från allmänheten att öka, tryggheten för
våra innevånare blir sämre. Större skaderisk för trafik, cyklister ,fotgängare
Någon kontroll av stolparnas skick har hittills inte utförts vid tillsynen. Under de senaste åren har stolpar fallit omkull på grund av rostskador. Kostnad för besiktning och
byte stolpar uppskattas till ca 50 000kr/år.
2015-04-20
Seriebyten

Byten av ljuskällor utförs enligt fastställd plan med en fjärdedel av belysningspunkterna varje år eftersom ljuskällornas livslängd endast är fyra år.
Konsekvens:
Ljuskällorna har en livslängd på fyra år men kan lysa något längre med ett sämre
ljus vilket försämrar för trafik och innevånarna.
Merkostnad mot nuvarande avtal

För att byta/underhålla en armatur från vår skylift behöver vi nu använda en buffertbil som skydd för skyliften.

Trafikskadade stolpar vid smitning.
Konsekvens:
Enligt vår bedömning kommer kostnaden att öka med ca 200 000kr/år.
Merkostnaden för detta kommer att faktureras löpande från 2015-01-01 tills annat
överenskommes.
Kostnad för att byta trafikskadade stolpar beräknas till ca 50 000 kr/år.
Västra Femöre (Vems ansvar? KSF-MSF)

Gång och cykelvägen är förberedd med fundament och kablar för gatljus.
Konsekvens:
Montering av stolpar och armaturer är kalkylerad till en kostnad på 400 000 kr.
Framtid
Eftersom hälften av armaturerna i Oxelösunds kommun (ca 2000 st) är i behov att
bytas inom 10 år kommer kostnaden för underhåll enligt OEAB att öka med ett till
två hundra tusen per år (framförallt beroende på buffertbilen)
Det finns idag LED-armaturer med intelligenta styrfunktioner där varje enskild armatur kan övervakas och regleras individuellt under hela dygnet med möjlighet att
spara upp till 80% energi.
Besparingen avser även byte av ljuskälla eftersom LED håller i 25 år mot nuvarande i 4 år.
Om Oxelösunds kommun beslutar att byta samtliga armaturer (ca 3800 st) får
kommunen under de första 10-12 åren samma årskostnad som idag.
Därefter kommer kostnaden minska med 1,2 miljoner kronor per år jämfört med dagens energi och underhållskostnad, tills ny investering sker. Den beräknade besparingen per år redovisas enligt OEABs kalkyler till 647 kkr, se nästa sida.
Övriga vinster:

Miljövinst CO2 80% reducering,
2015-04-20

Rondering (säkerhet, miljöbelastning)

Fullständigt dokumentation

Administration (felhantering, planering)

Klagomål

Säkerhet

PR

Ljuskvalité
LCC kalkyl för Oxelösund med ovanstående förslag
Nuvarande situation - 10 år
Budget för byte av gamla armaturer
341 344
Budget för underhåll
596 600
Budget energiförbrukning
1 079 619
Årlig kostnad
2 017 563
Totalt över 10 år
20 175 635
Nya situationen - 10 år
Budget för byte av gamla armaturer
0
Budget för underhåll
178 980
Budget energiförbrukning
237 183
Årlig kostnad
416 163
Investeringar i ny utrustning
15 367 050
Totalt över 10 år
19 528 679
Besparing
646 956
Referens Sala Heby Kommun
78%
3%
Besparing
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
(8)
2015-04-29
Dnr MSN.2015.2
Delgivningar
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
Delgivningarna läggs till handlingarna.
Delges:
Kommunfullmäktige
2015-02-18
Kf § 6 - Utvärdering av målstyrning och roller
Kf § 8 - Ändring av budget 2015 avseende löneröversyn
Utdragsbestyrkande
Blad 1 (1)
8(26)
6DPPDQWUlGHVSURWRNROO
%ODG 6DPPDQWUlGHVGDWXP
.RPPXQIXOOPlNWLJH
.I †
'QU .6
8WYlUGHULQJ DY PnOVW\UQLQJ RFK UROOHU .RPPXQIXOOPlNWLJHV EHVOXW
5HGRYLVQLQJHQ JRGNlQQV
6DPPDQIDWWQLQJ
.RPPXQIXOOPlNWLJH DQWRJ 3ROLF\ I|U PnOVW\UQLQJ RFK UROOHU L 2[HO|VXQGV
NRPPXQ 3ROLF\QV HIWHUOHYQDG VND XWYlUGHUDV YDUMH nU RFK UHGRYLVDV I|U IXOOPlNWLJH
8WYlUGHULQJHQ KDU JHQRPI|UWV L VDPWOLJD I|UYDOWQLQJDU RFK QlPQGHU XWLIUnQ HQ
JHPHQVDP UXWLQ
6DPPDQIDWWQLQJVYLV IUDPNRPPHU YLG QlPQGHUQDV XWYlUGHULQJDU I|OMDQGH
3ROLF\Q RFK GHVV LQQHE|UG lU YlO NlQG L QlPQGHUQD RFK L
I|UYDOWQLQJVOHGQLQJDUQD
/lQJUH XW L RUJDQLVDWLRQHQ RFK EODQG NRPPXQHQV PHGDUEHWDUH YDULHUDU
NlQQHGRPHQ RP SROLF\Q RFK GHVV LQQHE|UG $UEHWH I|U \WWHUOLJDUH VSULGQLQJ
EHK|YV , LQWURGXNWLRQHQ WLOO Q\DQVWlOOGD FKHIHU RFK PHGDUEHWDUH EHK|YHU
SROLF\Q W\GOLJJ|UDV
5XWLQHU EHK|YV I|U DWW VlNHUVWlOOD DWW Q\D I|UWURHQGHYDOGD InU NlQQHGRP RP
SROLF\Q
6SHOUHJOHUQD XSSOHYV W\GOLJD RFK HIWHUOHYQDGHQ lU WLOO VW|UVWD GHO JRG
6\VWHPDWLNHQ L DWW KDQWHUD DYYLNHOVHU NDQ XWYHFNODV , JUlQVGUDJQLQJVIUnJRU
NULQJ UROOHUQD lU GLDORJHQ YLNWLJ
'HW lU EUD PHG HQ nUOLJ XSSI|OMQLQJ DY PnOVW\UQLQJ RFK UROOHU 'HW lU GRFN
YLNWLJW DWW NRQWLQXHUOLJW GLVNXWHUD IUnJRUQD
%HVOXWVXQGHUODJ
cWHUUDSSRUWHULQJ DY nUV XWYlUGHULQJ DY PnOVW\UQLQJ RFK UROOHU 7MlQVWHVNULYHOVH .V
3ROLF\ I|U PnOVW\UQLQJ RFK UROOHU
BBBBBBB
%HVOXW WLOO
$OOD QlPQGHU I|U NlQQHGRP
8WGUDJVEHVW\UNDQGH
11(26)
6DPPDQWUlGHVSURWRNROO
%ODG 6DPPDQWUlGHVGDWXP
.RPPXQIXOOPlNWLJH
.I †
'QU .6
bQGULQJ DY EXGJHW DYVHHQGH O|QH|YHUV\Q
.RPPXQIXOOPlNWLJHV EHVOXW
%XGJHWHQV DQWDJDQGH RP O|QH|NQLQJDU VlQNV IUnQ WLOO WNUDY GHQ EHVSDULQJ VRP JHQHUHUDV DY VlQNW O|QHDQWDJDQGH
|YHUI|UV VRP HQ |NQLQJ DY DQVODJHW I|U ´O|QH|YHUV\Q SULRULWHUDGH JUXSSHU´
WNU DY GHQ EHVSDULQJ VRP JHQHUHUDV DY VlQNW O|QHDQWDJDQGH
|YHUI|UV VRP HQ |NQLQJ DY NRPPXQIXOOPlNWLJHV DQVODJ I|U RI|UXWVHGGD XWJLIWHU
6RP HQ I|OMG DY RYDQVWnHQGH VlQND UDPWLOOGHQLQJHQ WLOO .RPPXQVW\UHOVHQ PHG
WNU
6RP HQ I|OMG DY RYDQVWnHQGH VlQND UDPWLOOGHQLQJHQ WLOO 0LOM| RFK
VDPKlOOVE\JJQDGVQlPQGHQ PHG WNU
6RP HQ I|OMG DY RYDQVWnHQGH VlQND UDPWLOOGHQLQJHQ WLOO .XOWXU RFK
IULWLGVQlPQGHQ PHG WNU
6RP HQ I|OMG DY RYDQVWnHQGH VlQND UDPWLOOGHQLQJHQ WLOO 8WELOGQLQJVQlPQGHQ
PHG WNU
6RP HQ I|OMG DY RYDQVWnHQGH VlQND UDPWLOOGHQLQJHQ WLOO 9nUG RFK
RPVRUJVQlPQGHQ PHG WNU
6DPPDQIDWWQLQJ
,QI|U nU J|U NRPPXQVW\UHOVHI|UYDOWQLQJHQ HWW lQGUDW O|QHDQWDJDQGH MlPI|UW
PHG WLGLJDUH 0HG nEHURSDQGH WLOO RPYlUOGHQ EnGH PHQ KlQV\Q WDJHW WLOO DQGUD
NRPPXQDOD DUEHWVJLYDUH L RPUnGHW VDPW GHW UnGDQGH HNRQRPLVND OlJHW PHG
EODQG DQQDW HQ P\FNHW OnJ LQIODWLRQ EHG|PV GHW ULPOLJW DWW VlQND O|QHDQWDJDQGHW
/|QHDQWDJDQGH KDU L EXGJHW YDULW ODJW Sn HQ QLYn Sn PHQ I|UHVOnV QX
OlJJDV Sn LVWlOOHW WNU DY GHQ EHVSDULQJHQ VRP JHQHUHUDV DY HWW
VlQNW O|QHDQWDJDQGH I|UHVOnV DQYlQGDV VRP HQ |NQLQJ DY DQVODJHW I|U
´O|QH|YHUV\Q SULRULWHUDGH JUXSSHU´ RFK GlUPHG DQYlQGDV I|U O|QH|NQLQJDU
5HVWHUDQGH EHVSDULQJ WNU I|UHVOnV Jn WLOO NRPPXQIXOOPlNWLJHV DQVODJ
I|U RI|UXWVHGGD XWJLIWHU )|OMGYHUNQLQJDU I|U nUHQ RFK |YHUOlPQDV WLOO
0nO RFK EXGJHWEHUHGQLQJHQ I|U KDQWHULQJ
%HVOXWVXQGHUODJ
7MlQVWHVNULYHOVH
8WGUDJVEHVW\UNDQGH
12(26)
6DPPDQWUlGHVSURWRNROO
6DPPDQWUlGHVGDWXP
.RPPXQIXOOPlNWLJH
BBBBBBB
%HVOXW WLOO
&KDUORWWH -RKDQVVRQ ).
0DJQXV 3HWHUVVRQ )c
+HQQ\ /DUVVRQ ).
gYULJD QlPQGHU )c).
8WGUDJVEHVW\UNDQGH
%ODG Sammanträdesprotokoll
Blad 1 (1)
Sammanträdesdatum
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
(9)
2015-04-29
Dnr MSN.2015.3
Redovisning av delegationsbeslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
Redovisning av delegationsbesluten godkänns.
Sammanfattning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i
vissa frågor till ordförande och tjänstemän enligt en av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut skall
redovisas till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Redovisningen innebär inte att Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får
ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden fritt att återkalla en lämnad delegation.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreläggs utövad delegationsrätt från
Miljöärenden:
Peter Lantz
Magdalena Nilsson
Therese Hamilton
mars
mars
mars
Byggärenden:
Dennis Gustafsson
mars
Trafikärenden:
Alexandar Obrenovic
mars
Utdragsbestyrkande
1 (1)
BALANSLISTA MSN
Datum
2015-04-29
Ärendemening
Dnr
Beslut
Uppdrag
Uppdrag klart/
återrapportering
Hampan 3, ej utförd funktionskontroll
av ventilationssystem. Utdömande 1
mån.
Vent.2012.1
Vent.2012.8-9
Msn § 25-28,
2014-04-01
Byggägaren ska inkomma med godkända
besiktningsprotokoll för samtliga
ventilationssystem senast 2014-06-09
Protokoll inkommit dock 1 månad försent.
Utdömmande av vite
Maj
Kollegiet 1, tillsyn av ventilationsanläggning, HUS E ok.
Vent.2014.11
Msn § 36, 2014-05-07
Byggägaren ska inkomma med godkända
besiktningsprotokoll för de system som
vid tidigare besiktningar varit underkända
senast 2014-09-01
April
Internkontrollplan
Msn.2019.13
Msn § 76, 2013-09-18
Redovisas 2 ggr per år, delårs- samt
årsredovisning
Målstyrning och roller
Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND
December varje år
Besöksadress
Höjdgatan 26
Telefon/Fax
0155-380 00 (vx)
0155-305 34 (fax)
Webb/E-post
www.oxelosund.se
[email protected]
Org.nr
212000-0324