Kallelse till Kommunstyrelsen

KOMMUNSTYRELSEN
SIDA
1 (2)
KALLELSE
Kallelse till Kommunstyrelsen
Tid
Onsdag den 11 november 2015, klockan 13:00
Plats
A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28
Ärenden
Diarienummer
0
Val av justerare
1
Informationsärende
Långsiktig finansiering - kreditvärderarens syn
Standard & Poor’s
2
Informationsärende
Strategier för att möta finansieringsbehov inom
kommunens verksamhet
3
Informationstavla vid tunnelbanestationen i
Masmo – svar på medborgarförslag väckt av
Tommy Karlsson
KS SBU 7/10
KS-2015/787.109
4
Inför fartdämpande åtgärder på
Fredriksdalsvägen i Glömsta – svar på
medborgarförslag väckt av Andreas Axelsten
KS SBU 7/10
KS-2015/1078.352
5
Gör en gångväg från Ålyckevägens gångväg till
Skogvaktarvägens skogsväg - svar på
medborgarförslag väckt av Gun Ringgaard
KS SBU 16/9
KS-2014/1451.351
KOMMUNSTYRELSEN
6
SIDA
2 (2)
KALLELSE
Gör klart påbörjat arbete med refuger,
övergångsställen, vägar på Ågestavägen vid
busshållplatserna vid korsningen
Hammardalsslingan - svar på medborgarförslag
väckt av Caroline Waldenborg
KS SBU 19/8
Huddinge den 3 november 2015
Daniel Dronjak Nordqvist
Ordförande
Eva Kaaman Modig
Sekreterare
KS-2014/861.351
KOMMUNSTYRELSEN
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
Paragraf
7 oktober 2015
§ 11
Diarienummer KS-2015/787.109
Informationstavla vid tunnelbanestationen i Masmo – svar på
medborgarförslag inlämnat av Tommy Karlsson
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut
Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med
föreliggande förslag till beslut.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget från Tommy Karlsson om informationstavla om Vårby-Haga
bifalls. Informationstavlan kommer att sättas upp.
Sammanfattning
Ett medborgarförslag angående att sätta upp en informationstavla om Vårby-Haga vid
Masmo tunnelbanestation har inlämnats av Tommy Karlsson.
En tidigare informationstavla togs ned i samband med torgupprustningen och behöver
nu ersättas menar förslagställaren.
Kommunstyrelsens förvaltning är positiv till medborgarförslaget om att sätta upp en
informationstavla vid tunnelbanestationen och föreslår kommunstyrelsen att förslaget
bifalls. Åtgärden bekostas med medel avsatta för trygghetskapande åtgärder i MasmoVårby Haga och genomförs 2015-2016.
Överläggning
I ärendet yttrar sig Malin Danielsson (FP).
Härefter förklaras överläggningen avslutad.
Beslutet delges
Tommy Karlsson
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
HANDLÄGGARE
TJÄNSTEUTLÅTANDE
DATUM
DIARIENR
SIDA
2015-08-13
KS-2015/787.109
1 (2)
Kommunstyrelsen
Camilla Fransson
[email protected]
Informationstavla om Vårby-Haga vid Masmos
tunnelbaneuppgång – svar på medborgarförslag väckt
av Tommy Karlsson
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget från Tommy Karlsson om informationstavla om VårbyHaga bifalls. Informationstavlan kommer att sättas upp.
Sammanfattning
Ett medborgarförslag angående att sätta upp en informationstavla om VårbyHaga vid Masmo tunnelbanestation har inlämnats av Tommy Karlsson.
En tidigare informationstavla togs ned i samband med torgupprustningen och
behöver nu ersättas menar förslagställaren.
Kommunstyrelsens förvaltning är positiv till medborgarförslaget om att sätta
upp en informationstavla vid tunnelbanestationen och föreslår
kommunstyrelsen att förslaget bifalls. Åtgärden bekostas med medel avsatta
för trygghetskapande åtgärder i Masmo-Vårby Haga och genomförs 20152016.
Beskrivning av ärendet
Tommy Karlsson har inkommit med ett medborgarförslag angående
informationstavla om Vårby-Haga vid Masmo tunnelbanestation. Det fanns
tidigare en tavla på platsen där besökare önskades välkomna till området.
Förslagsställaren menar att det inte är lätt att hitta i området, det är ofta
förekommande att människor irrar runt och inte hittar till bussar, vårdcentral
eller dylikt. Tommy Karlsson anser att en belyst informationstavla med karta
där de viktigaste målpunkterna som busstationer, gator, vårdcentral,
Erikshjälpen mm finns med skulle underlätta mycket.
Kommunfullmäktige har beslutat att lämna medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beslut.
POSTADRESS
BESÖKSADRESS
TELEFON (VX) OCH FAX
E-POST OCH WEBB
Kommunstyrelsens förvaltning
141 85 Huddinge
Kommunalvägen 28
08-535 300 00
08-535 301 70
[email protected]
www.huddinge.se
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
TJÄNSTEUTLÅTANDE
DATUM
DIARIENR
SIDA
2015-08-13
KS-2015/787.109
2 (2)
Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelsens förvaltning håller med förslagsställaren om att det är
viktigt att kunna orientera sig i ett område. Förvaltningen är medveten om att
det upplevs av många personer som svårt att hitta i Vårby-Haga, särskilt har
vägen mellan tunnelbanestationen och busshållplatserna vid Glömstavägen
tidigare beskrivits som otydlig.
Förvaltningen avlägsnade den tidigare informationstavlan i samband med
upprustningen av Masmo torg 2013 som är ett led i den handlingsplan för
trygghetskapande åtgärder i Masmo-Vårby Haga som kommunen tagit fram.
Informationstavlan sattes sedan inte tillbaka då den innehöll inaktuell
information och var i dåligt skick.
Eftersom tydlig skyltning och orienterbarhet i utemiljön är viktiga faktorer för
upplevelsen av trygghet bör denna åtgärd prioriteras inom ramen för
handlingsplanen för trygghetskapande åtgärderna i området Masmo-Vårby
Haga. Åtgärden bekostas med resurser från dessa trygghetskapande åtgärder
och genomförs under 2015-2016. Informationstavlan bör dock utformas på ett
sätt så att den förblir aktuell så länge som möjligt, därför är det mer tveksamt
om verksamheter som Erikshjälpen bör märkas ut.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår med hänvisning till detta
tjänsteutlåtande att medborgarförslaget från Tommy Karlsson bifalls.
Vesna Jovic
Kommundirektör
Helené Hill
Samhällsbyggnadsdirektör
Camilla Fransson
Landskapsarkitekt
Bilagor
”Informationstavla om Vårby-Haga vid Masmos tunnelbaneuppgång” –
medborgarförslag inlämnat av Tommy Karlsson
Beslutet delges
Tommy Karlsson
KOMMUN STYRELSENS
FÖRVALTNING
MEDBORGARFÖRSLAG
till kommunfullmäktige
AN KOtvi
HUDDINGE
KOMMUN
20i5 -01t- 17
Lämnas personligen till:
HUDDING •. KOM.1UN
H u~-~:~ce~::_:~
Information Huddinge r--;-:-;-;-;:-:::-;-:~:-=-~~------.
HUDDINGE
Kommun
n
2015 -04- 2 o
Förslaget
Skriv ditt medborgarförslag har
När man kommer med tunnelbanan till Stalion Masmo . Fanns d et tidigare en karta med
information oc h Välkommen till Vårby -Haga som området heter u tanför Tunne lbanan .
Jag har e tt förs lag att man ut anför T-banan sätt e r upp e n Informationstavla . Typ
samma som fi nns vid infart er na till Kungens kurva . Med belys ni ng oc h kar ta där man
kan se vad hur man ska gå till bus sarn a . Samt a ll information om Vår dcentral företag
i området . Ma n kan bekosta tavlan med att företag s om f inn s i omradet får be tala för
reklamp l ats . Samt att man fly t t ar anslagstavlan som finn s på Botkyrk aväge n til l
samma plats .
Motivering
Har kan du lllmna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförstag. Motivera glirna v arför och hur du anser att förslaget ska genomföras.
Det är många som kommer til l Vårby- Haga med T- b a na och buss . Som går runt oc h irrar
om kring och hi LLar inle Lill Bussar och vårdcenlral företag mm . Vad ligger
My rstugeberget , Botkyrkaväge n , s : t Erikshjälpen osv . Kväl l st id när de t är mörkt är
det extra viktigt att man hittar till nussar mm . Många som bor t . ex i Myrstugeberget
passerar sällan anslagstavlan på Botkyrkavägen . När det tidi gare var en butik på
Botkyrkavägen 11 var d et e n samlingsplats i området . Nu skulle det vara bättre om
al l t samlas på en plats utanför ingången t ill T- Banan .
Presentation
Jag önskar sj!llv presentera mitt förstag för fullmaklige
D
Ja
~ Nej
POSTADRESS
BESÖKSADRESS
TELEFON OCH TELEFAX
Huddinge kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
Information Huddinge
141 85 Huddinge
Kommunalvägen 28
08-535 300 00
08-535 301 01
E·POST
[email protected]
KOMMUNSTYRELSEN
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
Paragraf
7 oktober 2015
§ 12
Diarienummer KS-2015/1078.352
Inför fartdämpande åtgärder på Fredriksdalsvägen i Glömsta
– svar på medborgarförslag inlämnat av Andreas Axelsten
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut
Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med
föreliggande förslag till beslut.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget om fartdämpande åtgärder på Fredriksdalsvägen avslås med
hänsyn till vad som sägs i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande från 17
september 2015.
Sammanfattning
Andreas Axelsten har den 25 maj 2015 lämnat in ett medborgarförslag om
fartdämpande åtgärder på Fredriksdalsvägen i Glömsta för att på så sätt förbättra
tryggheten och säkerheten för boende på gatan, med lekande barn särskilt i åtanke.
Kommunfullmäktige har beslutat att delegera till kommunstyrelsen att besluta om
medborgarförslaget.
Fredriksdalsvägen är en relativt nybyggd lokalgata med gångbana. Förvaltningen har
gjort en hastighetsmätning på vägen och konstaterat att hastigheterna på
Fredriksdalsvägen inte är så höga att trafiksäkerhetsåtgärder behöver göras.
Förvaltningen anser därför att medborgarförslag bör avslås.
Överläggning
I ärendet yttrar sig Malin Danielsson (FP), Annika Feychting, gatu- och trafikchef,
och Katharina Wallenborg (DP).
Härefter förklaras överläggningen avslutad.
Beslutet delges
Andreas Axelsten
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
HANDLÄGGARE
TJÄNSTEUTLÅTANDE
DATUM
DIARIENR
SIDA
2015-09-17
KS-2015/1078.352
1 (3)
Samhällsbyggnadsutskottet
Spahovic, Amir
0853536558
[email protected]
Inför fartdämpande åtgärder på Fredriksdalsvägen i
Glömsta – svar på medborgarförslag väckt av Andreas
Axelsten
Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget om fartdämpande åtgärder på Fredriksdalsvägen avslås
med hänsyn till vad som sägs i kommunstyrelsens förvaltnings
tjänsteutlåtande från 17 september 2015.
Sammanfattning
Andreas Axelsten har den 25 maj 2015 lämnat in ett medborgarförslag om
fartdämpande åtgärder på Fredriksdalsvägen i Glömsta för att på så sätt
förbättra tryggheten och säkerheten för boende på gatan, med lekande barn
särskilt i åtanke. Kommunfullmäktige har beslutat att delegera till
kommunstyrelsen att besluta om medborgarförslaget.
Fredriksdalsvägen är en relativt nybyggd lokalgata med gångbana.
Förvaltningen har gjort en hastighetsmätning på vägen och konstaterat att
hastigheterna på Fredriksdalsvägen inte är så höga att trafiksäkerhetsåtgärder
behöver göras. Förvaltningen anser därför att medborgarförslag bör avslås.
Beskrivning av ärendet
Andreas Axelsten har den 25 maj 2015 lämnat in ett medborgarförslag om
fartdämpande åtgärder på Fredriksdalsvägen i Glömsta. Kommunfullmäktige
har den 9 juni 2015 beslutat att överlåta till kommunstyrelsen att besluta om
medborgarförslaget. Andreas Axelsten menar att fartdämpande åtgärder
skulle förbättra tryggheten och säkerheten för boende på gatan, med lekande
barn särskilt i åtanke. Under 2014 och 2015 har det byggts ett flertal villor på
Fredriksdalsvägen där det nu bor många barn. Vägen är smal och med
gångbana bara på ena sidan varför barnen måste korsa vägen när de ska till
skolan. Andreas anser också att Fredriksdalsvägen har blivit en smitväg
mellan Glömsta (Talldalsvägen) och Källbrink (Gamla Stockholmsvägen) har
ökat och att bilisterna kör fortare än 30 km/tim. Han föreslår att minst tre
POSTADRESS
BESÖKSADRESS
TELEFON (VX) OCH FAX
E-POST OCH WEBB
Kommunstyrelsens förvaltning
141 85 Huddinge
Kommunalvägen 28
08-535 300 00
08-535 301 70
[email protected]
www.huddinge.se
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
TJÄNSTEUTLÅTANDE
DATUM
DIARIENR
SIDA
2015-09-17
KS-2015/1078.352
2 (3)
gupp bör byggas på vägen alternativt att kommunen ger tillåtelse till att sätta
upp fartgupp under förutsättning att fastighetsägarna kommer överens.
Förvaltningens synpunkter
Fredriksdalsvägen är en lokalgata i Östra Glömsta och har ganska nyligen
byggts ut med normal lokalgatustandard gångbana utmed ena sidan av vägen.
Det finns många nybyggda hus och därmed många nyinflyttade. Gatan skiljer
sig inte mycket från andra lokalgator i området. På gångbanan kan gående gå
på ett tryggt sätt längs gatan.
Förvaltningen har gjort en hastighetsmätning på Fredriksdalsvägen under
veckan 34. Hastigheterna på vägen är inte så höga att hastighetsdämpande
åtgärder behöver. Hastighetsmätningen visar att 85 av 100 bilister kör under
34 km/tim. Den riktlinje som förvaltningen tillämpar är att om 85 av 100
bilister kör över 37 km/tim så utförs hastighetsdämpande åtgärder. På
Fredriksdalsvägen finns också en gångbana som ger god säkerhet för gående
utmed vägen.
Kommunen tillåter inte privata aktörer att anlägga fartgupp på kommunala
vägar både av juridiska skäl och av rättviseskäl.
Förvaltningen kan förstå att det i dagsläget förekommer en del smittrafik
mellan Talldalsvägen och Gamla Stockholmsvägen. Just nu byggs det mycket
i området och därför är också trafikbelastningen större på dagtid.
Förvaltningen kommer att hålla utvecklingen av genomfartstrafiken under
uppsikt.
Hastighetsmätningen och utformningen av Fredriksdalsvägen visar att
trafiksäkerhetssituationen är god och att det därför inte behöver anläggas
gupp på vägen. Förvaltningen anser att medborgarförslaget bör avslås.
Vesna Jovic
Kommundirektör
Heléne Hill
Samhällsbyggnadsdirektör
Amir Spahovic
Trafikingenjör
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
TJÄNSTEUTLÅTANDE
DATUM
DIARIENR
SIDA
2015-09-17
KS-2015/1078.352
3 (3)
Bilagor
Medborgarförslag väckt av Andreas Axelsten – inför fartdämpande åtgärder
på Fredriksdalsvägen i Glömsta
Beslutet delges
Andreas Axelsten
[!\]
KOMMUNSTYRELSENS
FÖRVALTNING
MEDBORGARFÖRSLAG
ti ll kommunfu llmäktige
HUDDINGE
KOMMUN
HUDDiNGE KOMMUN
Kommun styrelsen
Lämnas personligen till:
Information Huddinge
2015 -05- 2 9
l
Diarienr
AN KOM
20t5
Diarieplanbeteckn.
~o5-
2a
HUU DINGE KOMM I. IN
--..----
Huddinge suviceccmicr
Från
Efternamn
Förnamn
Axe l sten
Andreas
Förs l a~et
Skriv ditt medborgarförslag här
Försl ag om fartdämpande åtgärder på Fredriksdalsvägen i Glöms ta, Huddi nge För att på
så sätt förbättra t r yggheten och säkerheten för boende på gatan, med lekande barn
särskilt i åtanke .
Motiverin
Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför och hur d u anser att förslaget ska genomföras.
Under 2014 och 20 1 5 h a r det byggt s ett f l ertal villo r på Fredriksdalsvägen där i
princi p a ll a boende h a r barn i å ldrar 1 -11 år . Barne n le k ar ofta nära vägen vilket
kan inne bära att de lätt kan springa ut i gatan utan att se sig för . Det är hus på
båda s i dor vägen men e ndast t r ottoar på e n a si dan vi l k et innebär att barnen måste gå
över gatan för att nå trottoaren när d e t. ex . ska gå ti ll skolan e l ler liknande .
Hastigheten på Fredriksdalsvägen får ma x vara 30 km/h me n det är få bilister som
respekterar det t a utan kör avsevärt fortar e än så . Fredrik sdal s väge n är en gan ska
s mal och liten väg me n tillräck l i g t lå ng för a tt h i nna bygga upp e n hög hastighe t.
Dess utom har vägen e n kurva som k an skymma s ikt e n för b il förare n.
Vida r e har Fredri ksdalsvägen blivi t e n smi tväg för a tt ta sig mellan Glömsta
(Tal l d alsvägen) och Källb r ink (Gaml a Stockholmsväge n) vilket gör at t gatan periodvis
har ganska mycket traf ik .
Sammanfattningsvis ; risken för e n o lyc k a b e döms som högst sannoli k och l är ske f örr
e ll er senare om ma n int e v i dt ar åtgärder för at t f å n er hastigheten på gatan . Som
åtgärd föres l ås mins t tre f artgupp j ä mnt spri dda över gatan och där varje fartgupp
s t räcker sig över båda körbanorna. ER &l R 1811- GER !! '
SZSi
l
...,.
.;:n
ww
l
t<:~~ ~ te/V\~~v ~J ~fr f,:oVA~'->V\..~
\Z
5(2..(' ·tl\
a.·t-l ..sf.~ u~ e.~'v\~l Ee...rt~vW.... \J\1\.~ ~vt..)dtl-\.~ t\.tt 1,-V\<~~rlt.~
.
'\
"-
(L
..t;
a..'-'
\J q_( ~S.
Underskrift
Presentation
Datum
Jag önskar själv presente ra mitt förslag för fullmäktige
2015 - 05 - 25
D
Ja
!jJ
Legitimation
~ Nej
POSTADRESS
BESOKSADRESS
TELEFON OCH TELEFAX
Huddinge kommu n
Kommunstyrelsens förvaltning
Inform ation Huddinge
14 1 85 Huddinge
Kommun alvägen 28
08-535 300 00
08-535 30 1 1
E-POST
[email protected]
o
k \..st.
5C\.~
KOMMUNSTYRELSEN
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
Paragraf
16 september 2015
§ 12
Diarienummer KS-2014/1451.351
Gör en gångväg från Ålyckevägens gångväg till
Skogvaktarvägens skogsväg - svar på medborgarförslag
väckt av Gun Ringgaard
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut
Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med
föreliggande förslag till beslut.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget väckt av Gun Ringgaard anses besvarat med hänvisning till vad
som sägs i förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 25 augusti 2015.
Sammanfattning
Gun Ringgaard besöker ofta Skogvaktarvägens skogsväg. Resan gör förslagsställaren
via Hagvägen. Gun Ringgaard efterlyser att kommunen bygger en gångväg från
Ålyckevägens gångväg till Skogvaktarvägens skogsväg.
Gångvägen som förslagsställaren efterlyser utgör en del av ett längre stråk i
kommunens förslag till cykelplan (remissversion, november 2014). Stråket enligt
cykelplanen är tänkt att utgöra en gen koppling mot Kungens kurva och Stockholms
stad. En utbyggnad av det stråket skulle uppfylla Gun Ringgaards önskemål om
gångbana samt förbättra tillgängligheten till Stockholm stad, Kungens kurva och
Gömmarens naturreservat.
Medborgarförslaget anses därmed vara besvarat.
Överläggning
I ärendet yttrar sig Malin Danielsson (FP).
Härefter förklaras överläggningen avslutad.
Beslutet delges
Gun Ringgaard
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
HANDLÄGGARE
TJÄNSTEUTLÅTANDE
DATUM
DIARIENR
SIDA
20 maj 2015
25 augusti 2015, rev.
KS-2014/1451.351
1 (3)
Kommunstyrelsen
Norrberg, Marika
0853536565
[email protected]
Gör en gångväg från Ålyckevägens gångväg till
Skogvaktarvägens skogsväg - svar på
medborgarförslag väckt av Gun Ringgaard
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget väckt av Gun Ringgaard anses besvarat med hänvisning
till vad som sägs i förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 25 augusti
2015.
Sammanfattning
Gun Ringgaard besöker ofta Skogvaktarvägens skogsväg. Resan gör
förslagsställaren via Hagvägen. Gun Ringgaard efterlyser att kommunen
bygger en gångväg från Ålyckevägens gångväg till Skogvaktarvägens
skogsväg.
Gångvägen som förslagsställaren efterlyser utgör en del av ett längre stråk i
kommunens förslag till cykelplan (remissversion, november 2014). Stråket
enligt cykelplanen är tänkt att utgöra en gen koppling mot Kungens kurva och
Stockholms stad. En utbyggnad av det stråket skulle uppfylla Gun Ringgaards
önskemål om gångbana samt förbättra tillgängligheten till Stockholm stad,
Kungens kurva och Gömmarens naturreservat. Medborgarförslaget anses
därmed vara besvarat.
Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsutskottet den 19 augusti 2015 § 13 beslutade att
återremittera ärendet för ytterligare beredning.
POSTADRESS
BESÖKSADRESS
TELEFON (VX) OCH FAX
E-POST OCH WEBB
Kommunstyrelsens förvaltning
141 85 Huddinge
Kommunalvägen 28
08-535 300 00
08-535 301 70
[email protected]
www.huddinge.se
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
TJÄNSTEUTLÅTANDE
DATUM
DIARIENR
SIDA
25 augusti 2015, rev.
KS-2014/1451.351
2 (3)
Ål
yc
ke
vä
ge
n
Sk
og
va
kt
ar
vä
ge
n
Hagvägen
Figur 1: Blå linje visar huvudcykelstråket från cykelplanen (remissversion, november 2014)
mellan Ålyckevägen och Skogvaktarvägen.
Gun Ringgaard har väckt ett medborgarförslag den 5 november 2014.
Förslagsställaren föreslår att kommunen bygger en gångväg från
Ålyckevägens gångväg till Skogvaktarvägens skogsväg. Gun Ringgaard vill
komma ut i naturen på Skogvaktarvägens skogsväg. För att ta sig dit färdas
förslagsställaren via Hagvägen, som förslagsställaren beskriver är i mycket
dåligt skick med håligheter, stark lutning och trafikerad. Gun Ringgaard
menar också att en sådan gångväg skulle vara till glädje även för skolor och
förskolor i området och att det skulle vara bra med flera anslutningar till
skogsvägen som t.ex. från Skördevägen och Juringe Åväg.
Förvaltningens synpunkter
Stråket som lyfts i medborgarförslaget finns med i kommunens förslag till
cykelplan (remissversion, november 2014). I cykelplanen utgör sträckan
mellan Ålyckevägen och Skogvaktarvägen en del av ett längre
huvudcykelstråk, som är tänkt att vara en gen kopplingen mot Kungens kurva
och Stockholm stad. Att cykelstråket går parallellt med Gömmarens
naturreservat innebär även att tillgängligheten dit blir bättre. Med
huvudcykelstråk menas bl.a. att cykelbanans bredd ska vara 4 meter och
gångbanan 1,8 meter. Eftersom cykelplanen ännu inte är antagen är det svårt
att säga när och om denna gång- och cykelbana kommer att byggas. En
utbyggnad av det stråket skulle uppfylla Gun Ringgaards önskemål om
gångväg samt förbättra tillgängligheten till Stockholm stad, Kungens kurva
och Gömmarens naturreservat.
Planering för en skola, Långsjöskolan, på fastigheten Kråkvik 2:2 pågår. I
planeringsarbetet görs en trafikutredning för hur skolan ska kunna
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
TJÄNSTEUTLÅTANDE
DATUM
DIARIENR
SIDA
25 augusti 2015, rev.
KS-2014/1451.351
3 (3)
trafikförsörjas för fotgängare, cyklister och bilister. Det är lämpligt att i detta
utredningarbete även studera sträckningen för det föreslagna
huvudcykelstråket mellan Ålyckevägen och Häradsvägen för att se om det
kan användas även av cyklister och fotgängare till och från skolan. På
delsträckan av huvudcykelstråket enligt Gun Ringaards förslag finns
Hagvägen som alternativ väg för fotgängare eftersom det finns gångbana
utmed Hagvägen.
Förvaltningen föreslår med hänvisning till det som sägs i tjänsteutlåtandet att
medborgarförslaget anses vara besvarat.
Vesna Jovic
Kommundirektör
Heléne Hill
Samhällsbyggnadsdirektör
Marika Norrberg
Trafikplanerare
Bilaga
Medborgarförslag inlämnat av Gun Ringgaard
Beslutet delges
Gun Ringgaard
3.11.2014 SEGELTORP
.------------------.,
HUDDINGE KOMMUN
Komrnunstyrelsen
2014 -11- o5
Medborgarförslag
Diarienr
l
Diarieplanbeteckn.
Jag har en önskan om att få en gångväg från Ålyckevägens gångväg till
skogvaktarvägens skogsväg.Jag kan och får inte gå på grund av sjukdom men
vill
så gärna vara i skogen och få njuta av friden där och rasta min hund
samtidigt.Jag åker El-moped och nu när jag skall till skogvaktarvägen för att
komma in på skogsvägen(stigen) måste jag åka Hagvägen som är i mycket dåligt
skick med håligheter och stark lutning så man måste åka mitt på vägen för att
inte välta och eftersom vägen är starkt belastad för att G.la södertäljevägen är
avstängd så får jag åka till sidan och släppa förbi bilarna hela tiden.Det skulle
även vara till glädje för skolor och barnstugor som alla utnyttjar vår skog och
våra ängar för fritidsaktiviteter
som det nu är blir alla våta och leriga då
marken är mycket vattensjuk på flera ställen. Det skulle vara bra om man fick
anslutningar från flera gator t;ex från Skördevägen ,Juringeåväg.
Med vänliga hälningar Gun Ringgaard
KOMMUNSTYRELSEN
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
Paragraf
19 augusti 2015
§ 14
Diarienummer KS-2014/861.351
Gör klart påbörjat arbete med refuger, övergångsställen,
vägar på Ågestavägen vid busshållplatserna vid korsningen
Hammardalsslingan - svar på medborgarförslag
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut
Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med
föreliggande förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beslut
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar med hänvisning till vad som
sägs i tjänsteutlåtande från 11 maj att medborgarförslaget anses besvarat.
Sammanfattning
Carolina Waldenborg har lämnat in ett medborgarförslag där Carolina föreslår att
kommunen gör klart påbörjat arbete med refuger, övergångställen, vägar på
Ågestavägen vid busshållplatserna vid korsningen Hammardalsslingan.
Det pågår färdigställande av åtgärderna vid dessa platser. Ett vägskylt med
omkörningsförbud är uppsatt och målning av heldragen linje är beställd. En bredare
markeringsskärm är satt på mittrefugerna för att synliggöra dem mer. Placering av
tillfälliga digitala hastighetsskyltar, LED skyltar som kommer att tändas om något
fordon kör fortare den 60 km/h, är planerad för senare i år.
En utvärdering av hur åtgärderna fungerar kommer att göras när allt är färdigställt.
Överläggning
I ärendet yttrar sig Malin Danielsson (FP), Lars Björkman (HP) och Annika
Feychting, gatu- och trafikchef. Härefter förklaras överläggningen avslutad.
Beslutet delges
Carolina Waldenborg
GATU- OCH TRAFIKAVDELNINGEN
HANDLÄGGARE
TJÄNSTEUTLÅTANDE
DATUM
DIARIENR
SIDA
11 maj 2015
KS 2014/861
1 (2)
Kommunstyrelsen
Amir Spahovic
08-535 365 58
[email protected]
Gör klart påbörjat arbete med refuger, övergångsställen,
vägar på Ågestavägen vid busshållplatserna vid
korsningen Hammardalsslingan - medborgarförslag
väckt av Carolina Waldenborg
Kommunstyrelsens beslut
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar med hänvisning till vad
som sägs i tjänsteutlåtande från 11 maj att medborgarförslaget anses besvarat.
Sammanfattning
Carolina Waldenborg har lämnat in ett medborgarförslag där Carolina föreslår
att kommunen gör klart påbörjat arbete med refuger, övergångställen, vägar
på Ågestavägen vid busshållplatserna vid korsningen Hammardalsslingan.
Det pågår färdigställande av åtgärderna vid dessa platser. Ett vägskylt med
omkörningsförbud är uppsatt och målning av heldragen linje är beställd. En
bredare markeringsskärm är satt på mittrefugerna för att synliggöra dem mer.
Placering av tillfälliga digitala hastighetsskyltar, LED skyltar som kommer att
tändas om något fordon kör fortare den 60 km/h, är planerad för senare i år.
En utvärdering av hur åtgärderna fungerar kommer att göras när allt är
färdigställt.
Beskrivning av ärendet
Carolina Waldenborg lämnade den 13 juni 2014 in ett medborgarförslag där
Carolina föreslår att kommunen gör klart påbörjat arbete med refuger,
övergångställen, vägar på Ågestavägen vid busshållplatserna vid korsningen
Hammardalsslingan.
Carolina Waldenborg tycker att de åtgärderna som finns vid busshållplatserna
är otillräckliga.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen har förståelse för Carolina Waldenborgs önskemål om
förbättringar av trafiksäkerheten. Det har förekommit påkörningar på
mittrefugerna. Flera åtgärder har genomförts för att minska detta problem och
därefter har påkörningarna upphört. Anledningen att arbetena dragit ut på
POSTADRESS
BESÖKSADRESS
TELEFON (VX) OCH FAX
E-POST OCH WEBB
Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen
Gatu- och trafikavdelningen
Sjödalsvägen 29
Huddinge
08-535 360 00
08-535 365 39
[email protected]
www.huddinge.se
141 85 Huddinge
GATU- OCH TRAFIKAVDELNINGEN
TJÄNSTEUTLÅTANDE
DATUM
DIARIENR
SIDA
11 maj 2015
KS 2014/861
2 (2)
tiden är att de ursprungliga arbetena som gjordes visade sig vara otillräckliga,
vilket resulterade i påkörningarna. Förbättringar har därefter gjorts successivt,
vilket beskrivs nedan.
En förbättring av trafiksäkerhet vid platserna var påbörjat redan 2014. Då
målades s.k. spärrområde vid refugerna för att minska omkörningar. Därefter
sattes bredare markeringsskärmar upp på stolpar som finns vid mittrefug. Ett
omkörningsförbud togs fram den 10/3 2015 och vägmärkena sattes upp då.
Under närmaste tid kommer omkörningsförbud att markeras med målningen i
gatan. Tillfälliga digitala hastighetsskyltar är inplanerade att sättas upp vid
den aktuella platsen under en period. Digitala hastighetsskyltar är LED
skyltar som kommer att tändas om något fordon kör fortare den 60 km/h.
Förvaltningen anser att de åtgärder som redan är gjorda tillsammans med de
som kommer att göras i år är tillräckliga för en bra trafiksäkerhet.
Förvaltningen kommer att utvärdera åtgärderna efter att alla åtgärder är
utförda. Om utvärderingen visar på fortsatta brister i trafiksäkerheten kommer
en helt ny utformning av gångvägar till hållplatser att tas fram.
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar med hänvisning till vad
som sägs i detta tjänsteutlåtande att medborgarförslaget anses besvarat.
Vesna Jovic
Kommundirektör
Heléne Hill
Samhällsbyggnadsdirektör
Amir Spahovic
Trafikingenjör
Bilaga
Medborgarförslag inlämnat av Carolina Waldenborg
Beslutet delges
KS kansli
Carolina Waldenborg
KOMMUNSTYRELSENS
FÖRVALTNING
MEDBORGARFÖRSLAG
till kommunfullmäktige
HUDDINGE
KOMMUN
Lamnas personligen till:
Information Huddinge
Försia et
Skriv ditt medborgarförslag här
G~ harl ?å6öt:;evt- ;w.b~le ~d_ reP-r~ ( ()~MJI-i:lle
Vtlja;- ;;a· ~ift?-J/7..,~~ n~ bui-J/?~//~~~/l~~L ,_,et,
/ccrrl111 )~
1/r;t rJ?m~aRt.
Motiverin
Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av d itt medborgarförslag. Motivera gärna varför och hur du anser att förslaget ska genomföras.
d- a-;-6e4, ;u~d a:4:
an~ ~nJ·~ '1fl(,r /Y)rr/ /~ r/wt'll'tt:ihfd
p!ah· /:>/11~1- ht'tr 11t1 el~ /Jn 'i. f tiW' lt elt Clvl, ~r
//1/JII/l
Jul e-Y7 o2c>l3 ~~/;()r;/a.~
d&Jft.tl-nrj
l-?e<cf~e..
pt:i
&r:ratuvf
tr;e
~
~iiP!yclcor. /J~
ov4_ httcv .k.VY
~(;~ar,_J17Vn ar h elf
1-f/u.'jt!-r?'! i ()~)1ftt v'Y{~el-
r/»? /
J ctetA. t<-J
~'7 h~hjlteJ-
~ 11-. ~~ltJ"Iri:/ u(ltJ t>'ik
Vi l 4. el q r AU~- /(Vf /itr'j J
)t!f hqr_ v/~ 3 hl(~ ~m~f-ttt(_ ~nt.Vk.e'?_ a~
<ttk jlbVI- 11tijt?YJ01 h/r q_)t dt ~~wl a.# d.M1/Jk hcv
erwl. 6w L!a/1- c;;-#~kl-- 7nnt:~'1 /?~o-n
_......
S'~ et a.
d ål·
· es
v. ----;:...Datum
~
8
~
~
~
förslag för fullmäktige
POSTADRESS
BESÖKSADRESS
TELEFON OCH TELEFAX
Huddinge kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
Information Huddinge
141 85 Huddinge
Kommunalvagen 28
08-535 300 00
08-535 301 01
E-POST
[email protected]
VMfir /;ar &m~~ j;tJ"Yr df ut:i /YJ?J11ydUv/- ~
fOrdia {6J.j)-
ddfk.- l?~
1lqt1!av~er, .
Var(o-, hctr-
h~ aK f't!Yrl
}L~v-- ;.e~~t;
Clh1
dUt~
l?
'J«
/!Y
~
Il/cif' el~ ?m~
httt?
l/ar
~ pri~~r J'aMt/~ flY aLfa_ ~~
brnmf//7~"' tu. /lfildtMtt,.r mol- M4?1-
t1c4 ~-~r rt'.r~~
o-~·
rud~
~ ~ IVJÅJ
? Hua
lktye jed~ Jrovl..
; lh11t t' /NddrS~ ;teln~~.
;'r/k
~c:-tr ;)?Je
ansva~ ~ fro;~ Jt::t huV'/ cdr
0n ;oro~I~Ctnk.ut da .fla/1 J;l~lr Pf..k/e
J11('d
m~~~t
Afjp I-AI/ijN1., t/~'e_ c(1'- dJ!; jh.Mel;. J/tld l"fJJiar
m-ed er~f(;je~ nepr cU.-r c;cf~ ~ ?-
I:"Prr;IYIIIIteA!