Nr 3 2015-2016

HAGLUNDA SPORTSTUGEFÖRENING PROTOKOLL NR 3/2015-2016
STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Protokoll fört vid styrelsemöte i Haglunda Sportstugeförening lördagen den 10
Oktober
Plats: Tommy Andersson
Närvarande: Tommy Andersson, Irene Castenvik, Tommie Skogström, Gulli Pad,
Mikael Sten, Hans Lindgren, Roger Bishop och Anette Andersson
1.Mötets öppnande
Tommy Andersson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
2.Fastställande dagordning
Föreslagen dagordning godkänns.
3.Protokolljustering
Protokoll från 2015-05-30 och 2015-08-08 läses upp och godkänns för justering.
4.Vägarna
Höststäddagen lördagen den 3 Oktober var väldigt lyckad då vi hann med ganska mycket. Slyrensning samt vägreparationer. Styrelsen är överens om att inte investera i en egen sladdmaskin.
5.Vatten
Roslagens VA-teknik har bytt de 2 huvudkranarna och monterat spolventiler på dessa. Allt alltså
klart för att nu spola rent i ledningssystemet onsdagen den 14/10. Vattnet stängs av tiidigast 09:30.
Om vattentrycket inte förändras efter den här åtgärden måste vi ha en plan B.
Under höststäddagen upptäckte man mycket vatten i diket vid Tranmossevägen mot åkern och man
undrar om det kan vara en läcka. Styrelsen kommer att undersöka detta närmare.
6.Skrivelser
Inga skrivelser har inkommit till samfälligheten
7.Kassarapport och Ekonomi
Mikael redovisar föreningens ekonomi. För närvarande har vi över 160,000 i kassan.
8.Kräftskiva
Vi haft både fint väder och mycket folk under årets kräftskiva, mycket trevligt.
9.Övriga frågor
Det är dålig sikt i kurvorna på Vängsjöberg-Starrhammar vägen på vissa ställen mellan Hyltet och
Vängsjöberg, dessutom kör folk för fort. Förslag lämnas till stora vägföreningen för att förbättra
sikten.
10.Nästa möte
Nästa styrelsemöte är lördagen den 2/4-2016 hos Tommy.
HAGLUNDA SPORTSTUGEFÖRENING PROTOKOLL NR 3/2015-2016
STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
11.Avslut
Mötet avslutas och Tommy tackar de närvarande styrelse medlemmarna.
Vid protokollet
Golafroz Pad
Justeras
Tommy Andersson