DUO revision

Balans | Vår byrå
DUO Revision
– en vän att lita på
Tre kärnvärden
som togs fram för drygt tio år sedan, men som
fortfarande håller för DUO Revision i Uppsala.
– Vi ska vara nära kunden och en vän att räkna
med, säger Leif Dahl och Tommy Helmerskog,
grundare av byrån.
närvaro, förståelse och stöd.
Text: Charlotta Marténg Foto: Fredrik Peterson
D
UO Revision ligger
centralt i Uppsala. Läget
har varit detsamma sedan
starten, men lokalerna
har vuxit i takt med byrån. Med bakgrund inom
Big 4, beslutade Tommy
Helmerskog och Leif Dahl sig 2002 för att ta
steget och bilda något helt eget. Det blev DUO
Revision, ett bolag som i dag har två affärsområden; DUO som inriktar sig på revision och
TRIO där redovisning är huvudverksamheten.
för de anställda. På så sätt vet alla vart byrån är på
väg och vilka mål man arbetar mot.
– Redan när vi grundade byrån diskuterades revisionsplikten och förändringar av den. Vi kände
att det var viktigt med en tydlig kommunikation,
både internt och gentemot våra kunder. Genom
att renodla två affärsområden inom bolaget blev
vi tydligare mot marknaden. Personalen är helt
uppdelad så att de som arbetar med revisionsuppdrag gör enbart det, och de som arbetar
med redovisningsuppdrag gör det, säger Tommy
Helmerskog.
valde de att ta hjälp av en
konsult för att ta arbeta fram en kommunikationsplattform. Ett val de inte har ångrat. Tillsammans med konsulten togs tre kärnvärden
fram, samt en sammanfattning av vad byrån
vill vara. Kärnvärdena närvaro, förståelse och
stöd står sig ännu. Likaså uttrycket ”En vän att
räkna med”.
– Vi ville sätta fingret på vad det är vi ska vara
bra på, och vad det är som särskiljer oss från de
större byråerna, förklarar Tommy Helmerskog.
Genom åren har kärnvärdena arbetats in i verksamheten och Leif Dahl och Tommy Helmerskog är överens om att de är en bra grund att stå
på, och att arbetet med att ta fram kärnvärdena
har lönat sig. Trots att byrån inte är så stor har
man valt att arbeta med tydliga kommunikationsplaner och affärsplaner. En affärsplan för
respektive affärsområde togs fram och underlättar
i och med att DUO Revision under åren har
vuxit, bland annat genom förvärv, har det
internt pågått ett arbete med att skapa en
gemensam byråkultur. Även i det arbetet har
affärsplaner och kommunikationsplaner funnits
som en grund.
– Att få ihop två byråkulturer till en kan ibland
vara lite problematiskt. Det har gått bra, men det
har tagit tid. För oss har det varit mycket viktigt
att alla ska känna sig delaktiga i vår verksamhet,
och det har vi lagt ner en hel del arbete på, säger
Leif Dahl.
För att lyckas har DUO Revision valt att
arbeta med ett systematiskt förbättringsarbete,
där all personal är delaktig i processen. Fokus
har fram till för en tid sedan legat på det interna
utvecklingsarbetet, och var fjortonde dag har
man haft möten på arbetsplatsen där de anställda
fått diskutera olika frågor. Vid varje möte har de
inför starten 2002
38| Balans
# 3 / 2014
Vår byrå | Balans
FAKTA:
DUO
Revision AB
2002
DUO Revision startar
2003
Affärsområdet TRIO
Redovisning startar
2011
Bergwall bokföringstjänst förvärvas
2012
Kontoret på
Sturegatan i Uppsala
byggs om
Kärnvärden
Närvaro Förståelse
Stöd
Medarbetare
Kvalificerade revisorer
4, auktoriserade redovisningskonsulter 7.
INPACT
En samarbetsorganisation bestående av
oberoende, mindre
och medelstora
revisionsbyråer som
erbjuder sina klienter
ett heltäckande servicekoncept.
Inpact International
är etablerat i Europa,
Nord- och Sydamerika, Asien samt
expanderar i Afrika.
Inpact International
bildades 1989.
DUO Revision arbetar med en förbättringsprocess där all personal är delaktig.
– Nu har förbättringsarbetet nått resultat internt och då kan vi fokusera på arbetet mot
kunden i stället, säger Tommy Helmerskog, här i samtal med Lennart Wik, godkänd revisor.

Balans
# 3 / 2014
| 39
Balans | Vår byrå
anställda också fått en uppgift att redovisa vid
nästkommande möte. Tanken är att arbetsuppgiften inte ska vara större än att det är
rimligt att man hinner med den. Nu har man
kommit en bra bit i det interna utvecklingsarbetet och byter därför fokus mot kundarbetet.
– Nu när förbättringsarbetet har nått resultat internt kan vi i stället fokusera på hur vi
ska arbeta mot kunden och utveckla den sidan,
konstaterar Tommy Helmerskog.
I och med förändringen av revisionsplikten
för några år sedan påverkades DUO Revision.
Kunderna blev kvar, men uppdragen förändrades för vissa av dem. I stället för revision
blev det mer redovisning och bokslut. Och de
kunder som försvann lyckades byrån ersätta
med nya.
– Uppsala är en bra marknad med många
utvecklingsföretag, här händer mycket, säger
Leif Dahl.
I staden finns många innovationsföretag,
mycket tack vare universitetet. DUO Revision
har därför valt att ha ett satellitkontor på Uppsala Science Park – och finns där för att prata
ekonomi, revision och redovisning.
– Det är exempelvis många Life scienceföretag här och många som på olika sätt är
knutna till universitetet, det är en spännande
utveckling, säger Tommy Helmerskog.
Övriga kundstocken består till stor del av
konsultföretag, och kunderna finns både i
Uppsala och övriga Uppland.
Närheten till universitetet innebär även att
rekryteringsprocessen underlättas. Framför allt
när det gäller revisorer. DUO Revision upplever inte att de har några problem att rekrytera, många gånger kan det vara en fördel att
anställa någon ny och få en möjlighet att låta
den personen växa in i byrån, i stället för att
anställa någon som arbetat på en större byrå
i flera år. Svårare är det dock att hitta erfarna
redovisningskonsulter. Men det allra viktigaste
vid rekryteringarna konstaterar Leif Dahl och
Tommy Helmerskog, är att den de anställer
ska passa in i gänget.
DUO Revision upplever
inga rekryteringsproblem.
– Det viktigaste är dock att
den vi anställer passar in i
gänget, säger Leif Dahl.
Lokalerna har vuxit
i takt med byrån.
för en mindre byrå finns vissa utmaningar,
kvalitetsarbetet är en av dem. DUO Revision
är med i Inpact, och Leif Dahl och Tommy
Helmerskog var nyligen på delägarmöte
i Sollefteå för en byråledarutbildning om
framtidens utmaningar i branschen. Inom Inpact pågår nu arbetet med att säkra kvaliteten
och målet är att kvalitetsarbetet ska leda till
att byrån kan bli systemgranskad.
– Det finns många fördelar med att tillhöra
en samarbetsorganisation som Inpact, utöver
att vi kan jobba med vissa frågor gemensamtär
det alltid intressant att få möta andra från
byråer av ungefär samma storlek och ta del av
hur de arbetar, säger Leif Dahl.
Omsättning och antal anställda
– Kvalitetsarbetet är viktigt men det gäller
att göra det effektivt och framför allt att fokusera på kundnyttan. Det får inte bli för mycket
internt dokumenterande på bekostnad av kontakt med kunden, säger Tommy Helmerskog.
Han och Leif Dahl upplever dock att de
har, och alltid har haft, stort förtroende bland
sina kunder och de återkommer till kärnvärdena och tanken att ”vara en vän att räkna
med”. När deras kunder läser om kritik mot
branschen i media är det inget som slår särskilt
hårt mot revisionsbyrån.
– Vi har en sådan närhet till våra kunder
att de vet var de har oss, säger Tommy
Helmerskog. ●
Fördelning av uppdrag
Omsättning
Tkr
Antal
anställda
Revision
%
Redovisning
60
20 000
Omsättning Tkr
30
50
18 000
Antal anställda
25
40
16 000
20
30
14 000
15
20
12 000
10
10
10 000
5
2007 - 2008
40| Balans
# 3 / 2014
2008 - 2009
2009 - 2010
2010 - 2011
2011 - 2012
2012 - 2013
År
Konsultation
8
9
00
2
7
00
2
8
00
1
01
0
01
00
-2
-2
2
9
00
-2
10
20
-2
2
01
11
20
-2
3
01
12
20
-2