Republikanska föreningens kongress

Handlingar till
Republikanska
föreningens
kongress
18 april 2015
Innehållsförteckning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Dagordning .............................................................................................................. 2
Verksamhetsberättelse 2014 ................................................................................... 3
Årsredovisning 2014 ............................................................................................... 9
Revisionsberättelse 2014......................................................................................... 9
Propositioner ......................................................................................................... 10
Motioner ................................................................................................................. 11
Förslag till verksamhetsplan 2015 .........................................................................14
Förslag till budget 2015 .......................................................................................... 15
Valberedningens förslag.........................................................................................16
Republikanska föreningens kongress 2015
1
1. Dagordning
1.
Kongressens öppnande
2.
Val av kongressordförande
3.
Val av kongressekreterare
4.
Val av två justerare/rösträknare
5.
Upprop och fastställande av röstlängd
6.
Fastställande av dagordning
7.
Fråga om kongressens behöriga utlysande
8.
Presentation av styrelsens verksamhetsberättelse
9.
Presentation av årsredovisningen
10.
Revisorernas berättelse
11.
Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för den gångna verksamhetsperioden
12.
Behandling av inkomna motioner och styrelsens propositioner
13.
Fastställande av verksamhetsplan
14.
Fastställande av budget och medlemsavgift
15.
Val av ordförande och vice ordförande
16.
Val av fem styrelseledamöter och två ersättare
17.
Val av två revisorer och två personliga ersättare för dessa
18.
Val av tre personer till valberedning, varav en sammankallande
19.
Övriga frågor
20.
Kongressens avslutande
Republikanska föreningens kongress 2015
2
2. Verksamhetsberättelse 2014
2.1.
Organisation
Föreningsstyrelse
Mia Sydow Mölleby, ordförande
Anna Steele, vice ordförande och kassör fr.o.m. 2014-12-14
Anne-Lie Elfvén, ledamot
Jenny Grenander, ledamot och internationell sekreterare
Erik Nordblad, ledamot
Anders Nordström, ledamot
Tommy Wiking, ledamot t.o.m. 2015-01-22 och kassör t.o.m. 2014-12-14
Erland Eriksson, ersättare
Ulla Holm, ersättare
Revisorer
Ordinarie
Jessica Semb, auktoriserad revisor
Jesper Svensson, verksamhetsrevisor
Ersättare
Marita Fagrell, personlig ersättare för Jessica Semb
Inga-Lill Larsson, personlig ersättare för Jesper Svensson
Valberedning
Sara Karlsson, sammankallande
Eva Ek Josefsson
David Hesslefors
Generalsekreterare
Magnus Simonsson, deltid
Lokalavdelningarnas kontaktpersoner
Anders Johansson, Gotland
Sverker Frid, Göteborg
Anny Berglin, Jämtlands län
Helen Carlsson, Jönköping
Elisabeth Jörgensen, Kristianstad
Bengt Hall, Lund
Alf Nilsson, Malmö
Ulf Pilerot, Norrbottens län
Eva Ek Josefsson, Sjuhärad
Republikanska föreningens kongress 2015
Kim Höglund, Stockholm
Mikael Lindbäck, Umeå
Ulla Holm, Uppsala
Imre Randin, Värmland
Pernilla Öhrström, Västernorrland
Mattias Danielsson, Växjö
Fredric Skargren, Örebro
Bo Eriksson, Östergötland
3
2.2.
Kansli
Föreningens kansli finns på Karlbergsvägen 86 B i Stockholm. Det är ett nationellt
kansli med arbetsplats för generalsekreteraren, men fungerar även som möteslokal
för lokalavdelningen i Stockholm. Kansliet har varit bemannat tre dagar per vecka.
2.3.
Föreningens aktiviteter
Styrelsens verksamhet
Styrelsen, som valdes av kongressen 2014, har haft åtta protokollförda
sammanträden, samtliga i Stockholm. Styrelsens verkställande utskott har haft ett
protokollfört sammanträde.
Utskick
Medlemmarna i föreningen har under år 2014 erhållit e-postutskick varje månad
samt fem utskick brevledes; kongresskallelse i januari, medlemstidningen Reform i
april och oktober, ett kampanjbrev i augusti samt inbetalningskort i december.
Reform
Medlemstidningen Reform, som kom ut med sitt första nummer i oktober 2011,
skickades ut till medlemmarna två gånger under år 2014.
Debatter och offentliga möten
Representanter för föreningen har deltagit i ett stort antal debatter och andra publika
möten under det gångna året.
Almedalsveckan
Lokalavdelningen i Stockholm fanns på plats under Almedalsveckan för att träffa
politiker och dela ut kampanjmaterial. Mia Sydow Mölleby deltog i en debatt om
mediernas granskning av hovet. En lokalavdelning på Gotland bildades under veckan.
Föreningens webbplats
Föreningens webbplats (www.repf.se) har uppdaterats regelbundet, men är gammal.
Styrelsen har under året förberett framtagandet av en mer modern hemsida.
Föreningen på sociala medier
Sociala medier är viktiga kanaler för opinionsbildning. Föreningen har en egen sida
på Facebook (www.facebook.com/repf.se) med över 37 150 personer som gillar den
och finns på Twitter (www.twitter.com/repf) med drygt 4 120 personer som följare.
Dessutom finns föreningen på Instagram (www.instagram.com/repfse) med knappt
500 följare och på Google+ (www.google.com/+repfse) med drygt 150 följare. Under
år 2014 tog en arbetsgrupp inom föreningen fram förslag till riktlinjer för föreningens
arbete i sociala medier. Riktlinjerna fastställdes av styrelsen den 22 januari 2015 och
innehåller övergripande målsättningar på sociala medier, syfte och mål med olika
kanaler samt ansvarsfördelning.
Vid årsskifte:
2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012
Antal som gillar RepF på Facebook: 36 773
20 035
13 303
10 182
Antal som följer RepF på Twitter:
3 869
3 292
Republikanska föreningens kongress 2015
4
2.4.
Unga republikaner
Den 13 november 2010 höll Unga republikaner sitt konstituerande årsmöte. Unga
republikaner är numera Republikanska föreningens officiella ungdomsförbund.
Styrelsen har under året på olika sätt stöttat Unga republikaner. Deras ordförande
Jonas Lundgren har varit adjungerad vid styrelsens sammanträden och därmed har
ungdomsförbundet fått en god insyn i föreningens planerade verksamhet. Detta har
inneburit att Unga republikaner har medverkat på ett flertal pressmeddelanden och
debattartiklar.
Tillsammans arrangerade Republikanska föreningen och Unga republikaner ett
republikanskt mingel utanför Stockholms slott den 22 oktober 2014. Samma kväll
bjöd kung Carl Gustav Bernadotte in Sveriges folkvalda riksdagsledamöter till
"divertissement och supé hos deras majestäter på Stockholms slott". De ledamöter
som närvarade på kungamiddagen erbjöds republikanska knappar och pins av oss
utanför slottet.
Unga republikaner har cirka 830 medlemmar. Då medlemskap i Unga republikaner
är gratis finansieras deras verksamhet av Republikanska föreningen. De har ansökt
om, men inte beviljats, ekonomiskt stöd från Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor (tidigare Ungdomsstyrelsen).
2.5.
Alliance of European Republican Movements
Republikanska föreningen tog under 2010 initiativ till bildandet av en europeisk
paraplyorganisation för republikanska rörelser. Alliance of European Republican
Movements (AERM) formerades formellt i Stockholm den 19 juni 2010. Alliansen
består av nationella och partipolitiskt obundna organisationer från Belgien,
Danmark, Nederländerna, Norge, Spanien, Storbritannien och Sverige.
Inom styrelsen har Jenny Grenander varit utsedd till internationell sekreterare. I den
rollen har hon deltagit i regelbundna telefonkonferenser med övriga internationellt
ansvariga från organisationerna inom AERM.
AERM håller ett årligt konvent för att utbyta erfarenheter, idéer och
kampanjstrategier mellan medlemsorganisationerna. År 2014 ägde detta konvent
rum i Oslo helgen den 4-6 april. Från Republikanska föreningen deltog den
internationella sekreteraren, ytterligare fyra representanter från styrelsen och
generalsekreteraren.
Utöver AERM-konventet har representanter för Republikanska föreningen deltagit
vid nationella möten arrangerade av de republikanska rörelserna i Danmark, Norge
och Storbritannien. Bland annat talade Jenny Grenander vid en konferens i
Edinburgh den 12 juli 2014. Det var brittiska Republic som arrangerade konferensen,
som ägde rum endast ett par månader före folkomröstningen om självständighet för
Skottland. Temat för konferensen var "Yes or No, the monarchy must go!".
Republikanska föreningens kongress 2015
5
2.6.
Riksdagens republikanska sällskap
Arbetet för republik i riksdagen har under 2014 resulterat i följande motioner:
• Avskaffa monarkin (motion 2014/15:61) av Jonas Sjöstedt (V) med flera (V)
• Införande av republik (motion 2014/15:401) av Birgitta Ohlsson (FP) och Maria
Weimer (FP)
• Demokratiskt vald statschef (motion 2014/15:518) av Hillevi Larsson (S)
• Avskaffa monarkin (motion 2014/15:717) av Sara Karlsson (S) och Lawen Redar (S)
• För Sverige i tiden - Avveckla de sista resterna av ett historiskt icke-demokratiskt
statsskick (motion 2014/15:1371) av Niclas Malmberg (MP) och Rasmus Ling (MP)
• Avskaffa monarkin (motion 2014/15:1569) av Johanna Jönsson (C)
I motionerna har bland annat följande krav lyfts fram:
• Att republik bör införas.
• Att avskaffa monarkin i Sverige.
• Att en utredning bör tillsättas för att utreda det svenska statsskicket i syfte att införa
republik.
• Att tillsätta en utredning som ska se över hur Sveriges statsskick ska se ut efter
monarkins avskaffande.
• Att utreda formerna för ett avskaffande av arvkungariket.
• Att regeringen bör överväga en framtida översyn av statsskicket som syftar till att
statschefen inte bara ska företräda folket, utan även vara vald av folket.
• Att upphäva monarkens åtalsimmunitet.
• Att statschefen har specificerade uppgifter som självklart borde granskas på samma
sätt som all annan verksamhet som finansieras med offentliga medel.
• Att så länge som monarkin existerar som statsskick bör kungen fråntas sin roll som
ordförande i Utrikesnämnden.
• Att så länge som monarkin existerar som statsskick bör utländska ambassadörer
överlämna sina kreditivbrev hos talmannen eller utrikesministern.
• Att så länge som monarkin existerar som statsskick bör utrikesministern utfärda
utnämningsbreven till svenska konsuler utomlands.
• Att så länge som monarkin existerar som statsskick bör statschefsrollen i
förhållande till främmande makt utövas av talmannen eller statsministern.
2.7.
Lokalavdelningar
Under år 2014 ökade antalet lokalavdelningar från 14 till 17 stycken. Nya avdelningar
har tillkommit på Gotland, i Kristianstad och i Norrbottens län. Styrelsen och
generalsekreteraren har under året haft löpande kontakt med samtliga avdelningar
och också deltagit på aktiviteter med de flesta. Aktiva lokalavdelningar är en viktig
del i arbetet för att införa republik, men några avdelningar uppvisar låg aktivitet och
det finns behov av att hitta fler medlemmar som vill bidra till verksamheten i dessa.
Styrelsen har bjudit in avdelningarnas kontaktpersoner till verksamhetskonferenser
vid två tillfällen, den 13 april och den 8 november. Dessa konferenser har använts för
diskutera strategier, verksamhet och aktuella frågor.
En arbetsgrupp hade till kongress 2014 tagit fram ett förslag till riktlinjer för
lokalavdelningarna. Dessa riktlinjer antogs av kongressen och är numera en bilaga till
föreningens stadgar.
Republikanska föreningens kongress 2015
6
2.8.
Kampanj kring riksdagsvalet
Styrelsen arbetade under större delen av året med en kampanj med anledning av
riksdagsvalet den 14 september 2014. Ett av föreningens viktigaste uppdrag är att
påverka allmänheten och politikerna om det förträffliga med republik. Att bearbeta
de enskilda politiska partierna är alltså en av Republikanska föreningens
huvuduppgifter. Valåret var ett gyllene tillfälle att göra en satsning på detta område
och en möjlighet som bara återkommer vart fjärde år.
De flesta riksdagspartier hade kongress eller liknande större partimöten under 2014.
Vid dessa partiarrangemang fanns Republikanska föreningen på plats med en
utställningsmonter med information och material för att prata med partiledningar,
riksdagsgrupper och andra partimedlemmar. På dessa olika partiarrangemang
värvades sammanlagt över 100 nya medlemmar och föreningen nådde ut till tusentals
politiker. Nedan de partiarrangemang som föreningen deltog på.
Datum
10-12 januari
31 januari-1 februari
7-9 mars
28-29 mars
4-5 april
30 maj-1 juni
Partiarrangemang
Vänsterpartiets kongress
Centerpartiets kommun- och landstingsdagar
Folkpartiets kommun- och landstingsdagar
Kristdemokraternas kommundagar
Moderaternas kommun- och landstingsdagar
Miljöpartiets kongress
Ort
Stockholm
Malmö
Örebro
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Utöver besöken på kongresser och större partimöten ägnades valåret åt att uppmana
väljarna att kryssa republikanska kandidater i riksdagsvalet. Föreningen
sammanställde med hjälp av tips från allmänhet och kandidater själva en lista med
cirka 160 riksdagskandidater som förespråkade republik. Av dessa blev sedan 55
personer invalda i riskdagen.
För att lyfta frågan av republik i valrörelsen skickade föreningen i augusti ut ett
kampanjbrev med en republikansk checklista till alla medlemmar. I checklistan
uppmuntrades medlemmarna bland annat att skriva insändare om republik, att
kontakta politiker och partier samt att diskutera republik med släkt och vänner.
2.9.
Medlemsantal
Den 31 december 2014 hade föreningen 10 132 medlemmar, jämfört med 10 116
medlemmar den 31 december 2013. Föreningen fick 1 167 nya medlemmar under år
2014, men samtidigt ströks medlemmar som trots påminnelser inte hade erlagt
medlemsavgiften. Det förekom även att medlemmar avled eller begärde utträde.
Sammanlagt ökade medlemsantalet under året med enbart 16 personer.
Medlemsantal
(vid årsskiften)
2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012
10 132
10 116
9 676
7 962
I verksamhetsplanen för år 2014 hade kongressen satt som mål att föreningen skulle
nå ett medlemsantal på 10 500 medlemmar. Detta mål lyckades vi i styrelsen inte
uppnå. Visserligen har medlemstillströmningen varit god, men samtidigt har
medlemmar som inte har erlagt medlemsavgiften strukits. Föreningen behöver bli
bättre på att få dem som redan är medlemmar att fortsätta betala medlemsavgiften
och därför finns det behov av förstärka medlemsvården.
Republikanska föreningens kongress 2015
7
2.10.
Media
En viktig del av Republikanska föreningens arbete är i dagsläget koncentrerat till att
skapa opinion. För att närma oss införandet av republik krävs att vi väcker
republikfrågan bland allmänheten och då är det av stor vikt att föreningen når ut i
media. Möjligheten att få publicitet för vår sak är störst när något händer inom
kungahuset. Medias intresse för kungafamiljen är nämligen stort, men det handlar
framför allt om deras privatliv och om glitter och glamour. Hela samhällsdebatten
och allmänhetens inställning snedvrids av att så mycket fokus läggs på kungligt
privatliv och ytligheter och så lite på monarkin som statsskick. Vi kan dock använda
de tillfällen som ges när det mediala intresset kring kungafamiljen är som störst för
att också väcka frågan om statsskicket. Därför har en del av föreningens mediearbete
bestått av att på olika sätt kommentera händelser inom kungahuset. Eftersom år
2014 var ett riksdagsval arbetade styrelsen också med att lyfta kravet på republik i
media i samband med stora partiarrangemang och inför valdagen.
Pressmeddelanden
Följande pressmeddelanden har skickats under år 2014: "Vänsterpartiet bör kräva en
republikutredning" (10/1), "Prinsessa eller fri individ?" (20/2), "Kunglighet eller
USA:s blivande president?" (21/2), "Varför är inte KD för republik?" (27/3), "Svenska
republikaner till Oslo" (4/4), "Inbjudan till republikansk kongressdag" (10/4),
"Sydow Mölleby omvald som republik-ordförande" (12/4), "Özz Nûjen är Årets
republikan" (12/4), "Leve den nya republiken Spanien" (2/6), "Kampanj för republik i
Skottland" (10/7), "Ge kungen månadslön" (11/8), "Folkomrösta om republik"
(20/8), "Vi utmanar kungamiddag" (21/10), "Kungliga bröllop är pr-jippon" (23/10)
och "En graviditet är en privat angelägenhet" (12/12). Pressmeddelandena har
publicerats på föreningens webbplats och spridits på sociala medier.
Debattartiklar och insändare
Republikanska föreningen har synts på debatt- och insändarsidorna runt om i landet
genom insatser från såväl styrelsen som många andra medlemmar. Länkar till ett
stort antal debattartiklar har publicerats på föreningens webbplats och delats på
sociala medier.
2.11.
Sammanfattning av år 2014
Eftersom det gångna året var ett valår valde styrelsen att fokusera arbetet på att
påverka partier och politiker samt att lyfta republik som en valfråga. Genom att
besöka stora partiarrangemang för sex av riksdagspartierna lyckades föreningen nå
ett stort antal politiker från höger till vänster. Det gick även bra att samla in namn på
riksdagskandidater som förespråkar republik och uppmana väljarna att kryssa dessa.
Däremot lyckades vi inte få upp republik som en större sakfråga i valrörelsen.
Föreningen fick närmare 1 200 nya medlemmar under året, men eftersom nästan lika
många av dem som redan var medlemmar inte förnyade sitt medlemskap ökade
medlemantalet knappast alls. Detta är besvikelse och något för föreningen att försöka
ändra på. Ett större antal medlemmar skulle stärka föreningens arbete.
För styrelsen,
Mia Sydow Mölleby
ordförande
Republikanska föreningens kongress 2015
8
3. Årsredovisning 2014
[För ekonomisk berättelse och ekonomiskt resultat hänvisas till dokumentet
Årsredovisning för Republikanska föreningen räkenskapsåret 2014.]
4. Revisionsberättelse 2014
[För revisionsberättelse hänvisas till dokumentet revisionsberättelse lämnad av den
auktoriserade revisorn Jessica Semb.]
Republikanska föreningens kongress 2015
9
5. Propositioner
5.1.
Proposition om stadgeändring
Styrelsen lämnar här ett förslag till kongressen om en stadgeändring. Det gäller
tillägg av en ny mening i det första stycket under § 8 Revisorer och revision i nu
gällande stadgar, som antogs vid 2011 års kongress.
På kongressen i april 2014 valdes för första gången en auktoriserad revisor till
föreningens revisor, tillsammans med en verksamhetsrevisor. Vi anser att det finns
goda skäl för att föreningen även fortsättningsvis ska ha en auktoriserad revisor, även
om det är förknippat med en viss ekonomisk kostnad. Auktoriserad revisor är en titel
som utfärdas av Revisorsnämnden till person som uppfyller kraven i revisorslagen.
Tidigare har föreningen enbart haft medlemmar som lekmannarevisorer.
Nuvarande lydelse av det första stycket i stadgarnas § 8 Revisorer och revision:
"Två revisorer med personliga ersättare väljs årligen av kongressen."
Förslag till ny lydelse av det första stycket i stadgarnas § 8 Revisorer och revision:
"Två revisorer med personliga ersättare väljs årligen av kongressen. En av de
ordinarie revisorerna och en av ersättarna ska vara auktoriserade revisorer."
RepF:s styrelse föreslår kongressen
att
bifalla förslaget till ny lydelse av första stycket i § 8 i stadgarna.
5.2.
Proposition om ekonomiska satsningar
Vi i styrelsen har med anledning av den misstänkta ekonomiska förskingringen lagt
fram ett ekonomiskt mycket återhållsamt förslag till budget för år 2015. Inga
ekonomiska medel saknas, men polis och åklagare utreder om de pengar som
återkommit egentligen tillhör någon annan. När de har fått klarhet i detta kan det
hända att pengarna kommer att beläggas med kvarstad. Om polis och åklagare under
året meddelar att föreningen kan använda pengarna önskar vi att kongressen ger
mandat till styrelsen att ge ut medlemstidningen Reform, införskaffa en ny hemsida
samt anställa en kampanjombudsman.
Medlemstidningen Reform är uppskattad, men utgivningen ligger på is. Styrelsen har
under det senaste året förberett för en ny hemsida, men genomförandet är nu skjutet
på framtiden. Dessutom har styrelsen planerat att utöka verksamheten med en
kampanjombudsman.
RepF:s styrelse föreslår kongressen
att
styrelsen ges mandat att ge ut upp till två nummer av Reform till en
kostnad av maximal 360 000 kronor.
att
styrelsen ges mandat att införskaffa en ny hemsida till en kostnad av
maximalt 200 000 kronor.
att
styrelsen ges mandat att anställa en kampanjombudsman på deltid till
en kostnad av maximalt 250 000 kronor per helår.
Republikanska föreningens kongress 2015
10
6. Motioner
6.1.
Motion om medlemsavgiften
Till: Republikanska föreningens kongress 2015
Motionär: Ulf Nilsson, Malmö
Motionen föreslår:
att
medlemsavgiften höjs till 250 kronor från och med 2016.
Bakgrund:
Jag föreslår att medlemsavgiften höjs till 250 kronor från och med 2016. Detta för att
vi ska kunna arbeta bättre för republik, exempelvis genom annonsering.
Styrelsens svar
Republikanska föreningen blir en starkare röst i samhällsdebatten med fler
medlemmar. För att värva nya medlemmar och behålla dem som redan är
medlemmar måste föreningen ha ekonomiska resurser. Det behövs bland annat för
att kunna få uppmärksamhet och ha en god medlemsvård.
Vi anser dock att en fortsatt medlemsavgift på 200 kronor är rimlig.
Föreningen har i dag drygt 10 000 medlemmar och med dagens medlemsavgift på
200 kronor är den totala intäkten för medlemsavgifter ungefär 2 000 000 kronor.
Om medlemsavgiften höjs till 250 kronor kan fler medlemmar välja att lämna
föreningen. Styrelsen är därför tveksam till om en avgiftshöjning kommer medföra
att intäkterna blir större.
RepF:s styrelse föreslår kongressen
att
avslå motionen.
6.2.
Motion om vitbok
Till: Republikanska föreningens kongress 2015
Motionär: Lennart Torstensson, Fjärdhundra
Motionen föreslår:
att
en granskning av hur läroböckerna i skolan skildrar den enfaldiga
monarkin bör göras på initiativ av Republikanska föreningen.
Bakgrund:
Bristen på kvinnor i skolsystemets historieböcker fick stort genomslag i media i
början av året. Läroböckerna bör också granskas ur demokratiskt perspektiv. Skrivs
sanningen om alla kungar eller är det tillrättalagt? Syftet med denna motion är att en
granskning av hur läroböckerna skildrar den enfaldiga monarkin bör göras på
initiativ av Republikanska föreningen. Varför infördes inte republik efter 1809 års
statskupp? Ätten Bernadottes historiska tyskvänlighet bör också granskas. Liksom
hur de har motarbetat demokratin. Vi bör ta fram en vitbok över monarkerna.
Republikanska föreningens kongress 2015
11
Styrelsens svar
Motionären förelår att föreningen ska ta initiativ till en granskning, i form av en
vitbok, om hur läroböckerna skildrar monarkins utveckling i Sverige. Sannolikt är det
så att de historieböcker som skolorna i Sverige använder inte skildrar monarkin ur ett
så kritiskt perspektiv som vi i Republikanska föreningen skulle önska. En granskning
vore önskvärd, men den bör göras av oberoende forskare eller liknande. En vitbok
presenterad av Republikanska föreningen skulle av många ses som en partsinlaga.
Däremot kan medlemmar och styrelsen på olika sätt uppmärksamma frågan, så att en
grupp forskare kanske gör en granskning.
RepF:s styrelse föreslår kongressen
att
avslå motionen.
6.3.
Motion om forskarpris
Till: Republikanska föreningens kongress 2015
Motionärer: Kicki Stridh, Kisa, och Roger Nyström, Kisa (Republikanska föreningens
lokalavdelning i Östergötland)
Motionen föreslår:
att
inrätta Republikanska föreningens forskarpris för akademiska studier
som genom saklig genomlysning främjar republikens sak.
att
priset bestäms till sammanlagt 50 000 kronor fördelat på prissummorna
25 000 kronor, 15 000 kronor och 10 000 kronor
att
vinnare utses av en jury om tre till fem ledamöter, bestående av
representanter från Republikanska föreningens styrelse samt några
namnkunniga personer. De senare måste inte nödvändigtvis vara
medlemmar, men ska givetvis stödja föreningens värdegrund.
Bakgrund:
Vi har noterat det mediala uppmärksamhetsvärdet i akademiska granskningar av
exempelvis den överskattade betydelsen av kunglig marknadsföring. Den här typen
av studier, med ursprung i högskolor och universitet, uppmärksammas ofta stort i
massmedia. Detta lyfter fram argument och saklig kunskap och bidrar till diskussion
kring statsskicket. Vi är övertygade om att ett pris som stimulerar studenter och
etablerade forskare att belysa olika aspekter av monarki och republik skulle bidra till
stort genomslag i media i frågan om statsskicket. Den uppmärksamheten kommer att
bidra till att vinna fler anhängare till den republikanska rörelsen.
Kostnaden för att inrätta ett pris – vi föreslår totalt 50 000 kronor årligen – är en
oerhört kostnadseffektiv marknadsföring av republikens idé. Summan motsvarar
exempelvis en trespaltig annons, inte ens en halvsida hög, i Dagens Nyheter.
Publiciteten kring ett pris kommer att få betydligt mer plats än så, och detta på
redaktionell plats, i tidningar, i etermedia och på internet. Spridningen, och framför
allt genomslaget, bör komma att vida överstiga vad vi kunnat få genom annonsering
för motsvarande kostnad. Budskapet får dessutom genom sitt ursprung i
forskarsamhället en betydligt större tyngd än föreningens egna annonser och
debattinlägg.
Republikanska föreningens kongress 2015
12
Prisbelönade studenter och forskare kommer att uppmärksammas inom den
akademiska världen. Priset i sig, och de frågor som belyses, bör kunna sporra till fler
studier, såväl inom akademin som ute på massmediernas redaktioner. Prisbelönade
bidrag publiceras givetvis även på Republikanska föreningens hemsida.
Styrelsens svar
Forskning som främjar republikens sak är någonting positivt och något som
föreningen bör uppmärksamma. Vi i styrelsen anser dock att forskningen ska vara
fristående från politiska organisationer och att utdelning av prissummor kan komma
att påverka den viktiga forskningen om statsskicket negativt, så att forskarnas
resultat inte framstår som självständiga utan som en del av föreningens kampanj.
Däremot skulle exempelvis en forskare som har presenterat resultat som föreningen
vill lyfta fram utses till Årets republikan. Styrelsen anser heller inte att det för
närvarande finns ekonomiska förutsättningar att inrätta ett forskarpris.
RepF:s styrelse föreslår kongressen
att
avslå motionen.
6.4.
Motion om namninsamling och dekal
Till: Republikanska föreningens kongress 2015
Motionär: Bengt Hall, Lund
Motionen föreslår:
att
föreningen startar en namninsamling för införande av republik, samt
att
föreningen låter trycka upp dekaler att pryda bilar eller andra platser.
Bakgrund:
Föreningens ambition är ju att bedriva kampanj för att skapa opinion för republik i
Sverige. Då måste vi synas och nå människor med vårt budskap. Ett sätt skulle kunna
vara att dra igång en stor namninsamling för republik. Det kan bli ett redskap för
våra medlemmar att på gatan eller i andra sammanhang få igång en dialog med andra
människor och i slutändan bli ett argument för förändring av statsskicket.
Ett annat medel kan vara att sätta upp dekaler på våra fordon till exempel med texten
”Nej till monarki - ja till republik och demokrati!”. Ordalydelsen kan diskuteras.
Styrelsens svar
Republikanska föreningen hade en namninsamling för en folkomröstning om
införandet av republik senast år 2007. Styrelsen ser gärna att detta görs igen.
Styrelsen har tidigare diskuterat att ta fram dekaler (klistermärken). Tillsammans
med ny T-tröja och ny tygkasse är klistermärke något som styrelsen vill prioritera när
det finns ekonomiskt utrymme för att ta fram nya kampanjprylar.
RepF:s styrelse föreslår kongressen
att
bifalla motionen.
Republikanska föreningens kongress 2015
13
7. Förslag till verksamhetsplan 2015
7.1.
Inledning
Republikanska föreningens enda fråga och enda mål är införandet av ett
republikanskt statsskick i Sverige, där inga offentliga ämbeten går i arv. I dagsläget är
det av stor vikt att bedriva ett framgångsrikt opinionsarbete. Det kräver en väl
fungerande organisation som kan samla ett ökande antal engagerade republikaner.
7.2.
Internt
Medlemskapets värde ska fortsätta utvecklas och stärkas. Med fler och mer aktiva
medlemmar ökar möjlighet att nå framgång. Därför måste föreningen både attrahera
nya medlemmar och behålla befintliga medlemmar. Föreningen ska utveckla
verksamheterna i lokalavdelningarna och i Unga republikaner för att engagera fler i
arbetet för republik. Styrelsen ska förbättra föreningens ekonomiska rutiner för att
säkerställa god kontroll och skapa en stark ekonomisk grund för föreningen.
Utvärderingsbara mål:
• Det elektroniska nyhetsbrevet Republikanska rader ska utkomma varje månad.
• Webbplatsen ska uppdateras varje vecka.
• Varje lokalavdelning ska erbjudas 10 000 kronor att genomföra verksamhet för.
• Ungdomsförbundet Unga republikaner ska stöttas ekonomiskt.
• Föreningen ska ha fler än 10 000 medlemmar vid årsskiftet.
• Riktlinjer för föreningens ekonomihantering ska fastställas.
7.3.
Externt
En viktig del av föreningens arbete är att skapa opinion. Föreningen ska synas i
media på olika sätt, för att föra en seriös diskussion om republik. Syftet med
opinionsbildning och kampanjer är att höja människors medvetande och intresse för
vår sak.
Utvärderingsbara mål:
• Föreningen ska genom styrelsen och medlemmar skriva debattartiklar i media.
• Stödet för republik ska öka till 30 procent i opinionen.
7.4.
Internationellt
Med drygt 10 000 medlemmar är Republikanska föreningen Europas största
republikanska organisation, men likande grupper finns i flera länder och samarbete
sker inom paraplyorganisationen Alliance of European Republican Movements. Det
ger möjligheter till gemensamma tag för att utveckla demokratin i dessa länder och
avskaffas monarkin i ett land har vi möjlighet att få till en dominoeffekt.
Utvärderingsbara mål:
• Representanter för föreningen ska närvara vid samtliga möten inom Alliance of
European Republican Movements.
• Styrelserepresentanter och/eller medlemmar ska besöka andra republikanska
rörelser som står oss nära, exempelvis grupperna i Danmark, Norge och
Storbritannien.
Republikanska föreningens kongress 2015
14
8. Förslag till budget 2015
Budget för verksamhetsåret 2015
Utfall
2014
Budget
2015
1 794 753
6 681
38 240
0
1 839 674
1 500 000
10 000
20 000
0
1 530 000
Inköp mtrl & varor samt webbutik
118 322
Lokalhyra
60 000
Administration
90 055
Webbplats & webbhotell
3 901
Medlemsadministration (Föreningshuset)
331 473
Kampanjkostnader (val 2014)
120 698
Reklamtrycksaker
79 603
Annonsering
56 497
Kongressen
74 610
Styrelsekostnader
40 140
Lokalavdelningar
50 757
Generalsekreterare
365 039
Medlemstidning Reform
364 754
Unga republikaner
21 957
Alliance of European Republican Movements 46 853
Summa
1 824 659
10 000
60 000
40 000
10 000
300 000
50 000
10 000
0
80 000
30 000
50 000
350 000
0
20 000
20 000
1 030 000
Intäkter
Medlemsavgifter
Insamlingskampanj & gåvor
Försäljning webbutik & övrigt
Ränta
Summa
Utgifter
Resultat
15 015
500 000
Vi i styrelsen lägger fram ett mycket återhållsamt förslag till budget. Detta beror på
den misstänkta förskingringen även om saknade pengar nu åter är i föreningens ägo.
Polis och åklagare utreder nu vart dessa pengar kommer ifrån och om de egentligen
tillhör någon annan. När de har fått klarhet i detta kan det hända att pengarna
kommer att beläggas med kvarstad.
Republikanska föreningens styrelse föreslår kongressen
att
anta förslaget till budget för verksamhetsåret 2015, samt
att
fastställa medlemsavgiften för 2016 till 200 kronor.
Stockholm 2015-03-26
Styrelsen
Republikanska föreningens kongress 2015
15
9. Valberedningens förslag
Kongressordförande
Mats Einarsson, Tumba
Kongressekreterare
Cecilia Carpelan, Skärholmen
Valberedningen arbetar fortfarande med följande förslag:
Ordförande
Vice ordförande
Styrelseledamöter
Ersättare
Revisorer
Revisorsersättare
I valberedningen har ingått:
Sara Karlsson, sammankallande, Eskilstuna
Eva Ek Josefsson, Ulricehamn
David Hesslefors, Lund
Republikanska föreningens kongress 2015
16