ENTREPRENÖRSKAPSFORUMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

ENTREPRENÖRSKAPSFORUMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014
E N T R E P R E N Ö R S K A P S F O R U M S V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 014
1
Generationsskifte
med fortsatt
policyrelevans
2
ENTREPRENÖRSKAPSFORUMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014
Den 1 januari 2015 tillträdde Johan Eklund som
ny vd för Entreprenörskapsforum. Han efterträder
Pontus Braunerhjelm som varit vd sedan 2008.
– Det har varit sex stimulerande och roliga år,
säger Pontus Braunerhjelm.
innovationsfrågor inom såväl forskningen som politik och samhäl-
Johan Eklund är professor i nationalekonomi vid Internationella
Eklund har fullt fokus på att fortsätta utveckla uppdraget att
Handelshögskolan i Jönköping och sedan tidigare forskningsleda-
undersöka och förklara varför entreprenörskap spelar en central
re vid Entreprenörskapsforum. Han är även biträdande huvudse-
roll för ekonomisk tillväxt och välstånd. Entreprenörskapsforum
kreterare i Entreprenörskapskommittén.
kommer även fortsättningsvis – under nytt ledarskap – att lägga
– Entreprenörskapsforum är en betydligt starkare organisation
let i stort. Jag är stolt över Entreprenörskapsforums bidrag i den
utvecklingen. Det är ett resultat av fokusering, mycket kompetenta medarbetare och engagerade insatser från personer i våra
olika nätverk, säger Pontus Braunerhjelm.
Förra året 20-årsjubilerade Entreprenörskapsforum och Johan
fram policyrelevanta förslag för hur den ekonomiska politiken kan
idag än för ett par år sedan. Jag ser fram att arbeta vidare med
utformas för att främja entreprenörskap, växande företag och
policyrelevanta entreprenörskapsfrågor, säger Johan Eklund.
innovation.
Avgående vd Pontus Braunerhjelm, kommer fortsättnings-
– Det råder numera en bred samsyn kring entreprenören
vis att verka som forskningsledare vid Entreprenörskapsforum
som den viktigaste aktören för att driva utvecklingen framåt och
och också kvarstå som professor i nationalekonomi vid KTH på
bidra till nya och växande företag. Entreprenören är ekonomins
halvtid. Sedan tidigare är Pontus Braunerhjelm ordförande i
förändringsagent som genom en unik kombination av egenskaper
regeringens Entreprenörskapskommitté.
skapar mervärde, konsumentnytta och i förlängningen högre
– Idag är intresset betydligt större för entreprenörskaps- och
välstånd och tillväxt, säger Johan Eklund.
3
Exceptionella Sverigeresultat
i årets GEM-undersökning
Från vänster: Annie Lööf, då näringsminister (C), Mikael
Damberg, då gruppledare för (S) i Riksdagen och Pontus
Braunerhjelm, då vd Entreprenörskapsforum.
SLUTSATSER GEM 2014
• En mycket begränsad andel entreprenörer (6 procent)
tror att de kommer att anställa fler än 20 personer inom
en femårsperiod. Sverige tillhör här de fem lägst rankade
innovationsdrivna länderna.
• Svenskar anser sig vara bäst på att kunna identifiera en
affärsmöjlighet i sitt närområde jämfört med Norden, USA
och EU-länderna.
• Nya och unga svenska företag har en jämförelsevis låg
internationaliseringsgrad samtidigt som internationaliseringskunnande förväntas bli allt mer strategiskt viktigt.
• Entreprenörer är lyckligare, de upplever högre grad av arbetstillfredsställelse såväl som högre arbetsmotivation och
har färre negativa hälsoeffekter än anställda i allmänhet.
• Andelen affärsänglar är relativt hög i Sverige och har
återhämtat sig något efter en nedgång.
• Fördelat på branscher sker mycket av det svenska
entreprenörskapet i förhållandevis avancerad tjänsteverksamhet.
4
king-karaktär som ger förståelse för varför olika länder
resultaten av Global Entrepreneurship Monitor 2014
lyckats och pekade på områden där Sverige har utveck-
– världens största entreprenörskapsundersökning. I
lingspotential.
rapporten visas på en exceptionell uppgång av entre-
– Att Sverige sticker ut är spännande att berätta. Det
prenörskap i landet samt att svenska entreprenörer
kan få följdeffekter på normbildningen, att fler prövar
upplever en hög grad av välbefinnande i jämförelse
leder till fler chanser att lyckas.
med andra jämförbara länder.
Årets nationella GEM-rapport visar att andelen
svenskar som ägnar sig åt entreprenörskap har nästan
fördubblats under perioden 2007-2013, från 4,2 procent av befolkningen till 8,3 procent. En förändringstakt
”Att fler prövar leder till fler chanser att lyckas,
jämför t ex med det svenska musikundret”
Mikael Damberg
nuvarande näringsminister (S)
som inget annat innovationsdrivet land kan matcha.
Mikael Damberg lyfte även frågan om varför många
Från en tidigare bottenplacering ligger nu Sverige på
svenska företagare inte har ambitioner att växa.
den övre tredjedelen i jämförelse med övriga innovationsdrivna länder. Förändringen drivs främst av det
mycket tidiga entreprenörskapet (yngre än tre måna-
– Vi måste få fler att vilja växa, vi har för få mellanstora
bolag i Sverige, sa Mikael Damberg.
GEM-rapporten författades av Pontus Braunerhjelm,
der), vilket gör det svårt att uttala sig om uthålligheten i
Maria Adenfelt, Mikael Jorstig, Per Thulin, samtliga Entre-
denna typ av företagande.
prenörskapsforum, och Carin Holmquist, Handelshögsko-
Kvinnors företagande ökar också betydligt snabbare
ENTREPRENÖRSKAPSFORUMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014
I juni presenterade Entreprenörskapsforum de svenska
lan i Stockholm.
än mäns. Dessutom ligger Sverige i topp vad gäller
att identifiera nya affärsmöjligheter. Samtidigt är det
få som avser anställa fler än 20 personer inom en
femårsperiod.
Årets nationella GEM-studie lanserades vid ett seminarium i Stockholm den 10 juni. Tidigare näringsminister Annie Lööf var en av de inbjudna kommentatorerna.
Hon betonade att rapporten utgör ett viktigt underlag
för regeringens arbete.
– Det är roligt att höra att entreprenörskapet
fördubblats, särskilt det kvinnliga entreprenörskapet,
under alliansregeringen, sa Annie Lööf.
Annie Lööf såg lyftet som ett resultat av att förutsättningarna för företagande systematiskt stärkts samtidigt som kostnaderna och regelkrånglet minskat.
Mikael Damberg, då Socialdemokraternas gruppledare
GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR (GEM)
är ett internationellt, flerårigt forskningsprojekt som
mäter det entreprenöriella klimatet i olika länder. Projektet initierades 1997 av Babson College och London
Business School. Sedan 2010 har Entreprenörskapsforum ansvar för svenska GEM.
Från och med 2015 består det svenska GEM-teamet av:
Maria Adenfelt, forskningsledare Entreprenörskapsforum och docent Uppsala universitet, Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och
professor KTH, Carin Holmquist, professor Handelshögskolan i Stockholm, Lisa Silver, projektledare Entreprenörskapsforum, och Per Thulin, ekon dr Entreprenörskapsforum och KTH.
i Riksdagen, berömde GEM-rapportens benchmar-
5
”Ska vi ta ansvar för vår egen vård måste det
vara högst personligt, trovärdigt och tillförlitligt”
Vivian Vimarlund
JIBS
6
ENTREPRENÖRSKAPSFORUMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014
Hur formar vi framtidens
välfärdssystem?
Entreprenörskapsforum har tillsammans med Fores och Leading Health Care sedan 2012
drivit projektet Uppdrag Välfärd, ett forskningsprojekt med övergripande syfte att dels öka
kunskapen om effekterna av olika styrsystem på offentligt finansierade marknader, dels
bidra till ett nyanserat samtal kring policylösningar. Projektet har resulterat i sju rapporter,
varav fem under 2014, och sammanfattas i en slutrapport under våren 2015.
Första rapporten under året var Vilken ojämlikhet är mest rätt-
riska mellanrum, i syfte att förstå varför glappen uppstår och ange
vis? Patientinflytande och egenavgifter, författad av Anders
förutsättningar för att fylla dem med värdeskapande innehåll.
Anell, professor Lunds universitet. Den tar sin utgångspunkt
Uppdrag Välfärds sjätte rapport Civiliserade markna-
i hur individers önskemål och sjukvårdens prioriteringar kan
der? – Introduktion till ett nytt sätt att förstå och organisera
balanseras. Enligt Anell skulle egenavgifter, om de utvecklas på
välfärdens marknader, behandlar frågan om vilka värden som
fler områden, ge sjukvården bättre möjligheter att informera
är viktiga i välfärden. Marknadernas betydelse har de senaste
om behandlingsalternativ, fler skulle få den vård de önskar, det
decennierna fått en allt viktigare roll som organiseringsprincip
skulle blir lättare att undvika att (endast) påstridiga patienter får sina önskemål tillfredsställda och det skulle
även medföra utveckling av innovationer.
Rapporten Varför upphandlar inte offent-
i produktionen och styrningen av välfärdstjänster. Författaren
Claes-Fredrik Helgesson, professor vid Linköpings
universitet, analyserar hur civiliserade välbalanserade marknader kan utformas. Där elever och
lig sektor fler innovationer? fokuserar på
föräldrar har val att göra samtidigt som betygen
upphandlingar inom offentlig sektor som en
avspeglar lärandet och där vården är tillgänglig
möjlighet att stimulera tillväxt och innovation.
Trots att den offentliga sektorn upphandlar för
600 miljarder kronor varje år framkommer att innova-
för alla samtidigt som de med störst behov alltid
tas om hand först.
För att stärka patienters egenmakt och inflytan-
tioner dessvärre inte upphandlas i någon högre utsträckning i
de i vården har regeringen avsatt medel för ett personligt
Sverige idag, enligt författarna Karl Lundvall, ekon dr, och Carl
hälsokonto. E-hälsotjänster är en typ av sociala innovationer
von Utfall Danielsson, båda Copenhagen Economics.
som har vuxit fram för att förbättra livskvalitet samtidigt som
Den svenska välfärden – vård, skola och omsorg – fungerar
de kräver nya arbetsprocesser och referensramar. I den sista
på det hela taget bra i Sverige. Larmrapporter kring enskilda
rapporten inom projektet Uppdrag Välfärd – Sociala innovatio-
fall pekar dock på att det snarare blivit regel än undantag att
ner i välfärden – Förutsättningar för ett E-hälsokonto, menar
människor vars behov inte passar in i hur välfärden organise-
Vivian Vimarlund, professor vid Handelshögskolan i Jönköping,
rats hamnar mellan olika instanser. I rapporten I välfärdspro-
att det är paradoxalt att E-hälsoområdet beskrivs som en ny
duktionens gränsland, författad av Mats Tyrstrup, forskare på
växande marknad när det finns många obesvarade frågor vad
Handelshögskolan i Stockholm, lanseras begreppet organisato-
gäller dess funktion och utveckling.
7
Forskningsunderlag
för beslutsfattande
Entreprenörskapsforum initierar, bedriver
och kommunicerar högkvalitativ forskning
inom områdena entreprenörskap, innovation, näringslivsdynamik och tillväxt. Fokus
ligger på policyrelevanta frågeställningar
och forskningen bedrivs så att oberoende
och kvalitet kan säkerställas.
Entreprenörskapsforums forskning är
inriktad på tre huvudområden:
• Entreprenörskap och småföretag i den globaliserade ekonomin.
• Entreprenörskap och småföretag i den kunskapsdrivna tillväxtekonomin.
• Entreprenörskap, småföretagen,
teknikskiften och regleringar.
ENTREPRENÖRSKAP, REGLERINGAR OCH
DYNAMISKA MARKNADER
INNOVATION UTAN ENTREPRENÖRER?
Projektet kartlägger innovationers ursprung
Projektet fokuserar på samhällsekonomiska
och undersöker entreprenörens arbete med
effekter av regleringar med avseende på
att t ex förbättra organisationer, att söka nya
entreprenörskap, företags- och marknads-
marknader, och att gradvis effektivisera den
dynamik, innovationer, offentlig sektor och
befintliga produktionen. Entreprenörens roll
välstånd. En bred ansats tas för att öka
i innovationsprocessen är ett försummat
förståelsen för de ekonomiska konsekven-
område, såväl teoretiskt som empiriskt, trots
ser regleringar får samt hur regleringar kan
att entreprenörens roll som innovationens
utformas på ett effektivt sätt. Hittills har nio
bärare är tämligen väl accepterad. Under
vetenskapliga artiklar publicerats i forsk-
2014 togs en förstudie fram.
ningsprogrammet.
Finansiär:
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse
Ansvarig forskningsledare:
Pontus Braunerhjelm, tidigare vd och professor
Johan Eklund, vd från 2015 och professor
8
Finansiär:
Rune Andersson, Mellby gård
Ansvarig forskare:
Johan P Larsson, ekon dr
ENTREPRENÖRSKAPSFORUMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014
PHILANTHROPY: INNOVATIONS,
ENTREPRENEURSHIP, ECONOMIC
DEVELOPMENT, AND SOCIETAL VALUES
FAMILJEFÖRETAG, ENTREPRENÖRSKAP
OCH EKONOMISK UTVECKLING
Filantropi i en entreprenöriell ekonomi är
ett treårigt forskningsprojekt som syftar till
att, utifrån ett svenskt perspektiv, analysera
I projektet studeras bolagsstyrning, t ex
betydelsen av filantropiska donationer för
ägarstruktur, styrelse och företagsledning
mångfald, innovation och entreprenörskap
med ett särskilt fokus på familjen som ägare.
samt ekonomisk utveckling. I projektet
Viktiga aspekter som behandlas är kapitalför-
kommer sektorns omfattning, utveckling
sörjning, hur ägarstrukturen påverkar beho-
och betydelse att analyseras och potentiella
vet av och efterfrågan på externt kapital, hur
begränsningar för sektorn att identifieras.
valet av vd sker samt effekter av (kvinnligt)
Projektet startades under hösten 2014.
ledarskap på företagens verksamhet och
resultat.
Finansiärer:
CESIS (Centre of Excellence for Science and Innovation Studies) och stiftelsen SMELINK
Ansvarig forskningsledare:
Johanna Palmberg, ekon dr
Finansiärer:
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och
Vetenskapsrådet
Ansvarig forskningsledare:
Johanna Palmberg, ekon dr
KOMPETENSFÖRSÖRJNING FÖR TILLVÄXT
Projektet fokuserar på kunskapsspridning om
utbildning, matchning på arbetsmarknaden,
konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt. Ett
antal seminarier och andra kunskapsuppbyggande insatser genomfördes 2014-2015.
Forskningsresultaten har publicerats i såväl
vetenskapliga artiklar som forskningsrapporter på svenska.
Finansiär:
Tillväxtverket
Ansvarig forskningsledare:
Johan Eklund, vd från 2015 och professor
9
Forskningsunderlag
för beslutsfattande
GREEN FUNDING – AFFÄRSMÖJLIGHETER
I HÅLLBAR EKONOMI
UPPDRAG VÄLFÄRD: FÖR ATT VÄLFÄRDEN
ÄR VÄRD EN BÄTTRE DEBATT
Fem rapporter och en förlansering av projekFINANSIELLA REGLERINGAR OCH
FÖRETAGSDYNAMIK
tets slutsatser under Almedalsveckan levererade forskningsprogrammet Uppdrag Välfärd,
Sambandet och effekterna av finansiella
som drivs tillsammans med Fores och Leading
regleringar på företag, i synnerhet små och
Health Care, under 2014. Uppdrag Välfärd har
medelstora företag, och företagsdynamik
samlat några av Sveriges främsta välfärds-
studeras i projektet som är ett samarbete
forskare och representanter från de största
mellan Entreprenörskapsforum och Inter-
beställarna, utförarna, brukargrupperna och
nationella Handelshögskolan i Jönköping.
personalorganisationerna. På ett slutsemina-
Under 2014 har två vetenskapliga artiklar
rium i mars 2015 kommer två år av forskar-
publicerats.
rapporter, referensgruppsmöten, seminarier
och konferenser sammanfattas i slutrapporten
Finansiär:
Vinnova
Ansvarig forskningsledare:
Johan Eklund, vd från 2015 och professor
”Välfärden är värd en bättre debatt – sex
dilemman som inte gör sig i valrörelsen”.
Finansiärer:
Den externa och rådgivande referensgruppen bestående av representanter för företag, ideella organisationer, intresseorganisationer och myndigheter
Ansvarig forskningsledare:
Maria Adenfelt, docent
10
De globala miljöutmaningar som världen står
inför kräver ökat engagemang från privata aktörer på finansmarknaden samtidigt
som satsningarna från offentliga aktörer är
otillräckliga. Omställningen till en mer hållbar
ekonomi skapar affärsmöjligheter. Hur
tillvaratas dessa och hur omsätts de i konkurrenskraft? I projektet Green funding som
är ett samarbete med forskarkollegor från
Fores och University of Utrecht kartläggs hur
politiska beslut i Sverige inverkar på privata
investerares vilja och intresse att satsa på
miljöteknologier. Internationella jämförelser
görs för att samla lärdomar av effekter av
ekonomisk-politiska åtgärder.
Finansiärer:
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor,
ELF
Ansvarig forskningsledare:
Maria Adenfelt, docent
ENTREPRENÖRSKAPSFORUMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014
GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR
Entreprenörskapsforum
lanserar
årligen
en nationell rapport från Global Entrepreneurship Monitor. Den är en del av världens
största entreprenörskapsundersökning och
KLIMATINNOVATION KRÄVER INTERNATIONELL SAMVERKAN
baseras på knappt 200 000 enkäter och in-
Svenskt och internationellt stöd till miljötek-
teter och ambitioner mäts. Undersökningen
nik har ett starkt fokus på export av produk-
omfattar 74 procent av världens befolkning
ter och tjänster från det egna landet. Studier
samt 87 procent av global BNP.
pekar dock på att mer krut bör läggas på att
tervjuer där entreprenöriella attityder, aktivi-
Det svenska GEM-teamet består av Maria
utveckla nya affärsmodeller och teknologier
Adenfelt, forskningsledare Entreprenör-
för att lösa de globala miljöutmaningarna.
skapsforum och docent Uppsala universitet,
Syftet med projektet är att identifiera möjliga
Pontus Braunerhjelm, professor Entrepre-
samverkansformer i den globala värdekedjan
nörskapsforum och KTH, Carin Holmquist,
för utveckling och spridning av klimatinnova-
professor Handelshögskolan i Stockholm,
tioner. En rapport levererades i mars 2014.
Mikael Jorstig/Lisa Silver, projektledare Entreprenörskapsforum och Per Thulin, ekon dr
Finansiär:
WWF Climate Solver
Ansvarig forskningsledare:
Maria Adenfelt, docent
SWEDISH ECONOMIC FORUM, SEF
Entreprenörskapsforum presenterar en
årligen återkommande forskningspublikation,
Swedish Economic Forum Report, i anslutning
till konferensen Swedish Economic Forum i
november. Rapporten ska utifrån kvalificerad
forskning ta upp högaktuella och policyrelevanta frågor. Syftet är att bidra till en fördjupad samhällsdebatt kring aktuella problem
och presentera policyrekommendationer
baserade på forskning om entreprenörskap,
småföretagande och innovationer. Under
2014 lanserades Swedish Economic Forum
Report, En fungerande arbetsmarknad – nyckel
till innovation och kunskapsdriven tillväxt.
Entreprenörskapsforum och KTH.
Finansiärer:
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse,
Tillväxtverket
Finansiärer:
Vinnova och Svenskt Näringsliv
Ansvarig forskningsledare:
Pontus Braunerhjelm, tidigare vd och professor
Johan Eklund, vd från 2015 och professor
Ansvarig forskningsledare:
Pontus Braunerhjelm, tidigare vd och professor
11
Från vänster: Josh Lerner .....
Paul Reynolds, Josh Lerner, Elisabeth Gatewood, William Baumol, Kathleen Eisenhardt, Patricia Greene, David Storey och Howard Aldrich.
12
I modern ekonomisk historia går det inte att förbise entreprenörens
centrala roll i den samhällsekonomiska utvecklingen. Entreprenörer
från Henry Ford och Lars Magnus Ericsson till Bill Gates och Ingvar
Kamprad har varit stora tillväxt- och välfärdsskapare. När Entreprenörskapsforum under Småföretagsdagarna 2014 firade 20 år lanserades
en antologi om entreprenörskapsforskningen över två decennier.
Tillsammans pekar antologins kapitel på entreprenörens betydelse och
vikten av fortsatt forskning om entreprenörskap, innovation, industriell
dynamik och tillväxt.
Författarna till boken 20 years of Entrepreneurship Research –
From small business dynamics to entrepreneurial growth and societal
prosperity domineras av mottagare av The Global Award for Entre-
ANTOLOGINS FÖRFATTARE:
Howard E Aldrich, University of North Carolina
David B Audretsch, Indiana University
William J Baumol, New York University
Pontus Braunerhjelm, Entreprenörskapsforum
och KTH (redaktör)
Robert N Eberhart, Stanford University
Charles E Eesley, Stanford University
Kathleen M Eisenhardt, Stanford University
Elisabeth Gatewood, Wake Forest University
Patricia G Greeene, Babson College
Bengt Johannisson, Linnéuniversitetet
Josh Lerner, Harvard Business School
Paul D Reynolds, Aston University
David J Storey, University of Sussex
Per Thulin, Entreprenörskapsforum och KTH
Tiantian Yang, University of North Carolina
ENTREPRENÖRSKAPSFORUMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014
Antologi täcker 20 år av
entreprenörskapsforskning
preneurship Research – ett av världens mest prestigefyllda internationella forskningspris. Rapporten behandlar vad som gjorts inom
entreprenörskapsforskningen och lyfter ett antal frågeområden som
återstår att besvaras.
Under perioden har forskningen om små och medelstora företag,
innovation och företagande exploderat och visionen av entreprenören som förändringsagent etablerats. Flera vetenskapliga tidskrifter
finns numera på området, ett stort antal universitet undervisar och
bedriver forskning på temat och policymässigt har dessa frågor varit
högprioriterade bland beslutsfattare under det senaste decenniet.
Den riskbenägna entreprenören ses numera som nödvändig för den
ekonomiska utvecklingen.
Trots framstegen finns det fortfarande behov av att ytterligare
studera hur de institutionella strukturerna bör utformas för att främja
”Av hundra företag som startas
kommer bara 40 att finnas kvar
och fyra av dessa kommer att
stå för hälften av alla jobb”
David Storey
University of Sussex
och attrahera entreprenörskap. Sätten att organisera företagande och
innovationsprocesser håller på att förändras, och kommer sannolikt
att göra det än mer i framtiden, bl a som följd av den teknikutveckling
som påverkar industriell dynamik.
Det är således fortsatt angeläget att förbättra vår förståelse för de
entreprenöriellt drivna innovationsprocesserna.
13
Årsrapport
kräver
reformer
I Swedish Economic Forum Report 2014: En fungerande
arbetsmarknad – nyckel till innovation och kunskapsdriven
tillväxt presenteras forskning som visar att det finns ett
betydande behov av arbetsmarknadsreformer i Sverige.
I rapporten visas bl a att ökad rörlighet har en tydlig positiv effekt på
företagens innovationsförmåga. Förklaringarna är en bättre matchning men också att rörlighet bidrar till större nätverk. Båda dessa
effekter bidrar till att kunskap – som finns hos arbetstagaren – sprids
och bättre kan användas i företagens innovationssatsningar.
– Att ökad rörlighet har en tydligt positiv effekt på innovation
är ett viktigt resultat eftersom innovation anses vara nyckeln till
konkurrenskraft och hög tillväxt. Särskilt viktigt är det också för en
regering som vill lyfta fram just innovationssatsningar, säger Pontus
Braunerhjelm, då vd Entreprenörskapsforum och professor KTH.
Ekonomisk-politiska slutsatser från rapporten för förbättrad
matchning är bl a att stärka incitamenten för att söka utbildningar
som efterfrågas på marknaden. En viktig åtgärd är att utbildningsFÖRFATTARNA TILL ÅRETS RAPPORT
Lina Bjerke, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, JIBS
Pontus Braunerhjelm, Entreprenörskapsforum och KTH
Ding Ding, KTH
Johan Eklund, Entreprenörskapsforum och JIBS
Johan P Larsson, Entreprenörskapsforum och JIBS
Silvia Muzi, Världsbanken
Johanna Palmberg, Entreprenörskapsforum och CECIS, KTH
Lars Pettersson, JIBS
Per Thulin, Entreprenörskapsforum och KTH
Hulya Ulku, Världsbanken
premien på högre, och av näringslivet efterfrågad utbildning, ökar
och bättre motsvarar utbildningarnas bidrag till produktiviteten.
Rörlighet på arbetsmarknaden
har en positiv effekt på produktivitet och innovationer och i
”Kunskapsutveckling är
centralt för tillväxt!”
Johan Eklund
vd Entreprenörskapsforum från 2015
förlängningen tillväxt. Det finns därför ett behov av modernisering av
arbetsrätten med tydligare fokus på kompetenshöjande insatser och
omställning samt mindre av inlåsningseffekter.
TIDIGARE SWEDISH ECONOMIC FORUM REPORT
Andra regleringar som påverkar arbetsmarknadens funktionssätt som
2013: Institutioner och incitament för innovation
bostadsmarknaden med långa ledtider för byggprocessen, hyresregle-
2012: Entrepreneurship norms and the business cycle
ring, liksom bristande infrastruktur, flyttskatter, mm, adderar till redan
2011: Ett innovationspolitiskt ramverk
2010: En innovationsstrategi för Sverige
2009: Entreprenörskap och innovationer för hållbar utveckling
befintliga arbetsmarknadsfriktioner och bör därför också ses över.
Sammanfattningsvis kan sägas att kunskapssatsningar inte räcker
för att klara Sveriges framtida tillväxt, kunskapen måste också matcha
de behov som finns. Kompetensförsörjningsproblemet måste därför
angripas utifrån flera men kompletterande policyområden.
14
ENTREPRENÖRSKAPSFORUMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014
Lansering av Swedish Economic Forum Report 2014: Överst: Anna Felländer, chefsekonom Swedbank och Per Tryding, vvd Sydsvenska
Handelskammaren. Mitten: Jonas Milton, vd Almega, Madelene Sandström, vd KK-stiftelsen, och Pontus Braunerhjelm, då vd Entreprenörskapsforum och professor KTH. Nederst: Anna Kinberg Batra, partiledare Moderaterna, Karolina Ekholm, statssekreterare hos
Magdalena Andersson (S), Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum från 2015 och professor och Hulya Ulku, ekonom Världsbanken.
15
Publikationer
En fungerande arbetsmarknad
– nyckel till innovation och kunskapsdriven tillväxt
Pontus Braunerhjelm och Johan Eklund (red)
I årets Swedish Economic Forum Report analyseras rörlighet, matchning och arbetsmarknadsregleringars effekter
samt hur detta påverkar förutsättningarna för ett kvalitativt
entreprenörskap, innovation och tillväxt. Sveriges arbetsmarknad jämförs också med såväl EUs, G7s och de andra
nordiska länderna. Ett antal ekonomisk-politiska slutsatser
dras kring bl a utbildningspremie, den högre utbildningens
organisation samt rörlighet och flexibilitet på arbetsmarknaden.
Utlandsfödda och företagens internationalisering
– ett lyft för tjänsteexporten?
Andreas Hatzigeorgiou och Magnus Lodefalk
Hur kan migration främja företags och länders internationalisering? Med hjälp av detaljerad registerdata över svenska företag ger rapporten nya insikter om den roll som utlandsfödda kan spela för internationalisering i form av tjänstehandel.
Därmed bidrar den till ökad förståelse för internationaliseringens drivkrafter generellt och mer specifikt vad migration
kan betyda för Sveriges position i den globala ekonomin.
16
Företagsskattekommittén och entreprenörskapet
Arvid Malm (red)
Efter flera års utredande presenterade Företagsskattekommittén sin slutrapport och analys av effekter av skatteförändringar i en värld av global konkurrens. Entreprenörskapsforum har låtit ekonomer och skatteexperter sammanställa
sin syn på framtidens bolagsbeskattning. I denna skuggskatteutredning kommenteras såväl kommitténs förslag som
kompletteras utredningen med en diskussion av hur skatter
påverkar entreprenörskapet.
Entreprenörskap i Sverige 2014
Pontus Braunerhjelm (red)
Årets nationella rapport inom Global Entrepreneurship
Monitor, GEM, världens största entreprenörskapsundersökning som baseras på 197 000 enkäter och intervjuer där
entreprenöriella attityder, aktiviteter och ambitioner mäts.
Undersökningen omfattar 75 procent av världens befolkning
samt knappt 90 procent av global BNP.
ENTREPRENÖRSKAPSFORUMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014
Sociala innovationer i välfärden
– Förutsättningar för ett E-hälsokonto
Vivian Vimarlund
Svensk sjukvård står inför stora framtida utmaningar i att möta
ett ökat vårdbehov i takt med att befolkningen ökar och blir allt
äldre. Sociala innovationer kan vara ett nytt sätt att inkludera
den enskilde individen i utveckling och produktion av tjänster
inom välfärden för att bemöta denna utveckling. Rapporten
belyser aspekter som ännu inte uppmärksammats i debatten
och fokuserar på förutsättningarna för ett E-hälsokonto och
tillhörande E-hälsotjänster.
Civiliserade marknader? Introduktion till ett nytt sätt att
förstå och organisera välfärdens marknader
Claes-Fredrik Helgesson
I rapporten fokuseras på välfärdssektorn utifrån en framväxande tvärvetenskaplig litteratur som samlas under begreppet marknadsstudier. Marknadsstudier inriktar sig på att
undersöka vad det är som bidrar till att forma en marknad,
vilka önskade och oönskade konsekvenser en marknads organisering kan få, samt hur marknader värnar olika värden som
exempelvis likvärdighet, valfrihet och resurshushållning.
Sources of capital for innovative startup firms
Anna Söderblom och Mikael Samuelsson
I rapporten beskrivs hur kapitalförsörjningen ser ut för svenska innovativa startupföretag i Sverige. Bristande finansiering
utpekas ofta som ett hinder för framväxt och utveckling
av dessa företag, vilket är ett problem eftersom innovativa
startupföretag anses spela en viktig roll för tillkomsten av nya
arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt.
I välfärdsproduktionens gränsland
Mats Tyrstrup
Vård, skola och omsorg fungerar på det hela taget väl i
Sverige. Larmrapporter kring enskilda fall pekar dock på att
det snarare blivit regel än undantag att människor vars behov
inte passar in i hur välfärden organiseras hamnar mellan olika
instanser, d v s de får inte de tjänster de behöver, de får inte
hjälp i rätt tid eller så är tjänsterna av undermålig kvalitet.
I rapporten introduceras samlingsbegreppet ”organisatoriska mellanrum” för de tillfällen när någon eller något faller
mellan stolarna.
Samtliga rapporter kan laddas ned på www.entreprenorskapsforum.se.
17
Publikationer
18
Varför upphandlar inte offentlig sektor fler innovationer?
Karl Lundvall och Carl von Utfall Danielsson
Den offentliga sektorn upphandlar för 600 miljarder kronor
varje år. Denna köpkraft kan användas för att stimulera tillväxt
och innovation. Innovationsupphandling ger fördelar i form
av bättre varor och tjänster till upphandlande myndigheter
och bättre konkurrenskraft på näringslivets nya marknader. Det kan röra sig om samhällsekonomiskt motiverade
innovationer för att lösa välfärdsstatens behov, till exempel
lösningar som kortar vårdköer, förbättrar behandlingsresultat
eller minskar lidande.
Vilken ojämlikhet är mest rättvis? Patientinflytande och
egenavgifter i svensk vård
Anders Anell
I rapporten utreder Anders Anell den möjliga rollen för
egenavgifter där patienter och brukare får betala merkostnaden för vård som prioriteras bort av huvudmännen. Denna
lösning används redan inom vissa vårdområden i några landsting. En viktig fråga är om patientinflytande i kombination
med egenavgifter motsvarar kraven på jämlikhet och rättvisa
i vården. Rapporten nyanserar diskussionen om privat medfinansiering utifrån flera relevanta vinklingar.
Byggmarknadens regleringar – ett hinder för Sveriges
ekonomiska utveckling
Åke E Andersson och David Emanuel Andersson
I rapporten belyses problemet med en alltför hårt reglerad
byggmarknad i Sverige. Byggmarknaden är mer reglerad än
de flesta andra marknader och regelverken styrs av principer
som ligger långt från marknadsekonomin. De flesta av dessa
saknar grundläggande kunskaper i modern ekonomisk teori.
Rapporten lyfter såväl svenska som internationella exempel
på områden där byggmarknaden är mer eller mindre reglerad
och vad det har fått för konsekvenser.
20 Years of Entrepreneurship Research – From small
business dynamics to entrepreneurial growth and societal
prosperity
Pontus Braunerhjelm (red)
En antologi om entreprenörskapsforskningens utveckling
över 20 år. De flesta av antologins författare är mottagare
av The Global Award for Entrepreneurship Research, ett av
världens mest prestigefyllda internationella forskningspris.
ENTREPRENÖRSKAPSFORUMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014
The emergence of China and India as new innovation
power houses – threat or opportunity?
Cristina Chaminade, Davide Castellani och Monica Plechero
Globaliseringsforums sjätte rapport analyserar globala innovationsflöden och effekterna av att forskning och utveckling,
FoU, lokaliseras till Indien och Kina. Dessutom undersöks
faktorer som påverkar företags benägenhet att globalisera
sina FoU- och innovationsverksamheter.
3D printing – Economic and Public Policy Implications
Maureen Kilkenny
3D-printing eller additiv tillverkning är en revolutionerande ny teknik där produkterna utvecklas digitalt och sedan
tillverkas i skrivare utan krav på storskaliga fabriker eller
serietillverkning. I rapporten förutspås utvecklingen av
additiv tillverkning kunna leda till en återindustrialisering
och regionalisering av den småskaliga varuproduktionen
inom ett land.
Patentboxar som indirekt FoU-stöd
Roger Svensson
I rapporten beskrivs hur olika europeiska system med patentoch innovationsboxar är utformade och analyseras vilka
för- och nackdelar de har jämfört med andra offentliga stöd
till forskning och utveckling (FoU). Dessutom diskuteras vilka
konsekvenser ett införande av patentboxar skulle ha i Sverige,
vilka välfärdseffekter som skulle genereras samt hur patentboxar påverkar utvecklingen av FoU, högteknologisk export
och patentansökningar.
Samtliga rapporter kan laddas ned på www.entreprenorskapsforum.se.
19
Full fart i framgångsrika fora
För att bidra till kunskap om viktiga framtidsfrågor har Entreprenörskapsforum tre särskilda mötesplatser – fora. Här möts beslutsfattare, forskare,
entreprenörer och opinionsbildare för att diskutera samband som styr den
ekonomiska utvecklingen på lång sikt.
Globaliseringsfrågorna är fortsatt synnerligen aktuella, särskilt mot bakgrund av kriser och
turbulens i världsekonomin. Uppgiften för Globaliseringsforum är att utifrån ett svenskt företagarperspektiv analysera hur globaliseringen påverkar marknadsförutsättningar, konkurrenskraft och tillväxtmöjligheter. Hittills har sju rapporter publicerats, varav två under 2014:
The emergence of China and India as new innovation power houses – threat or opportu-
nity? och Utlandsfödda och företagens internationalisering – ett lyft för tjänsteexporten?
Under 2015 är tre rapporter inplanerade, de närmaste fokuserar på insatser för att bidra till
tillväxtföretags internationalisering och metoder för att utvärdera exportfrämjande.
Finansiärer: Almi och Vinnova
Ansvarig forskningsledare: Maria Adenfelt, docent
Filantropiskt forum samlar filantroper, praktiker och beslutsfattare för att med utgångspunkt
i forskning redogöra för filantropins betydelse för pluralism, förnyelse, ekonomisk tillväxt
och välstånd. Hittills har två rapporter getts ut och under året arrangerades ett stort internationellt filantropisymposium i Stockholm. Tack vare ett generöst forskningsanslag
söker nu Entreprenörskapsforum en doktorand till det treåriga forskningsprojektet
FIL ANTROPISKT
FORUM
”Philanthropy: Innovations, Entrepreneurship, Economic Development, and Societal
Values”. Entreprenörskapsforum är sedan hösten 2013 medlemmar i European Venture
Philanthropy Association (EVPA) vilket ökar förutsättningarna för att delta i det internationella samtalet om filantropi.
Finansiärer: Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stockholms Handelskammare
Ansvarig forskningsledare: Johanna Palmberg, ekon dr
I Näringspolitiskt forum, en arena för särskilt fokus på förutsättningarna för näringslivets
långsiktiga utveckling, samlas viktiga näringspolitiska aktörer till regelbundna policydiskussioner om frågor med särskild relevans för det svenska näringslivets utveckling. Hittills har
nio rapporter getts ut och planer finns för ytterligare fyra rapporter under 2015. Titlarna
2014 var 3D printing – Economic and Public Policy Implications, Patentboxar som indirekt
FoU-stöd, Byggmarknadens regleringar – ett hinder för Sveriges ekonomiska utveckling och
Sources of capital for innovative startup firms.
Finansiär: Vinnova
Ansvarig forskningsledare: Johan Eklund, vd från 2015 och professor
20
STYRGRUPP:
Ulf Berg (ordf), Speed Identity AB
Karin Apelman, Exportkreditnämnden
Anna Belfrage, Kreab Gavin Anderson
Anna Hallberg, Almi
Christian Ketels, Harvard Business School
Eliza Kücükaslan, social entreprenör
Göran Marklund, Vinnova
Sara Melén, Handelshögskolan i Stockholm
Jan-Eric Sundgren, Volvo
Ivo Zander, Uppsala universitet
ENTREPRENÖRSKAPSFORUMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014
GLOBALISERINGSFORUM
FILANTROPISKT FORUM
STYRGRUPP:
Maria Rankka (ordf), Stockholms Handelskammare
Camilla Backström, Mötesplats Social Innovation
Dan Brändström, Linnéuniversitetet
Dilsa Demirbag Sten, Berättarministeriet
Kerstin Fagerberg, SEB
Annika Levin, Kulturkonsult
Filip Wijkström, Handelshögskolan Stockholm
Gunilla von Platen, Xzakt Kundrelation AB
Amelie Silfverstolpe, Volontärbyrån
Maria Dahl Torgerson, Vinnova
Agneta Trygg, Summit och Trygga barnen
NÄRINGSPOLITISKT FORUM
STYRGRUPP:
Per Adolfsson (ordf), Bisnode
Maria Dahl-Torgerson, Vinnova
Enrico Deiaco, Tillväxtanalys
Anna Felländer, Swedbank
Stefan Fölster, Reforminstitutet
Peter Holmstedt, RISE
Hans Peter Larsson, PwC
Jonas Milton, Almega
Annika Rickne, Göteborgs universitet
Elisabeth Thand Ringqvist, Företagarna
21
Överst: Anders Wilhemsson, grundare Peepoople, Mernosh Saatchi, vd Humblestorm, Magdalena Andersson, då ekonomisk-politisk talesperson (S),
Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum från 2015, och Peter Norman, då finansmarknadsminister. Mitten: Jens Schollin, rektor Örebro universitet,
Melker Schörling, ordförande Melker Schörling AB, H.K.H. Prins Daniel, och Pontus Braunerhjelm, då vd Entreprenörskapsforum. Nederst: Mia
Odabas, journalist och moderator, Staffan Sundkvist, skattejurist PwC, Christer Olofsson, tidigare professor SLU, Johanna Palmberg, ekon dr och
forskningsledare Entreprenörskapsforum och Karl Wennberg, docent vid Handelshögskolan i Stockholm och Ratio.
22
Småföretagsdagarna – Sveriges viktigaste mötesplats för entreprenörskaps- och innovationsfrågor
– arrangerades den 12 mars på Konserthuset i
Stockholm. Dagarna utgjorde en del av Entreprenörskapsforums 20-årsfirande.
i ett pass med bland andra Jan Björklund, dåvarande
utbildningsminister och Jens Schollin, rektor Örebro
universitet. Under sitt anförande avlivade Jan Björklund
tio myter om Sverige, bl a myten om att Sverige kan vara
en stark välfärdsnation utan att vara en stark företagarnation.
ENTREPRENÖRSKAPSFORUMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014
Kunskap och innovationer i
fokus på Småföretagsdagarna
Pontus Braunerhjelm, då vd, berättade att Entreprenörskaps-
– Varken fack eller politiker skapar jobb. Det måste
forum från starten fokuserat på forskning, nätverk och debatt löna sig bättre att driva företag.
och att Småföretagsdagarna utgör ett bra exempel på när
Jens Schollin efterfrågade lärarförebilder men lyfte
forskare får möta praktiker och beslutsfattare för att diskute-
också behovet av duktiga universitet som samarbetar
ra policyrelaterade frågor kring entreprenörskap, innovation
med svenskt näringsliv.
och småföretagande.
EntreprenörskapsforskningBland andra tre dåvarande ministrar medverkade – Annie en utgör ett förhållandevis ungt
Lööf, Peter Norman och Jan Björklund. Dessutom gästade
forskningsfält. Med inspiration från
Magdalena Andersson m fl konferensen som genomfördes i
amerikansk forskning tog den fart i
närvaro av H.K.H. Prins Daniel.
Sverige i början på 90-talet.
I ett pass om Sveriges framtida innovationskraft deltog
”Varken fack eller
politiker skapar jobb”
Jan Björklund
partiledare (FP)
En av de svenska pionjärerna var
Annie Lööf, Gunnilla Nordlöf, gd Tillväxtverket, och Charlotte
Christer Olofsson, tidigare professor vid SLU och en av
Brogren, gd Vinnova. Under passet betonades vikten av att se initiativtagarna till Entreprenörskapsforums grundande
entreprenörskapet som en plattform och grund för att skapa 1994. Han gläds åt att det idag talas väl om småföretagen
nya jobb och att entreprenöriellt tänkande behövs inom alla
sektorer i samhället. Men bilden av små och växande företag
som viktiga jobbskapare är inte helt självklar i politiken.
– Utan företag stannar Sverige, för fyra av fem jobb skapas i små företag, sa Annie Lööf.
Småföretagsdagarna präglades av valåret 2014 och debat-
– något som inte var självklart för tjugo år sedan.
– Det fanns en misstänksamhet mot de små företagens faktiska betydelse för samhällsekonomin. Uppfattningen var att de snarast levde på de stora företagens
framgångar, sa Christer Olofsson.
Amerikanska studier visade dock en helt annan bild
ten handlade mycket om framtida tillväxt och jobbskapande.
och efterföljande svenska studier har pekat på ett klart
Peter Norman, dåvarande finansmarknadsminister, öppnade
samband mellan ekonomisk tillväxt och entreprenörskap.
det första passet där även Magdalena Andersson, då ekono-
Fältet har gått igenom en tydlig professionalisering de
misk-politisk talesperson (S), medverkade.
senaste tjugo åren. Idag finns det drygt tjugo svenska
Hon såg vägen framåt i form av hög kvalitet för alla ge-
professurer inom entreprenörskapsfältet.
nom hela utbildningssystemet.
– I den globala konkurrensen är det viktigt att konkurrera
med högt kunskapsinnehåll. Därför är det oroväckande att
kunskapsresultaten faller snabbare i Sverige än för genomsnittet av andra länder, sa Magdalena Andersson.
Just frågan om Sverige som kunskapsnation avhandlades
Den 18-19 mars arrangeras Småföretagsdagarnas efterföljare Swedish Entrepreneurship Summit. Konferensen
hålls på Örebro Slott och Elite Stora Hotellet och kommer
att uppmärksamma Örebros 750 årsjubileum. Läs mer på
www.entreprenorskapsforum.se.
23
Stockholm
Philanthropy
Symposium
I en fullsatt aula på Moderna Museet genomfördes Stockholm Philanthropy Symposium 2014 den
21 maj. 220 deltagare hade samlats för att lyssna till och diskutera hur filantropi ska bli en större,
och framförallt vanligare, del av den svenska ekonomin.
Stockholm Philanthropy Symposium är en del i ambitio-
Alex Buffett Rosek, barnbarn till affärsmannen Warren
nen att belysa filantropins roll i samhällsekonomin. Ett
Buffetts syster Doris, driver välgörenhetsorganisationen
arbete som kontinuerligt drivs inom Filantropiskt forum,
Learning by Giving. Enligt Alex Buffett Rosek är filantro-
som Entreprenörskapsforum startat i syfte att genom
piskt kapital dyrbart och begränsat. Pengarna måste göra
forskning tydliggöra i vilken form filantropiska insatser
nytta.
bidrar till samhällsekonomisk utveckling.
– Filantropi har blivit en stor del av världsekonomin.
Programmet på Moderna museet innehöll en rad
Learning by Giving har tagit fram en mjukvara för ut-
spännande talare med olika infallsvinklar och perspektiv
bildning i filantropi. Studenter som undervisas med verk-
på filantropi som samhällsfenomen.
tyget tilldelas i slutet av kursen 10 000 dollar att investera
Hans Rosling, professor i internationell hälsa vid
i samhället för att göra det bättre. En del universitet går in
Karolinska institutet, har tillsammans
med sin son och svärdotter startat
Gapminder, ett företag som tillhandahåller en mjukvara som gör statistik
lättillgänglig och enkel att förstå. Han
menar att det är ett stort problem att
människor bygger sin världsbild på
och matchar den summan.
”Den som har för
mycket pengar ska
ge bort dem”
Alex Buffett Rosek
Learning by Giving Foundation
felaktiga fakta, att vi tror att världen
ser ut på ett visst sätt. Gapminder används som verktyg
för att visualisera hur världen faktiskt ser ut.
– De flesta tror fortfarande att Afrika är världens mest
bjöd in till samtal om att göra programmet tillgängligt för svenska universitet.
Han skickade även med en enkel hälsning
från sin farmor, Doris Buffett.
– Den som har för mycket pengar ska
ge bort dem.
Pontus Braunerhjelm, då vd Entreprenörskapsforum
och professor KTH, avslutade symposiet med att sam-
befolkade världsdel, men världens pinkod är 1114. Det
manfatta dagen. Filantropi är något som har blivit alltmer
bor fyra gånger så mycket folk i Asien som i Europa, Ame-
viktigt.
rika och Afrika (var för sig).
Gapminder är gratis och syftet är att förändra verkligheten, inte att tjäna pengar.
24
– Kan det här användas i Sverige?,
undrade han och
– Nu pratar vi inte varför filantropi, nu pratar vi hur.
Det är dags att ta filantropin till nästa steg även i Sverige,
konstaterade Pontus Braunerhjelm.
ENTREPRENÖRSKAPSFORUMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014
Årets aktiviteter
Överst till vänster: Rebecca Riccio, Director Northeastern University, Hans Rosling, professor Karolinska institutet, Ola Rosling och Anna Rosling, grundare
Gapminder. Överst till höger: Alex Buffett Rosek, ordförande Learning by Giving. Nederst till vänster: Tonika Hirdman, Director General Fondation de Luxembourg, Pernilla Frisk, chef affärsjuridik Nordea Private Banking, Christer Dagnelid, grundare Insamlingsstiftelsen Svensk Tandräddning, Caroline Törnqvist,
chefsjurist familjejuridik Nordea Private Banking, och Anders Scherlund, Head of Nordea Private Banking. Nederst till höger: Martin Borgs, författare och
opinionsbildare, Hanna Hallin, koordinator social hållbarhet H&M, Aurore Belfrage, medgrundare Wrapp.com och Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör
Svenska Dagbladet.
25
FINANSIERING FÖR SVENSKA STARTUPFÖRETAG
Den 14 maj lanserades den nionde rapporten från Näringspolitiskt forum, Sources of capital for innovative
startup firms, som belyser finansieringsproblematiken
för svenska innovativa startupföretag. Rapporten presenterades av Anna Söderblom och Mikael Samuelsson,
båda ekon dr samt forskare och lärare vid Handelshögskolan i Stockholm.
SVERIGES INNOVATIONSPOLITISKA UTMANINGAR
Den 5 mars diskuterades tillväxthinder och finansierings- och
innovationshinder i form av regleringar och strukturella utmaningar. Medverkade gjorde bl a Martin Andersson, professor CIRCLE Lunds universitet och Karl Wennberg, docent
Handelshögskolan i Stockholm och vvd Ratio.
RAPPORTLANSERING NÄRINGSPOLITISKT FORUM
Den 24 april lanserades den åttonde rapporten från Näringspolitiskt forum: Byggmarknadens regleringar - Ett
hinder för Sveriges ekonomiska utveckling. Rapporten
presenterades av Åke E Andersson, professor JIBS, som
lyfte regleringen av byggandet genom olika lagar och
deras komplement av centrala och lokala bestämmelser.
ENTREPRENÖRSKAPSFORUM I ALMEDALEN
Entreprenörskapsforum var på plats i Visby under årets
Almedalsvecka och arrangerade fem semiarier om bl a
kapitalförsörjning, företagsbeskattning och internationalisering av medicinteknik.
SEMINARIUM OM 3D-PRINTING
En av de hetaste globala trenderna inom tillverkning
– 3D-printing – var temat för ett teknikinriktat frukostseminarium i januari. Näringspolitiskt forum lanserade rapporten 3D Printing Economic and Public
Policy Implications författad av Maureen Kilkenny,
professor och Senior Fellow vid National Center for
Food and Agricultural Policy, USA.
JANUARI
FEBRUARI
MARS
SMÅFÖRETAGSDAGARNA
APRIL
Sveriges viktigaste mötesplats för entreprenörskaps- och innovationsfrågor – Småföretagsdagarna – arrangerades den 12 mars på Konserthuset
i Stockholm. Tre dåvarande ministrar medverkade: Jan Björklund, Annie Lööf och Peter Norman.
Dessutom gästade Magdalena Andersson m fl
konferensen som genomfördes i närvaro av H.K.H.
Prins Daniel.
26
MAJ
JUNI
STOCKHOLM PHILANTHROPY SYMPOSIUM
Den 21 maj arrangerades Stockholm Philanthropy Symposium för andra gången i samarbete med svensk-amerikanen Roger Svensson. Konferensen samlade drygt 200
deltagare och bjöd på ett digert antal svenska och internationella medverkande från såväl forskningssidan som
den politiska sfären samt givar- och mottagarsidan.
ENTREPRENÖRSKAPSFORUMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014
FÖRETAGSSKATTEKOMMITTÉN OCH
ENTREPRENÖRSKAPET
Företagsskattekommittén levererade den 16 juni en preliminär analys av effekter av skatteförändringar i en värld av
global konkurrens. En slutgiltig rapport lanserades i oktober.
Var förslagen de bästa? Vad får de för konsekvenser för entreprenörskapet i Sverige? Ger de förutsättningar för fler
och växande företag? Det diskuterades på ett Almedalsseminarium den 1 juli.
INNOVATION FÖR FRAMTIDA TILLVÄXT
Entreprenörskapsforum bjöd in till två höstkonferenser som samarrangerades med SCB respektive Vinnova. Medverkade gjorde bl a den världskända forskaren
Mariana Mazzucato, professor vid University of Sussex.
UNIVERSITETSRANKING – TILL VILKEN NYTTA?
Jiao Tong-universitetet i Shanghai rankar årligen cirka
12 000 lärosäten i världen. De 500 främsta tas med på
Shanghailistan som i år släpptes den 15 augusti. Den 1
september arrangerade Entreprenörskapsforum och
Lunds universitet ett gemensamt seminarium om universitetsrankningars nytta.
HAR LIFE-SCIENCE EN FRAMTID I SVERIGE?
GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR
Den 10 juni 2014 lanserades den svenska årsrapporten
av Global Entrepreneurship Monitor (GEM) vid ett frukostseminarium på 7A Centralen. Forskarna som har
författat rapporten presenterade och fick kommentarer från Annie Lööf, då näringsminister, Mikael Damberg, då gruppledare för (S) i Riksdagen, och Stefan
Krook, vd Kivra.
Onsdagen den 8 oktober medverkade Leif Johansson,
ordf AstraZeneca, David Brown, Cambridgde University,
Susanne Ås Sivborg, gd PRV och regeringens Life Science-utredare, Lars Backsell, ordf Recipharm m fl vid Entreprenörskapsforums konferens om Life Science som en
global industri av stor vikt för Sverige.
NYA FINANSIERINGSFORMER FÖR
FRAMTIDENS SAMHÄLLSUTMANINGAR
För att diskutera frågor kring nya finansieringsformer
för sociala innovationer och former för effektmätning
och lära mer om arbetet i andra länder bjöd Filantropiskt forum och Mötesplats Social Innovation in till
ett lunchseminarium den 12 december.
JULI
AUGUSTI
ENTREPRENÖRSKAPSUTBILDNING I SKOLAN
SEPTEMBER
Entreprenörskapsutbildning i skolan. Hur ser det entreprenöriella lärandet ut i skolan idag? Hur långt fram ligger
Sverige i jämförelse med de övriga nordiska länderna? Den
13 oktober arrangerade Entreprenörskapsforum och Ung
Företagsamhet ett seminarium där forskare från Sverige,
Danmark och Finland diskuterade entreprenörskapsutbildning i skolan tillsammans med expertkommentatorer.
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GLOBAL AWARD FOR ENTREPRENEURSHIP RESEARCH
Årets Global Award for Entrepreneurship Research delades ut den 3 december vid en ceremoni på Musikaliska
akademien i Stockholm. Årets pristagare professor Shaker
Zahra närvarade tillsammans med inbjudna gäster.
27
P J Anders Linder, chefredaktör Axess Magasin, Jesper Roine, docent SITE Handelshögskolan i Stockholm, Monika Arvidsson, utredningschef Tiden, Deirdre McCloskey, Johanna Palmberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum.
Fria marknader har gjort oss rikare
På årets Swedish Schumpeter Lecture föreläste
Deirdre McCloskey, professor vid University of
Illinois, Chicago. Hon talade om hur attityder till
företagande och innovation lyft den ekonomiska
utvecklingen i världen.
Deirdre McCloskey är välkänd ekonom och historiker som
har beskrivits som konservativ men framställer sig själv snarare som en progressiv, kristen och postmodern förespråkare av fri marknadsekonomi.
Själv ser hon sig som en stor beundrare av Joseph
Schumpeter – den österrikisk-tysk-amerikanske nationalekonomen som främst är känd för sina studier av ekonomisk utveckling, innovation och kreativ förstörelse.
– När Schumpeter gav ut sitt första
”Lämna människor i
fred och låt dem
vara kreativa”
verk 1911 var världen fattig och det rådde
Deirdre McCloskey
professor University of Illinois
berikandet”) ägt rum.
en väldigt pessimistisk bild av vår framtid,
sa McCloskey.
Sedan dess har något som hon kallar
”The Great Enrichment” (sv ”det stora
investeringar eller sparande. Det som byggt vårt välstånd
hänger snarare ihop med en ideologisk och sociologisk
förändring, enligt McCloskey.
I sin senaste bok Bourgeois Dignity: Why Economics
Can’t Explain the Modern World argumenterar McCloskey
för att det är en ideologisk förändring, en tro på det fria
utbytet, som inneburit ett skifte i fokus mot företagande
och innovation. Det är alltså kapitalismen och fria marknader som har gjort oss rikare, i kombination med att vi
har fått större respekt för varandra och att vi tillsammans
vill uppnå det som är bäst för alla.
McCloskey menade att vi måste fortsätta vårda kapitalismen samt släppa fram entreprenörer som vågar ta
risker, vara innovativa och förändra världen till det bättre.
Hon uppmanade att underlätta för människor att arbeta
över världens gränser och låta individer göra det de är
bäst på.
– Lämna människor i fred och låt dem vara kreativa.
Både kvinnor och män har idag alla möjligheter att göra
precis vad de vill, sa McCloskey.
– Den största förändringen är att den
ekonomiska utvecklingen sprider sig över
världen. Länder som Kina och Indien har på väldigt kort tid
fått en betydande skjuts i form av en förbättrad ekonomisk
utveckling.
Det som gjort världen rikare är varken exploatering,
28
TIDIGARE FÖRELÄSARE VID
SWEDISH SCHUMPETER LECTURE
2013: Philippe Aghion
2011: William Gartner
ENTREPRENÖRSKAPSFORUMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014
Magnus Henrekson, vd IFN, Shaker Zahra, professor University of Minnesota, Pontus Braunerhjelm, då vd Entreprenörskapsforum och professor KTH.
Forskning om företagens
entreprenörskap belönades
med 100 000 Euro
Ung forskning om
entreprenörers stress prisades
under Småföretagsdagarna
Shaker Zahra, professor vid Carlson School of Management vid
Entreprenörskapsforums pris till årets unga entreprenörskaps-
University of Minnesota, tilldelades Global Award for Entrepre-
forskare 2014 tilldelades Daniel Örtqvist, professor Luleå tekniska
neurship Research 2014. Prissumman är 100 000 Euro.
universitet.
Professor Zahras forskargärning imponerar med omfattande
Daniel Örtqvist disputerade år 2007 med en ambitiös
teoretiska och empiriska såväl som institutionella studier. Hans
avhandling ur rollperspektiv på entreprenörskap där han
forskning spänner över ett vitt fält men omfattar i första hand tre
studerade hur entreprenörer som startar nya egna företag kan
områden: företagens entreprenörskap, internationellt företagan-
hantera rollkonflikter, överbelastning och förhandlingar med
de och socialt entreprenörskap.
kringliggande aktörer.
– Shaker Zahra är mest känd för sin forskning om entrepre-
– Efter sin avhandling har Daniel Örtqvist fortsatt hålla hög
nörskapets betydelse för företags skapande, absorption och
takt och nivå på sitt vetenskapliga arbete genom 23 publice-
omvandling av kunskap. Men hans forskning har en betydligt
ringar i erkända internationella tidskrifter, säger professor Bo
bredare påverkan, säger professor Bo Carlsson, Case Western
Carlsson, Case Western Reserve University, Ohio, och ordföran-
Reserve University och ordförande i priskommittén.
de i den kommitté som utsett pristagarna.
Professor Zahra har varit verksam i redaktionsråd på över 25
Unga forskarpriset till svenska entreprenörskapsforskare delas
vetenskapliga tidskrifter och har bland annat undervisat vid Uni-
ut årligen av Entreprenörskapsforum. Priset är på 50 000 kronor
versity of Minnesota, Babson College, Georgia State University
och har sedan 2003 uppmuntrat ung svensk forskning inom
och Georgia Institute of Technology.
entreprenörskapsfältet.
29
Ett 40-tal seminarier och konferenser
arrangerades under 2014
Bland Entreprenörskapsforums traditionella och framgångsrika årliga evenemang finns Småföretagsdagarna (från 2015
Swedish Entrepreneurship Summit), Swedish Schumpeter Lecture, Entreprenörskapsveckan inklusive prisutdelningen av
Global Award for Entrepreneurship Research och Almedalsveckans aktiviteter. ålls större lanseringsseminarier kring den
nationella GEM-rapporten och Swedish Economic Forum Report.
47%
16
rapporter har Entreprenörskapsforum givit ut under 2014
Så många procent av tillväxten i svensk ekonomi mellan åren 2001-2010 stod högutbildad
arbetskraft för. Forskning visar att högutbildade inom näringslivet är upp till tre gånger så
produktiva jämfört med lågutbildade.
”Den svenska tryggheten
måste omsättas
i innovation”
Anna Kinberg Batra
partiledare (M)
NY VD Den 1 januari 2015 tillträdde Johan Eklund som ny vd för Entrepre-
nörskapsforum. Han efterträder Pontus Braunerhjelm som varit vd sedan 2008.
Johan Eklund är professor i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping och sedan tidigare forskningsledare vid Entreprenörskapsforum.
Han är även biträdande huvudsekreterare i Entreprenörskapskommittén.
Ordförandeskap i Entreprenörskapskommittén
Under året tillsatte den tidigare regeringen en entreprenörskapskommitté med uppdrag att se över företagsskatterna och förutsättningarna för att starta, driva, utveckla
och äga företag i Sverige. Till kommitténs ordförande utsågs Pontus Braunerhjelm, då
vd Entreprenörskapsforum och professor KTH.
– Jag har haft en ambition att lyfta dessa frågor till samma dignitet som t ex skattetrycket generellt, offentliga utgifter och penningspolitiken. Jag ser det här som ett kvitto på att jag och Entreprenörskapsforum närmar oss målet, sa Pontus Braunerhjelm.
Årets nationella GEM-rapport visar att andelen svenskar som ägnar sig åt
entreprenörskap nästan har fördubblats under perioden 2007-2013, från
4,2 procent av befolkningen till 8,3 procent, en förändringstakt som inget
annat innovationsdrivet land kan matcha.
30
POLICYSAMMANFATTNINGAR OCH
WORKING PAPERS
Entreprenörskapsforum publicerar årligen policysammanfattningar – PS
från Entreprenörskapsforum – för att du enkelt ska kunna ta del av slutsatser och policyrekommendationer gällande ett forskningområde eller
en rapport. Vår Working paper-serie ger forskare möjlighet att publicera
forskning med policyrelevans inom entreprenörskapsområdet.
SWEDISH ENTREPRENEURSHIP SUMMIT
Den 18-19 mars 2015 arrangeras Småföretagsdagarnas efterföljare Swedish
Entrepreneurship Summit. Konferensen hålls på Örebro Slott och Elite Stora
Hotellet och kommer att uppmärksamma Örebros 750 årsjubileum. Bland
de medverkande märks Helene Hellmark Knutsson, minister för högre
utbildning och forskning och Kristina Persson, minister för strategi- och
framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.
I oktober arrangerade Entreprenörskapsforum
tillsammans med Nasdaq Stockholm ett lunchseminarium med Leo Melamed, mannen som etablerade
Financial Futures, finansiella terminer, på Berns
salonger. Publiken fick lyssna till berättelsen om
utvecklingen av CME Group som nyligen blev en
europeisk Futures Exchange.
ENTREPRENÖRSKAPSFORUMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014
FINANCIAL FUTURES
Ny vice vd på Entreprenörskapsforum
Fr o m den 1 maj 2014 är kommunikationschef Pernilla Norlin även vice vd och bidrar till att ytterligare stärka strategiska
kompetenser inom organisationen med fokus på kommunikation och förmedling av forskningsbaserade resultat till
beslutsfattare.
”I den globala konkurrensen är det
viktigt med högt kunskapsinnehåll”
Magdalena Andersson
finansminister (S)
Anställ utlandsfödda – öka exporten
NY ORDFÖRANDE
Den 1 januari 2015 tillträdde Lars Backsell,
arbetande styrelseordförande i Recipharm, som ordförande i Entreprenörskapsforums styrelse. Han efterträder Melker Schörling, styrelseordförande
Melker Schörling AB, som varit ordförande sedan 2012.
Rapporten Utlandsfödda och företagens internationalisering visar att företag som anställer utlandsfödda
exporterar mer varor och tjänster än andra företag. Det
är en viktig slutsats för ett litet öppet land som Sverige
som behöver stärka sin globala konkurrenskraft. Rapporten är utgiven inom Globliseringsforum och författad av
Andreas Hatzigeorgiou och Magnus Lodefalk.
31
Arrangerade seminarier 2014
30 jan 31 jan 6 feb 19 feb
5 mar 12 mar
27 mar 24 apr
29 apr
29 apr
9 maj
14 maj
16 maj
21 maj
5 jun
10 jun
18 jun
1 jul
1 jul
1 jul
1 jul
2 jul
3 jul
28 aug
1 sep
25 sep 30 okt 1-2 okt
8 okt
13 okt
15 okt
32
Den industriella 3D-revolutionen
Den industriella 3D-revolutionen,
seminarium i Malmö (i samarbete med Sydsvenska Handelskammaren)
Patentboxar – innovativt incitament för FoU
Rapportlansering: Globala innovationsnätverk
Sveriges innovationspolitiska utmaningar: tillväxthinder
Småföretagsdagarna
Vilken ojämlikhet är mest rättvis? Patientinfly-
tande och egenavgifter (i samarbete med Fores och LHC)
Byggmarknadens regleringar - ett hinder för svensk ekonomisk utveckling
En politik för entreprenörskap, integration och arbetsmarknad
Varför upphandlar inte den offentliga sektorn fler innovationer? (i samarbete med Fores och LHC)
I välfärdsproduktionens gränsland (i samarbete med Fores och LHC)
Kapitalförsörjning av svenska innovativa startup-
bolag
Civiliserade marknader?
(i samarbete med Fores och LHC)
Stockholm Philanthropy Symposium
(i samarbete med Svensson Group)
Sociala innovationer i välfärden (i samarbete med Fores och LHC)
Lansering av Global Entreprenurship Monitor (GEM) 2014
Grön innovations- och konkurrenskraft
Internationalisering av medicinteknik
– en hälsosam affär?
Framtidens bolagsbeskattning
– är Företagsskattekommittén rätt ute?
Nudges för grön finansmarknad? Vad
beteendeekonomin kan lära oss om uteblivna miljöinvesteringar (i samarbete med Fores)
Filantropi - igår idag imorgon
Välfärden är värd en bättre debatt – sex dilem-
man som inte gör sig i valrörelsen (i samarbete med Fores och LHC)
Nyföretagande och närheten till finansiellt kapital (i samarbete med Sparbankerna)
Venture philanthropy och social investing
(i samarbete med EVPA)
Universitetsrankning - till vilken nytta?
(i samarbete med Circle, Lunds universitet)
Vad är filantropi? Seminarium på Bok- och biblioteksmässans forskartorg
Statens roll för tillväxt och innovation
(i samarbete med Vinnova)
Innovation för framtida tillväxt
(i samarbete med SCB)
Har Life Science en framtid i Sverige?
Entreprenörskapsutbildning i skolan
(i samarbete med Ung Företagsamhet)
Den stora bolagsskattereformen
– vad händer efter valet?
23 okt
24 okt
5 nov
20 nov
1 dec
3 dec
12 dec Leo Melamed – mannen som myntade Financial Futures (i samarbete med Nasdaq Stockholm)
Utlandsfödda och utrikeshandel
– lyfter företagens tjänsteexport?
Swedish Schumpeter Lecture 2014:
Deirdre McCloskey
Swedish Economic Forum 2014
E-vecka inklusive seminarier i Köpenhamn och Lund samt forskarseminarium med Shaker Zahra på IFN
Prisutdelning av Global Award for
Entrepreneurship Research
Nya finansieringsformer för framtidens samhällsutmaningar (i samarbete med Mötesplats Social Innovation)
Övre bilden: Erik A Eriksson, riksdagsledamot (C), Jennie Nilsson, riksdagsledamot (S),
Mikaela Backman, Internationella handelshögskolan i Jönköping, Elisabeth Thand Ringqvist,
vd Företagarna, och Erik Hägglöv, ordförande Sparbankernas Riksförbund. Mitten: Hans
Winberg, generalsekreterare LHC, Pontus Braunerhjelm, då vd Entreprenörskapsforum, Eva
Fernvall, kommunikations­direktör Apoteket AB, Thomas Berglund, vd Capio och Andreas
Berg­ström, vvd Fores. Nedre bilden: Lars Backsell, ordförande Recipharm, Hans Wigzell,
tidigare professor Karolinska institutet, Leif Johansson, ordförande AstraZeneca, Per-Erik
Sandlund, vd Pesab, Susanne Ås Sivborg, gd PRV, David Brown, professor Cambridge University, Sarah Lidé, seniorrådgivare PwC, Pontus Braunerhjelm, då vd Entreprenörskapsforum.
ENTREPRENÖRSKAPSFORUMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014
Entreprenörskapsforums 2015
Inför 2015 planeras en fortsättning på Entreprenörskapsforums traditionella och framgångsrika årliga
evenemang. Därtill kommer aktiviteter inom ramen
för Entreprenörskapsforums olika fora. Totalt
arrangeras årligen ett 40-tal aktiviteter.
Januari inleds med finalen i tävlingen Årets studentföretagare.
Förstapriset är 50 000 kronor och en plats i den internationella
finalen Global Student Entrepreneur Awards den 15-17 april 2015
i Washington DC, USA.
Under 2015 omarbetas Småföretagsdagarna som återuppstår
i form av Swedish Entrepreneurship Summit som genomförs
tillsammans med Örebro universitet. Konferensen hålls den 18-19
mars på Örebro Slott och Elite Stora Hotellet och uppmärksammar
Örebros 750-årsjubileum. Bland de medverkande märks ministrarna Helene Hellmark Knutsson och Kristina Persson.
Den nationella GEM-rapporten, som är en del av världens största
entreprenörskapsundersökning och baseras på knappt 200 000
enkäter och intervjuer där entreprenöriella attityder, aktiviteter
och ambitioner mäts, lanseras i juni.
Entreprenörskapsveckan genomförs dagarna kring den 15 maj då
prisutdelningen för Global Award for Entrepreneurship Research
hålls. Turnén är inte detaljplanerad men pristagaren kommer att
besöka ett antal högskole- och universitetsorter.
Traditionsenligt medverkar EntreprenörskapsR
EMBE
DEC
SWEDISH ECONOMIC
FORUM
NO
VE
M
Schumpeter Lecture till sep-
På lucia arrangeras ett seminarium
OK TOB
ER
I
ST
ER
TEMB
SEP
SWEDISH ENTREPRENEURSHIP
SUMMIT
SWEDISH PHILANTHROPY
SUMMIT
MA
i Stockholm.
2015
JULI
skapsforums årsbok, i november
SWEDISH SCHUMPETER
LECTURE
APRIL
Forum Report, Entreprenör-
AU
GU
För sjunde året i rad presen-
FE
BR
R
BE
S
MAR
tember.
JANUAR
I
RI
UA
Till hösten planeras 2015 års
teras även Swedish Economic
ÅRETS STUDENTFÖRETAGARE
JUNI
början av juli.
FILANTROPISKT FORUM
J
forum under Almedalsveckan i Visby i
GLOBAL AWARD MED E-VECKA
inom ramen för Filantropiskt forum.
ALMEDALEN
GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR
33
Medarbetare
Maria Adenfelt
forskningledare, docent
Ellinor Bokedal Cardell (vikarie)
projektledare, kommunikatör
Pontus Braunerhjelm
vd/forskningsledare, professor
Kristin Burrescia
forskningsassistent ht 2014
Linda Dastory
doktorand
Johan Eklund
vd från 2015, professor
Håkan Gergils
seniorrådgivare
Pernilla Heed
projektledare, kommunikatör
Klas Håkansson
webbredaktör, originalare
Mikael Jorstig
projektledare
Styrelse 2014
Entreprenörskapsforums styrelses breda sammansättning, liksom stödet från en stor del av
forskarsamhället i Sverige, borgar för akademisk kvalitet och för att resultaten av stiftelsens
verksamhet omsätts i praktiken.
Emilia Jönsson
praktikant vt 2014
Johan P Larsson
forskare, ekon dr
Marcus Larsson
praktikant ht 2014
Melker Schörling (t o m 2014)
Lars Hultkrantz
styrelseordförande, ordförande i
Melker Schörling AB
professor Handelshögskolan
Örebro universitet
Lars Backsell (ordförande från 2015)
Hans Peter Larsson
grundare och styrelseordförande i Recipharm
skattejurist, partner PwC Tax
Cecilia Bergh
grundare och koncernchef Mando Group
Pontus Braunerhjelm (t o m 2014)
vd Nasdaq Stockholm
vd Entreprenörskapsforum,
professor KTH
Dan Brändström
Pernilla Norlin
professor, ordförande Linnéuniversitetet
vice vd, kommunikationschef
Entreprenörskapsforum
Magnus Billing
Birgitta Ed (t o m 2014)
grundare Springtime och Six Year Plan
Carin Holmquist (t o m 2014)
professor Handelshögskolan i Stockholm
34
Adjungerade:
Från och med 2015 är Pia Sandvik, vd Länsförsäkringar
Jämtland och Pontus Braunerhjelm, forskningsledare
Entreprenörskapsforum och professor KTH, ordinarie
ledamöter.
Marcus Lillhager
ekonomichef
Arvid Malm
doktorand
Britt-Marie Nordström
projektledare
Pernilla Norlin
vice vd, kommunikationschef
Johanna Palmberg
forskningsledare, ekon dr
Abiel Sebhatu
doktorand
Lisa Silver
vd-assistent, projektledare
Per Thulin
forskare, ekon dr
ENTREPRENÖRSKAPSFORUMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014
Finansiering 2014
Vinnova
Övr. statlig/offentlig sektor
Forskningsstiftelser
Fördelning
Näringslivsorganisationer
Företag
Konferensintäkter
VINNOVA
ÖVR. STATLIG/OFFENTLIG SEKTOR
FORSKNINGSSTIFTELSER
NÄRINGSLIVSORGANISATIONER
FÖRETAG
KONFERENSINTÄKTER
Finansiärer
ALMI FÖRETAGSPARTNER
JACOB WALLENBERGS STIFTELSE
MARIANNE OCH MARCUS WALLENBERGS STIFTELSE
MELKER SCHÖRLING
MELLBY GÅRD (RUNE ANDERSSON)
PWC
REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO
SIDA
STIFTELSEN SMELINK
STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE SVENSKT NÄRINGSLIV
TILLVÄXTANALYS
TILLVÄXTVERKET
WWF CLIMATE SOLVER
VINNOVA ÖREBRO UNIVERSITET
(Finansiärer som bidragit under 50 000 kr redovisas inte här.)
35
F OR S K N I N G
Initierar, bedriver och kommunicerar policyrelevant forskning
N ÄT VE RK
Unikt nätverk av svenska och internationella forskare, beslutsfattare och praktiker
D E BAT T
Länk mellan teori och praktik i samhällsdebatten
ENTREPRENÖRSKAP • INNOVATION • NÄRINGSLIVSDYNAMIK • TILLVÄXT
W W W. E N T R E P R E N O R S K A P S F O RU M . S E
36