Mentors presentation kan du ladda ner här.

Mentor föräldraseminarium
Hur stor roll spelar du…
www.mentor.se
Eller…
www.mentor.se
I dag
•
•
•
www.mentor.se
Källor
•
Inger
Enkvist
Inga
•
Andersson
•
William H. Jeynes
Paul
•
Tough
•
Evanthia Patrikakou
www.mentor.se
Gurun: John Hattie
•
•
•
•
www.mentor.se
Vad spelar medelstor roll?
•
•
•
•
•
•
Läxor
Datorstödd undervisning
Undervisning och övning inför prov
Minskning av störande beteende
Ämnesintegration
Hemmiljöns påverkan
www.mentor.se
Vad spelar störst roll?
•
•
•
•
•
•
Elevernas förväntningar
”Självuppskattning”
Relationen lärare-elev
Ömsesidig undervisning
Återkoppling
Lärarens trovärdighet i elevernas ögon
www.mentor.se
www.mentor.se
Från Harvard University
Parental Involvement and Student
Achievement: A Meta-Analysis av
William H. Jeynes
300.000 elever i USA
www.mentor.se
Hur ser studieresultaten ut för de elever
vars föräldrar var engagerade i sina barns
utbildning, jämfört med dem som inte var
det?
www.mentor.se
Prov
Tester
Betyg
Andra mätmetoder – alla visade samma
resultat
• Betyg
• Andra mätmetoder – alla visade samma
resultat
•
•
•
•
www.mentor.se
Samma förutsättningar?
Minoritetsgrupper och etniska grupper
Afroamerikaner, asiater …samma resultat:
www.mentor.se
Resultat?
Mellan
bättre resultat
för de vars föräldrar var engagerade i skolarbetet
jämfört med de vars föräldrar inte var det !
www.mentor.se
”Hur då engagerade?”
Nr 1 : Attityden till skolan och utbildning
Nr 2 : Förväntningar på barnet
Nr 3 : Göra läxor/ kolla läxor
Nr 4 : Delta i skolans sociala aktiviteter
www.mentor.se
Jämför med din
egen skoltid!
Bättre / sämre nu?
www.mentor.se
www.mentor.se
Oro vs. förhoppningar?
Vad oroar dig?
Skolk? Mobbing? Otillräckliga kunskaper?
Tappa orken? För mycket tid på nätet?
Oinspirerade lärare? För stora krav?
Vad ser du fram emot?
Bli mer ansvarstagande? Bli mer vuxen?
Lära känna nya människor? Få ovärderliga
kunskaper? Bättre självkänsla? Mer lyhörd?
www.mentor.se
Tonåren
• Intensiv utvecklingsfas fysiskt,
emotionellt, socialt och kognitivt
• skolan kräver mer
• fler vuxenkontakter i högstadiet
• fler ämnen
• mer att hålla reda på
…men då minskar föräldrarnas
inflytande
www.mentor.se
Tonåren
”
Evanthia
Patrikakou
Varken lärare eller föräldrar förstår hur stor
effekt föräldrarna har
Både lärare och föräldrar missförstår
tonåringens vilja till självständighet
Inte läxhjälp men intresse, koll, stöd, regler
för frihet och ansvar, kontakt med lärarna
gör skillnad
www.mentor.se
Ny svensk forskning
Uppsats disputerad i maj-14 vid SU av
Cecilia von Otter
”Educational and occupational careers in a
Swedish cohort”
Följt 1 generation till vuxenlivet
Skolresultat o yrkesval
”Inom sociologin har man ofta trott att det
är de som har makt, som kan påverka skolan
och barnens resultat . Men så var det inte..”
www.mentor.se
Forts. ny svensk forskning
” Det är gynnsamt för resurssvaga barn
att ha föräldrar som är positivt inställda
till skolan. Föräldrarna kan påverka
barnets skolgång genom att ha höga
förväntningar och förhoppningar”
” Vinsten av att ha en engagerad förälder var
lika stor, oavsett hög- eller lågutbildad
förälder”
www.mentor.se
Alltså
Skilnaderna i reslutat berodde inte på socialgrupp
eller utbildningsnivå
utan föräldrarnas engagemang i barnens skolarbete
www.mentor.se
Mobilen fram
Ut på ätet
gå till
nyckel:
abf
www.mentor.se
PISA-undersökningen 2012
…Sveriges elever har blivit sämre och är
sämst i Europa på att komma i tid!
Samband med resultatet?
Går det att förbättra?
www.mentor.se
Slutsats
Du spelar STOR roll för dina barns
skolresultat!
- Din inställning till ditt barns skola
och till utbildning i allmänhet
- Förväntningar på barnet
- Förmågan att samarbeta med skolan
www.mentor.se
Till sist
www.mentor.se
Tack för att ni lyssnat!
www.mentor.se