Växtlista mästarabatten 2010

5 M
3 M
1 M
VÄXT F Ö R TEC K N IN G
Bus k ar och tr äd
1. Sm älls p irea, Physocarpus opulifolius S UM M E R WI N E ( ’Se w a rd’) ( 1 st )
2. K lä tte r b en ve d , Euonymus fortunei v a r. radicans ’E me r a ld G a ie t y ’ ( 5 st )
3. F lä d e r, Sambucus nigra B LAC K L AC E (’E v a ’) ( 1 st )
4. L ite n p är lrönn , Sorbus frutescens f k Å S E , t r ä d ( 1 st )
Pe re n n e r
5. Stjä r n ak leja, Aquilegia vulgaris v a r. stellata ’Whit e B a r low ’ ( 6 st )
6. Ak le ja , Aquilegia vulgaris ’W i l l i a m Gu i n ess’ ( 5 st )
7. H ös ts ilve r ax , Actaea simplex ’P i n k S p i k e ’ ( 3 st )
8. K r yp b lå gu ll, Polemonium reptans ’S t a i r wa y t o He a v e n’ ( 6 st )
9. Stor h ös t a n e m o n , Anemone hybrida ‘K ö nigin Cha r lot t e ’ ( 6 st )
10. F lä c k n ä v a , Geranium maculatum ’E s p re sso’ ( 8 st )
11. Sk u ggv iolr ut a , Thalictrum rochebrunianum ( 3 st )
12. As t ilb e , Astilbe (A re n d s i i -Gr u p p e n ) ’E r i ka ’ a lt e r na t iv t ’B re ssingha m B e a ut y ’ ( 5 st )
13. V it b rok ig p ä r l h a v re , Arrhenatherum elatius ssp. bulbosum ’Va r ie ga t um’ ( 5 st )
Klä tte r vä x t e r
14. Atr agen e- k l e ma t i s, Clematis (A t r a g e n e - G r uppe n) ’Albina Ple na ’ E ( 2 st )
15. Atr agen e- k l e ma t i s, Clematis (A t r a g e n e - G r uppe n) ’Flor a l Fe a st ’ ( ’Flor a lia ’) ( 1 st )
16. Atr agen e- k l e ma t i s, Clematis (A t r a g e n e - G r uppe n) ’Pink Pe r fume ’ ( 2 st )
L ök v ä x t e r
Tr iu m ftu lp a n , Tulipa gesneriana (Tr i u mp h -G r uppe n) ’Ar a bia n My st e r y ’ ( 12 st )
Tr iu m ftu lp a n , Tulipa gesneriana (Tr i u mp h -G r uppe n) ’Shir le y ’ ( 16 st )
Ke js ar tu lp a n , Tulipa (F o s t e r i a n a -Gr u p p e n ) ’Pur issima ’ ( ’Whit e E mpe ror ’) ( 16 st )
Pä r lh ya c in t, Muscari botryoides ’A l b u m ’ (12 st )
F y lld s n öd rop p e , Galanthus nivalis f . pleniflorus ’Flore Ple no’ ( 15 st )
Tu lp a n e r n a p la n t e r a s me l l a n p l a n t o r n a a v st jä r na kle ja ( 5) , höst silv e r a x ( 7) oc h kr y pblå gull ( 8) sa mt
m ellan p la n tor na a v a k l e j a ’W i l l i a m Gu i n e s s’ ( 6) oc h a st ilbe ( 12) . Snödroppa r na pla nt e r a s unde r
flä d er n ( 3) oc h p ä r l h y a c i n t e r n a p l a n t e r a s t i llsa mma ns me d flä c knä v a n ( 10) .
Tr iumft ulpa n,
Tulipa gesneriana
6
16
( Tr iumph- G r uppe n)
’Ar a bia n My st e r y ’
10
9
Tr ium ftul pan,
Tulipa gesneriana
11
13
15
12
10
3
8
( Tr iumph-Gruppen)
’Shir l ey’
7
Kej s artul pan,
F y l l d sn öd ro p p e ,
Galanthus nivalis f. pleniflorus
’ F l o re Pleno’
1
4
2
14
Pä r lhy a c int , Muscari
botryoides ’Album’
5
Tulipa
(Fos teri anaGruppen)
’P uri s s i m a’
(’ Whi te Em peror’ )
VÄX TER I H E L E NA S HÖ RNA
A l la h öjd- o ch breddan givelser är ungefär liga.
BUSKAR O C H TR ÄD
1. Sm älls p irea, Physocarpus opulifolius S UM M E R WI N E ( ’Se w a rd’)
M ed s it t in t e n s i v t f ä r g a d e , mö r k t v i n rö d a bla dv e r k ä r smä llspire a S UM M E R WI N E e n v ä xt som gör int r yck.
I He le n a s h ör n a h a r d e n v i t b ro k i g k l ä t t e r b env e d oc h v it blomma nde a kle ja som nä r ma st e gr a nna r, en
ly s an d e k om b ina t i o n . S U M M ER WIN E b l o m m a r me d små rosa v it a blommor i r unda blomst ä llninga r i juni ju li. De d ju p t fli k i g a b l a d e n f å r a l l r a v a c k r a st fä r g i ga nska soligt lä ge . B uske n blir 1,5 m hög oc h
u n ge fä r lik a b re d . Z o n 1 -5 (6 ).
2. K lä tte r b en ve d , Euonymus fortunei v a r. radicans ’E me r a ld G a ie t y ’
De t h är är en s t ä d s e g rö n k l ä t t e r b e n v e d m ed v it ka nt på bla de n. De n ly se r upp i a lla lä ge n oc h hel a
året om . På vin t e r n f å r b l a d v e r k e t o f t a e n rosa t on. ’E me r a ld G a it y ’ ka n, som de t sv e nska na mnet
säger, k lä ttr a lit e g r a n n p å m u r a r o c h t r ä d st a mma r me n ä r fr a mför a llt e n för nä mlig ma r kt ä c ka re .
De n b lir d å c a 5 0 c m h ö g . Z o n 1 -3 .
3. F lä d e r, Sambucus nigra B LAC K L AC E (’E v a ’)
E n äk t a fläd er m e d u p p se e n d e v ä c k a n d e v a c ke r t bla dv e r k. De t ä r my c ke t mör kt röt t , glä nsa nde och
så fin flik igt at t de t k ä n n s si r l i g t . He l t u n g a bla d ä r doc k så v ä l gröna som röda oc h br y t e r dä r för av
oc h gör b u s k e n e xt r a l i v f u l l . D e l j u s ro s a o ch c it rondoft a nde blommor na slå r ut i juni oc h ka n a nvänd a s p recis s om p å v a n l i g f l ä d e r. D e t s a m m a gä lle r höst e ns sv a r t a bä r. B L A C K L A C E blir 2- 2,5 m hög
oc h 2 m b red . Zo n 1 -4 .
4. L ite n p är lrönn , Sorbus frutescens f k Å S E , t r ä d
G r a c il lit e n rön n m e d m j u k t ö v e r h ä n g a n d e gre na r oc h v it a blommor på för somma re n. B la de n få r en
h ä r lig, vin röd h ö s t f ä r g so m ä r e n p e r f e k t ba kgr und t ill a r t e ns v it a bä r. De hä nge r kv a r på sina röda
fruk t s t jä lk a r till e n b i t i n p å v i n t e r n . L i t e n pä r lrönn e r bjuds oft a som buske me n i de n hä r r a ba t t e n
p a s s a r e tt t r äd b ä t t re . D e t b l i r 3 -3 ,5 m h ö g t . Zon 1- 6.
PE RE NNER
5. Stjä r n ak leja, Aquilegia vulgaris v a r. stellata ’Whit e B a r low ’
Un d e r b ar ak leja m e d f r ä sc h t b l a d v e r k o c h fy llda v it a blommor som t ona r öv e r i grönt lä ngst ut på
kron b lad en . Äv e n k n o p p a r n a , so m h ä n g e r på böjda blomst jä lka r, ä r ut sökt v a c kr a . ’Whit e B a r low’
b lom m a r i ju n i- j u l i o c h b l i r 8 0 c m h ö g .
6. Ak le ja , Aquilegia vulgaris ’W i l l i a m Gu i n ess’
Ak le ja m e d r a ffi n e r a d f ä r g s t ä l l n i n g so m p a ssa r pe r fe kt i de n hä r r a ba t t e n. De inre blombla de n har
en b re d vit k an t s o m su c c e s si v t t o n a r ö v e r i re st e n a v blomma ns mör kt rödv iole t t a fä r g. B lommar
ju n i- ju li, h öjd 60 c m.
7. H ös ts ilve r ax , Actaea simplex ’P i n k S p i k e ’
Bl ad ve r k et h os ’P i n k S p i k e ’ ä r s å m ö r k t p ur pur röt t a t t de t ä r på gr ä nse n t ill sv a r t . De t ä r fa nt a st i s kt
d e k or at iv t h ela s ä s o n g e n o c h g ö r i si g so r t e n odlingsv ä rd. Me n ’Pink Spike ’ blomma r oc kså , i septe m b e r- ok tob e r, m e d s må b l o mmo r so m si t t e r sa mla de i lå nga , sma la a x. Trot s sor t na mne t ä r blom m or n a vita m e d d j u p t p u r p u r v i o l e t t a f o d e r bla d. K ombina t ione n a v de t mör ka bla dv e r ke t oc h de ljus a
b lom s p iror n a gö r ’P i n k S p i k e ’ t i l l e n v e r k l i g skönhe t . De ssut om bjude r blomninge n på e n fin doft s om
kä n n s e x t r a h ä r l i g p å h ö st e n . E n l i v s k r a f t i g sor t som blir 2 m hög.
8. K r yp b lå gu ll, Polemonium reptans ’S t a i r wa y t o He a v e n’
Tv ä r t e m ot va d de t s v e n s k a n a m n e t s ä g e r ä r de t hä r e t t uppr ä t t v ä xa nde blå gull. Sor t e ns v ikt iga ste
p oä n g är d et va c k r a , f ro d i g a o c h b ro k i g a bla dv e r ke t i grönt oc h v it t , som v id ut spr ing ä r rosa t onat.
T i ll d et ta p as s a r d e sö t a , l j u st b l å v i o l e t t a blommor na pe r fe kt . B lomninge n på gå r unde r lå ng t id på
som m are n , m aj -j u l i . P l a n t o r n a b l i r 5 0 c m höga .
9. Stor h ös t a n e m o n , Anemone hybrida ‘K ö nigin Cha r lot t e ’
E n h ös ta n e m on me d l j u v l i g b l o m n i n g u n d e r se pt e mbe r- okt obe r. Då öppna r sig de mör krosa knopparn a i lju s t ros a b l o m m o r m e d g u l s t å n d a r t o f s i mit t e n. Me n for t fa r a nde ä r blommor na s ut sida mör kare
ro s a v ilk e t ger f i n e ff e k t . ’K ö n i g i n Ch a r l o t t e ’ blir c ir ka 100 c m hög.
10. F lä c k n ä v a , Geranium maculatum ’E s p re sso’
L ä c k e r n ä v a m e d f l i k i g t , m ö r k b r u n t b l a d v e r k som ä r v a c ke r t fr å n t idig v å r t ill höst e n, då de t gå r över
i gu lor a n ge . I m a j -j u n i b l o mma r ’E sp re s so ’ me d ljust lila rosa blommor. Sor t e n blir 40 c m hög. K lipp
n e r p la n tor n a o c h g ö d sl a e f t e r b l o m n i n g e n så komme r ny t t fr ä sc ht bla dv e r k oc h ka nhä nda e n blo m n in g t ill.
11. Sk u ggv iolr ut a , Thalictrum rochebrunianum
So m an d r a r u to r h a r d e n n a e t t sk i r t o c h f i nt bla dv e r k som ä r e n t illgå ng i r a ba t t e n he la sä songe n.
M en h öjd p u n k te n ä r f ö r st å s i j u l i -a u g u st i nä r de höga , luft iga blomst ä llninga r na slå r ut i rödv iole tt.
Thalictrum h ar s p e c i e l l a b l o m m o r m e d h y l l e bla d – me n inga kronbla d – oc h t ofsa r a v st å nda re i
m itte n . Sk u ggv i o l r u t a n b l i r 1 ,5 m h ö g .
12. A s t ilb e , Astilbe (A re n d s i i -Gr u p p e n )’E r i k a ’ a lt e r na t iv t ’B re ssingha m B e a ut y ’
E n v ik tig t illgå n g h o s a s t i l b e ä r d e t f r i s k a oc h fr ä sc ha , finflikiga oc h oft a glä nsa nde bla dv e r ke t . ’Eri ka’
u t m är k e r s ig m e d s i t t l y sa n d e rö d a b l a d u t spr ing t idigt på sä songe n. De t ä r e n st a dig oc h blomr ik s ort
som b lir 100 cm h ö g . Bl o mp l y m e r n a i j u l i -august i ä r rosa . ’B re ssingha m B e a ut y ’ ä r e n v a c ke r a sti l be
m e d fin förd e la t b l a d v e r k o c h l u f t i g a , ro s a blomply me r som böje r sig lä t t i t oppe n. Sor t e n blommar i
ju li- a u gu s t i och b l i r 9 0 c m h ö g .
13. V it b rok ig p ä r l h a v re , Arrhenatherum elatius ssp . bulbosum ’Va r ie ga t um’
G r ä s m e d v ita st r i m m o r i d e v a c k r a b l a d e n. De ly se r upp oc h ge r kont r a st bå de for m- oc h fä r gmäs s i gt
i r a b a tte n . De t h ä r ä r e t t g r ä s ma n o d l a r f ö r bla dv e r ke t s skull. B lommor na mit t i somma re n pr y der s i n
p la ts m en ä r in t e s å m ä r k v ä rd i g a . V i t b ro k i g pä r lha v re blir 30 c m högt i t uv a n oc h 60 c m me d v ippor.
F in m a r k t ä c k a re so m b ö r d e l a s e l l e r g a l l r a s ur re ge lbunde t för a t t hå lla sig fr ä sc h.
KL ÄTTER VÄ X TER
I He le n a h ör n a f i n n s t re a t r a g e n e -k l e m a t i s . De ä r hä rdiga oc h lä t t a a t t ly c ka s me d. Dä r a t r a ge ne kl e m at is få r lov a t t b re d a u t si g b e h ö v e r d e int e be skä r a s för r ä n om pla nt a n blir r isig e lle r för st or.
Då k an d u gallr a b l a n d g re n a r n a e l l e r s k ä r a ne r he la pla nt a n. B e skä r på för somma re n, dire kt e ft er
h u v u d b lom n in ge n , så h i n n e r k l e ma t i se n v ä xa t ill sig oc h a nlä gga blommor inför följa nde v å r.
14. Atr agen e- k l e ma t i s, Clematis (A t r a g e n e - G r uppe n) ’Albina Ple na ’ E
’A lb in a P le n a ’ E k l ä t t r a r 3 -4 m h ö g t o c h h a r sin huv udblomning i ma j. Då fy lls pla nt a n a v kloc kfo r m iga, lät t fyll d a , v i t a b l o m m o r s o m ä r 6 -8 c m i dia me t e r. Se na re på somma re n komme r fle r
b lom m or, m e n i n t e så t ä t t s o m v i d d e n t i d i ga blomninge n. Zon 1- 5.
15. Atr agen e- k l e ma t i s, Clematis (A t r a g e n e - G r uppe n) ’Flor a l Fe a st ’ ( ’Flor a lia ’)
De t är s or t e n s b l o mr i k e d o m s o m l i g g e r b a k om na mne t . I ma j ä r de t da gs, då blomma r de n me d
fy lld a , 6- 8 c m s t o r a , l j u st b l å v i o l e t t a , k l o c k for miga blommor. ’Flor a l Fe a st ’ nå r 3- 4 m höjd. Zon 1-5.
16. Atr agen e- k l e ma t i s, Clematis (A t r a g e n e - G r uppe n) ’Pink Pe r fume ’
’P in k P e r fu m e ’ b l o m m a r p å f ö r so mma re n o c h å t e r komme r se n me d y t t e r liga re blommor lä ngre fr am .
Bl om m or n a är rö d v i o l e t t a , c a 8 c m v i d a , f y llda oc h kloc kfor miga . O c h pre c is som sor t na mne t sä ger
h a r d e s ta r k d o f t . S o r t e n b l i r c a 3 m h ö g . Zon 1- 5.
L Ö KVÄXTER
Tr iu m ftu lp a n , Tulipa gesneriana (Tr i u mp h -G r uppe n) ’Ar a bia n My st e r y ’
’A r ab ian M ys t e r y ’ h a r e n l i t e d r a m a t i s k f ä r gsä t t ning som ge r snit s å t r a ba t t e n på v å re n. B lomma n
är m ör k t röd v iol e t t me d v i t k a n t . D e t ä r e n st ilig t ulpa n me d v a c ke r blomfor m, st a dig v ä xt oc h lå ng
b lom n in gs tid i a p r i l -ma j . D e n b l i r 3 0 -4 0 c m hög oc h pa ssa r ä v e n som snit t blomma .
Tr iu m ftu lp a n , Tulipa gesneriana (Tr i u mp h -G r uppe n) ’Shir le y ’
’S h ir ley’ ä r e n s t a d i g t u l p a n s o m b l o m m a r lä nge i a pr il- ma j. B lommor na ä r ga nska st or a oc h my cket
va c k r a, b åd e i f o r m o c h i f ä r g . D e e l f e n b e nsv it a blombla de n ha r rödv iole t t ka nt oc h ljust rödv ioletta
st ä n k . Sor t e n bl i r 4 0 -5 0 c m h ö g o c h ä r ä v en fin som snit t ulpa n.
Ke js ar tu lp a n , Tulipa (F o s t e r i a n a -Gr u p p e n ) ’Pur issima ’ ( ’Whit e E mpe ror ’)
Pr ak t fu ll, v itb lomma d e t u l p a n me d u n d e r b ar doft . B lommor na ä r st or a oc h lå ngst r ä c kt a oc h skim rar
som s id en . ’ Pu r i s si ma ’ b l o mma r i a p r i l -ma j oc h blir oft a lå ngliv a d i t r ä dgå rde n. De n blir 35- 45 c m hög
och ä r m yc k e t f i n ä v e n i v a s.
Pä r lh ya c in t, Muscari botryoides ’A l b u m’
Pä r lh y a c in te r h ö r t i l l d e n t i d i g a v å re n s t ro ge t å t e r komma nde glä dje ä mne n. De n hä r v it blomma nde
fo r m en h a r od la t s se d a n 1 5 0 0 -t a l e t o c h k omme r sä ke r t a t t odla s lä nge ä n. I He le na s hör na ha r den
u ts ök t s ä lls k ap a v d e t b r u n a b l a d v e r k e t h o s flä c knä v a ’E spre sso’. B lomma r i a pr il- ma j oc h blir 15 -20
cm h ög.
F y lld s n öd rop p e , Galanthus nivalis f . pleniflorus ’Flore Ple no’
I r ik t igt va r m a lä g e n k a n sn ö d ro p p a r n a b ö r ja blomma re da n i fe br ua r i. I nt e undr a på a t t snödropps äls k ar n a – ga la n t o f i l e r n a – ä r m å n g a ! P å a ndr a hå ll komme r blomninge n igå ng se na re , me n snöd rop p ar h ör öve r a l l t t i l l d e a l l r a t i d i g a s t e v å r blommor na . De t hä r ä r e n fy lld snödroppe me d be dåran d e b lom m a i g rö n t o c h v i t t . S n ö d ro p p a r ha r e n fin doft som ä r sv å r a t t kä nna ut omhus i v å r v interky lan . P loc k a dä r f ö r g ä r n a i n e n l i t e n b u k e t t , då ä r de t oc kså lä t t a re a t t se a lla de t a lje r i de ut sök ta
b lom m or n a.
2b
9b
Curt R yd lin ge s a lte r na t i v f ö r t u ff t k l i ma t
Tr äd gård s m ä s t a re Cu r t R y d l i n g e i S k e l l e f t e å ä r v å r e xpe r t på odling i nor r. Ha n före slå r a lt e r na t iv ti l l
d e vä x t e r s om i n t e u t v e c k l a s så v ä l i l a n d e t s t uffa re klima t z one r. I He le na s hör na ä r de t de n rödbl ad iga fläd er n och h ö s t a n e m o n e n so m Cu r t ta git fr a m a lt e r na t iv t ill. De ka n e r sä t t a s me d röd hä c kberb e r is ’ R os e G lo w’ o c h st o r m h a t t ’P i n k S e nsa t ion’. De n v it brokiga klä t t e r be nv e de n ka n e r sä t t a s m ed
n å gon av d e v it b ro k i g a p e re n n e r s o m re d a n finns på a ndr a st ä lle n i r a ba t t e n – kr y pblå gull ’St a ir way
to H eave n ’ e lle r v i t b ro k i g p ä r l h a v re ’Va r i e ga t um’. Cur t R y dlinge s e r fa re nhe t e r ligge r oc kså ba kom
vå r a h ä rd igh et s a n g i v e l se r.
2 b . R öd h äck be r b e r i s, Berberis thunbergii ( R ödbla diga G r uppe n) ’R ose G low ’
E n r a ffin e r ad b e r b e r i s me d my c k e t v a c k r a bla d. De ä r spr ä c kliga i v inröt t oc h rosa oc h ha r oft a även
in s lag a v vitt. Bu sk e n b l i r 1 -1 ,5 m h ö g o c h lika bre d. De n ä r t ä t , kompa kt oc h för se dd me d t or nar på
sam m a s ät t s om v a n l i g h ä c k b e r b e r i s. Z o n 1- 5 ( 6) .
9 b . S tor m h a tt, Aconitum ’P i n k S e n s a t i o n ’
Den n a a n n or lu nd a s t o r m h a t t h a r l j u s ro s a blommor i lå nga , t ä t a , uppr ä t t a blomst ä llninga r. B la dv erket
är glän s a n d e oc h mö r k g rö n t . ’P i n k S e n s a t ion’ blomma r i juni- a ugust i oc h blir 100 c m hög.