Ladda ner

Postadr.: Stora Skedvi. Tel. 5 A Hagelsnäs.
Areal: Total 1.241 har, därav 95 åker, 1.078 skogs- o. hagm., 68 impediment. Tax.-v. 270.000, därav för
annan fastighet 31.800.
Djurbesättn.: 5 prem. avelsston, 20 kor, 8 ungdj., 2 fören.-tjurar, 2 svin. Kreaturen stamb.-f. S. R. B.-djur.
Å gården drives hästavel med nordsvensk ras.
„y
Corps de logiet, en träbyggn. i 2 våningar, är uppf. 1801 av brukspatron Per Forslind. Det omgives av
trädgård i terrasser samt park. Ekonomibyggn. Äro uppförda omkring sekelskiftet. Jordbruket är mycket
väl utvecklat. Till gården höra elektrisk kraftstation samt såg.
Lövåsen var till en början silver-, bly- o. kopparverk,
som ägdes av Kronan. Dessa verk lämnade under Erik
XIV:s tid 1.200 marker silver o. 800 pund bly om året.
Under drottning Kristinas tid utarrenderades gruvorna till den från Tyskland inflyttade Thomas Funck, död
i Stockholm 1645, stamfader till Funckska ätten. Han var en tid ägare till Lövåsen o. efterträddes 1733 av
rådmannen Lundström i Falun, vilken började iståndsätta gruvorna. Dessa hade nämligen blivit förstörda
genom översvämning 1708. I slutet av 1700-talet kom godset i brukspatron Per Forslinds ägo. Denne
bildade
ett familjebolag, vars samtliga lotter 1842 förvärvades av överstelöjtnant William Nisser, en intresserad
och framstående jordbrukare, som efterträddes av sonen brukspatron Ernst Nisser, död 1898, dennes barn
samt 1919 kapten William Nisser ensam. Egendomen inköptes 1934 av kommunen.
Äg.: Stora Skedvi kommun.
Arr. (sedan 1925): Johan E-n Bergå f. 16/3 1899. Son till Leander Eriksson o. h. h. Charlotta f. Olsson.
Gift 25 med Marta Elisabet f. Johansson. Barn: Barbro Elisabet, Solvig Charlotta, Rode Margareta, Jan
Sören, Ulla-Britt.
Arr.: Genomgått Nordiska lantbruksskolan 1919-20, därefter elev å ett flertal gårdar. Ordf. i pens.nämnd., led. av komm.- o. barnav.-nämnd., ordf. i skolstyr., styr.-led. i Stora Skedvi lantmannafören. o.
ordf. i R. L. F:s lokalavd.