Försäljning av pelletspanna Listerby

Tekniska förvaltningen
William Lavesson
Datum
2015-04-15
Sida
1
Försäljning av Pelletspannan Listerby 2015 04 15
Ronneby kommun inbjuder till försäljning av Pelletspannan som står på
Listerbyskolan. Anbudet skall vara fast pris enligt anbudsformulär.
Säljare är
Ronneby kommun
Tekniska förvaltningen
372 80 Ronneby
Anbudsgivare skall genom besök på platsen göra sig väl förtrogen med befintliga förhållanden.
För visning skall anbudgivare kontakta
William Lavesson
Tekniska förvaltningen
372 80 Ronneby
Telefon: 0733 -17 00 12
e-post: [email protected]
Anbud skall vara säljaren tillhanda senast 2015-04-23
Anbud skall inlämnas i ett neutralt, förseglat kuvert.
Anbud och kuvert skall tydligt märkas:
”Pellets Listerby”
Postadress
Ronneby Kommun
Tekniska förvaltningen
372 80 Ronneby
E-post
[email protected]
Telefon
Kontor 0457 – 61 82 10
Mobil 0733 17 00 12
Tekniska förvaltningen
William Lavesson
Datum
2015-04-15
Sida
2
Anbudet skall ställas till:
Ronneby kommun
Tekniska förvaltningen
372 80 Ronneby
Anbud via fax eller e-post accepteras ej.
Beställaren äger rätt att förkasta ej korrekt märkta anbud.
Beställaren äger rätt att ej sälja pelletspannan om buden är för låga.
Kommunen samarbetar med Skatte- och Kronofogdemyndigheten, vilka utför en kontroll av anbudsgivare vad gäller dennes fullgörande av inbetalning av skatter och sociala avgifter.
Anbudsgivaren skall vara registrerad för F-skatt.
Full betalning skall ske innan arbetena påbörjas.
Arbetena beräknas kunna påbörjas 2015 04 27
Arbetena skall vara fullt färdiga till 2015 07 01
Samtliga bestämmelser som är tillämpliga, enligt gällande arbetsskydds- och arbetsmiljölagar
skall följas.
Köparen övertar arbetsmiljöansvaret för arbetena.
Köparen skall ha erforderliga försäkringar för arbetena.
Pelletspannan enligt denna förfrågan är till försäljning i befintligt skick och borttransporteras från
de nuvarande platsen.
Säljaren har rivningslov för pellettspannan.
Säljare skall följa rivningsplan för pelletspannan.
Skador på marken beroende på köparens verksamhet skall återställas.
Köparen har ansvaret för att erforderliga åtgärder vidtages för att förhindra olycksfall inom hela
arbetsområdet gentemot tredje man. Inhägnader, skyddsstängsel och övriga anordningar skall
anpassas till vad som krävs för allmän säkerhet.
Marken under och intill pelletspannan kommer att återställas av Ronneby kommun
Tekniska anläggningsdata biobränsleanläggning Listerby skola
Panna
EnPlant Engineering typ EB 250, tillv nr 51-004
Effekt
250 kW
PLC
Mitsubishi
Frekvensomformare Mitsubishi
Fjärrmanöver
Via web
Larmsändare
SMS via Robofon typ Googol T1
Konstruktion
Panna fabriksbyggd i tre delar:
Panna med ytterväggar, tak och skorsten
Postadress
Ronneby Kommun
Tekniska förvaltningen
372 80 Ronneby
E-post
[email protected]
Telefon
Kontor 0457 – 61 82 10
Mobil 0733 17 00 12
Tekniska förvaltningen
William Lavesson
Datum
2015-04-15
Sida
3
Pelletssilo, pannhus, skorsten och askcontainer står på gemensam betongplatta med ingång för media på ett ställe via bottenplattan
Skorsten
Stål
Sotblåsning
Fabrikat Airshot. Automatisk funktion
Pelletsförråd
Rektangulär stående ståltank Akron 30 m3
Pelletspåfyllning
Nivågivare i tanktopp online till Lantmännen Energi
Askhantering
Automatisk uttransport till liftcontainer
Ägarskap
1. Ronneby Miljö & Teknik
2. Parkenheten
3. Lokalförsörjningsenheten
Drift Växthuset
2007-10-19 till 2010-01-17
Drift Listerby
2011-10-18
Postadress
Ronneby Kommun
Tekniska förvaltningen
372 80 Ronneby
E-post
[email protected]
Telefon
Kontor 0457 – 61 82 10
Mobil 0733 17 00 12