Skanörs Skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skanörs skola
2015-2016
Skanörs Skolas plan
mot diskriminering och kränkande
behandling och likabehandlingsplan
LÅ 2015-2016
2015-10-04
1
Skanörs skola
2015-2016
Innehållsförteckning
1. Lagar som styr planen
sid 4
2. Grunduppgifter
2a. Verksamheter som omfattas av planen
2b. Ansvariga för planen
2c. Speciella omständigheter under LÅ 2015-2016
2d. Skanörs skolas vision
2e. Förankring av planen
sid 5
sid 5
sid 5
sid 5
sid 6
sid 6
3. Utvärdering
3a. Hur fjolårets plan har utvärderats
3b. Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan
3c. Resultat av utvärderingen för LÅ 2014-2015
3d. Hur årets plan ska utvärderas
3e. Ansvarig för att årets plan utvärderas
sid 7
sid 7
sid 7
sid 7
sid 7
sid 7
4. Främjande insatser
4a. Mål och uppföljning
4b. Förskoleklassens värdegrundsarbete
4c. Lågstadiets värdegrundsarbete
4d. Mellanstadiets värdegrundsarbete
4e. Högstadiets värdegrundsarbete
4f. Fritidshemmets värdegrundsarbete
sid 8
sid 9
sid 10
sid 11
sid 12
sid 13
5. Kartläggning och förebyggande åtgärder förskoleklass - skola
5a. Kartläggningsmetoder
5b. Kartläggning, analys och förebyggande åtgärder förskoleklass
5c. Kartläggning, analys och förebyggande åtgärder åk 1-9
sid 14
sid 15
sid 16
6. Kartläggning och förebyggande åtgärder fritidshem
6a. Kartläggningsmetoder
6b. Kartläggning, analys och förebyggande åtgärder fritidshem
sid 17
sid 17
2
Skanörs skola
2015-2016
7. Rutiner för akuta åtgärder
7a. Policy
7b. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling
7c. Personal som elever kan vända sig till
sid 18
sid 18
sid 18
sid 18
8. Elevhälsoteam LÅ 2015-2016
sid 19
9. Handlingsplan vid diskriminering/kränkning elev-elev
sid 20
3
Skanörs skola
2015-2016
1. Lagar som styr planen:
Skollagen och Diskrimineringslagen, länkar via DOs hemsida
3 kap. 16 § Diskrimineringslagen (2008:567)
En utbildningsanordnare som bedriver utbildning eller annan verksamhet enligt skollagen ska
varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att dels främja
lika rättigheter och möjligheter för de barn, elever eller studenter som deltar i eller söker till
verksamheten, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder eller sexuell läggning, dels förebygga och förhindra trakasserier. Planen ska
innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som utbildningsanordnaren avser att
påbörja eller genomföra under det kommande året. En redovisning av hur de planerade
åtgärder enligt första stycket har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.
6 kap. 8 § Skollagen (SFS 2010:800)
Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder
som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever.
Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller
genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har
genomförts ska tas in i efterföljande års plan.
4
Skanörs skola
2015-2016
2. Verksamhetsformer som omfattas av planen:


grundskola
fritidshem
Skanörs skola är en grundskola med årskurserna F-9. 286 elever är inskrivna och skolan tar
emot ensamkommande flyktingbarn.
Undervisning och fritidshemsverksamhet bedrivs i två byggnader, Skanörs skola och
Skanörsgården (ligger ca 500 meter från skolan). All musikundervisning, förskoleklassens
undervisning samt fritidshem för förskoleklassens elever finns på Skanörsgården, där även
förskolans femårsverksamhet bedrivs. Förskoleklassen har idrottslektioner och serveras
lunch på Skanörs skola vilket innebär att de dagligen befinner sig i huvudbyggnaden.
Fritidshemsverksamheten på Skanörs skola bedrivs i lågstadiedelen av skolan. Fritidshemmet
använder även Mediateket, idrottssalen och hemkunskapssalen i sin verksamhet.
Under LÅ 2015-2016 hyr Skanör-Falsterbos Montessoriskola lokaler på Skanörs skola för sina
högstadieelever.
Rektorsområdets verksamhet består även av förskoleverksamhet på Skanörs förskola och
Skanörsgården, för vilken en separat plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande
behandling och likabehandlingsplan finns.
Förskolans likabehandlingsplan
Ansvariga för planen:
Skolans Qualisgrupp för trygghet, trivsel och delaktighet ansvarar för upprättandet av en
årlig plan, revidering vid förändringar och utvärdering efter varje verksamhetsår.
Speciella omständigheter under LÅ 2015-2016:
Antalet elever på skolan har ökat sedan förra läsåret. Till följd av detta behövs både fler
undervisningslokaler och fler lokaler till fritidshemsverksamhet.
Ett av rummen på lågstadiet som tidigare använts som ateljé och fritidshemslokal,
omvandlas till klassrum fr.o.m. oktober och lärarna på lågstadiet kommer att få ett
gemensamt arbetsrum för att fler klassrum ska kunna frigöras till fritidshemsverksamhet på
eftermiddagarna.
5
Skanörs skola
2015-2016
Skanörs skolas vision:
I Skanörs rektorsområde är visionen att alla, elever, pedagoger och annan personal skall
känna sig trygga och respekterade för den individ de är. Vi arbetar alla för ett tryggt,
tillåtande och förstående klimat utan diskriminering, trakasserier eller annan kränkande
behandling. Olika metoder mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling
tillsammans med vårt eget värdegrundsarbete ligger till grund för det arbetsklimat vi strävar
efter inom rektorsområdet.
Förankring av planen:




Årets plan förankras i verksamheten genom Qualisgruppen för trygghet, trivsel och
delaktighet till elevråd, verksamhetsråd och på arbetsenhetskonferenser.
Planen ligger tillgänglig för alla på skolans hemsida under fliken ”mål och planer”.
Planen finns tillgänglig för all personal bland dokument på ”Insidan”, Vklass och i
värdgrundpärmen i kopieringsrummet vid personalrummet.
All personal är insatt i planens innehåll och arbetar efter den.
6
Skanörs skola
2015-2016
3. Utvärdering
Hur fjolårets plan har utvärderats:
Förra årets plan har utvärderats av Qualisgruppen för trygghet, trivsel och delaktighet.
Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan:


arbetsenheterna på skolan
elevrådet
Resultat av utvärderingen av LÅ 2014-2015 plan:








Vuxna som har möjlighet att starta upp och leda det planerade rådsarbetet saknas.
Behovet av vuxna bland de äldre eleverna på raster och håltimmar är fortfarande
stort.
Tid till planering för att dra igång lekpatrullen på raster har inte hittats.
Fler gemensamma aktiviteter över stadiegränserna behövs.
Fler diskussioner och utbildning om begreppen kränkning och diskriminering och vad
skillnaderna mellan kränkning, trakasseri, diskriminering och konflikt innebär behövs.
Målet att allt värdegrundsarbete som genomförs på skolan ska sättas in i en pärm
uppfylldes inte.
I slutet av läsåret gjordes ett försök att utöka rådsverksamheten för att skapa fler
kanaler för elevinflytande, samt möjligheter för oss att höra elevernas synpunkter om
vårt arbete. Eftersom det inte fanns speciellt avsatt tid för rådsarbete kunde vi inte
fullfölja idéerna.
Mycket av det ihopsamlade värdegrundsmaterialet i biblioteket har försvunnit.
Hur årets plan ska utvärderas:
Årets plan ska utvärderas senast 2016-06-30.
Utvärdering kommer att ske genom nätbaserade enkäter till elever i åk 4-9 och personal.
Lågstadiet utvärderar genom diskussion på klassråd och förskoleklassen och fritidshemmet
utvärderar genom samtal i grupp.
Personalen utvärderar även genom diskussion på AE-konferenser.
Ansvarig för att årets plan utvärderas:
Qualisgruppen för trygghet, trivsel och delaktighet
7
Skanörs skola
2015-2016
4. Främjande insatser
Mål och uppföljning:





Alla ska ha en bra självbild.
Alla ska ha insikt i att det finns många olika sätt att tänka och reagera på.
Alla ska kunna arbeta och samverka med alla.
Alla ska medvetandegöras om människors olika villkor i livet och få respekt inför
detta.
Uppföljning sker genom utvärdering vid LÅ slut.
8
Skanörs skola
2015-2016
Förskoleklassens värdegrundsarbete:
Värdegrundsinsatserna ska beröra: kränkande behandling, kön, könsidentitet eller
könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
Främjande insatser:









Dagliga diskussioner när det är samling. Saker som hänt tas upp, t.ex. någon som
inte fått vara med i leken, någon som sagt något taskigt, någon som lovar men
inte håller och eleverna är med och diskuterar fram lösningar om hur vi ska jobba
med varandra.
Barnråd. 1 gång/månad träffas några barn och pedagoger från båda
avdelningarna och diskuterar ute/innemiljö, inköp etc.
Veckans ”gå-kompisar”. De som går först i ledet har extra ansvar för att se till att
ingen går ensam, hjälpa till att trösta om någon blir ledsen och hämta hjälp av
vuxen vid behov.
Klassen tittar gemensamt på filmer som handlar om värdegrunden, kompisar,
genus m.m. Diskuterar tillsammans efteråt. När problem uppstår tar vi hjälp av
film för att belysa problemet och pratar om hur vi ska göra.
Både flickor och pojkar leker i alla rum inomhus. Det finns material som passar
alla i alla rum.
Utomhus finns det mycket byggmaterial som både flickor och pojkar leker med.
Barnen leker ofta lekar tillsammans och det är inget konstigt att leka pojke/flicka.
Tema om barn i andra länder. Drama, musik, böcker m.m. kommer att ingå i
temat.
Vänskapsvecka med gemensamma aktiviteter varje dag. Åk F-3
Åldersblandade temadagar FN, jul, påsk. Åk F-3
Ansvariga: Undervisande pedagoger
Datum när det ska vara klart: 2016-06-30
9
Skanörs skola
2015-2016
Lågstadiets värdegrundsarbete:
Värdegrundsinsatserna ska beröra: kränkande behandling, kön, könsidentitet eller
könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,
sexuell läggning och ålder.
Främjande insatser på lågstadiet:













Avslappningsövningar och fokuseringsträning varje morgon för att skapa en lugn och
harmonisk inlärningsmiljö och hjälpa oroliga elever till koncentration. År 2 och 3
Fruktstund med högläsning och gemensamma diskussioner, bl.a. om värdegrunden
nästan varje dag. År 1-3 samt fritids
”Gå-kompisar” och medlemmar i grupparbeten lottas. År 1-3
År 2 och 3 har en blogg för att stärka vi-känslan (lärare-föräldrar-elever). År 2-3
Värderingsövningar eller samarbetsövningar varje vecka. År 1-3
Åldersblandade temaverksamhet bl.a. FN, jul, vänskap, sagor och påsk. År F-3
Klassråd år 1-3
Varje termin görs en enkät, både kunskapsmässigt och socialt. År 1-3
Sociogram År 1-3
Rastkompisar År 2
Temadagar för hela skolan med syfte att lära känna varandra, ex. Nobel, Alla Hjärtans
Dag
Värdegrundsarbete efter olika material, t.ex. Lions Quest, ”Tillsammans”, Arguments
”Livet är ett möte”, Projekt Charlie och Justa kompisar samt ”Jag duger” med
Hälsofostran för lågstadiet. År 2
Massagestund där barnen två och två masserar varandras rygg till lugn musik för att
skapa lugn och harmoni och motverka konflikter. År 1 och 2
Ansvariga: Undervisande pedagoger
Datum när det ska vara klart: 2016-06-30
10
Skanörs skola
2015-2016
Mellanstadiets värdegrundsarbete:
Värdegrundsinsatserna ska beröra: kränkande behandling, kön, könsidentitet eller
könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
Främjande insatser på mellanstadiet:




















Klassråd
Alla Hjärtans Dag-tema hela skolan tillsammans
Nobellunch för hela skolan
Värderingsövningar, åk 4
Tjej/kill-samtal, åk 4
Filosofiska samtal, åk 4
"Kompissamtal" (hur man är en bra kompis), åk 4
”Rastkompisar”, åk 4
Rollspel och dramaövningar, åk 4
Välkomstbrev till blivande mellanstadieelever, åk 5
FN allas lika värde. Åk 5
Värdegrundsövningar. Åk 5
Pubertetssnack med skolsköterskan. Åk 5
Regelbundna diskussioner om kränkningar på klassråd. Åk 5
Kontinuerligt värderingsövningar i svenska, samtal och diskussioner kring etik och
moral utifrån olika utdrag ur böcker som vi läser och arbetar med. Åk 6
FN-dagen: Veckotema om Barnkonventionens 32 artikel ”Barns rätt att skyddas
från skadligt arbete”. Åk 6
Lärarledda gruppdiskussioner, tjej- och killsnack åk 6
Värdegrundsfrågor diskuteras på klassråd åk 6
Lektioner om ”lag och moral” åk 6
Arbete i svenska om ”Trivsel och trygghet” åk 6
Ansvariga: Undervisande pedagoger
Datum när det ska vara klart 2016-06-30
11
Skanörs skola
2015-2016
Högstadiets värdegrundsarbete:
Värdegrundsinsatserna ska beröra: kränkande behandling, kön, könsidentitet eller
könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
Främjande insatser på högstadiet:











Klassråd
Idrottsdagar med blandade åldersgrupper
Bildprojekt som visas runt om i skolan
Föreläsning för åk 6 – 9 av överlevare från Förintelsen, Benny Grünfelt
Catch-up-dagar för att minska stress och ge eleverna individuell möjlighet att
komma ikapp eller fördjupa sig i olika ämnen.
Hälsotema i åk 7 -9. Schemabrytande aktiviteter under en vecka.
Nobellunch för hela skolan
Välkomstbrev till elever som byter stadium, t.ex. klass 7 skriver till blivande 7:or,
klass 5 skriver till blivande 4:or.
Äldre elever ordnar disco för de yngre eleverna
Alla hjärtans-dagstema i hela skolan
Elevrådet 7-9 ordnar aktiviteter för de yngre eleverna
Ansvariga: Undervisande pedagoger
Datum när det ska vara klart 2016-06-30
12
Skanörs skola
2015-2016
Fritidshemmets värdegrundsarbete:
Värdegrundsinsatserna ska beröra: kränkande behandling, kön, könsidentitet eller
könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.





Konflikter sker dagligen och fritidspedagogerna hjälper eleverna att lära sig ta
hand om dessa med en gång.
På samlingar innan mellanmålet kommer värdegrundsfrågor och frågor om
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling ofta upp till diskussion.
Under fritidshemmens aktiviteter inträffar ständigt situationer där värdegrunden
kommer upp till diskussion.
Personal från fritidshemmen deltar i kommunens nätverk för fritidspedagoger
där diskussioner kring och tips om värdegrundsarbete på fritidshem kommer
upp.
Fritidshemmet arbetar med ett stort gemensamt projekt där alla elever deltar på
olika nivåer. Tema ”Aquadora” som handlar om livet i havet, med tonvikt på allt
samspel som måste till för att det ska fungera. Avslutas med Öppet Hus för
föräldrar och syskon.
Ansvariga: Undervisande pedagoger
Datum när det ska vara klart 2016-06-30
13
Skanörs skola
2015-2016
5. Kartläggning förskoleklass - skola
Kartläggningsmetoder:







Skriftlig enkät åk 4-9
Trygghetskarta som förskoleklassen gemensamt fyllt i och diskuterat på lektion.
Lärarledd gruppenkät på lågstadiet
Arbetsenhetskonferenser
Klasskonferenser
Kontakter med vårdnadshavare
Personalens observationer
14
Skanörs skola
2015-2016
Kartläggning, analys och förebyggande åtgärder för förskoleklassen:
1. Någon tycker att uteförrådet är läskigt för där kan finnas spindlar och dörren kan gå
igen.
Förebyggande åtgärd: Det finns en hasp på dörren men det är viktigt att även de
vuxna ser till att den är på när det är något barn som öppnar förrådet. Spindelnät tas
bort.
2. Ett barn tycker att det är läskigt i lekstugan för ibland blir det bråk.
Förebyggande åtgärd: Vi pratar med barnen om att man kan vara två som går till
lekstugan om man tycker att det är läskigt.
3. Någon är rädd för att bli lämnad kvar inomhus när alla andra barn går ut.
Förebyggande åtgärd: Inomhus ska det alltid vara kvar en vuxen som ser till att alla
barn hunnit ut innan huset lämnas.
Alla elever känner att de har någon vuxen att prata med om de känner sig otrygga.
Ansvariga: Undervisande pedagoger
Datum när det ska vara klart 2016-06-30
15
Skanörs skola
2015-2016
Kartläggning, analys och förebyggande åtgärder för åk 1-9:
1. Kartläggningen på skolan visar att alla, vuxna och elever, behöver väcka och öka
medvetenheten kring diskriminering, trakasserier och kränkningar. Både elever och
vuxna på skolan behöver tränas i att tänka normkritiskt och agera efter detta. Vi
behöver också förebygga att kränkande beteende normaliseras.
Förebyggande åtgärder: Fortbildning/studiecirkel (i första hand för personal) med
utgångspunkt från SVTs serie ”Morgans mission” (börjar i oktober) och UR- program
om olika typer av kränkning.
2. Många av ettorna är rädda för den stora gungan och olyckor har hänt.
Förebyggande åtgärd: Pedagoger och elever i åk 1 undersöker närmare och försöker
hitta en lösning på problemet.
3. Skolan saknar handlingsplan vid diskriminering vuxen-elev.
Förebyggande åtgärd: Qualisgruppen för trygghet, trivsel och delaktighet arbetar
fram en plan tillsammans med elevrådet.
Ansvariga: Undervisande pedagoger
Datum när det ska vara klart 2016-06-30
16
Skanörs skola
2015-2016
6. Kartläggning fritidshem
Kartläggningsmetoder





Lärarledd enkät bland ca 1/3 av fritidshemseleverna
Diskussioner på samlingar med eleverna
Personalens observationer
AE-konferenser
Kontakt med vårdnadshavare
Kartläggning, analys och förebyggande åtgärder för fritidshemmet:
1. Flera av de tillfrågade eleverna, känner att de blivit retade för att de tror på något.
Förebyggande åtgärd: Fritids AE diskuterar fram hur man ska ta sig an problemet.
2. Hög ljudnivå vid mellanmålet.
Förebyggande åtgärd: Fortsatt diskussion med elever, lärare och restaurangpersonal
om hur man kan få ner volymen.
3. Några elever kan behöva extra anpassning och/eller särskilt stöd på fritids.
Förebyggande åtgärd: Specialpedagog ger råd till personalen om extra anpassning
och/eller särskilt stöd.
4. Många av ettorna är rädda för den stora gungan och olyckor har hänt.
Förebyggande åtgärd: Pedagoger och elever i åk 1 undersöker närmare och försöker
hitta en lösning på problemet.
Ansvariga: Undervisande pedagoger
Datum när det ska vara klart 2016-06-30
17
Skanörs skola
2015-2016
7. Rutiner för akuta situationer
Policy:
Ingen på Skanörs skola ska behöva råka ut för diskriminering, trakasserier eller kränkande
behandling men om det skulle inträffa ska vi agera snabbt.
Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling:





Schemalagda rastvärdar på alla stadier
AE-konferenser
Klasskonferenser
Handlingsplanen lätt tillgänglig på nätet
Allas barn är allas ansvar, ser man något agerar man och meddelar sedan mentor.
Personal som elever och föräldrar kan vända sig till:


Mentorer
Skolans elevhälsoteam
18
Skanörs skola
2015-2016
8. Elevhälsoteam under LÅ 2015-2016:
Annica Olson Westerlind
rektor
Anna Alsterlind
kurator
Ann-Sofi Erlandsson
skolsköterska
Catrin Hornbek
skolpsykolog
Marie-Charlotte Lundstén
specialpedagog
Magnus Lindbro
studie- och yrkesvägledare
Susanne Leet
specialpedagog
Ulf Becker
biträdande rektor
19
Skanörs skola
2015-2016
9.
HANDLINGSPLAN VID
DISKRIMINERING/KRÄNKANDE BEHANDLING
Skanörs skola, fritidshem och förskoleklass.
Tillvägagångssätt och uppföljning vid incident elev-elev
Reviderad 2015-10-01
STEG 1.
INCIDENTS INTRÄFFANDE
ALLA som upptäcker diskriminering eller kränkande behandling på
skolan, även tillfälliga besökare, har ansvar för att åtgärder vidtas!
När man som vuxen får vetskap om att någon
diskrimineras eller kränks, ska i första hand den akuta
situationen avvärjas. De inblandades
MENTOR/MENTORER ska informeras samma dag. Elev
som upptäcker en incident kontaktar sin mentor eller
annan vuxen som man har förtroende för på skolan.
20
Skanörs skola
2015-2016
STEG 2.
MENTOR och/eller berörd personal
Samtala med de berörda individuellt och samla information snarast!
-
-
Vad har hänt?
Är detta diskriminering/kränkning eller konflikt?
Hur länge har detta pågått?
Hur ofta och var har diskrimineringen/kränkningen
pågått?
Vilka är det som utför diskriminerande/kränkande
handlingar?
Bestäm om hjälp behövs, t.ex. någon ur skolans
elevhälsoteam eller trygghetssamordnare.
Påbörja dokumentering med
incidentrapport/tillbudsrapport. Observera att den som
sett eller på annat sätt blivit involverad i
diskrimineringen/kränkningen har ansvar för att skriva
rapporten. Rör det sig om kränkning eller
diskriminering, gå igenom kommunens riktlinjer för
incidentrapportering, fyll i nätblanketten, spara den på
din dator, stäng filen. Skicka den sedan till skolans
trygghetssamordnare, Ann Hillstedt Hultén.
Mentor ansvarar för att vårdnadshavare/föräldrar till
inblandade elever informeras inom 24 timmar. Avgör
när och hur föräldrar skall informeras.
21
Skanörs skola
2015-2016
STEG 3.
MENTOR OCH VID BEHOV MEDHJÄLPARE
Samtala med den som utsatts för diskriminering/kränkning. Detta
bör ske samma dag som incidenten upptäckts.
- Starta samtalet försiktigt och skapa förtroende och
trygghet.
- Klargör att vi inte accepterar någon form av
diskriminering/kränkning.
- Vad har hänt?
- Hur länge har diskriminering/kränkning pågått?
- Vilka är det som utför diskriminering/kränkning?
- Vet föräldrarna något?
- Fråga om konkreta saker. Vad har de som utfört
diskriminering/kränkning gjort etc.
- Berätta vad ni tänker göra och bestäm tid för nytt
samtal.
- Undvik publicitet, främst med hänsyn till den utsatte,
men också för att inte varna de som
diskriminerar/kränker att utredning är på gång.
- Fortsätt dokumentationen.
22
Skanörs skola
2015-2016
STEG 4.
MENTOR OCH MEDHJÄLPARE
Samtala separat med den/de som utsatt någon för
diskriminering/kränkning.
- Den/de som utsatt kallas oförberedda till samtal en i
taget.
- Var rak och tydlig utan aggressivitet.
- Tala om vad skolan tycker om diskriminering/kränkning
och vad skolan tänker göra.
- Vi vet vad du har gjort!
- Vad tänker du göra för att sluta med detta?
- Vänta på svar!
- Anteckna svaret!
- Klarar du av det här?
- När tänker du börja?
- Kontraktskrivning vid behov.
- Vad tänker du säga till kompisarna?
- Kontakta föräldrar/vårdnadshavare.
- Dokumentera åtgärderna i incidentrapporten och avgör
om incidenten behöver utredas vidare.
STEG 5.
MENTOR OCH/ELLER MEDHJÄLPARE
Kontinuerlig information till berörda föräldrar under hela processen
23
Skanörs skola
2015-2016
STEG 6.
UPPFÖLJNING
MENTOR OCH/ELLER MEDHJÄLPARE
Nya samtal med den utsatte och de som utfört
diskriminering/kränkning efter 3 – 7 dagar.
- Har diskrimineringen/kränkningen upphört?
- Hur upplever den som utsatts och de som
diskriminerat/kränkt situationen nu?
- Kan situationen förbättras?
- Dokumentera nuläget i incidentrapporten
- Om det är flera som diskriminerat/kränkt, bör möte
först ske med en i taget. Om den som utsatts orkar, bör
därefter alla träffas tillsammans.
- Om anmälan till någon instans görs eller en elev varit
inblandad i flera incidenter ska trygghetssamordnaren
informeras.
STEG 7.
MENTOR OCH UTSEDD MEDHJÄLPARE
Uppföljningssamtal med de inblandade enskilt efter två och fyra
veckor.
- Upplever ni att diskrimineringen/kränkningen har
upphört?
- Hur är stämningen nu?
- Kan situationen förbättras?
- Stödsamtal med berörda vid behov.
- Uppföljningssamtal så länge behov finns.
- Vid behov även samtal med icke inblandade elever.
Om problemet/problemen ändå inte upphör, tar mentorn kontakt med
Elevhälsoteamets ”En väg in” för att få vägledning, stöd och hjälp.
24