INVESTERINGSBUDGET 2016, PLAN 2017-2019

INVESTERINGSBUDGET 2016, PLAN 2017-2019
Tkr
KS/Tekniskt utskott
Ordinarie ramtilldelning
Förvaltningslokaler
Regionombyggnad vårdcentral
Ombyggnad gatukontor
Bildningsnämndens lokaler
Förskola Kvänum
Grundskola Torsgårdsskolan
Levene skola/förskola
GP-byns förskola
Alléskolan, lokaler
Alléhallen inkl Allébadet
Iordningsställande av skolidrottsplats
Hopbyggnad Västra skolan
Förskola Västra skolan
Västra skolan matproduktion
Bad Vara Kvänum
Förändr Konserthus - gymnasieskola
Metodkök för utbildning
Turning Torsbo
Socialförvaltningens lokaler
Vårdcentralen
Särskilda åtgärder fastigheter
Utsmyckning yttre miljöer
Underhåll fastigheter
Tomtområde Vara, exploatering
Total
budget
2015
9 500
Ombud
från 2015
Ny
budget
2016
6 500
Total
budget
2016
6 500
Summa Summa
Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 2016-2019 2015-2019
6 500
6 500
6 500
-30
567
-402
4 987
-305
6 047
1 000
5 000
5 000
10 000
10 000
5 000
10 000
10 000
5 000
5 000
5 000
10 000
10 000
15 000
2 214
92
12 438
10 000
6 000
20 000
10 500
3 000
2 000
2 000
5 413
1 000
3 000
2 000
1 000
3 000
2 000
2 000
1 000
3 000
Inv budget 2016 ver 8 1500506
1 000
3 000
10 500
1 000
3 000
26 000
35 500
0
0
-30
567
0
5 000
0
0
10 000
25 000
5 000
0
5 000
0
0
30 000
0
21 000
-402
9 987
-305
6 047
11 000
25 000
5 000
2 214
5 000
92
12 438
40 000
6 000
21 000
2 000
5 000
4 000
12 000
2 000
9 413
12 000
4 000
Tkr
Tomter Åselid, Vedum
Expl tomter Elisgården 1 och 2
Ny- och ombyggnad gator och vägar
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder
GC-väg Tingshusg (total kostnad)
Total
budget
Ombud
2015
från 2015
417
471
Ny
budget
2016
Total
budget
2016
Summa Summa
Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 2016-2019 2015-2019
1 000
654
2 000
2 000
2 000
GC-väg Badhusg+Drottning (total kostn)
GC-väg Vara-Arentorp (kommunens kostnad) 5 253
GC-väg Arentorp skola-idrottspl (tot kostn)
2 980
GC-vägg Emtunga-Önum skola
200
(total kostnad)
GC-vägar enl KF prioritering
Uppskyltning cykelvägar
500
Ringled Kvänum
-374
Lyskraft Vara
15 000
Tätortsvandring
1 764
Flyttning av tennisbanor
1 500
Omläggning Torggatan o Storgatan
Vatten och avlopp
164
VA, renovering av befintliga anläggn
Avloppsledningar, Kvänum
13 994
Dagvattenledning Arentorp
KS/Tekniska utskottet
105 044
1 800
1 800
1 100
1 800
1 800
1 000
0
10 000
2 000
78 100
0
1 000
10 000
2 000
78 100
1 200
3 500
3 500
5 000
1 000
1 000
1 000
5 000
10 000
2 000
10 000
4 000
75 600
3 500
10 000
14 000
50 200
40 500
Inv budget 2016 ver 8 1500506
1 000
4 000
1 000
4 654
4 100
0
0
1 800
4 100
5 253
2 980
2 000
7 000
0
0
5 000
4 000
0
15 000
0
19 500
30 000
6 000
244 400
7 000
500
-374
20 000
5 764
1 500
15 000
164
19 500
43 994
6 000
349 444
Tkr
Kommunstyrelsen
Ordinarie ramtilldelning
IT-investeringar
Ärendehanteringssystem
E-arkiv
KS
SUMMA KS/Tekniskt utskott
BILDNINGSNÄMNDEN
Ordinarie ramtilldelning
Datorer 1:1 skolan
SUMMA BILDNINGSNÄMNDEN
MILJÖ-OCH BYGGNADSNÄMNDEN
Ordinarie ramtilldelning
e-arkiv
Digitalt bygglovarkiv
SUMMA MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
SOCIALNÄMNDEN
Ordinarie ramtilldelning
SUMMA SOCIALNÄMNDEN
SUMMA INVESTERINGAR TOTALT
Ny budget+ombudgeteringar från 2014:
Total
budget
2015
4 731
11 361
1 600
500
18 192
123 236
7 179
10 000
17 179
47
172
155
374
3 416
3 416
Ny
budget
2016
Ombud
från 2015
Summa Summa
Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 2016-2019 2015-2019
2016
350
5 250
350
5 250
350
4 450
350
4 850
350
4 850
0
0
5 600
83 700
5 600
83 700
4 800
80 400
5 200
55 400
0
2 600
3 200
5 800
2 600
3 200
5 800
2 600
3 200
5 800
50
50
6 131
30 761
1 600
500
38 992
388 436
2 600
3 200
5 800
2 600
3 200
5 800
10 400
12 800
23 200
17 579
22 800
40 379
50
50
50
247
172
155
574
50
50
50
1 150
1 150
0
50
0
1 150
1 150
200
0
0
200
1 150
1 150
1 150
1 150
1 150
1 150
4 600
4 600
8 016
8 016
90 700
90 700
87 400
62 400
52 700
293 200
437 405
0
50
0
144 205
0
89200+55005=144 205
5 200
45 700
1 400
19 400
0
0
20 800
265 200
Inv budget 2016 ver 8 1500506